Goudsche Courant, woensdag 24 april 1878

SPECIALITEIT m NOUVEJIIJTÉS mmi cosTMS jafonsto fen Zwarte en Gekleurde 2KIJDE Lingeries en Nouveautés alsmede alle tot het MANUFACTUUR VAIS behoorende Artikelen zijn in zeer ruime en groote keuze ontvangen mmm m immmmm gevestigd te ROTTERDA DIRECTIE J P A FRANgOIS B de IfeEGT Voor bovengenoemde Maatschappü wordt een BODE gevraagd voorwaarden Men gelieve zich te vervoegen hg den Agent voor Gouda den H Kattensingel Q 78 die bereid is nadere inlichtingen te geven Woensdag 24 Aprii 1878 GOUDSCHE COURANT Meuws eo AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken op zeer aannemel ke Ir B BEGEER Bzn De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uar des namiddags 7an den dag der nitgave Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN l00neel iiÏ0orötelltn0 op MAANDAG 22 APRIL 1878 door eenige werkende en Dames eereleden der UtrechtscUe Redergkerskamer DE GENESTE T Bescharmlieer Z K H PRINS ALEXANDER der Nederlanden Zal worden opglevoerd ZIJ IS EEANEZnraiG Tooneelspél in 2 Bedqjven naar het Fransch van MELISVILLE door Me J H BBRLAGE Gevolgd door De Militaire Willemsorde Oorspronkelgk Dramatische Schets in 1 Bedrijf door ROSIER FAASSEN Tot Slot DE HISTORIE m EEN KOEKENPAN Bljjapel met Zang in 1 Bedrüf door F A WIEBES Aanvang ten half acht ure Prgzen der Plaatsen voor H H Leden Ie Rug 0 50 Niet Leden O S 2e Rang O O Plaatsen te bespreken op den dag der Uitvoering 10 cents extra Toegestaan door de Maandcommissarissen W G N DE KEIZER G A BOÜTER De Ondergeteekende beveelt zich belèefdelgk aan tot het REPAREEREN aller soorten NAAIMACHINES J KOETSIER KL£I WEGSTEEG N 246 BIJ W N RAAIJMAARERS Haven B 17 Openbare Verkooping VAN ËËM HOFSTEDE met ongeveer IS j Hectaren WEI Eir HOOIUNI staande en gelegen onder in het Lokaal ONS GENOEGEN aan de Boelekade te Gouda opZaturdagden 27eD April 1878 s voormiddags te Elf ore De Notaris MONTIJN te Gouda zal ten verzoeke z ner Principalen in het openbaar b iniet en dadelijken afslag Veilen en Verkoopen Eene kapitale HOFSTEDE laatst bewoond door GERRIT de VOS bestaande in Woonbonwhnis Zomerhuis Schuur Zesroeden Hooiberg en verdere Getimmerten benevens uitmuntend WEI HOOI en TÜINLAND staande en liggende in Bloemendaal onder Waddirueveen nab Gouda kadastraal Sectie H nummers 489 490 491 492 en Sectie I nummers 152 153 154 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 en 279 ter grootte ▼ 18 Hectaren 88 Ar n en 58 Centiaren En zulks in drit Perdeelen dadelijk te aanvaarden Breeder bg biljetten en inibrmatien te bekomeg ten kantore van bovengenoemden Notaris zoomede ten Kantoren van de Notarissen FORTÜIJN DKOOtiLEEVER en Mr KIST te Gouda QODDA 0 TJlt V A BM XMi ir OPENBABfi VERKOOPINC TE GOUDA Op MAANDAG 29 APRIL 1878 des voormiddags ten elf ure in het Hotel d2 Zaim aldaar van Een goed onderhouden KOOPMANSHUIS met ERF en TUIN aan de Westhaven te Gouda wijk B Nr 181 en 181a Zijnde in het huis beneden 4 Kamers goede Keuken groote Kelder en tgeen meer tot een gemakkelijk ingerigt Woonnuis behoort en boven drie Zolders en eene Vliering tot berging van goederen en een kantobr Te aanvaarden 1 November 1878 Een HUIS en ERF aan het Jaagpad t Gouda Wp Q Nr 55 Twee HUIZEN en ERVEN in een Gang aan het Jaagpad te Gouda Wp Q Nr 54o en 546 En vier in 1877 gebouwde HUIZEN en ERVEN en een perceel BOUWGROND aan het einde van een Gang in de Vrouwensteeg te Gouda wgk H Nrs 204r i en Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantor van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda fl Speciale werking van bet Dr POPP s echt AiXATlIERIN MONDWATER geneesmiddel voor r Rheuniatische Tandpijnen en 3 Tandsteenvorra ng Talrijke geneesmiddelen waren niet in staat om mjjn steeds bloedend tandvleesch rheumatische tandp nen te hSelen en het aangroeien van de kalk aan de tanden te voorkomen totdat ik het aangeprezen ANATHERIN MÜND WATER beproefde dat niet alleen bovengenoemde kwalen verhielp maar mgne tanden nieuwe levenskrachten schonk en den Tabaksreuk verwflderde Hiermede geef ik openljk aan dit water den welverdienden lof aan den K K Hof Tandmeester Dr J G POPP te Weenen den warmsten dank Weenen Vrgheer v BLUMAU m p Te verkrijgen te Gouda bljL Scheuk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botfcrdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereyn £ Co blnuwe poroeleinwinknl te Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bg A J van Egu en J E Kauwenhoven te Schiedam bj C Malta Gz te Leiden bij E Noordyk te Utrecht by F Altena en Kraan te Amsterdam by F T Windbeim Sc Co en H H Vloth Ct apothek te Oudewater bg I J van Vreumingen te Schoonhoven by A Wolff Dienstbode Er wordt terstond een Flinke DIENSTBODE gevraagd bp Mej vak BEMMEL Openbare Vprkooping 11 benevens Inboedel BOUWËNMËLKGEREËDSCDAPPEN te Waddifiaween op Woensdag den l Mei 1878 De Notarissen W J fORTÜLIN DROOGLEEVER en P M MONTIJN gevestigd te Gouda zullen op WOE SDAG den len MEI 1878 des voormiddags te Negen Ure in Bloemendaal op de hofstede 4an GERRIT db VOS in het openbaar om coAtant geld verkoopen 20 KOEIJEN die gefalfd hebben of nog kalven moeten 1 MERRIEPAARD 6 KALVEREN Voorts 1 Tilbnrrie 1 agen 2 Schonwen Bouwen Melkgereedschnppen en al wat verder tot het Landbouwbedryf behoort eene partg Brandhout en ongeveer 10000 halve Kilo best gewonnen HOOI Eindelgk een Completen INBOEDEL bestaande in Bedden met toebebooren Kabinet Chiffonnière gemaakt Ge ud en Zilver Linnengoed en verdere HUISl BUBELEN iÉDAILLE NATIONALE ELOONING Van fr 13 600 Grut OOUDEN bchthI Ver ter nd pi t er ere7ld koorUvtrdrijvtnd Dit vninhoudeud elikster bevat alle ho danigbeden der Sverschillende kinasoorlen veijeonlgd het is zeer aangenaam en wordt eer door de geneosheeren aanbevolentegen lUoedegebrck gebrek aan krachten ziehetijhableekheid aandoeningen van de maa g 6 o edarmoëd gevalgen van hei J Araam ed aanhou C m dende koortsen lan Co j 21 i gzame herstelling enz CSH T C FABBIEKSMERK fy S S aBDEPONEEOD Tl MRUS 33 nul DROUOT IH IN AbLS MDI AKTHIKIN Depot te Gouda bij ZEl DENRHK Apotheker De uigave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND UuUeDlanilscb Overzicht Op politiek gebied is het nieuws uit den aard der zaak zeer schaars Het paasohfeeat werd gevierd eo door geheel Europa hecrschte oogeiisohijnlylc een stille rast Be staatslieden hebben thana tijd tot nadenken en er is kans dat dit teu goede strekken zal De meerderheid der mogendheden is iter tegen den oorlog gekant van welken iij het duel noch het einde kunnen zien eu zoo prins J tamark s poging gelukt om de Bassen en Ëngelscken gelijktgdig IConstuntinopel s omgeving te doen irlaten is eene groote stap voorWiiarts gedaan om Engeland en Kusland beiden uit don Öosteroohen doolhoi te nddeu De Economiil merkt op dat Bismarck het gevaar zeer groot acht ran de nabyheid der Enssisohe en Eugelsohe strijdmacht Welk nut heeft het een congres byeen te krygen wanneer een verkeerd begrepen bevel of een daad van moedwil van een Russisohen generaal of Engelsohen kapilein bij Konstantinopel alle verdere beraadslagingen overbodig maakt Hij heift er dus voornamelijk werk van gemaakt om de Russen en Eugelsobeu zoo ver mogelijk van elkander te verwijderen Het is te hupen dat hg slaagt doch men moet niet uit het oog verliezen hoe bezwaarlyk elke overeenkomst ten opzichte hiervan tusschen Bnaland en Engduud is Alles hangt af van de gezindheid der lurken zegt de Econoitut Indien de Turken zich ten slotte aan de zijde der Bussen scharen dan is het terugtrekken der vloot een zeer ernstig nadeel voor Engeland geweest De vloot zou dan tuch groote moeieUjkheid ondervinden om de Dardanelleu opnieuw in te stoomen voorbg de daar vyandige forten De Bussen daarentegen zouden zonder eenig bezwaar bun vroeger kamp ouder de muren van Konstantinopel weder bezetten Kiezen de Turken een andere partü en steunen zij de Engelschen zoodra het congres tot niets leidt dan is Busland in een geraarlyke positie De Engelschen stooraen dan in een dag weer van Besikaüai in de Zee vnn Marmora zij bezetten het schiereiland van Oallipoli en venterken de Turksche verdedigingslinie by Adrianopel terwijl de Bussen lang eu ernstig zullen moeten vechten om de positie te herwinnen welke zij nu reeds bezitten Het geiyktydig terugtrekken van het Bnssisoh leger eu de Engelsche vloot zou dus een zeer gunstig teeken z jn want het zon btteekenen moeten dat Engeland en Busland het uitbreken vnn den oorlog zeer onwaarschijnlijk achtten Wij hebben enkel de verzekering van Havas d t dit reeds geschied is en kannen het niet gelooven voor we ernstige betesliging van het bericht van andere zijde vernemen In Frankrijk bespreken de dagbladen natuurlijk nog voortdurend de verdediging van den exminister van Napoleon III hertog de Gramont tegen de beschuldiging door prins Napoleon in de Revue dei Deux itonin uitgebracht In dit antwoord is toch op overtuigende wijze bewezen dat prins Napoleon volkomen gelijk had en dat toen de Keizer zijn ontïimiige oorlogsverklaring aan Pruisen deed hij zgn rijk zonder bondgenooten liet omdat hij bevreesd was voor de claricalen en daarom Bome niet aan Italië als haar hoofdstad wilde geven Het was 1e parti de Bome zegt John Lemoinne inde De bati die Franknjk s nederlaag veroorzaakt heeft Volgens mededeeling uit Belliuzonn is de Groote Baad van het Zwitsersche kanton Tessino dezer dagen aldaar bijeengekomen Het gerucht vroeger verspreid dat de bovendrijvende partij in het kanton eeu voorstel zou indienen in de eerste zitting van del Qrooten Baad strekkende tot wgziging van de kieswet heeft zich bevestigd Er is een gewijzigde kieswet ter tafel gebracht die tot niets andera moet strekken dan om de districten waar de liberale partij de meerderheid heeft zoodanig te vergrooten dat een tegenovergesteld resultaat wotdt verkregen Aan de goedkeuring van dit ontwerf wordt niet getwijfeld Toen men in 1869 Tessino losmaakte van de Italiaansche bisdommen Camo n Milaan beging men de font om de gcestelijkheitt vtn bet kanton niet onder een Zwitschersohen bisschop te stellen Hoewel rechtens de band tusschen de Tessinosclie geestelykheid en de bisschoppen der genoemde bisdommen niet meer bestaoi ia hij feitelijk hier niet verminderd Ten einde dit tegen te gaan heeft men in het kanton het plan gevormd een poging te doen om een eigen bisschop te erlangen Men koestert de hoop dat indien het middel gelukt veel van de thans beslaande bezwaren zullen worden opgenoipen De regeering van het kanton Tessino die tot de uiterst clericile richting behoort heeft dezer dagen een nieuw middel ter hand genomen om de liberale party te treffen Het oudste dagblad van het kanton de Gazetta Tmeiea een orgaan der gematigd liberale partij zal in rechten worden betrokken wegens het opnemen van een artikel hetwelk smadend voor de regeering is t Ia niet dezer dagen geplaatst maar in het nummer verschenen van 2 1 September van het vorige jaar BINNENLAND GOUDA 23 April 1878 Gedurende de beide Paaschdageu hebben 139 personen van den verminderden entreeprijs gebruik gemaakt om het Sted Museum alhier te bezichtigen Ds P Deetman nredikant te Charloia en Katendrecht heeft voor bet beroep naar BergAmbachtbedankt Op Dinsdag 30 April e k zal te Berg Ambacht de stemming plaats hebben ter vervulling eeuer vacature in den gemeenteraad ontstaan door het overlijden van den heer J Voorsluys De heer W F G L Janssen heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met een adres ter zake von de herziening der grondbelasting van de ongebouwde eigendommen Uitgaande van de stelling dat geen deugdelgke herziening der grondbelasting mogelijk is zonder voorafgaande of gelijktijdige herziening van het kadaster en aangezien reeds jaren lang de noodzake N 2131 1 ADVERTENTIËN worden gepltetit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN lijkheid eener herziening van het kadaster is gevoeld en erkend heeft da heer Janssen zich ten taak gesteld met nauwgezetheid te onderzoeken welke de hinderpalen mogen zijn die eene herziening de kadaster in den weg staart Tot dat einde heeft hy bekwame ambtenüren van het kadaster en van aanverwante administratien geraadpleegd en verschillende geschriften nagegaan en hij is tot de overtuiging gekomen dat de herziening van den bodem uit een geometrisch en uit een physisch en geologisch oogpunt gelijktijdig behoort te geschieden Zijne denkbeelden dadroratrent zet hij in het adres uitrocrig niteen Door nagenoeg alle daarbij betrokken grondeigenaren in de gemeente Berg Ambacht is aan den Minister verzocht niet terug te komen op het besluit om geene verlenging toe te staan van den termy n voor de concessie voor een spoorweg Eotterdam Munster waniWr róSt 1 Mei geen volledige zekerheid ia ver kregen dat de Maatschappij in staat is het werk tot stand te brengen aangezien hij ongeneigd is op de landerijen ter onteigening aangewezen tot ongerief en nadeel der eigenaars dit serritunt langer te laten rusten dan onvermijdelgk is De Minister van oorlog heeft bepaald dat de verlofpas die aan de manschappen der nationale militie bij vertrek met groot verlof wordt medegegeven voortaan een deel Zdl uitmaken van het zakboekje dat den milicien gedurende zijn verblijf ondiïr de wapenen wordt itgereikt Deze bepoling heeft ten doel den verlofganger het bewaren van zijn verlofpas gemakkelijker te maken en hem daardoor beter te vrywareu voor de straf die hij door het veriiezen of het niet behoorlijk doen afteekenen van dien pas zou kuuoen beloopen Terwijl de wereld nog naauwelyks van hare verbazing over de uitvinding van den telephoon bekomen was trad Eddison met den phonograaf op het werktuig dat een gesprek of redevoering opvangt bewaart en weer hooren laat als mtu het verkiest Wat zullen bardgeloovi en die nog mompelen dat deze toestel niets dan boerenbedrog is en het fijne van de ge heele zaak in buiksprekenj bestaat wel zeggen als zij vernemen dat de machine van Eddison niets nieuws schijnt te zijn maar al voor meer dan voor eeu halve eeuw bekend waa Een der Fransohe dagbladen althans heeft die ontdekking gedaan en deelt mede dat in het jaar 1820 het volgende affiche te Parijs overol waa aangeplakt Leerzaam Schouwspel van Bobertaon boulevard Monlmartre uo 12 Prof Bobertson vertoont in zijne proeven de wonderen van het galvanisme van de elektriciteit van de lucht en van het licht Hij laat ook zjn pionor hooren of erktuig int woorden en tiUiinnen mtsprteit It e dan waarlijk niets nieuws onder de zon Men leest in het Joifrn U dei DébaU Nu de openinf der wereldtentoonstelling op handen is aohteo wü bet niet van belang ontbloot mede te deelen hoewel gemeubelde appartementen bezet en nog onbezet er op dit oogenblik in de verschillende wyken van Parijs zijn Volgens de officiële statistiek thans openbaar gemaakt waren er op 15 dezer maand 9492 gemeubeleerde huizen waar kamers verhuurd worden bevattende 30 115 vertrekken Daarvan waren 11 635 verhuurd en 18 480 nog ouverbuurd Van p slgrnoemde waren 4170 lokalen die miastens COQ ftai Of