Goudsche Courant, woensdag 24 april 1878

ïwf9 snr ï ver mnuiil Tin haar deden eu 3390 irgnrran de maandlivur 9 francs niet te borcu ging Onder de kariosileiteu die op de wereldtentoonstelling te Piir J9 te lien ïuUeu ïiju wordt o a uu reeds luiUtuig gemaakt van eeu inoiistervat uit Hongarye en ilai lieueu moet ora een staaltje te geven vnn hetgeen d i beioeinde eikeuwouden aldaar aan hout kunnen ple ert n Dit tat uamelyk is zoo groot dat het UO a 160 personen bevalteu kan Het heeft ongeveer i J iiOO floruuen gekost en zal te ar js in elkadr fttkuipt vordeu JJe duigen vufden drie spoorwaggons Ouder de curiosa welke op de Parijsche Wereldttntooustelling zulten prijken noemt men een microscopische uitgaaf van la Divma comedia van Dante aid drukwerk te Padua uitgevoerd Bat boek is iets langer dan een vingerlid eu zal als charivari aan eeu horlogiekettiug kuiineu gedragen worden Het te Padua verschyneod blad Bacchilglione zegt dat de verzen met idd kleine lettere zyn gedrukt dat geen oog dat niet met eeu goede loupe is gewapend het kan lezen en daar na het afdrukken van de oplaag de distributie onmogelyk zal zijn zal men de letters moeten smelten Bit lilliputisch werk zal in tooi fluweel met zUvereu krammen worden gebonden Men vraagt welk het uut is van dezen arbeid die de oogen van minstens een paar n erklieden moet hebben bedorven Op 17 M i a s üal Ie Rotterdam ten raadhuiee door B en W worden uitbesteed de concessie voor den tyd van 40 jaren voor hft aanleggen en exploiteeren van tramwegen ter gezamenlijke lengte van ongeveer 10 K M naar de dezer dagen doér den Baad definitief vastgestelde voorwaarden Qeljjlc bekend is bestaat in de koloniën Frederiksen Willemsoord leerplicht leker wel van de oprichting der Maatschappij van Weldadigheiff af nu 60 jaar geleden en dit is zeer zeker met de allergunstigste resultaten Telken jare heeft ten overstaan eener commissie ecu eindeiaineu plaats en worden alleen die leerlingen welke voldoende onderwezen ziju ontslagen Baarcnboien warden aan de uitstekende leerlingtu diplotna a uitgereikt Zoo ook dezer dagen weder Nu ontvingen 12 leerlingen van den hoofdonderwijzer Pol 3 van den hoofdouderw Kodenboog beiden te Frederikaoord en 6 van den hoofdonderwijzer Meijer Breaa te Willemsoord een diploma Het examen werd afgenomen door verschillende onderwijzers in tegenwoordigheid van eene commissie bestaande uit den directeur en de onderdirecteurs der Maatschappij en de beide predikanten te Frederiks en Willemsoord In het op Celebes gelegen district Gorontalo ziet het er allertreurigst uit Bl jkens zeer vertrouwbare partieuliere berichten heerscht daar felle hongersnood onder eene bevolking van 60 000 zielen Er is gebrek aan alle voediogsmiddelen Volgens de Sn Cl zou de opstand in de Battak lauden zich nitbreiden Naar de Jatiaacht Cl te oordeelen zal de opstaud echter niet veel te beduiden hebben daar er tweedracht zou bestaan bij den vijand Te Samarang ziet het er niet beter uit met den gezondheidstoestand daar in de laatste week vele plot sellnge sterfgevallen te betreuren waren In den handel blyft het lusteloos Zie hier de afloop der insohrijviiig voor gouverDemcDtswiaaels op 11 dezer Jngesohreven ad i 100 pCt ƒ 18 000 a lOO jpOt ƒ 77 67 i 101 pCt ƒ 564 500 gegund 101 pCt ƒ 7 880 000 hiervan gegund 23V pCt i 102 pCt ƒ 2 600 000 niet gegund Totaalƒ10 990 074 i at Sand Bg kon baloit vu 11 April 11 is vernietigd het besluit van baigeiqeefter en wethouders der gemeente Krabbendjike Tan Febr 1878 betrekkeljic de benoeming Tan J Nierstraaz pred by 4 Ned herTormde geme nte aldaar tot tydeiyken sedretaris en tydelüken ontvanger van eeratgemelde gemeente De Tcrinetiging ran dat besluit heeft plaats op grond dat volgens de artt 98 en 102 jelis arlt 6i en 23A dtr gemeentewet de betrtkkib on Tan secretaria ea Tan ontvanger ouTemnlgbaar zqn met die Tan geestelijk of bedienaar der godsdienst dat wal ia waar bq ie artt 105 en II9 der gemeentewet de regeling dei wijze Tan t dejnle Tervangiog Tan den secretaris en Tan den ontTang r aan den gemeenteraad ia orergelates maar dat tiemit niet Tolgt dat b i t jdel jke benoeiaing de voor eene definitieve benoeming gestelde Tereischten moeten geacht worden niet geschreven te z jn omdat de wetgever zoodanige onderscheiding tnssohcn t jdelgke en doorloopeude benoeming niet heeft gemaakt Voor de ParDsehe teatoonstiUiug zqn uit Amsterdam en Botterdam behalve de verzendingen vanwege het goureruemeut of de hoofdcommissie zelve verzanden 1705 collis in 61 wageus Naar het N v d D verneemt heeft zich te Amsterdam eene commissie gevormd om te IJmuiden dusdanige inrichtingen te maken dat die plaats biuifen korten tijd eene badplaats worde Te New York is een vrouwen hotel gesticht Het is bestemd om vrouwen te herbergen die van haren arbeid leven moeten Elke dame betaalt 5 dollars weeks en heeft daarvoor al wat z j verlangt ook het gebruik van de bibliotheek de badkamers de salons enz Eeuige jaren geleden werd het plan ontworpen ora soortgilijke inrichting ook in den Haag te vestigen Maar de pogingen mislukten Voor honden eukatten is er een asyl opgericht maar voor dameseen toevluchtsoord tot stand te brengen ging niet Dat zijn maar menschen Arnh Ct Nfiar de V ageningiche Ct bericht is ds Kalahovcn predikant te Ede door een geestverschijning aangespoord om Z M den Koning persoonlijk te gaan verzoeken den bijbel weder op de scholen toe te laten Hij reisde daartoe naar den Haag maar werd aan het paleis door bedienden die hem alt jd volgeus de Moy Cï voor een bedienaar der begrafenis aanzagen afgewezen Hij hoopt echter wanneer de Koning Amsterdam bezoekt de reis te hervatten In de Amerikaansche bladen vindt men het Tolgcndc geval vermeld Een tandmeester te Philadelphia zekere Winslow zou eene vrouw eeu kies trekken en diende haar tweemalen chloroform toe De t veede dosis doodde haar Br werd een geneeskundig onderzoek ingesteld eu de coroner bracht het volgende verslag uit Mevr Elizabeth Nelly is dèn 288ten Maart 1878 overleden ten gevolge van de chloroform haar door den tandmeester Winslow toegediend en wij zijn van meening dat deze door het toepassen van zulk een sterk werkend middel zonder vooraf den toestand zijner patiënte onderzocht hebban bewijs heeft gegeven vau onwetendheid die slraf verdient De echtgenoot van de overledene was b j het voorlezen van dit verslag tegenwoordig toen dit geëindigd was vloog hij met gebalde vuist op den tandmeestbr aan en zou hem geworgd hebben indien men niet tusschenbeide gekomen was Wiuslow had eene bor telling aangeboden naar de rechter heeft die niet aangenomen en zijne voor loopige inheohteuisneming bevplen De permanente toegangkaarten voor de Parysche tentoonstelling worden slechts afgegeven na overlegging van het photographisch portret vau den verzoeker Chevrenl de beroemde directeur van het Museum van Natuurlgke Historie te Pary s wilde zich aan deze formaliteit niet onderwerpen Daarop heeft Krantz hem een speciale kaart gezonden met een anagram van de letters van zijn naam Iemand vroeg Krantz hoe h j doen zou indien anderen hun portretten weigerden Als ge nog iemand weet die 60 jaar lid van het Instituut is dan zal ik een middel berame antwoordde Krantz In een Oostenryksche landbouw conrant wordt melding gemaakt vau eeu geneziug van jicht door bgenateken De vrouw van den inzender van dat bericht leed jaren lang aan jicht in zoo hevige mate dat dft eene arm verlamd was Zy hoorde van een boer uit de buurt wiens jiohtpijnen geweken waren nadat h j toevallig door een bij gestoken was Zy besloat de proef te nemen en liet zich drie byen op den arm plaatsen die zoolang daarop gedrukt werden lot men kon aannemen dut zy haar gif blaasjes geheel geleegd hadden De arm zwol natuurlyk geweldig op maar ccds den eersten nacht daarna kon de vrouw rustig slapen hetgeen haar in lang niet gebeupl was ea weldra kreeg zij het gebruik van haar arm terug Ëeii belangrijke zaak werd dezer dagen Toor de rechtbank te Amsterdam behandeld nl een Vervolging tegen B C agenten der Duitsche oredieten spaarbauk van Engel te Berlijn De bekl hadden op 18 Aug 1877 in een koffiehuis met lekeren Hoogenes een contract gesloten ten gevolge waarvan deze overeenkomstig de statuten der bank i toetrad tot een gezelschap van deelhebbers waari an elk zich verbindt gedurende 86 maanden elke maand ƒ 46 te betalen aan het einde waarvan h j Toor Jezen inleg van ƒ 1820 ontvangt een Metalliek van 1000 flor en tien diverse lootjes terwijl hij iitraiddels met het gezelschap van nog vierentwintig anderen elk dus voor één vijfentwintigste rechti heeft op de eventueele premiën die intuasohen op dè 850 lootjes zouden mogen vallen Intuesohen onmiddellijk nadat het contract tot stand was gekomen werd het met wederzydsch goedvinden veranderd in een ander Tan eenvondigeri verkoop waarbij B h C zich naar hun bewering en privé ferbonden Hoogenes diezelfde eflfeoten en lootjes in onmiddellijken eigendom te leveren en zonder dat h j verder met het spel der bank iels zou te maken hebben Dientengevolge werd de prijs der stukken nader berekend ia dier voege dat men na uit het Handdillai geconstateerd te hebben dat de waarde van den florijn ƒ l ZO bedroeg aan Hoogenes voorrekende dat een stuk van 1000 flor derhalve met ƒ 1200 moest betaald worden terwyl de prijs der lootjes op andere wijze werd berekend zoodat de kooper in het geheel ƒ 1317 75 moest storten Dit cijfer wa naar den marktprys ruim ƒ 500 te hoog Daarop door het O M wegens oplichterij vervolgd requirecrde de subst oöio van justitie Mr A J Karseboom undat was gebleken dat meergenoemde bank vau de verschillende inlagen dour de deelhebbers gestort ongeveer ecu derde tot de helft in den zak steekt zonder daar tegenover eenig wezciilyk risico op zich te nemen een strenge straf voor beide beklaagden een cellulaire gevangenisstraf van een jaar Mr K Hazclhoif Boelfsema voor beide beklaagden als advocaat optredende roerde drie rechtigronden aan die tot vryapraak of ontslag van rechtsvervolging moesten leiden Donderdag aanstaande uitspraak De internationale tentoonstelling van honden door de Nederlandsche Jachtverceniging Nimrod uitgeschreren zal gelijk reeds vroeger gemeld ia plaats hebben op Zaterdag 22 en Zondag 23 Juni a s op het landgoed Sonsbeek by Arnhem Het programma is dezer dagen verschenen De tentoonstelling is verdeeld in twee afdeelingen écne voor jachthonden eene andere voor niet jachthonden Voor de eerste afdeeling loUen worden gegeven een ecreprijs ter waarde van ƒ 100 62 gouden zilveren en bronzen medailles en voor de tweede ook een eereprys ter waarde van ƒ 100 en 29 gouden ilveren en bronzen medailles De Engelschen op het punt van reolnme en turnbug durf allen hebben thans een sterk sprekende formule uitgëvundcii om op de aanplakbiljetten hartverscheurende spiktakelstukken te kenschetsen Het great attraction is niemendal maar bied eens wederstand als ge leest wat zy nu b v achter de aahkondigiugtn van de opvoering der Tieee meien laten volgen Tko handkerhief Playl Met andere woorden eou stuk waarby men twee zakdoeken kan nat huilon Dezer dagen werd aan een der bureaux van politie te Parijs eene vrouw opgebracht die haren aangespannen ezel zoo geweldig sloeg dat eeu der leden van de vereeuiging tot bescherming van dieren haar niet alleen den knoestigen stok waarvan zjj zich bediende ontrukte maar tegelyk de hulp der openbare macht inriep om haar volgens de wet van 2 Juli 1850 te doen boeten Toor hare handeling Voor den commissaris gebracht ontkende z j volstrekt niet dat zy het dier onbarmhartig geslagen had maar zy voegde er bij t Is nogal de moeite waard zooTeel omhaal voor een ezel te maken Wie trekt er party voor m j als myn man m j slaat Laatstleden Maandag was hel geheele stadje Wels in Oostenrijk in volle opschudding Er liep een gerucht dat de brievenbesteller Bauer algemeen bekend door zyue vlugheid en voorkomendheid vermoord was Weldra had bet zich bevestigd De man was den vorigen dag op zyn gewonen t jd de stad ingegaan om brieven met geld te bezorgen en sints dat oogcnblik vermist waarna men in den vroegen ochtend in eene druk bezochte straat zyn tasbb had gevonden Eenige uren later was alléa reeds ontdekt In den voormiddag omstreek 10 ure kwam namelijk in een huis aan de Ringtlraut de eigenaar bet een en ander nazien en vond daar in een kelder onder een hoop uoh hat lijk van den Termisten persoon met eene zware wond aan het achte boafd en een houw over het gelaat De Terdenking viel terstond op den zilversmid Gebhardt die in dat pand een winkel en woonkamer had By onderzoek vond men op zijn bed aan zijne kleederen en overal in de kamer alsook van daar langs den gangmuur tot aan den kelder sporen van bloed Natuurlyk werd h j terstond gearresteerd Toen hij daarop zou warden weggevoerd veraooht hy zijne laarzen te mogen aantrekken Dit werd hem toegestaan en van die gelegenheid maakte hy gebruik om snel een glas te grypen hetwelk op tafel stond en dat hg in een enkelen teug tot op de helft ledigde Nauwelyks had hij dit gedaan of hij viel neder en eenige oogenblikkeu later had hy den geelt gegeven Of h j dat sterkwerkend vergif toevallig dan wel met voordacht in gereedheid had zal vermoedelyk wel altoos een raadsel blyren Bij de huiszoeking vond men eene som ran 7000 gulden in den haard verborgen Cryptotypie heet een nieuw photographisch proces door middel tfaarvan op palmboomenhout photographieen kunnen genomen worden Tot dusver was het niet mogelijk langs photografischen weg andere als bruine of grauwe beelden te verkrygen eene kleur die het werk van deu houtsnijder zeer bcmceielykt De methode welke de heer Arthur E Smith te Londen aanwendt neemt al deze hinderpalen weg want het is hierbij niet noodig het hout in het water te dompelen of te wassohen ook ook is er geen praepareering noodig of wordt er coUodium aangewend Hel pholographische proces wordt onmiddellijk op het hout uitgevoerd en men verkrygt een duurzaam zwart beeld van hel gephotografeerde voorwerp De uitvinding heeft in elk opzicht volkomen bevredigende resultaten opgeleverd Boekdr Nieumblad Aan het mail overzicht van het Bal Hand leest men De gerechtigheid treft eindelijk de deelnemers aan ketjoepartijen Het werd hoog tijd Bij vonnis van den crimineelen rechter te Djokkjnkarta van 7 Maart jl zyn er veertien ter dood veroordeeld Twyfelachtig is het intusschcn of de voltrekking ook van dat vonnis afschrikkend zal werken De Matarat althans wil weten dat een der booswiohten na zyneveroordecliag gezegd zou hebben dat zal eene prettige verrassing zyn als wij zoo gezamenlijk in den hemel komen Bekend is het dat de inland den dood slechts dan vreest wanneer deze gt paard gaat met de afscheiding van het hoofd tan den romp Vau straffen en strafrecht gesproken mogen wy niet onvermeld laten de kolossale toeneming der militaire strafzaken en de harde straffen welke wprden opgelegd Dit is toe te sobrijven aan het overbrengen by de krygsraden taiet appel op het Hoog MilitairgerechlshoÖ van de vroeger disciplinair afgedane zaken Dientengevolge wordt thans het minst beteekenend feit dienstweigering gaat de vaak geprovorceerde tegenkanting hoe verklaarbaar hoe vol verschooning ook wyl tti werkwoord zoeken op allerlei wijze in het Indiaeh militair wezen verbogen wordt door voor insubordinatie Overweegt men nu daarbij dat verreweg de meeste militaire dflicten in Indie worden gepleegd in dronkeiischiip dan kon t men tot de ervaring dat het draiikvcrbruik op treurige wijze de bataljons dnnt eu daarentegen de i iilitairCgevangcnissen vult Te eer moet de algemeene aandacht op dit euvel worden gevestigd wijl de menigvuldige Belgen en Franschen in de Indische gelederen niet relden om niet te zeggen meestal de heersbhende strafmanie expiqitccren om zoo doende van den militairen dienst onlilijgen te worde Zoo is Ouk de militaire strafrechtspleging in plaats van afschrikkend veeleer uitlokkend Laatste Berichten Rome 22 April Naar men verzekert heeft de Paus op raad zyiier gencesheercn in beginsel besloten den zomer buiten het Vaticaan door te brengen St Petersburg 22 April Naar aanleiding van eenige onjuiste oordeelvellingeu zegt de Jgenee Rvue Nadat Duitsohland zijne goede diensten had aangeboden waarbij aan het loyale practische en logische der voorwaarden Tan bemiddeling niet Tiel te twyfelen bleek weldra dat bet beginsel van gelyktydige ontruiming der omstreken van Konstantigopel door de Russische troepen en deBritsche vloot zoowel als de noodzakelijkheid eener verw deriug op gelijken afstand van de stad werd erkend Zoodra men het danrover eens zal zyn kan er eene voorloopige conterentie byeeakomen ter vaststelling van het programma Toor een congres Het tot stand komen Tan het congres hangt dan alleen af Tan den uitslag der gedachtenwisseling over de qnaestie der tractaten Parijs 22 April Bij de hentemming in het district Bellac departement Haule Vienne is de republikeinsche candidaat Labruze gekozen met 8620 stemmen tegen den Bonapartist Lezend wiens verkiezing nietig was verklaard met 6798 stemmen Burgerlijke Stand GEBOREN 21 April Willeuina oaderi D Rakker en 8 de Joi f Hesdncus Bornirdus Fetrpi ouders 0 Oortland eo J tan der Laso OVERLEDEN 21 April N van Leeowen Ij 2 m A Prince 8 j T N vso Heldni 3 m 23 C A van Lnijpen 7 m ADVERTENTIËN Gez KOOREVA AR KORTE TIENDEWEG D 79 Heden vieren wjj dan bengelijken dag waarop onze geliefde Ouders PICTKUS SPEK EN DIRKJE RIJWEG te Rotterdam den daghunnerSO JARIGB ECHT VEUBENIGING gedenken onder den zegen eener talrijke en gelukkige nakoqielingschap Hunne dankbare Behuwdzoon en Dochter J H VAN DEB TOGT C VAN DEB TOGT Spek Gouda 23 April 1878 fiSI Ondertrouwd 121 C J G HOOGENDIJK Ï van Waddin eveen en M DIRKZWAGEK ggg Schiedam 18 April 1878 gJjS p 5 tó fam 21 April 1878 5 Receptie i v Mi gsveen 28 April 1878 Voor da vele bewezen van deelneming ondervonden by het overlijden van haren Echtgenoot betuigt de ondergeteekende ook namens de kinderen haren bartelgken dank Wed B J RAMSPEK Keamebs Hpendam 21 April 1878 De Ondergeteekende beyeelt zich beleefdel k aan tot het REPAREEREN aller soorten NAAIMACHINES J KOETSIER KLEIWEGSTEEG N 248 2 a5 Kostgangers worden gevraagd Adres aan het Bureau dezer Courant onder N 52 M A TRIJBITS Gouwe GOUDA blijft zich beleefd aanbevelen tot het INKOOPEN van ANTIQUITEITEN ook biJ verhuizing tot de OVERNAME van MEUBELEN enz Gezondheidsbier Bfl naauwgezette observntiën aan Ziekbedden en bjj reconvalescenten hebben dê HH Doctoren volgens getuigschriften erkend en ook hoofdzakeiyk dankbaar de Herstelden dat onder de Versterkingsraiddelen het MALZ EXTRACT een eerste plaats inneemt de bestanddeelen zjjn nimmer schlldelijk echter steeds zuiver en onvervalscht en herstellen in de meeste gevallen de verloren krachten zoo spoedig dat hierdoor inderdaad wordt voorzien in de lang gevoelde behoefte aan een algemeen Verslerhingtmiddel hetwelk aan alle eischen kan voldoen Prezen 1 flesch 45 ets 6 flesscben f 2 20 13 flesscben f 4 40 De flesschen worden ii 5 ets berekend en tegen dien pry 3 steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldé ót Amsterdam Smalle Bloemmarkt hy de Paleisstraat F 250 Te Gouda bjj J C VAN V EÜMINQEN Schoonhoven L B Okhoizen Delft Frankamt TAILLEUR is verhuisd naar de Zbugstbaat Wijk G No 10 zijnde het huis vroeger bevt oond door de familie DUTILH hij blijft zich voor de Nieuwste Modellen in het vak beleefdelijk aanbevelen 9 1 Gez van den BERG hebben de eer te berichten zij van Brussel zijn geretourneerd met de Nieuwe MODELLEN van Dames en Kinderhoeden Tevens bevelen zj zich aan tot het WASSCHEN en KRULLEN van VEEBEN LlJi 1 komen dankbetuigingen omtrent de gunstige werking van myn middel tegen de DRONKENSCHAP in Zoo Bchryft de Heer K T v 6 r Predikant te LuUen fOvergssel Dank zij de Voorzienigheid die u gegeven heeft te vinden zulk een probaat mUdel tegen den Sterken Drank of liever tegen de zucht naar dat vocht enz Het middel is onderzocht en aanbevolen door de bekwaamste geneeskundigen en kan zonder het medeweten der lijders aangewend worden Reeds duizenden zijn er van genezen Alleen echt verkrijgbaar bg den ondergeteekende Geneeskundig advies kosteloos en franco Albert Kraehmer c üresdeijj Pillnitzerstrasse JVo 46 Slijm en MaagpilicnL Deze PILLEN die sinds vele jaren met l e beste gPTolg tegen de Slijm en als maagVOrBterkend gebruikt worden door hare erding de spijsvertering zeer bevorderen byronder goed tegen de gal en zeer zacbt lazerend zÜn zgn tegen iP cent het doosje met berigt van het gebruik veikrijgbaar bij de nilroigendt Heeren te Aaasterdam M Clébau C Droog Heilige weg D 321 Bleiswyk S v d Kraats Delft £ VMIscbut Bommel Zslt J r d Vettt Delfshaven J B WesterhoflF Deventer Gebroed Timnn Dordrecht H Giltay Gouda L Schenk op de Hoogstraat Gorinohem B J B Bosob Brma I F Lasonder s Qravenhage J Visser Zoon in de Spuistraat Haastrecht JC Oosterling Legden J T ïerbnrgh Haarlemmerstraat LekLerkerk A den Oudsten Linschoten B Kruithof Bott rdam V ten Kolff korta Hoofdstaeg Stolwyk Wed A Z deiiaan Schiedam Wed A H ËombonULr Xiel A J Fanssen Utrecht Alteaa Kroon Staeniveg over de Don keratr 372 Vlaardingen M £ Hoffmann Tjaden Zevenhuizen A Prins De SLUM en MAA WLLBN bereid volgenshet echte recept zijn odr mjj fa Qouda alleenen uitsluitend Terkrygbaat gesteld bij den heer L SCHJSNK op de Hoegstttat J LET WEL Om elk doosje der eckte en sints onheugclüka jaren gpbralMe SLIJM en MAAGPILLE M is een biljet voorzien met de handleekening van i i SC HIIEUDER spolheler welke handteekening zich ook bevindt op het zegcllak waarmede llrt daoqe verzegeld n Men geliete daar tra attent op te zgé en zich te wachten voor lietgebraik van eennamssksel dat men traoht lu omloop tt brengen