Goudsche Courant, vrijdag 26 april 1878

VrUdag ac April Op Riinlandsche van W H ZICKENHEIMER in Mainz is bij verkoudhedw Ue mmianascne hoesten heeschheid versl romg borst long en Druiven Borst Honig jieelpiin het zekerste en aangenaamste middel Rp Biinlanrlsohe v ZICKENHEIMER in Mainz doet als geneesmiddel Ue K ljnlanascne gevaarlijke kink en stikhoest der kinderen mU Druiven Borst JHonig stekende diensten Ontelbaar is het getal der Ouders die aan den Druiven Borst Honig het opkomen en grooien hunner lievelingen te danken hebben Alleen echt verkrijg baar in flacons k 65 Cent met witte fl l met roode en è fl 2 met geele capsulen welke nevenstaan fabriekstempel dragen N 213S 1878 GOUDSCHE COURANT iienws en Adverteiilielilad voor Oonda m Oinslreken benevens Inboedel i BOIWënmelkgëreëdschappën te Waddinocveen op Woensdag den 1 = Mei 1878 De Notarissen W J FORTÜIJN DROOGLBEVER en P M MONTIJN gevestigd te Gouda zullen op WOENSDAG den len MEI 1878 des voormiddags te Negen Ure in Bloemendaal op de hofstede van GEBRIT de VOS in het openbaar om contant geld verkoopen 20 KOEIJEN die gekalfd hebben of nog kalven moeten 1 MEBRIEPAARD 6 KALVEREN Voorts 1 Tilburrie 1 Wagen 2 Schouwen I Bouw en Melkgereedschappen en al wat verder tot het Landbouwbedrijf behoort eene partg Brandhout en ongeveer 20000 halve Kilo best gewonnen HOOI Eindelijk een Compleien INBOEDEL bestaande in Bedden met toebehooren Kabinet j Chiffonnière gewaakt Goud en Zilver Linnen goed en verdere HUISMET T BEL EK Rheumatiek Jicht alle Maag en Borstkwalen alsmede Koortsen Hardbjviglieid slechte Spijsvertering ook Zenuwïwakte en Bloedarmoede enz enz worden spoedig en zeker genezen door de wereldberoemde Dr AIRY s SI ECULITEITM E n ieder die alvorens een kuur te ondergaan zich van de degelijkheid dezer Specialiteiten wenscht te overtuigen ontvangt door BtOBTES s Boehhatidel te Botterdam op franco aanvrage gratit e franco een 116 bladzijden dik U i 11 r e k B e 1 uit Dr Alry s Natnarge neeSWUze waarin men onder anderen eene menigte getuigschriften van gelukkig genezen lyders zal vinden Geen zieke geve derhalve de hoop op voordat hij genoemd werkje heeft gelezen Piiei Mini O EB HA K TiniTO Gouda Oosthaven B n 14 bevelen zich beleefd aan tot het vervaardige van ZEEB FIJN UITGEVOERDE Openbare Verkoopinjy VAN UM HOFSTEDE met ongeveer 18 j Hectaren WEI EN HOOILMD etaaude en gelegen onder Wj DTDnsTX VEEnsr in het Lokaal ONS GENOEGEN aan de Boelekade te Gouda opZaturdagden 27eii April 1878 3 voonniddags te Elf ure De Notaris MONTIJN te Gouda zal ten verzoeke zijner Principalen in het openbaar bij inzet en dadelijken afslag Veilen en Verkoopen Eene kapitale HOFSTEDE laatst bewoond door GEERIT DE VOS bestaande in Wooa bonwhuis Zomerhuis Schuur Zeeroeden Hooiberg en verdere Getimmertcli benevens uitmuntend WEI HOOI en TUINLAND staande e liggende in Bloetuendaal onder Waddinxieen naby Goiula kadastraal Sectie H nummers 489 490 491 492 en Sectie l nummers 152 153 154 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 2 7 278 en 279 ter grootte van 18 Hectaren 38 Aren en 53 Centiaren En zulks in drie Perceelen dadelgk te aanvaarden Breeder bjj biljetten en informatien te bekomeg ten kantore van bovengenoemden Notari zoomede ten Kantoren van de Notarissen FORTüIJN DKOOGLEEVEB en Mr KIST te Gouda Tegen alle kwalen wor den middelen aangewezen welke in den regel proefhoudend zijn Tegen het rhumatismuB bestond echter vóór heden geen middel dat proefhoudend was duizende middelen z a te vergeefs daaraan getoetst In de laatste jaren speelde de Revalenta en Electriciteit een hoofdrol onder genoemde Lijders Doch alles leed schipbreuk op de steeds toenemende kUppen van het Rhumatisme hetwelk zich onder vele en nieuwe versch nselen voordoet Het zgu de ABSHAÜBBIN S ANTIRHÜMATISCHE WATTEN welke met de meeste vrucht werken de attesten van genezen Laders kunnen dit best getuigen Zoo wordt i mg uit Nieuwe Diep gemeld dat weder drie ernstige Lijders door het gebruik dezer Watten geheel hersteld z n een marinier een burger en een adelborst zg z n thans vrg van hunne plagen en leven gezond en opgeruimd als te voren De prfls is 30 cents per blad Hoofd depót te Delft bö A BREETVELT Az die de geleibilletten oud teekent En verder bjj T A 6 VAN DETH Gonda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLEB ZooN W Wagegt Rotterdam Mej L A SCHODTBUS SCHLÖ T W DB ÜIL Schoonhoven OTTO HOOGBNDUK CapeUe a d IJetel Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN Co Utrecht £ d meer bekende Depots in ons rgk QOODA DMVK VAN A BeIDKHA Te Gouda bü F H A Wolff Boskoop bij A J van Twout Waddmxveen bij C van Eenwen Openbare Verkoopinjf Haastrecht bij J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg Openbare Verkooping op MAANDAG 6 MEI 1878 voorm ten Elf nre in het Logement de Paaüw te Gouda van 1 Een WOONHUIS met STEENHOÜ WERSWERKPLAATS en ERF of BLEEK VELD aan de Zak L 235 en 235o te Oouda Te aanvaarden 1 Jung e k 2 Vier nieuw gebouwde ruime HUIZEN en ERVEN aan de Boelekade R 35 85c te Gouda Verhuurd voor f2 10 2 40 3 Elf dito HUIZEN en ERVEN daarachter B 35i 35o te Gouda Verhnnrd voor 1 1 50 Informatien ten kantore van Notaris Ma KIST te Gouda HAAR Getuigschrm Zijt zoo goed ea zend mg per ommegaande voor deze 42 blauwe postzegels een flacon AMERICAN BALSEM om het uitvallen van mijn hoofdhaar tegen te gaan Ik heb al tweemaal een flacon van UEd ontvangen voor een ander en dat heeft uitmuntend voldaan Na minzame groete verlof gevende dit bekend te maken BüEUM A NIEHOFF Friesland Postbode Uitval van Haar Roos of Schllven Dun Haar Kale Plekken Pijn in de Schedelhuid Haar of Baardworm i vroegtijdig grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tgd verkrggt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzegeU of postwssel alsook op rembours bg THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein regts No 32 Amsterdam Tegen JICHT EK Rhumatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosuas Alphen L Vaeossiao Zn Bodegraven P Vïmi oot Boskoop 3 Goudkade Harmeien W G Kürvbbs Hazerswoude 3 Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Montjoort Wed Ruhbhbirg Oudewater 3 Libïland Sehoonhoven Wei Wolït z Waarder Botjthooe Woerden Qebr PïïHSiNo Zegwaard L dik Ooosn Kennisgeving BDEOEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis vau le ingezetenen dat het Kohier der plaatselyke directe belnsting in deze Gemeente voor het diensljiiar 1878 door Heiren Gedeputeerde Staten van Zuid Hollitnd goedgekeurd ter invordering aan den Ueer Ontvanger dezer Gemeente is toegezond u Gouda den 25u April I878 De Burgemeester voornoemd VAN BÈEGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Van tgd tot tgd leest men in de bladen berichten van mishandelingen dieren aangedaan die de algemeene verontwaardiging opwekken Nu eens le st men van rundvee dat schandelgk is verminkt dan weder van honden die van hun staart beloofd zjjn alleen om aan onmenschelijken moedwil te voldoen het vervoer an kalveren wekt niet zelden de verontwaiirdiginii op en een sleeperspaard dat met geweld tegen een hoogte wordt opgedreven doet den omstanders niet zejden wenschen dat strenge straften tegen zulke handelingen mochten vastgesteld worden In alle landen die Op beschaving aanspraak maken heeft de wetgeving tegen dierenmishandeling straf bepaald alleen in Nederland staat het den eigenaar vr met zijn gedierte naar willekeur te handelen alleea daar kunnen tooneelen die getuigen tegen de beschaving ongestraft plaata hebben en het gevolg dier mishandelingen is uiet zeldeu een dringend verzoek aan de regeering om door strenge straJ bepalingpu aan dien moedwil en die bandeloosheid een einde te maken Tot nu toe heeft geen onzer ministers aan die wenschen voldaan slechts hier en daar he ft men getracht door plaatselijke verordeningen en strafbepalingen het kwaad te bestrijden Is men daarin geslaagd heeft men iets tot stand gebracht wat eenigszins aan de eischen der dieren vrienden kan voldoen Wg betwgfelen het omdat vooralsnog dit onderwerp voor geen regeling vatbaar is let meest stuitende kan men beletten maar om afdoende maatrecelen te kunnen nemen moet men kunnen rekenen op de medewerking der geheele natie en deze laat bjj alle standen veel zeer veel te wenschen over In verschillende opzichten toch W ordtzelfs door de grootste philantropen op dat gebied gezondigd Uoe weinigen herinneren zich bjj het gebruik van ganzenlever om het Nederlandsche woord te gebruiken de martelingen waaraan het dier is blootgesteld geweest om die delicatesse te verkrijgen i Hoevele mishandelingen heeft een jachthond niet ondervonden voor hg volkomen in staat is ziJn meester in het edele jachtbedrijf de noodige hulp te verleenen Doet men het paard zijn staart ontnemen om aan de heerschende mode te voldoen of ontneemt men het t gebruik van dit lichaamsdeel dan stelt men het aan velerlei kwellingen bloot en zon het toch zéér kwalijk nemen indien men in zulk een geval van dieren mishandeling sprak Wat te denken van een zeer fijn gevoelig dametje dat een azyl helpt stichten om verwaarloosde honden op te nemen maar tegen haar even gevoelige vrienden haar zangvoeeltje prijst dat 90 heerlijk zingt ten koste van het gezicht Wat te denken van den edelen heer die in woede ontbrandt wanneer hij een trekhond ziet slaan die door zijn trekkracht bijdraagt tot onderhoud van het gezin eener weduwe terwijl hg zelf eenige oogenblikken daarna op de sociëteit een uitvoerige i e3chrijving geeft van een prachtige jacht door hem bggewoond waarbij vier flinke paarden en drie honden zijn doodgejaagd Zon de sleeper zijn paard meer martelen dan het lid der jockey club die voor een gouden beker of een andere beuzeling zijn beste paard laat doodrgden terwijl daarbg zelfs het leven van den bergder in gevaar wordt gebracht Maar waartoe meer voorbeelden Kan men van den wetgever vergen dat faü een wet maakt waarbg hetzelfde feit al of niet strafbaar is Waarlijk wjj hebben in dit opzicht reeds meer dan genoeg aan de wet op den kinderarbeid die ten strengste verbiedt om het kind in febrieken productief te maken maar de vrijheid geeft om hetzelfde kind bg veldarbeid te gebruikeu die straf bepaalt als een enkel kiud eenige minuten des avonds op het tooneet verschijnt maar zich niet bekommert om de vele kinderen die dag aan dag en week aau week de meest liellooze werkaparaheden op het veld moeten verrichten blootgesteld aan de onguurheid van het weder Kan de wetgever niet alles regelen hg zou misschien de meest ergerlgke dierenmishande ling door strafbepalingeD kunnen tegengaan op gevaar af dat de beschuldigde den rechter vroeg wie zorgt voor mg wanneer lï niet meer in mgn behoefte kan voorzien of wanneer ik mishandeld word zooals onlangs aan een rechter te Pargs gevraagd is door een vrouw die voor het mishandelen van haar ezel terecht stond en tehuis zich niet over de overgroote toegevendheid van haar liefhebbenden echtgenoot te verhengen had Het zou bij zulk ren halfslachtige regeling altijd de vraag blgven wat al of niet ergerlijk is en niemand zal wel daarop een antwoord kunnen geven dat de goedkeuring van allen of zelfs van de meerderheid wegdraagt Is bovendien een wet omtrent deze zaak noodig indien de meerderheid een eiude aan de schandalen wil maken Wjj gelooven het niet Alle geboomte is privaat eigendom waarom dan het rooven van vogelnestjes niet met diefstal gelijk gesteld en streng gestraft Wordt dit ten platten lande toegepast het uithalen der nesten van de zoo nuttige vogeh zal spoedig tot het verledeno behooren En dat men het misdrijf niet verzwijgen zal daarvoor is het eigenbelang der landbouwers ons borg wanneer ïij slechts overtuigd worden hoe hoogst nuttig de meeste vogels voor den landbouw zjjn Onderwijs dus Heeft een vrachtrijder de gewoonte zgn paard te mishandelen men onthoude hem de vrachten en nit eigenbelang zal hij gedrongen worden zijn beesten menschelgk te behandelen Wil men het mishandelen der honden tegengaan de regeering geve een goed voorbeeld door een wijziging te brengen lu de bepalingen om de gevaren die uit hondsdolheid kunnen ontstaan tegen te gaan de muilkorf toch is een voortdurende marteling Is het hoogst moeilgk straffen te bepalen wanneer iemand zijn eigendom verkeerd behandelt het zal gemakkelijk zjjc de mishandeling van dieren door anderen dan de eigenaars door strafbepalingen te voorkomen indien men slechts wil verkrijgen wat bereikbaar is en niet te veel toegeeft aan de eischen eener ziekelijke philantropie die meer belang schijnt te stgllea in het dier dan in den menscb Geeft de regeering geven de meer ontwikkelden een goed voorbeeld dan zal zelfs zonderstrafbepalingen het kwaad veel minder worden en eindelijk geheel ophouden krachtiger danalle strafbepalingen zal het eigenbelang daartoemedewerken Allen die gveren voor strengewetten tegen dieren mishandeling mogen totzich zelf inkeeren en zeer zeker zullen zg tedikwijls ondervinden dat huntgrootste genoegens hun liefste uitspanningen gekocht worden doofde mishandeling van dieren waartegen zij zookrachtig ijveren wanneer dit door anderen minder ontwikkeld en minder onderwezen danzij geschiedt Het spreekwoord van splinterenbalk is helaas in deze zaak nog te dikwglsvan toepassing L BUITENLAND Bultcnlandsch Overzicht De onderhandehugen over het terugtrekken der beide mededingers in het Oosten doren voort De toestand blijft dus onzeker maar de mogelijkheid van ecue vreedz ime oplossing door een congres blijft bestaan en in zoo ver is de stand van zaken niet onbevredigend De Agence Rune bevestigt thrius dat op voontel van Duilschlaiid in beginsel de gelijktijdige outruimiiig vaii de buurt van Konstantinopel is aangenomen en ook de iioodz ikelijkheid is erkend d i dan het Hussisehe lejfcr en de En r Ische vlooi r c even ver van de huofds ad oudt ii hebben te rr verwijdereii Daarover wordt lii iits ii5g onittrhandeld dan zou op eene Vaorloupu c iifere it e het programma vau ha Cun rre s nuiun wirden vast gesteld eu VLrvolgcbs het Cojmrts kuunen worden gehouden De meeste EugeLsche dagbladui twijfelen hard of er iets terechtkomen zil van het voorstel tot gelijktijdige ontruiming v in de nabijheid van Konatantinoptl Moeilijker vr iaarstuk is dan ook wel nooit te berde gebracht llad men met twee legers te doen dan zou er misschien n jg wat op zijn te vinde M utr nu beeft ineii i iil de et ie zijde een Icgtr aan de andere eene vl iut eir ttisscbeii beiden in eene derde macht die dour g eii van bt ide partijen recht wordt vertrouwd en wier haitflehiigen ook nagenoeg onberekenbaar zgn Gesteld dat men er in slaagt uit te rekenen hoe ver de Russen achterwaarts moeten gaan om volkomen dezelfde kans n te hebben als de Engelwhen indien de iloot zich naar Besikabaai begeifi wie staat er dan voor in dat de Turken de umstaudigheden geheel onveranderd zullen laten terwijl toch zg het in hunne hand hebben de kansen geheel te doen veranderen Zoodra de Russen zijn vertrokken kunnen zü den spoorweg opbreken eu geduchte versterkingen raaken Met of zonder den bijstand der Eiigelsche vloot zouden ze dan Konstantinopel beat van de laudzijde kunnen verdedigen en de kansen zouden geheel in het nadeel van de Bussen zgn verkeerd Evengin d kunnen ze aan de laudzijde alles onveranderd laten maar aan de Dnrd iiiellen maatregelen nemen tie den terugkeer der Engelsohe vloot onmogelijk maken Geen wonder dus dat men het zoo spoedig uiet over deze dingen eens worde kan en allicht zoo men op de gedachte komen dat het geheele voorstel niet ernstig is gemeend en alleen gedaan werd om tijd te winnen wanneer deze onderstelling uiet werd nilgesloten door de omstandigheid dat dit slechts Engeland ten goede komen zou en dan niet Duitschland het voorstel zon hebben gedaan Bivendien kan Duitsohland geen pogingen doen tot bemiddeling met het stellige vooruitzicht dat die tot niets zullen leiden of ook gthecl in het nadeil wezen zouden van een der betrokkenen en men moet dus aannemen dit de diplomatic kani ziet de bezwaren boven aangeduid geheel te overwinnen Iiitusachen worden de wapeningen met kracht voortgezet Engeland organiseert vooral ijn Indisoh leger Rusland voert Bleeds nieowe roepen anarSw Slefano aan terwijl de Turken de vestingweriten