Goudsche Courant, vrijdag 26 april 1878

nabij Konjt ntinop l en de omstreken Tan Boejoekdéré vcrstcrteo tegen den wil der Russen die daiirtegen reeds haiiue bedenkingen hebbeu ingebracht De houding welke Turkije ïal aauuemen die bij de tjuaestie der gelgklgdige ontruiming ran too overwegend belang is is teven hoogst moeilijk te voorspellen Te Kunslautinopel vuu ouds een briiudpunt van intrigue kampen nog steeds twee panqen om den voorrang de eeue die aansluiting bij Engeland wcnscht en de andere die alleen vuu Rusland heil verwacht Van ileu uitslag van deieu strijd haugt de houdiug van Turkye af De laatste verandering in het Turksche numsterie die Sadyk Pacha in de plaats stelde varf chmed Vefik Pachii heeft hierover geeu beslissing gebracht De afgetreden Achraed Vefik Faoha neigde zeer naar Engelaucl doch zijn opvolger behoort uiet tot de Russische partij De ouderhandelingeu tusscheu Rusland en Oostenrijk staan vrg goed naar men zegt Oostenrijk wenscht geene uitbreiding van gebied maar wel waarborging van grooteren invloed vooral in haudcNbetrekkiugen Dit schijnt te zullen worden verkregen vooral ook op den spoorweg van Metrowitza naar Saloniki Natuurlijk kau men rde meerdere of mindere juistheid dezer mededeelingeu niet beoordeelen daar een puut van vergelijking ontbreekt Alleen merken wij op dat over het geheel genomen de tydingen uu Petersburg ult d rooskleuriger z ju dau die uit andere hoofdsteden De vraag is uu maar waar men het best op de hoogte is en lich het minste door lijne wenschen laat misleiden Uit Gotha wordt bericht dat het socialistisch congres dit jaar in gemelde stad zal worden gehouden nameiyk van 27 tot 80 Mei e k Bismarck wordt 29 deicr te Berlijn terugverwacht In Frankrijk blyven aller oogen gevestigd op de tentoonstelling de binneulaudsohe politiek treedt dan ook geheel op den achtergrond Voorzoover dit in Frankr jk mogelp is De Algemeene Raden gedragen lich steeds rustig alleen die van Lyon heeft een voorstel aangenomen waarin de wensen word geuit dat aau alle Commune ownnen amnestie ordt verleend Bij de Züudag in het arrondissement Beilac plaats gehad hebbende herstemming voor een lid der Liiiler van afgc a ir l den heeft de republikeinsche caudidaat Labnie met Söèu itemmmen de overwinning behaald op den Bouapartist Lezaud die 6708 st kreeg De Minister van onderwijs heeft voor eenigen tijd de gemeenten wier hulpbronnen beperkt ziju aange ohreven dat zy zich tot de regeenug kunnen wenden tot het bekomen eeuer toelage voor het herstel of ue voltooiing van schoolgebouwen waarvoor een crediet van 6 millioen is toegestaan Thans is het ondersoek over het toekennen eener toelage aau de gemeenten afgeloopen Er is besloteu 800 gemeenten met eene som loopcnde van 500 tot 10000 fr te oodersteunen Men kan weldra e n besluit van de regeering tegemoet zien waarbü aan een groot aantal veroordeelden ter lake van de Commune kwijtschelding van strat wordt verleend Aan het Ministerie van justitie houdt men lioh bezig met het vaststellen der lijst Ds houding van den nieuwen Paus zegt de llalit van 19 dezer wordt gunstig beoordeeld xelfi door die bladen welke het minst gunstig gezind zijn jegens de Katholieke Kerk Men heett vooral opgemerkt dat de kennisgeving van Leo XIII aan de Europeesohe hoven Ixtreffende zijne TerheSug tot den apoatolisohen zetel van eene belangrgke wijiigiog in de zienswqie van het Yati kaan getuigt Er bestaat een groot verschil tustcbea den toon van Pius IX en de gematigdheid an Leo XIII en dit blykt vooral uit de bekende breve aan de Zwitsenohe regeering Mgr Lachat bissobop van Boxel is dezer dagen te Rome aangekomen om met den Paui van gedachten te wis len over de middelen om de bestaande moeilijkheden uit den weg te mimen Ook de mededeelingen au de keizen van Doitsohland en Rusland ademen gel k men weet een geett Tan verzoening en doen de mogelijkheid voorzien om de geschillen uit den weg te ruimen Een n ander aldus gaat het bUd voort atrekt ten bewijze dat Leo XIII den trijd met de Kedendaagtehe beschaving niet tot het uiterste wil voortzetten Het is echter de vraag o hij de geestkracht lal bezitten om met al de Tarouderde instellingen te breken Er is dezer dagen i t voorgevollea wat daaraan zon kunnen doen Iwqftlen Men had gemeld en het bericht kwam Bit ecDC goede bron dat de Paus besloten had on d Paüichfeaten in de Pieterskerk te vieren Doch ds vertoogeo der kardinalen waren voldoende om den Pao van dit denkbeeld te doen afzien Indien Toor eea feit van iM geringe beteeken s Leo XIII niet de noodige geestkracht bezit om de hinderpalen te overwinnen welke zich op zqn weg vertoooen hoeveel te minder zou men dit bij meer gewichtige aangelegenheden mogen verwachten Doch men moet deze onmacht van Leo XIII niet te hard beoordeelen de initrllingen zijn sterker dan I hij Wat hy kan doen ia in de uitoefening zijner hooge waardigheid een geest van verzoening te brengen welke de betrekkingen van den H Stoel met de hcdendaagsche beschaving verzacht en in dit opzicht bewijzen zijne handelingen dat de geest van uittarting verdwenen is Aangaande de onderhandelingen van den Heiligen Stoel met de Engelsche regeering over de regelmatige wederaankuooping der oude diplomatieke betrekkingen meldt de Italië het volgende Ue Eugelsche regeeriug heeft geen bezwaar tegen het ontvangen van eeu nuntius en tegen het zenden van een olficiéelen vertegenwoordiger bij den Heiligen Stoel maar verder zou zg niet willen gaan Het Vutionan van zijn kant vindt dat nis het een nuntius naar Londen zendt die niets anders te do3u heeft dan het afleggen van de gïbruikel jke of oieele bezoeken het die moeite wel zou kunuen sparen Do Paus weuseht eene verhouding met Engeland op denzelfden grondslag als met de andere Statem Uit het herstel der diplomatieke betrekkingen moet noodwendig de erkenning der katholieke bisschoppen door de Engelsche regeering volgen en met het oog hierop moeten de regelen wordcu vastgesteld die bij de benoeming van bisschoppen in acht dienen te wordcu genomeu Van zoo iets wil de Engelsche regeering echter niet hooren spreken Behoud Van deu legenwoordigeu toestand komt haar veel wenschelijker voor De kardinalen Manning en Culleu zullen thans aan het Engelsche Kabinet begrijpelijk trachten te maken dat het herstel der oude diplomatieke betrekkingen zal het iets beteekeueu moet leiden tot het erkennen van de katholieke kerk iu Engeland Zoodra de regeering tot dat inzicht zal zijn gekomen zal men met vrucht aan het onderhandelen kunnen gaan BINNENLAND GOUDA 25 April 1878 Bij koninklijk besluit is de 1ste luit A K van der Garden van het ide reg inf op zgne aanvrage op peijsioen gesteld en het bedrag van dat pensioen bepaald op ƒ 900 Eergisteren avond omstreeks elf ure is er een begin vau brand ontslaan in het magazijn der infanterie aau de Zeugsiraat nl op de bovenverdieping in eeu vaatje zwartsel De ramen waren open en de vlum was zichtbaar Door spoedige htilp van de boren is de brand spoedig gebinscht en behoefde de brandspuit die er bg kwam niet te werken Was de brand later in deu nacht uitgebroken dan had het meer rustige gevolgen kunnen hebben Tot hoofdingeland van het 2de distiicl van de Krimpenerwaard is te Gouderak herkozen de heer Mels Verdoold Cz te Stolwijk terwgl de heer G Graveland mede te Stolwijk gekozen is tot hoofdiu gelandplaatsvervanger in pl its van den heer T Hogendoorn die niet in aanmerking wenschte te komen Bij besluit vau de Ingelanden van den Zuidpias polder is bepaald dat de vier stoomgemalen van dieu polder zullen genoemd worden naar de vier Dijkgraven die sedert de droogmakiug van deu Zuidpias aan het hoofd van den polder gestaan hebben de heeren W Userraan N J Francois W K van Gennep en J van der Breggen Az Bij de Dinsdag plaats gehad hebbende verkiezing van een lid der Tweede Kamer in hoofdkiesdistriot 2 evenbergeu zijn uitgebracht 1689 stemmen waarvan 6 van onwaarde zijn verklaard Er moet weder een herstemming plaats hebben tusscheu de heeren J Diepen die 650 en rar R van de Werk die 549 stemmen verkreeg De heer dr Wgnmalen had 476 stemmen op zich vereeuigd De nieuwe toegangsweg naar het oentraalstation te Rotterdam is thans voliooid Gedurende de Paaschdagon zijn langs den Rijnspoorweg ruim 20 000 reizigers vervoerd Het Haagsch VaghUi biedt heden zijnen geabonneerden een portret aan van H K H prinses Maria van Pruisen verloofde van Z K H prins Hendrik Het blad dnrfl echter niet verzekeren dat het volkomen gelqkt Het vreest zelfs dat de liefelgke oitdrakking van het origineel er niet in is terug te vinden Dat beneemt er veel van de waarde aan dunkt ons Ofschoon in de afdeelingen der Tweede Kamer bg het onderzoek van het wetsontwerp tot vernieuwing der hypothecaire inschrijvingen door vele leden de I Trees werd geuit dat aanneming van het ontwerp voor geraimen tijd een grondige herziening der hypothecaire wetgeving zal in den weg staan was tooh de groote meerderheid van gevoelen dat men zich bij den voorgestclden maatregel moest nedcrleggefi wegens den ouhoudbaren toestand viaarinde hypothecaire boekhouding zich thans bevindt Gisteren werd in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht de jaarvergadering gehouden van de vereeuiging van predikanten der Ned Herv kerk onder voorzitterschap van da J 0 Verhoeff Er waren meer dan 130 leden tegenwoordig Heden wordt in hetzelfde gebouw de confessioneels vereeuiging gehouden Jsfiob Krijger landbouwer te Naaldwgk heeft de eerste nieuwe aardappelen van den kouden grond in dit jaar gepoot en gerooid aan Z M den Koning aangeboden In de Dinsdag te Utrecht gehouden buitengewone algemeene Vergadering van de Vereeuiging tot bevordering tan het VMiondertcij en het Schoolbezoek in Nederland is tot lid van het bouflbistuur herbenoemd de heer G P Vau Vladeracken te Delft terwijl in plaats van het aftredend doch niet terstond herkiesbaar lid H Buuinau hersiemmiug moest plaat hebbeu tusscheu de heeren Arinaud Sassen te Breda en O Rommerts te Leeuwarden Vervolgens kwam in behandeling Bespreking van het regeeriugsoutwerp tol herziening der wet op bet lager onderwijs in verband met het prneadvies van het Hoofdbestuur Vanwege het Hoofdbestuur was de volgende motie voorgesteld De vergadering geeft aau het Hoofdbestuur de opdracht lo tot den Minister van Binneulaudsohe Zaken een adres te richten gegrond op het praeadvie voorkomend iu den Bode n 2 van 1878 behoudens en onvermiuderd te besluiten die nog door de vergadering genomeu zullen worden 2o een afschrift van dat adres te zenden aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal Deze motie werd aangenomen met 148 tegen 4 stemmen Deze laatste waren voor eene meer welwillende motie van de afd Deventer die vreesde dat een vijandige houding den Minister zon verzwakken die toch op alle hoofdbeginselen de liberale partij gekozen heeft en op ondergenohikte punten wd zal willen toegeven Verschillende luien verklaarden dat het praeadvies vau het Houfdbestuar eer t zwak dan te kras van toon was De vergadering heift zich verder met groote meerderheid vereeuigd met het in het praeadvie voorkomende omtreut de leerplicht waarin het leedwezen werd uitgedrukt dat het beginsel van leerplicht niet iu de wet is opgenomen en de toepassing er van niet wordt voorbereid Met verwerpiug van Terder strekkende moties is daarop die vau het Hoofdbestuur aaugenomen Bg de herstemming voor een lid van het Hoofdbestuur werd de heer Armand Sassen gekozen In de maand Mei a s ia het 25 jaar geleden dat te Rotterdam werd gesticht een tweede instituut vau onderwijs voor doofstommen in Nederland en wel door nu wglen dr J B Molewater en dr M Polano thans professor in de heelkunde aan s rgks universiteit te Leiden De directeur M Hirsch heeft in dat tgdvak overvloedig bigken gegeven van zijn bekwaaiuhefld en vele zgner leerlingen hebben daarvan rgkc vruchten genoten Het bestuur beeft zich belast met de regeliug eener plechtige feestviering en zieh tot een oommissie gevormd met toevoeging van den heer Meet en van den eersten leerling der stichting den heer Ëduard Polano Nederland mag trotscli zijn oprTdie inriohling te Botterdam en de natie moet zich verplicht achten daaraan haar belangstelling te betoonen Aan den Bezuidenhoutschen weg had eergisteren een voorval plaats dat terecht de verontwaardiging wekte van eeu aantal personen die er getuigen van waren De hond van den heer C een prachtig dartel dier was zijn meester ontloopen en over het hek van de Koeknmp gesprongen Al blaffende liep het beest achter de herten die opgejaagd pglsnel heeureuden Nauwelgks had de boschwachter bemerkt wat er geschiedde of met drie zgner knechts gewapend met een geweer en stokken ving hg een jacht aan op den hond Men legde op het dier aan doch het geweer weigerde toen dreef men den hond in eau hoek eo bracht hem daar met de dikke knuppels onder de oogen van zgn meester en andere toeschouwers zulke geweldige slagen toe dat het arme dier stuiptrekkend half dood bleef liggen Een kreet van verontwaardiging en woede ging onder de toeschouwers op De heerjhr L wat zichzelf niet meer meester sprong het hek over en bracht den boschwachter het schandelijke van zijn daad onder het oog Ook baron v H die alles van zgn woning uit had gezien gaf aan zijn verontwaardiging lucht Ten slotte nam een agent het dier op bracht het naar de woning van zgn meester en maakte van het voorgevallene proces verbaal op Een der Franscke binden meldt het voljeade geval van vergiftiging Een kind van zes jaren had een kegelspel ten geschenke gekregen met rood geverfde ballen Een dier ballen stak het in den mond Den volgeudeu dag openbaarden ioh verachgnselen van vergiftigingen ondanks geneeskundige hulp stierf het kind Een treurige bijdrage voor de jenever stotittiek Te Amsterdam wordt f 8008 aan sterken drank besteed maar Rotterdam wint het nog van de hoofdstad Hoewel de bevolking er ruim tweemaal minder bedraagt ffert men er dagelgks ƒ 6253 aan Bacchus De sigarenfabricatie neemt te Kampen een steeds hoogere vlucht Er zgn 24 fabrieken met ongeveer 1400 orbeiders die ruim l j millioen sigaren per week maken en aan wie ongeveer f 8000 weekloon wordt uitbetaald De fabriek van de heeren Boele telt bgna 60 die van den heer Lehmkiil ongeveer 800 arbeiders De Kamer van Koophandel te Arnhem heeft na een uitvoerig debat met a emeene stemmen besloten bet adres der Maatschappg van levensverzekering gevestigd te Dordrecht te ondersteunen waarbg zjj verlangt dat een uitgebreid staatstoezicht over de maatechappgen van levensverzekering wojde uitge i il oefend Zondag namiddag gingen de oppaistr en twee dienstboden van mevrouw de wed M teHaarlem tijdens hare afwezigheid met een vriedili jen riijtoer maken met een landauer met twee paarden bespannen die de dame in huur had Toen zij weder n ar de stad reden is de koetsier die alles behalve nuchter wat van den bok gevallen de paarden gingen door terwijl de iu het rgtuig zittende er uit sprongen waardoor eeu der dienstboden zich vrg ernstig bezeerde De paarden renden vervolgent de ttad in en langs verschillende wegen verbraken een der slagboomen van den spoorweg aau den Kruisweg waardoor een paard eene ernstige wonde bekwam en kwamen vervolgeus in hevige aanraking met een boom van het Keonemerpleiii waardoor zij vielen en eeu der paarden een poot brak Gelukkig zgn geeur andere ongelukken te betreuren Diuidag is te s Hage een proeftocht met den stouintramwageu oudernomeu in tegenwoordigheid vau den burgemeester de wethouders een aantal raadsleden den gemeente architect en eenige deskundigen Het kanaal ter hoogte van de begraafplaats werd tot uiigangspunt van den rid genomen De proeftocht naar heveuiugen en terug langs den nieuwen weg werd binnen betrekkelijk korten tgd volbracht en slaagde naar wensch De krommiif en werden bij langzaam rijden zonder hindernissen omgetrokken Het stilhouden leverde niet het minste bezwaar op Na gemimhn tgd oponthoud aan het einde der terugreis ten gevolge van denillement is de wogen wederom naar Scheveningen gereden Figaro verhaalt dat toen Arnim gezani van Duitsohland te Parijs wat de talons van gravin Arnim weinig bezocht werden Deze beklaagde zich datrover met bitterheid tot mevrouw de Rimutat de vrouw van den Minister van Bnitenl Zeken Ge ziet hoe men ons behandelt sprak de gravin Arnim Niemand komt hier Wg z n vijanden praria t Ach mevronw antwoordde de gravin de Sénoaat wnt het alleen aan nw overwinningen Indien wij tt hadden overwonnen dan zoudt ge ona a c uw voeten zien In de Rut St Lazare te Pargt werd dezer dagen een bediende van de Society giSnérale die met het innen van gelden wat belast door den hem geheel onbekenden eigenaar van een winkel in die straat Martin staande gebonden roet verzoek een bankbiljet van 1000 fra te willen wisselen De bediende voldeed aan het verzoek en telde 1000 frs op de toonbank Martin verwijderde zich om zooals hg zeide het ba ikbiljet te haleu doch hij keerde terug met een zwaard waarmede hg den ongelukkigen bediende doorstak die zich naar de deur voortsleepte eu op straat den geest gaf De moordeuaar werd gearresteerd en heeft reeds zgn misdaad aan den rechter van instructie beleden Hij had geen geld om de huur te betalen had daarom besloten een der bankiertbedienden die zgn dear zoodikwijls roorbggingen te vermoorden en wasvoornemens geweest het Igk iu een kelder te bewaren in stukkeu te sngden en zich op die wgze daar van te ontdoen Laatstleden Dinsdag is op het Tempelbofer veld bg Berlgn eene proef genomen net een reusachtige vliegmachine De proef is jammerlijk mislukt De man dien men verwachtte binnen eenige minuten hoog in de lucht te zien zweven heeft het niet verder kunnen brengen dan tot drie meters boven den grond Op die hijogte hoorde meu eensklaps een gekraak eu gerammel ca tfit ioiy et op verdacht was lag de man bijun Icteuloos onder ziju gebroken toestel op den bodem Het was de zoon van den nilTinder der machine een bekenden draaier in de Saiaitiantlroue te Berlijn Laatste Berichten Athene 25 April Ibrahim gouverneur van Theasalie ia afgetreden Thessalie wordt verdeeld iu drie militaire districten De Engelsche consuls Merlin en Blouiit zullen heden met de afgevaardigden der opstandelingen eeue conferentie houden ter regeling van den wapenstilstand St Fetorsburg 24 April De ziekte van prins Gortschakoff verergert Heden had hg zware koorts Rome 24 April De president vau deu Ministerraad eu de Minister van buiieulandsche zaken hebben iu een samenkomst met den amb i3sadeur van Engeland levendig aangedrongen op behoud van deu vrede Berlijn 24 April De Rgksbank kocht voor vijf millioen mark goud in baren te Hamburg Bismarck is te Friedrichsruhe ziek aan gordelroos Zijn gezin is bg hem ziju huisarts docter Struck die zich te Wiesbaden bevond werd geroepen dezieke wordt oudutneschen behandeld door docterAndnester m9 Parijs 24 Gevonden en aan bet Bureau van Politie alhier gedeponeerd Drie paar nieuwe itte HANDSCHOENEN Kaïitougerecht te Gouda Terechtzitting van Woentdag 24 April 1878 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Minitterie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELT D L schipper woneode te Wieringen tot eeneboete van tien gulden of gevang van twee dagenwegena met zijn schip Albert IVillim varende van Gouda naar Amsterdam door nalatigheid vareu tegen de spoorwegbrug over de Gouwe bij Gouda de schipper heeft reeds 600 gulden schadevergoeding aan de Ned Rgnspoorwegmaatschappij uttb taald G D tapper wonende te Nieuwerkerk a d Usel tot eene boete van drie gulden of gevaug van één dog wegens in zijne tapperg te Nieuwerkerk a d Usel des nachtt twee uur toelaten van een bezoeker A V tapper wanende te Waddinxveeo tot eeneboete van éen gulden vijftig cents of gevang van ééa dag wegens lu zijne tapperij te Waddiniveen des nachts twaalf uur doen verbigven van twee bezoekers C T ond 15 jaar dienstbode bg de wednwe W wonende te Gouda tot eene boete van twee gulden vijftig cents of gevang van één dag en eene boete van vgf gulden of revaug van twee dagen wegent uiten van scbeldwooinen tegen de huisvrouw vau D B te Gouda zonder daartoe te zgn uitgetergd en opzettelgk werpen van een paardevijg tegen het elf jaiig dochter e van D R te Gouda C M P kleedermaker wonende te Goudé tot eene boete van twee gulden vgftig oents of gevang van één dag wegens te Gouda uiten van scheldwoorden tegen iemand zonder daartoe te zgn uitgetergd M de J fabriekwerker wonende te Gouda tot eene boete vau twee gulden l ifü Cents of gevang van één dag wegens te Gouda uiten van scheldwoorden tegen iemand zonder daartoe te zijn uitgetergd H N sjouwer wonende te Gouda tot eene boete van zet gulden of gevang van twee dagen en daarenboven gevaug van ééii dtg wegena te Gouda maken van nachtgerucht vcntorende de rutt der iuwoncrt M Z F H H B P S alle vier arbeiders wonende te Nieuwerkerk a d Usel ieder tot eene boete van vijf gulden vgftig cents of gevang van één dag wegent te Nieuwerkerk a d IJtel op Oudejaartavoud maken van nachlgemcht verstorende de rust der inwoners B K koopman wonende te Nieuwerkerk a d Usel tot eene boete van vgf en twintig gulden of gevang van drie dagen wegens laten weiden van twaalf stuks rundvee op Schieland s Hoogen Zeedijk binnen de gemeente Nieuwerkerk a d Usel E H opperman woneode te Gouda tot eene boete van één gulden of gevang van één dag wegent teGouda iemand werpen met aneenwballea P L vischkooper wonende te Berg Ambaoht tot twee boeten ieder van éin gulden of gevaug van één dag voor elke boete wegent te Gouda op twee vertohiUende tgdttippen buiten noodzaak rijden met een kruiwagen over het met klinkert bettrate voetpad F U koopman wonende te Gcuderak P D koopman wonende te Gouda F V koopman wonendete Gouda A V arbeider wonende tè Gouda C de koopman wonende te Gouda J W sjouwer wonende te Gouda ieder tot eene boete van één gulden of gevang van ééu lag wegens te Gouda buitin noodzaak rgdra met eeu wagen over het met klinker bettrate voetaad VRUGE9PBOKEN P A J koopman wonende te Qo da van de aanklacht buiten noodzaak met een wagen gereden te hebben over het met klinker bestrate voetpad te Goada MARKTBERICHTEN Gouda 25 April Bij kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 12 a 13 Mindert ƒ 10 50 l ll KO Rogge puike ƒ 7 75 a ƒ 8 25 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 60 Voer ƒ 6 40 K f 6 76 Gerst puike ƒ 7 60 i f 8 25 Mindere ƒ 6 75 ü f 7 25 Haver zware ƒ 6 l f 5 75 Ligte a 76a ƒ 4 75 De veemarkt met goeden aanvoer alles werdt tot enorme h ooge prijzen verkocht magere varken en biggen met veel aanvoer deu handel zeer lusteloos vele onverkocht gebleven schapen vlug verkocht Aangevoerd 53 partijen kaas prijzen van 24 r a ƒ 27 Goeboter 1 20 a 1 80 Weiboter I OO a 1 10 iDs COBBE8FON0ENTIB M uw stukje komt oot niet gcMhikt voor oa geplaMt te worden H II ioienden na lifezoode takken txrichten nz worden Iwlecfd doch driogeod verioclit too eiade tertragmg U voorkomen baono brieven te zeodeo ud den nltgflver vso dit blad onder het adrei van de Redtutu Dn Rzp crgi Burgerlijke 8ta nd Gk ada OEBORGM 21 April Cornelia onderi G J Grsndcl ra A LoBwericr 22 Johsnncs Manani oodsrt H itef ra S HalMher 28 Msris Juriana onderTj A Plaiatcr en 6 Verhoef Benrieus l mbvrtui Joaralitit onden i H van Maaaeland en J M Kooia 24 Diderica oudara P J Koemani en D Mikketd Cornalu oodari C VeT geer eo N Saadvoort OVERLEDEN 88 April t Ubg S j 24 3 Wildenburg bauvr van O Stnver 87 j Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 17 tot 24 April 1878 Moordrecht GEBOREN Margaietha ouden do Vos m F Schooflderwoeit OVERLEDEN W C Snelleman bnUtr M Vis j ONULKT OUWDi r Vink 47 j en 1 van der Maien iSj Tin Nieuwerkerk f d Usel Oouderak OEBOREN Dirk ouden A Bcussó aa A Muiimta OVBI EUBN i Slobbe i m StoIwijJi GEBOREV T Sakker eo S Ondeoes IJbeil outen H NoorUoder an D Boom Haastreobt GEBOREN Jacob ouders J T va a Dort en N Uanwraboek Uaria ouders P Lanfceslag co O Hotener OVERLEDEN G C tod der Steejit 4 m ONUERTROLWIt F Nieite 26 j ta A ein Doorn 25 Roeuwijk n GEBOREN Maarteu ouders i Boofendoorn en A van Triel Bastiain ouders H van Dijk eo A terd k Joban Malbgs ouders K Edelman ea M leger Jobsonea oaders i Slsppendel en L Joofieneel Antonia ouders J do Jong en C van Rijo Dtrk ouders J 4rw g en J Jongeaeel OVERLEDEN C E de Gaoi 8 j ONDERTROUWD D do Oraar ek J van der Glift t GEHUWD W vao Dam en W Reiebard WaddlnxTeen GEBOREN Maria ooders J Viuer en C van Bergen Bravenboer Oerrigie ouden B Noordegraaf en D Bakker OVERLKDEN O Noordegraaf 11 nt GEHUWD i P Kroes eo P Noordam ADVERTENTIËN i BeTallen Tan een Zoon J S BÜ33EMAKER VAK dbbMajl Kamftn 19 April 1878 Ken naar VLUCIGE JüNGEKS voorde Boekbiiiderif vraag d Adres Bureau dezer CotinuiFoiito N M 2 a5 Kostgangers worden geTroagd Adres wn bet Uoreaa dezer Coannt onder HPi 52 if m alsmade alle NOOVEAUT£8totheliiMk ii fB Mantels dh Costumes Gez MICïtAÏIL Kleiweg B ti Ontvaiig n d Mi MNi Ifèdalla tmi