Goudsche Courant, zondag 28 april 1878

ZOnsriD fiLQ 28 JkJFI IL 1878 TAFEL OLIEN 4 versch aang evoerd in diverse iiwaliteiten en tot billijke prijzen voor HH Winlieliers uitslnitend verlirijgbaür bij BOER TniHERS Grossiers in Oliën Vetw aren etc ROTTERDAII mm mmi m mm wijnen Alle soorten van R O R D E A U X en andere W I J N E N b JXI B£IITERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen do gereputeerde BORDEAUXWUN van f 3 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proeffleesoheiii kwart en balf ankers Pnjsooaranten worden gratis en firanico verzondan Alles wordt frianko huis geleverd Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden tijdens de ziekte en bet overlijden van mön dierbaren Echtgenoot LEONAKDUS VAN DER SAN DEN betoig ik ook namens V mm MA B rTI myne kinderen en behuwdkinderen mynen j nP ftl l l HiffjLBlY Wed L AH DEK SANDEN BnAHOT Gouda 26 April 1878 SftynrerfMWxI iw M wftnrifl en honrtmfrdrijvend een inut xnpt wror VPrpriizcUl l en met fle Kinii vermciiffil vJrnit hot lekerot en krachtigst enpoimiddel iciMi IHocil qriiri k Hlnmlnrmnmh qfhreh nnnhrnrhl n anv tocniftqon der mii i j hvj imti horttelhnqen gi rof i ii ran hi t hrmnilu tl en iiEiin i r ii SissSS iii2 T M tl 39 KV € DnOUOT IN IN LLC aoFOf A OTHIKIN Gynda I epot bij ZELDBNRIJK Apollitkrr durroor eenige niimie in basr blad af t ataan om orer isM beltiugrgke laalc Toor de atad onur ia wouiuK iu t bqiuuder nog meerdere beaohoairiogeu umie te dtrlru Het den weiitch dat ik U mgnheer de Sedaoteur niet te teel Terg om deie geduohteu in uw blad op te nemen en U Tooraf retda dank tcggende Toor uwe weluilleudheid teu deie beb ik de ctt met boogacUtiuK te t u 4 UWelEdele dieuatir dienaar J ï VRIES EOBBÉ Getondeu en aaa bet Burrau fau Polilie albicr gedeponeerd Ëeu SLEUX£L A l l J aatste Berichten BerJijn 26 April De MonUtuUcüe Allgemeine Zattng txfi dat aoboou elliobt een meer optimMlisohe bceehauwiug van deu ataat der crisis iu bet OiMteu aaimemel k aohgneu mag toch als het zvraarlepaut tub de diplumatieke oiidcrhaudeliiigen moei urdeu beschouwd bet antwoord van Engeland op de vraag van Italié waarin dan eigeulyk bet positicre prugramma fan de Engelsobe politiek in net Oustau beataat Engeland beeft reeds bg bet sitbrekeu dea oorlog eene eedijke verklaring afgelegd dat bet de gedragslgu volgt die zgn ei eu beUng kaswjjtt Sedert bet aluiten van den vrede beeft Bugcloud iek echter bjj aljea op het voeutuk gem v u Kf t Mfaifi Europoeacbe bttldugcn m iar uesif mwt asiia die belai en ugenl k bestajiu Het programma waarover Engeland vroeg of laat kleur bekennen moet en waaruan de Eugelaohe Ministers ieder afiuudeilijk retd vrg nileeidoopende vuarstellingen hebben gegeven lal ten tlotle beslisleud igu vour de crisis iu het Oosten St Petersburg 26 April De s keurt de pessimistische berichten tan de Bussische bladen af Het bliid deelt mede dut zoowel over bet tcrugtrcklccn der krijgsmacht als over het congres de pottrparUr worden voortgezet Husluiid is evenals Engeland vun oordeel dut een gudachteuwisscliiig rt hlstcecka lus cbin beide lauden gevoerd over de middelen om te gèruken tot overeeuateiii oing het oougre behoort vooraf te gaau De berichten volgens welke Oogteurgk Duitsohlnnd en Italic bg Engeland aandringen op een mededeelicg zgner bëdoeliugea kunnen niet anders dau bevorderlgk igu voor een gedachleuwisseliug St Petersburg £ 6 April Gallipoll ia door de Bogelschen fuleljjk beiet Op grond daarvan beeft het Russische hoofdkwartier te San Stefauo betloten toorloopig geen agresaieve handeling tegen Gallipoli te ondernemen St Petersburg 26 April Dat prins Gurt ohakoff de verdere ouderhaudeiingeu uiet officieel heeft afgeweten is Ulecn te danken aan beleefdheid jrgeua jprins Bism arck Burgerlijlte Stand CEBOBEN 21 jLftil Dak ouilira r van den Barn es 1 A aJ ü tca 2S Wgaaud V dl in oDilirs A Zur j ei w W D Uttt Frederik ooilm C Kuluiiij eg VVD Ij iou Jobinot Msrii oniltrs II Stceuland cu M E Ikloa AuthoDlc oudrn A Appel en M Olbtoo Si6 Mmiïdds Gerardu ouden A vao TL 8 eD eu M Kraoriiduuk Nü llje oodcra ü J d Uean n B dt k uiaf OVEJtLEDtN a April B Buariaau ej A de KluglT i $ j M T van Ugk homr vaa A tilhul 7 5 j t drr Zuden 8i j ONSEiiraot WU 6 April P da Braip 23 j en C 11 da Vtaal SI j A daQnaul 21j eiiU van ttMwea 30 j H W ScK lk ijk u Boiurdum ï j en A È B Roeal tan Limbuig U j G lakerTtU ta SlolKgk S j en E Verhenl 4t j M d Oidts 8t j ta N C Bouwmeeater S3 j ADVERTENTIES V öetroawd j j H MONTAGNE irt I EEÜWENHOBK tTia namens wedengdscbe funilie hartdgken iwk betaigen Toor de bew xeB van belang stelling Slein bij Gouda 26 April 1878 Oe ondergeteekende betuigt zga barte Inken dank TOor de vele blgken van belangBtstling onderronden Vq igne benoeming s Leeraar a d H B Schoot te Enkhuiztn en neemt tevens afscheid van vrienden en bekenden W ZEEGKBS Gouda 26 April 1878 Uoi D4 f IHIUK VAN A BuBKHA ♦ Ondertrouwd HENDRIK WILLEM VAS SCHALKWIJK en AGNETTA ELIZABETH HENDRIKA 1 EOEST TAS LIMBÜRO i Ondertronml M J DE OIDTS EN N C BOUWMEESTER Gouda 25 April 1878 Receptie 28 April 25Aprül878 De Heer en Mevroaw BOREL betuigen hnng weigemeenden dank voor de blgken van belaSgstelling bjj de geboorte van hunnen zoon Gouda 27 Ap ril 1878 Aanvang der lessen voor Jongejnfvronwen op 30 APRIL a s Dingsdagi en Vrgdags van 1 tot 2 uur Voor Jongeheeren Woensdag en Zatard mede van 1 tot 2 uur te beginnen met 1 MEI a s Leeftyd van af 6 jaren B J ST E ENBERGEN Aangenaam is h ons te knnnen vermelden dat heden vóór VEBRTIG jaren JArTANSmSELEN bjj onze firma in dienst is getreden gedurende welke hg ons steeds trouw heeft gediend en onze belangen behartigd A DE JONG ZONEN Gouda 27 Agril 1878 MEN VERLANGT IN EENE mDEWESE FABM IEMAND in alle deelen grondig met het vakbekend welke lust gevoelt en volkomen in staatis om zich met het toezicht en de regeling derwerkzaamheden te belasten Goed met werkvolk te kunnen omgttan is een vereischte terwyl vq die genegen z jn deu beschikbaren tgd mede aan Sea arbeid te besteden de voorkeur zullen genietan Inclinerenden die bewijzen van stipte eerlnkheid en goed gedragkunnen overleggen worden verzocht hunne vrachtvrije brieven te adresseeren onder letters O N na i het Igemeen Advertentie Bureau van NUGH van DITMAB tfi R otterdam 6iz VAN DANTZIS belichten da ontvaogkt dar Nianwste Modellen van Dames n Klndcrkoeden Oie i BAAGD EENE tbodéP G Loon 60 Gld 13 Gld waschgeld Koken is C verei8clite Adrea onder No 57 aan het lau dezer Courant t Het KANTOOR lan ds Kaasieiaflrma MONTIJN Co wordt met 8 MEI a s VEHPLAATST naIlu de Botcrmarkt wijk A nummer 70 ONTVANGEll DE NIEUWSTE MODELLEN VAN ÜAMES en KlNDERHOEDElit M L KINT VAN Dam Westhaven B 186 aae i EN i DEKKILEEDEN en het maken vanZONSCHERMEN WASCHZAKKEN enz van Vliiamsch Linnen wet bestand tegen het waiter J PELAAR 3is Mr Zeilmaker FABRIKANT IN De ondargeteekende beveelt zich beleefd aan tot het VERHOREN van Sabbele Buurt bij de Haven B N repareert en overtrekt alle soorten van Paraplnies Parasols en Entonscas Heeft voorhanden een groote collectie WANDELSTOKKEN en Fransch en Duitsch fijn MANDEWERK Qpenbarc Vcrkoopiiig op MAANDAG ü MEI 1878 voorm ten Elf nre in het Logement de Paauw te Gouda van 1 Een zeer sterk ruim en net seboawd WOONHUIS met STEENHOüWEBeWERKPLAATS en ERK BLEEKVELD PLAATS en SCHUUR aan de Zdt L Nos 235 en 235a te Gouda Te aanvaarden 1 Jung e k 2 15 Vjftien sterke ruim en nieuw ge bouwde HUIZEN met TUINTJES aan de Boelekade R Nos 85 35o te Gouda Verhuurd voor f 1 50 tot 2 40 Alles breeder bjj biljetten en information ten kantore van Notaris Ma KIST te Gortda H C EDAÏÏW Jn Bioncn eo Buitdi lftH sche Boekhandel Kantoor en Schrlifbeboeflen OOSTHAVENB 44 heeft de eer de ontvangst te berichten van eene Nieuwe Collectie STAALGBAVÜRB8 na r beroemde Sohildergen 7EMI v H0ÜTWAm TE ROTTERDAM op Dinffsdag 30 April 1878 des namiddags ten half tuut ure in bet Verkooplokaal aan den Oostgingel te liotterdam van Circa 60 000 stnks droge VUBBS KroonataÜBche Pt er bwg r Memd sehe WiJburaertnZu eedêeh I MLBN en PLATBf BATXING8 SPABBOUTSy ew Windau GBMtSJBy BALKEK Biffa KAPB LKBN nieuwe Blga VUBSy SPIBBBV Menvi BAf KBN enz fm COULANT zal geveild worden eene nieuwe lading vafaca 26 000 stnks MEMEL VURE DELEIV Notitiën te bekomen ten kantore van den Deurwaarder JOHAl COENBAAD LACH aan de Gelderschekade No 1 te Rotterdam Adverlentiên J aKIEBERT lARKT 60UDA GeSmailleerde PORTRETTEN naarde laatste vinding KOOLPOItTRETTEN die in dnurxaamheid gewone Photographiën overtreffen VEBÖBOOTINGEN Lijsten Passepartouts enz De ondergeteekende heeft da eer te berichten dat hg DONDEBDAQ 2 MEI a 8 QocDA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg Mejufvrouw de Wed A HABDIJZSB Sociëteit Vredebestc op de Maikt i Haoi Optici e l en paar VLII6GE JO GEi S voorde Boekbinderij gevraagd Adres Bnreaa deser Conrant onder N 54 ZOi DAGa ir weer 7 PORTRETTEN k f 1 L H SERRE Geen kiespijn meer Het beroemde JACOBS MONDWATER en TANDPOEUKR aanbevolen door bekende Doctoren bereid door U ebb WIERING A Apoth te Arnhem is voor GOUDA en Ohstheken rerkrggbaar gesteld bij B SCIIULTEN Coifleur ürbanus Pillen bereid volgens het alonde en echte recgpt van de Wed KEÜNEN ZOON Chemisten 3 fPaarschüwing Deze UBBANUS PILLEN ziJn door ons in doosjes a 37 3 Cent en in dubbele dooien te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbanr gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat NATIONALE BELOOXma Vnn b 16 600 t ti 60UDEN lEDAlUl l K ECHTK Wij waarschuwen voor het gebruik van namaakaels welke men tracht in omloopte brengen Alle soorten van prima qualiteit Riii ii Di ir Ëi VAS E THUXES te Ludvvrigshafen a Rh tot de meest ooncurreerende prjjzen verkrögbaar bg Van Wagenlngcn keijser lo Dordrecht V Jertrouweii ka wn rieke alleen m zulk een Geneeswijze tellen die evenals dr AlRï s Natuurgeneeswijze feitelijk getoond heeft goed te zün Pat door deze Geneeswyze buitengewoon gunstige zelf verbazingwekkende Genezingen worden verkregen blijkt uit de in het rgk gedlnstreerde werk Dr Airy s Natuurftcneeswyzc afgedrukte talrijke ecljte fCtuiKSChlIften volgens welke zelfs die zieken nog genezen werden voor wie hulp niet meer mogelijk scheen Elke zieke mag dus zijn toevlucht tot deze beproefde Geneeswijze met te meer vertrouwen nemen daar de leiding der genezing wanneer dit verlangd wordt aaa daarvoor opzettelijk aangestelde pfaotische geneesheeeen wordt toevertrouwd Nadere inlichtingen daaromtrent visdt men in het BOO bladzijden dikke boek Dr Biiy s Natuurgeneeswyze prijs EEN Gulden by bijna alle boekhandelaren door het gehecle rijk te onthWen alsmede door Eichter s Boekhandel te Kflterdam die het boek op aaAvrege en franco toezending van 80 postzegels 5 cents daddijk franco verzendt BOEK m HGZIEKH4M VAN A BRINKMAN Voorbanden Editie KOKSMA No 1 682 waarvan Catalogussen verkrijgbaar zgn airmede der Uitgaven PETERS LITOFP met de MENDELSSOHN S WERKE f en Nochern 12 September 1877 Den he r W H Zickenheimer Maina Door een vriend werï mij DRUIVKN BORSTHOXIG door XX gcfabrioeerd tegen mqu koestcn en heeschheii gerecommandeerd gelieve daarom enige fiaoona zenden Beilstetll Borgcmeetter Noohern 21 September 1877 Daar ik mij na het gebruik van den mij graonden DmivehBorsthODig zeer veel beter bevind zoo venork ik nog eenige ftaeons BeiU n Burgemeester Alleen rohl pkrggbnar in flacons van fl 2 die van geole flaoonsvan fl 1 die van roode tn flacons van 65 Cent Jlie van WittO Capsnlen voorzien ign waarop iwvenstaand fabrieksmerk Gouda Dmk van A Brinkman Te Gouda by F H A Wolff V Boskoop bij A J van Twout Waddtnxveen bg C van Eeuwen IlaattrecM bjj J D den Hartog Oudewater bg F Joi ker Menbnrg f u