Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1878

1878 Woeosdag 1 Mei N 2134 iw i i © V GOUDSCHE COURANT en AdverleDtieblad voor Gouda en Oiiislreken i o f 1 V J s l ïï rf f J f A 49 t Kennisgeving INKIOTINGKN WELKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEftOOEZAEBN BUBGEUEESTEa en WETllOUDËBS der gemeente Gouda Gelet op art 6 en 7 der wet Tan den 2n Jang 1875 SUuMlad No 5 Brengen ter algemeene kennü dat op de Secretarie ter riaie ia gelegd een verzoek met bglagen van de Gebr A en P de Raadt om vergunning tot het pUataeu van een Stoomwerktnig in het perceel gelegen aan de Peperatraat wijk K No 7 8 kadaater acMie D No 601 Dat op Zaterdag den lln Mei 1878 dea namiddaga ten 2 are op het Raadhuis gelegeiiheid ia om beiwam tegen de gevraagde vergnnning in te brengen en dat gedurende drie iagm fóót dien dag op de Seoretarie der gemeente van de ter lake ingekomen achrifturen kan worden krnnia genomen Oowb den i 7n April 1878 De Bujgemeeater voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaria BEOUWER BUITENLAND Buiieiilaiidsch Overzicht Dagen en weken gaan voorby maar in den atand dor Ooatersebe quaeatie kout maar geen Tetanderlsg De onderhandelingen bigven eindeloos voortduren doch zonder eeuig ichtb tar resultaat Althans voor zoover men af kau gaun op de berichten waarvan voortdurend vele leugenachtig worden bevonden Eugeland werpt steeds nieuwe bezwaren op als wilde het tgd winnen voor krggatuortutingen en Euslands positie wordt hoe langer hoe bezwaarlgker In dien staat van zaken kau het geen verwondering baren dat Rusland steeds toegevender wordt Indien het voldoet aan het verlangen van Engeland om het tiactaat van San Stefauo ouvoorwaardelgk op een ooDgre in behandeling te brengen en de regeling der Oostenche aangelegenheden onderwerpt aan de besUasing der mogendheden kan het zeker wezen toch altüd nog aanmerkelijke resultaten van den oorlog te zolfen erlangen terwgl het gevaar loopt dat door een nieuwen oorlog het geheele traolaat van San Stefauo wordt vernieuwd De Czaar sohgnt nu weder besloten den weg van rechtatreeksche onderhaadeling met Engeland te Ijeproeven Aan de Tirnu althans wordt uit Petersburg gemeld Er bestaat eenige grond voor het gerucht dat Bismarck zün rol van bemiddelaar heeft nedergelegd omdat de gclgktgdige verwijdering uit de nab eid van Konstantinopel in beginsel is aangenomen Men gelooft dat de onderhandelingen over de bijzonderheden gemakkelgker rechtstreeks kunnen gevoerd worden Kusland is bereid de onderhandelingen rechtstreeks voort te zetten het wensoht tene vredelievende beslechting en is geneigd elke schikking aan te nemen waardoor het hoofddoel van den oorlog wordt bevestigd en e ne matige schadeloosstelling wordt verzekerd Wat de annexatie van Besaarabie betreft zou men zich met het door Russen bevolkte deel tevreden stellen Eene vredelievende oplossing ia echter dan alleen mogelijk wanneer bg de onderhaudelicgeD h t pont aangaande de onderwerping Tan het gai s die verdrag wordt vermeden omdat in dit voorstel eene vernedering ligt Da berichten nit Konstantinopel over den opstand ioAnnsuiJ biyven verontrustend en het spreekt nagenoeg TM tA dat men bet gewicht dw zaak niet 1 Terkleinen Ta Weenen wil men weten dat daar rMi in bet begin van deze maand de aandacht werd gevestigd op de beroering ouder de bewoners anr bet Bbodopegebergte welke naar men beweerde aoor Eiigeteohe agenten werd aangestookt Deze wnren ook in Macedoniè en in Albanië werkzaam maar ze vonden hier bet beste terrein daar in het gebergte nog een groot aantal achterbtgvers zijn van het leger van Suleiman paehi Hen had niet verwacht dat het zoo spoedig tot eene uitbarsting zou kotnen en hield ook de berichten voor zeer overdreven Van zelf spreekt dat men daarover te Weenen al evenmin k in oordeelen als hier en men den loop der gebeurtenisaen zal moeten afwachten om te kunnen nagaan of de beweging inderdaad zoo bedenkelijk is als ze in sommige berichten wordt voorgesteld De opperbevelhebber van het Russische leger in Turkyc grootvorst Nicolaaa is definitief ontheven om redenen vau gezondheid hij wordt zooala men weet vervangen door ToUcben Met Bismarck gaat het goed vooruit maar bet zal toch nog weken durven T Sor hg FriedricHsruhe kan verlaten Keizer Wilhelm die om den politieken toestand zijn reis naar Wiesbwleu reeds opgaf komt de ziekte van den Egkskanaelier zeer ongelegen Met belangstelling wordt de aanstaande zitting der Franwbe Kamer tegemoet gezien daar in den senaat pogingen worden amgeweud om bet wetsontwerp tot aankoop van spoorwegen dat door de Knmer ia aangenomen te verwerpen Over het algemeen echter zal de zitting weinig belangrgks opleveren De tentoonstelling zul veel tgd kasten en van ernstige werkiaambedeu weerhouden Tot 1 Mei blyft de Italiuansche Kani r der Afgevaardigden gesloten en heeft het ministerie den tijd tot voor bereidiug va den parlementairen arbeid Al de ministers zijn thans te Uonw aMwezig eu ijverig werkzaam vooral de minister van fiuncien de heer ScismitDoda die volgens een brief i it Rome aan de Jugihwrger AUi Ztff den moeilgkaten arbeid heeft Indien het waar is zegt de briefsohrgver wat de meest bevoegde kenners van het Italiaansche financiewezen beweren dan is de geldclgke toestand thans zeer onbevredigend De laatste maanden van het beheer van Depretis zij voor Italië alles behalve voordeelig geweest de opbrengst der meeste belastingen is verminderd en de yerhoogiug der tabaksbelaaling waarvan men zich jaarlgks 14 millioen meer beloofde beeft tot dusver geenszins aan de verwachting beantwoord Daarbg zgn naar men beweert uitgaven gedaan welke niet gedekt zijn zooals het bgspringen van de gemeenten Florence en Napels Het zal deu heer Seismit Doda vrg wat moeite kosten om eene begrooting aan te bieden waarin het evenwicht lusBchen de ontvangsten eu de uitgaven wordt bereikt doch van een vermindering der drukkendste belastintingen zooals die op het zout eu het gemaal zal wel geene sprake kunnen zyn ofschoon het miuisterieCairoli dit in zgn regeeringsprogramina had toegezegd De nieuwe pans heeft dezer dagen zooals men weel aan alle prelaten en bisschoppen een roudschrgven gericht Deze epuMa mcjiclica onderscheidt zich vooral vau de documenten vau dieu aard onder den vorigen paus door een gematigden toon Bij de algemeeue belangsttlling in alles wat licht geven kan fmtrent de door Leo XÜI te volgen politiek trekken in de encycliek reeils dadelgk twee punten de aandacht de stelling die de pau nneemt tegenover de regeeriugen met welkende llnilige Stoel in conflict is en de termen waarin hg Uuspraak maakt op de wereldlgke macht van het pausdom Omtrent het eerste punt beklasigt het stuk zich over de voorstelling die van de kerk gegeven is als ware zij de vgandin der beschaving Vandaar de betren renswaardige wetten bg verschillende natiën die de goddelgke inrichting der kerk vernietigen vandaar minachting voor het bisschoppelgk gezag hinderpalen tegen de uitoefening der kerkelgke pliohteu veriiicti ging der geestelijke orden verbeurdverklaring van Koederen uie biH md tgn de dienaren der kerk eu de armen te voedffi vandaar ook die teugelloozc vrgheid van onderwijs door schrift en wnord terwgl het teoht der kerk tot opvoeding en onderwga der jengd op alle wijten geaohonden eu krachteloos gema kt wordt Deze meeningen op bet standpunt der kerk zeer begrijpelgk zijn echter alleen in algemeeue termen uitgedrukt geene instellingen vau eenig bgzouder land worden er in gegispt eo geene regeering in bet bgaondet behoeft aanstoot teuemeil4ianstellingen die verkondigd worden tegen de moderne maatschappij in haar geheel Omtrent de wereldlgke macht beroept Leo zich op de verklaringen en protesten van zijn voorganger die hij wenscht te handhaven Een groot verschil openbaart zich echter daarin dat de nieuwe paus i eeu beroep op de mogendheden do t om hem iu hu bezit van den kerkelgken stait te hers iUiu üadijiede vermijdt hij ia de encycliek alle vgaiuiisf k r kier tcfteu Italië Algemeen aitgedrukte ineeniugeu eii weusclien kunnen immers nie als zoodanig gelden De Heilige vadei heeft zich dus zoover doenlgk vrijheid behouden in zgue aanstaande onderbandeliugeu met verschillende staten omtrent den vast te stellen nodm vitendi Hg gaat thans eene voor zgne gezondheid noodige rust nemen ergeua buiten Rome waar is nog niet zpker In de Oustcnrgksche politieke wereld worden groote zaken voorbereid Op de eene of andere wijze wil men het Aiugleich binnen korten tgd tot stand brengen ten aanzien van de baitenlaudsohe politiek zal een meer bepaald programma worden voorgesteld en aan de goedkeuring der delagatiea worden ontworpen terwgl eindelgk het krediet van de 60 millioen zal worden aaugesprokpn Hoe moeielgk het is een eenigaiins goeden en büIgken grondslag te vinden voor de toekenning van het stemrecht ondervindt men in Spanje evenzeer als iu ieder land Daarbg komt nog dat de inwendige toestanden in Spanje over het algemeen op een veel lagej peil van ontwikkeling staan en tuch schgut men er eene poging te willen aanwenden waarvoor vrg wat hoogerataapde naties zgn teruggedeinsd nl de aanneming vau het beginsel van capaciteit als vereiachte voor stemrecht De commissie van mpportenrs der Kamer over een aanliangig wetsontwerp heeft nl voorgesteld het stemrecht toe te kennen aan hen die kunnen lezen en schrijven en 25 peseta directe belastiug betalen BINNENLAND GOUDA 30 April 1878 Voor eenigen tijd hebben wij een schr en Tib de Kamer van Koophandel aan B en W opgenomen over den toestand van het Stoombootenveer aan de Vest Thans zullen maatregelen worden genomen om te verhinderen dat het publiek inzage neemt van het bij deu commissaris berostende aauteekenboek en van de adressen die ter verzending aangeboden worden De overige voorstellen van de Kamer van Koophandel zijn aangehouden tot eeue beslissing gevallen is over deu waterweg van Amsterdam naar Rotterdam Naar wij vernemen heelt de heer W Hdogendgk Wz zijn ontslag genomen als Lid van de Kon c van Koophandel alhier Eige Haard bevat in rijn jongste nummer D een hoogst interessant artikel van den luit ter zee Koolemans Beijneu over de tf iUtm BtreiUt met drie gravures toegelicht de richting welke de expeditie vermoedelijk volgen zal en het doel eu de te verwachten resaltaten O a toont de aohrgver aaji dat en waarom een kleinschip de voorkear verdiende boven een stoomschip De Eerste Kamer hee ft gisterenavond bate werkzaamheden hervat De Isatstelgk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen zijn Daar de afdeeiingen Verzonden Bg de aote cxdmens voor het lager oa leri a te e Hage zgn iatei dag als bnlponderwgzef 18 candid aten toegelaten waarosder de hf ren P J DriefteB nit Langeruigeweide en J W van Straatcn uil Barwoutswaarder Gedep Stalen van Zuid Holland lijbfc a bevel gegeven tót het ifprichteu vau een opeiib iro s 4tool in de gemeente Rietveld bg Woetdt Hel A m MW liet BtcU meeitt thans voor zeker te mogen houden iU de minister vso Jvstilie zich ernstig bezighoudt met het wetboek van inif