Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1878

het foaa gecomproniiilcerd te worden Ia dit waar dan is het geen tcckcu von een gerust geweten In Nieuw Grenada woont een zekere Miguel Solia die zelf benrert 180 jaren oud te zijn en door zijne buren voor nog veel ouder gehouden wordt I r Hernandez die hem onlangs bezocht vond hem werkende in zijn boomgaard Zijne huid was per kamentkleurig maar hg was stevig en werkza irtj zijn sneeu wit haar was om zijn hoofd gewonden als een tulband en zijne oogeu schitterden zoo dat hup glans deu dokter hinderde l Omtreul njne gewoonten deelde Migml mede dat het geheim vau zijn lang leven leer eenvoudig as hü bedronk zich nooit en at nooit te veel Ik eet zeide hg maar eens op een dag en gebruik dan een goed maal waaraan ik een half uur besteed gg beKrgpt dat het onmogelijk is in een half uur meer te eten dan men in 24 uren vêrteeren kan Vleeach at hij weinig en den eersten en vijftienden rnn elke maand vastte hg terwijl hg op die dagen zooveel water dronk als hij maar op kon Gebraden en gebakken spijzen liet hij altijd koud worden vóiSr hij er van at daaraan schreef hij toe dat hij nog zulke uitnemende tanden had De Indianen uit de buurt gelooven dat hij zijne ziel aan den duivel verkocht heeft die als dit waar is zich beklagen zal oref bet Unge uitstel van de levering De onderceteekende betuij zflow hartelijken i 1 dank aaa de Hrma A uï JONG SSONEN oude doos F d Douglas een neger en voüWlander d BK a van al wat tot de bevrgding van zgn ras gediend BlMer voor uei ico j u VPURTtR herft kan zeer goed leven vL wat hü nu en dan bare cadeau ter gelegenheid ïgner VliERTIG Dankbetuiging De GezanieBtlijke Werklieden der firma A DK JONG ZOiNËN betuigen aan genoemde Ueeren bunnen hartelyken dank voor h t feestelijk onthaal dat hen op 27 April jl i aan geboden bg gelegenheid Tan de VEEliTIG JARIGE trouwe dieast va JAN van BREÜKELEN Gouda 29 Ap ril 78 Wordt gennagd van 10 uur i oigens tot 4 uur a middags een KINDERMEISJE niet beneden de 13 jaar Adres in persoon Tnrfmtirkt H 168 i H A RT I N Q Fi ères Gouda Oosth vijn B 14 Portraits Port 8 ts C te Porlraits AlbumB Dessins Spé ialitë d AgrandigsÊstentt et de Portraits emaiUés Il fll L mfi lAReCHE van KRAKnSI I ir a HOLH Afoihckm te Zeki De eenife i Bmk LAROCHB welk Mr d Red Vaa 4 geiMMk Oonr md Wk Iie kllIldlg6B Is stokCWldli tegennlgeMMM kwakte oteik im etéw i sInèM sp ttrfa bn zenQwziekte in het tMNlk 4te kte wHB i a t Mt zware iekte of k aaiiaM io r n enM IJzerhoudende QtanA tj ö s tegen bleekiucht tcring whiigheid groote MoJctf bloedarmoede etc Prija ƒ 1 90 per f ooc 1 $ deft Bwr üpelMwr C Thina Ie Gouda recht en dat het iu den loup van dit jaar nel gereed al komen Wat de Kamer buircft bij de inieat mogelijke lelfbeheersehing iu de debatten id bet blad tevreden n wanneer zij zich er iu len paar jaar doorheen slaat Iu de maanden Mei en Juni van het loopeude jaar M tv Kame een interuatioiiale ivedatr d van laudUuuwwerktuigen spfoia d van uiaaiwerktuigen tordeu gehouden Alle uitvinders au dergelgke Werktuigen lyu tot deelneming uitgenoodigd Zij die aau deu wedstrijd weusoheii deel te nemen kuuurn zich wenden tot deu vooraitttr der regelingacuininis ie deu heet K Kamelli rue S Stefano del Caoco n 26 i Kome Ma nndag erd te Utrecht beproefd de traralocomoiief die door de Rijuspoorweg maatsoh uit Engel ind van de firma Menyweather Soiia is ontvingen Deze machine is zoodanig ingericht dat zij zoowel voor straatspoorwegen als op den gewonen spoorweg te gebruiken ia Ry de proef bleek de bruikbaarheid der machine volkomen Zooals bekend is zal ij later moeten dienen voor den tramway van Den Haag naar Schoveniagen waarvoor de Rhijuspoorweg concessie heeft riaugil voorloopig sch jntuhet voornemen te bestaan fcaar ook met de trarawngeiis voor passagiers voor locale ritten tussclien Den Haag en Voorburg op den gewonen spoorweg te bezigen Zaterdag werd te Leiden gehouden de 24e algeneene vergadering der vcrceniging van Zuid holl udsohe ondern ijzers en onderwijzeresseu om bij Averlijden hunne weduweu kinderen of andere erfgenamen te verzekereu ceue toelage in ééus VU hel jaarverslag bleek dat de vereeniging in het fgeloopen jaar had veiloren 1 donateur en 9 leden aan wier we luwen of kinderen wus uitbetaald 4920 0 Tot de vereeniging traden iu het afgeloopen jaar toe 14 leden waardoor de sterkte op I JaiiU iri 1878 bedroeg fi donateurs Ie en 1 don iirtee 6e klasse 119 Irdon iu de Ie klasse 4 leden ia de 0e klasse 59 leden iu de 3c kksse 18 leden 4u de 4e klasse 26 leden iu de 5e klasse en 20 leden iu de 6e klasse totaal 7 donateurs en douatrieesen 246 leden De som der uitkeeringen bedroeg op 1 Januari 1878 voor de erven van een hd der Ie klasse ƒ 557 BO d er 2e klasse fVJS der 8e klasse ƒ 436 60 der 4e klasse ƒ 345 50 der Be klasse ƒ 242 50 der 6e klasse ƒ 126 50 De vereeniging mocht zi oh dus iu merkbaren vooruitgang verheugen 40 jaren bad zy nu bestaan en aau de erven van 163 overleden deelnemers was uit betaald ƒ 53640 35 d i gemiddeld per lid ± ƒ 350 Ed toch had men om dieu uitslag te bekomen zeer weinig behoeven te contribueeren Eene nauwkeurige berekening toonde aan dat men in de afgeloopeu 40 jaren mot inbegrip der onvermijdelijke administra tidcosteu niet meer had gecontribueerd dan in de Ie klasse ƒ 8 52 in de 2e klasse ƒ 7 71 in de 8o klasse ƒ 6 87 in de 4e klasse ƒ 6 566 je Se klasse ƒ 4 11 eu iu de 6e klasse ƒ 2 41 sjaars Die oontributién mochten met het oog op de verkregen uitkomsten niet hoog geacht worden Veel goeds nas er door verkregen Van de 153 overleden deelnemen toch waren achtergebleven 118 weduwen met 415 kinderen 26 waren weduwnaars die 66 kinderen achterlieten waaronder ééu dochter zelve teeds weduwe met 2 kinderen de 9 overigen waren ongehuwd Van 5 van hen is de uitkeering geschied au hanne bejaarde oadefs wier voornaamste steun zg waren en van de 4 overigen aan hunne familién die daardoor in staat werden gesteld de kosten der verplrfling en der begrafenis te voldoeq £ n die ns wedawen met 416 kinderen Treffend waren tneermaleu de betuigingen van hartelijke dankbaarheid voor hetgeen z ontvingen en opmerking ver 4ient hel dat het slechts voor 4 is noodig geweest de publieke lietdadigheid in te roepen Met den wensch dat de vereenigiog nog tal van jaren ten zegen van ecien zal strekken werd het verslag gesloten Ter gelegenheid der wereldtentoonstelling zullen te Parija niet minder dan 16 congressen plaats hebben namelök lo Een internationaal landbouwoougrea 2o Een internationaal ooucrei van ooeabare ee adkadsleer So Een intamatioDaal eongies voor de aanneming vaB een algemeen stelsel van maten gewiehten en amnteD 4o Een internationaal congres met het doel de nrdraad van alle landeirf ft dezelCde wijze te nn BieroteereB 5o Een inteinatioDaal congres voor den nqverbtidseigendon o Een eongrea oor letterkundigen eigendom 7o Een intotatioBaal ongiw ever gestichten van lieCMigkeid 4 Ëen iMdeongres 9o Een congres van Ëuropccsohe st atsliuishoudkundigen lUo Een weerkundig congres llo Een congres van de Alpen clubs 12o Een congres voor internationale regeling der veeziekten 13o Een congres van gezondheidsleer 14o Een congrei van militaire geueeskonde voor den velddienst van de legers I5o Een congres van ontleedkuudigcn Ter op 2 Mei te houden algeraeene vergadering der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolottderwij t zal o a worden behandold een voorstel der hulpvereenigiug Amsterdam luidende De hoofdcommissie ooodige de hulpvereeoigiugeu uit om elk in hare omgeving door bepaald aangewezen personen een onderzoek te doen instellen naar den inhoud der schoolboeken welke iu de openbare scholen gebruikt worden en ten einde bekend te blijven met den geest dien men iu dat onderwijs ontdekt deswege aan de hoofdcommissie te rapporteereu opdat door hare tussoheukorast de Nederlaudsche natie daarmede in kennis gesteld worde Kortom dus onderzoek rapport en publiceering van geest en strekking dier bedoelde boekeu De werkliedenvereeniging Patrimonium van de chriatelykhistorisohe richting heeft de vorige weekin de Sohotsche Zendingskerk te Amsterdam eene openbare vergadering gehouden met bijbellezing en gebed om te protesteeren tegen het ontwerp K ppeyne op het lager onderwijs en tegen de sociali ische gevoelens uitgedrukt in het adres door het Alg Ned Werkliedenverbond betreffende dit wetsontwerp totde StateuGeueraal gericht Ook zal eene deputatie uit deze Vereeniging verzoeken Z M den Koning persoonlijk een adres betreffende deze zaak te mogen aanbieden In dit adres aan den Koning herinneren adressduteu o a dat even goed als Z M en Zr Ms kinderen ook hunne kinderen gedoopt zgu Devrees dat Z M bij toezending van het adres ergeen kennis van mocht nemen heeft doeu besluiten tot de persi onlijke aanbieding iV o d D Do heer W Degenhnrdt hoofdonderwijzer te Amsterdam heeft eene Proeve van herziening der oonoeptwet Knppeyne betreffende het lagei onderwijs in bet licht gegeven Iu de memorie van toelichting die hij op de vermelding der dooc hem gewenschte wyzigingen laat volgen zegt hij o a f Het lijdt geen twijfel of velen zgu door het aangeboden wetsontwerp Kappeyne teleurgesteld Dat het duidelijk en beslist de eischen vaniclericalen en anti revolutionairen zou afwijzen dit wachtte men Trouwens twijfel hieraan zou een belWiging voor den minister geweest Maar men wachtte ook dat in de voorgestelde wet met even groote kracht de hand zou geslagen zijn aan zooveel dat dringend verbetering eischt Dat zij niet slechts hier en daar enkele goede bepalingen zou bevatten maar dat zij de zaak van het lager onderwijs breed opvattende in de beginselen door haar vastgesteld de waarborg zou opleveren voor een betere toekomst een wet aan de dringende eisohen van het heden voldoende en tevens den waarborg opleverde voor een gestadige ontwikkeling in de toekomst En in dat opzicht zijn de verwachtingen niet verwezenlijkt Wat toch zal ons lager onderwijs doen beantwoorden aan zijn roeping wat kan het maken tot de bron van innerlijke kracht by geheel ons volk P Een behoorlijk iileensluiteud systeem van onderwqs Een in getale eu gehalte voldoend onderwijzend personeel Een krachtig der zake kundig toezicht De eisoh dal allen onderwijs genieten En aan elk dezer gewichtige vereischten voldo et het ontwerp bf in het geheel niet of slechts ten deele Dit wordt nader door den beer Degenhardt uiteengezet en voorts licht hg de door hem voorgestelde wijzigingen elk afzonderlijk toe Het Nederlaudsche Typografenbond heeft in ïijne te Amsterdam gehouden ti aalfde jaarvergadering besloten dit jaar kosten noch moeite te sparen om een beteren toestand vopf den typograaf te scheppen Daartoe is ook een prijsvraag uitgeschreven waarin de middelen moeten aangewezen wrden om dat doel langs doelmatigen weg te bereiken Twee prijzen lija uitgeloofd van ƒ 60 en ƒ 2i en deze bekroningen zullen toegewezen warden op den dag fan het IS sJarig bestaan van het bond Twee leden van het hqofdbestnnr van het bond zullen drie oommisaiën elk van drie leden aanwijKD wdke zonder elkander te raadpl en ieder aflocderiijk een jury rapport orer d ingekomen antwoorden oitbrengen Vefder hebben bestnurdcren der drie typographische vereenigiagen te Amsterdam eene circulaire tot hunne leden gericht waarin de noodzakelijkheid beloogcl wordt van eenheid cu samenwerking om lotsvcrbetering te verkrijgen Bene gecombineerde vergadering in het gebouw van den Amsterdamschen Werkmansbond wordt daarom bijeengeroepen op Zondag a B waar deze drie vragen behandeld zullen worden Is aansluiting noodzakelijk Is het nocdig op den ingeslagen weg voort te gaan om lotsver betering te verwerven Zijn al de leden geneigd zooveel inhun vermogen is deze middelen in het dagelijksch leven te ondersteunen In navolging van hetgeen in Engeland wordt gedaan hebbeu eenige weidenkenden in e Graven hage beproefd om ieU dergelijks in t leven te roepen Opde drukke comedieavouden of als er in Diligentiaeen druk bezocht concert wordt gegeven zooals onlangs van fiubinsteiii staat in t Voorho ut Korieen Lange een glazen tentje van binnen zoo flinkverlicht dat t schittert als een heldere zon te midden der flikkerende sterretjes aan de vigelanten die al zeer tijdig zich daar in file plaatsen en w ier bewakers eu bestuurders door het buitensporig lang wachten in de Terjo king komen om zich een hier of daar te goed te doen met een borrel Aan hen ifordt in dat tentjede gelegenheid geboden om tegefn een zeer matigenprijs eene kop koffij te nemen en de proef slaagt naar ik vernam zoo uitnemend goed dat er nu pogingen worden aangewiiid om in de nabijheid der groove fabrieken koffij zalen te openen ten einde opdie wiJze het drankgebruik onder de werkgasten te helpen verminderen Volksvriend Vu het Westland meldt men het volgende De invloed van het weder der laatste drie weken is hier iu alles zichtbaar De pruime en pereboomen staan in vollen bloei en beloven veel De appelboomen loopen mooi uit de besseboompjes zijn zwaar beladen en ook de druiven zoo achter de ramen als tegen d o konden muur geven meer hoop dan sedert enkele jaren het geval was In verscheiden tuiuep ziet men de nienwe aardappelen reeds boven den grond komen en blijren de nachtvorsten weg dim ziet men reeds met Pinkster de Westlaudsohe aardappelen aan de markt Niet minder goed Wat bovenal de aandacht trekt is dat reeds thans asperges verzonden worden In tal van jaren was men met het snijden hiervan niet zoo vroeg Voegt men blerbij de hooge prigzen welke voor dit artikel besteed worden dan kan men zich toorstelen dat de tuiniers met hoop en Tertrouwen den zomer tegemoetgaan In een der schouwburgen van Noord Amerika e Fawtucket Ehode Island heeft eene vrouw Josie Fowler genaamd de kunst van Willem Teil vertoond Zij had zich drie jaren lang in het schieten geoefend eu meende nu zeker genoeg vnn haar schot te zijn om met goed gevolg een appel van iemands hoofd Ie kunnen wegschieten Zij vond eene vrouw Jennie Franklin die zich tot deze ijzingwekkende vcrtooning leende Sn inderdaad Josie Fowler had reeds menigmaal ten aansohouwe van een talrijk publiek dat huiJtert naar voorstellingen waarby mensohenleveus op Tiet spel staan met gunstigen afloop hare kunst vertoont De kunst was nog te gevaarlijker daar Josie Fowler met den rug naar den appel gekeerd was en het mikpunt in een voor haar oog geplaatsten spiegel zag en alzoo het geweer of pistool achterwaarts op haar schouder legde en vuurde Op zekeren avond nu weigerde Jennie Franklin naar men gelooft uit een gril zich op nieuw aan de proef bloot te stellen Toen bood zich een zekere Lottie Mailly aan om voor Josie Fowler of beter gezegd om achter haar te poaeeren Het schot ging af en de kogel trof Lottie Mailly aan het voorhoofd en drong tot de hersenen door De dood volgde spoedig Josie Fowler is onmiddellijk in verzekerde bewaring genomen Wel wat la at Te Breinerhaven is een bierbrouwer aangeklaagd Hy had aan het hospitaal bier geleverd hetwelk bü onderzoek gebleken was sleohts een stroopmengsel te zijn Bij het geneeskundig besinur ontboden verklaarde hij ronduit dat hij reeds lapg zijn bier had gemaakt uit water gist en stroop welk mengsel wanneer het vier weken heeft gestaan een allezins bruikbare soort van gewoon bier opleverde Voor tafelbier gebruikte hij honig in plaats van of soms vermengd met stroop Hij had dit altoos ter goeder trouw gedaan volgens een recept dat hq voor 1200 mark van een Brunswijker had gekocht fcn roegde hij er bij in Branswyk Wordt zelfc zeer veel bier naar dat recept gefabriceerd Het geneeskundige bestuur wat echter met die openhartige bekentenis niet voldaan en heeft een aanklacht tegen hem ingediend met het gevolg dat de zaak binnen kort bü de rechtbank in behandeling komt Naar hetgeen booze tongen beweren iitten verscheidene Braaswijksche brouwers in de pijn daar zij vreezen door Ikechcr U g t ougcveer dol 300 voor eene voor tegenovcrgcslclJe geval zal Engeland op eigen hand lezing Zijn sidaris van de kerk bedraagt twintig en op tigen gevaar een rectificatie verschaffen van dnizeiid dollars Doch het jaar dat hij in troebel den Balkan en langs de A i ttisoht kust du Zwaile water was gaf de godvruchtige gemeente hem bon Zee lieefl te weeg gebracht Intussflhen blijft de mogederdduizend dollars Ik heb het land aan kumbug lükheid bestaan dat Engeland alvgrens deze laatttu en toch moet ik bekennen dat ik bijna respect heb phase te doen intreden een gewichtigen slap doet waarbij men zou kunnen rekenen op de mogelijkheid dat Engeland eene conferentie te Londen bijeenroept voor iooI i godvruchtigeu afzetter VERBETERING lo oDi Tong nr ia eea foDt ingcslopeo die henteUing voréert Op pa kol 1 r 1 t o itaili 1S7I OU moeti j I8M H i I l CORRESPONDENTIE Het ingezondea bik vaa HF Dukeaso del Ranonitrtot aehe OemecDte word in eo volgssd nr geplaatit DE BeDACTTK Dueh wij zetten hem af Genoeg van hem Hier hebben wij een anderen man die meer popnlaite voorlezingen heeft gehouden dau eenig andor redenaar in de geheele wereld Zijn naam is Gough Niet minder dan 7000 roorleziugen heeft die man gehouden zoo bier als in Engeland tegen dronkenschap neen pal voor aftobalRug Hij was eerst een dronkaard en als de vermaarde sic romanschrijver Jan de Tries werd hij menigmaal uil de goot opgevischt Als bij nuchter werd kou bij praten ovtr al de ellende die het overmatig gebruik van sttrken drank teweegbrengt BurfferlUke Stand GEBOREN 27 April Johanoa Cornelia ooders J M tau der AVeif en G Feliz Heoricoa Joaeph Antoniaa ouders W II tao Sark en C A Lieaker OVERLEDEN 29 Apnl M A Bona 2 j 2 m C liV van der Zijde 6 j C de Graaf I j T J Prinaenberg 1 J 8 ra W C Weeber 15 J ADVERTElp IÈW Er gaat niets boven redeneerkra t van een man die aan moralische Katzenjammer lijdt Gough is bijna zestig jaar oud doch verleden jaar hield hij nog 130 voorlezingen en daar zijn prijs is van doU 200 tol doll 850 verdient hg bij ziju reformatie en stéréotype Toorlezing ongeve doU Ï6 000 per jaar Hg leeft op groote voet en houdt er een man op na die naast hem loopt als zijn schaduw om hem te beletten in ziJn vroegere gewoonte te vervallen en een kje te drinken Tot voor weinige jaren had men geen musachen iu Amerika Men bracht ze naar Amerika over er Het ze in vrgheid in het Centraal Park te NieuwYork waar men ze voedde en beschermde tot dat zij er zioh volkomen thuis gevoelden Ook in andere deelen des lands hebben zij zioh gevestigd en vermenigvuldigd maar thans weuechen de Amerikanen niets liever dan van de musschen bevrijd te zijn De Andervinding toch heeft geleerd dat zij alle andere vogels verdrijven Meer dan twintig soorten die voorheen in de bosschen gevonden werden zijn nu verdwenen omdat de musschen altijd met hen vechten niet alecktl naar ook de eieren van andere vogels opeten tien jtal nu eene algameentjrerrolgitif t gea de musschen instetlin Anna Dickinson is een zeer begaafde vrouw die ♦ Ondertrouwd i HENDRIK WILLEM SCHALKWIJK en I AGNETTA ELIZABETH HENDRIKA R0B8T TAN LIMBURG Rotterdam Gouda Amerika over en i J ten kan als een boek en doll 200 Voor eene voorlezing krijgt Gedurende de laatste tien jaren heeft zij doll 150 000 met voorlezingen verdiend En Anna is ongetrouwd 1 Dankbetuiging Ongehuwd en zooveel knappe jongens iu NewYork en hel gansche land Hu niemand durft hkar aan Welke man durft zoo n leeuwin aan te pakken Wie is er die genie talent hu die oonrage bezit zoo n schitterend vermaiinelgkt maagdelgk wezen te vrijen In de eerste dagen van de wittebroodsweken zou bij in den bajart van hel niet teragliuken Ze zou hem alleen trouwen par faveur en daarom zou hij niets zgu Wie denkt er ooit aan Goldsmidt en nooit aan Jenny Lind In Pennsjlvanic is len zesjarige knaap als beslelgoed verzonden Hg was iielje iu een koffer gepakt diepte Doylestown ter vervoer wed aangeboden met bestemming naar Whitehaven Voor deze levende lading werd behoorlijk een vrachtbrief in rcchlstreeksch verkeer opgemaakt vermeldende een colli diversen 00 werd de knaap van de eeue spoorweg dmi stratie aan de andere overgegeven Na op die wijze acht versohillende spoorwegen te hebben gepasseerd kwam de koffer onbeschadigd bij den geadresseerde aan De diversen bevonden zich in blekenden welstand De zwarten van Afrika stellen zich den duivel voor als een neger met een blanken huid de uegers van Zuid Amrrika vereeren alleen de Christusbeelden u de afbeeldsels van Maria die een zwart aangezicht hebben De Azteken in Mexico aanbidden ook Lieve Vrouw van Guadeloupe omdat haar Wendell Phillips verdient doll 10 000 per jaar met zijne voorlezingen en de meesten zijn uit de JARIGE betrekkji ÖT j TAS BRBOKELEN Ooudo 25 A pril 78 met zijne voorlezingen verdient Zg noemen hem deu zwarten Demosthene Bret Harte omtvangt dolt 125 op eo avond Bayard Taylor de eenige Amerikaan die ooit Duitach goed leerde en verstond heeft het bgna altijd over Schiller krijgt ongeveer hetzelfde Mark Twain een onzer beste humoristen doH 200 Kobert IngenoU een advocaat iu de westelijke Staten verdient doU 25 00Ü per jaar met zijne schitterende prakiiik Hg houdt bovendien atheïstische voorlezingen en krijgt vnn drie tot vijf dollars voor een jrobrdracht Zgn lievelingsonderwerp ia Tom Paine doch toen kortelings de discussien van den kansel alleen Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe ornaat oaar i h j ren over het al of niet bestaan van een hel aangezicht zoo bruin is als dat eener Iiidiaansche j lugenoll zich in deu vnnrstroom eu Iraehtte deu Niet alleen heiligenbeelden maar ook tooneelhelden gio d je dooven door het sarcasme van zgn bgleiid moeten zwart zgn om de neger te iraooneeren Het vernuft En ofschoon het hier stampvol is van kerken volgende loorbeelif alleen halen wg hiervoor aan kwamen zg de verlichten der bevolking die gevoed Toen onlangs Ie Port na Prince op Haïti de Othello in de Pransehe taal werd opgevoerd waren alle tooneelisten zelfs Desdemoua ravenzwart of bruingeel gekleurd Othello echter de jaloersohe maakte eeue werden door den taal van den kanselredcnanr op Zondag eu laohteu om de ironische uitvullen van Bob ingenoll die verscheidene duizend dolUrs daarbij maakte Ik zou dit kunnen uitbreiden door het geven van uitzondering hg alleen vertegenwoordigde den Euro 1 er statistiek doch de aangehaalde staaftjes geven uweu lezers ontwijfelbaar een denkbeeld van wal men hier doet op dit bijna eenig gebied Ik zeg eenig omdat mannen en zelfs vrouwen van faam er verbazende sommen gelds mede maken Theodore Tillen de man die het befaamde rechtsgeding had met Bcecher dient niet vergeten teworden Hij ontvangt van vnn dol 100 tot doU 260 per avond al naar de grootte der stad en zal als het seizoen sluit en een paar weken over dehonderd voorlezingen gehouden hebben t Komtme voor dat dic lui geld kunnen maken uit schnndaiU Gevonden en nju het Bureau van Politie gedeponeerd i Sen Q OUDEN MEÖAILLON en een BJÜEP IJ i LI L i I I 1 I Laatste Bericfiten Weonen 29 April e berjchlen in de hvondbladen omtrent eene op handen ci nde brzetting van grondgebïeH ia Bosnig en de Hereegowina door Oostenrijksche troepen zijn louter gissingen Gr sehijul dienaangaande npg niets definitief te zgn vasige cld Weenen 29 Apnl 4 de PolU Corresp wordt uit Lofid gemeld dat Engeland het nog altoos niet ondenkbaar iicht Buslnnd in vqllen ernst zFoh Tckrnaohap te zien gêjm van ijnè kfiu ing Iu het leaan aan hem was geen spoor van een üoor Ie ontdekken De Hohenzollcrns zgn geboren opvoedkundigen die hunne kinderen reeds vroeg aan ingespannenwerk gewennen en hen zeer met hun tgd doenmedegaan Ook op de vrouwen van dit vorstelijkhnis wbrdt deze methods toegepast o a voedt de eenige dochter des keizers de groothertogin van Baden hare dochters zoodanig op dat zij zich in eikenstand tan de maatschapsjj kpnnen bewegen In eender vleugels van bet kasteel te Karlsruhe bestaateene meiqeascbool die door de prinses is opgericht De bekVaamste onderwijzers zijn aan die schoolverbonden en bet vorstelgk kind moet ip alles gelijken tred met hare medeleeriingen houden met haar wordt niet de minste uitzondering in ajAl gesomeu jalken wordt zij prinses gepijemai terwijl de anderen met mejuffrouw worden toegqeproken Z j werken me elkapder spelen onderling en deelen hpt zoet eu z nif er jengd De grootvprslin becht bijzondere vaardeiiap handenarbeid zij doet grondig onderwijs gevenin breien haaken naaien shoppen enz en ed igeit tijd is oofc eene onderwijzeres a insestel jp het ma tpeipen eu kte rmaken jioodat de prinsessen als de beste modjstcs met dep n ter eu zgue onderdeelenleeren om te gaan Aan ten schrijven uit Amerika aan het Nuuma van dfu Dtj ontleenen wij het volgende