Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1878

1 l rüdag 3 iWei N 213Ö 1878 HEDEN AVOND TEW 8 URE OPEIVIIVG in Koloniale Waren Comestibles enz GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAIV P SAUERBIER Gouda I Mei Oosthaven B 19 GEVRAAGD 2 è 3 BEKWAME N KONINGS Hz lAnge Tiendeweg O iSO Gouda p p soos Koperslag er en Loodgieter IIVEaT EN REPAREERT MAIMACHIIS en aaoverwante Artikelen tot de meest concurrecrende prUzen Haagkwalen Ben meer radicaal en zeker werkend middel t n MAAGKWALEN zal men moegelgk vinden dan het welbekende HoflTsche Malz Extract Gezondheidsbier Aangenaam van smaak paart het MALZiBXTRACT aas ligte TerteeiWrbeid eene bui ilgiliO m Toedende en Terrterkendekrrcht en wordt dan ook als dieetisch Versterkingsmiddel door Geneesheeren en Herstolden Lgders ittn aeerste aanbevoiai Pmm 1 fleioh 45Cent 6Fleaichen 2 20 13 I RBchen 4 40 De flessdiwi worden hh V nt berekend en tegen dien prgs steeds temg I tfftnomea i j JOH fiOFfsohe Cimtraaldépót Amsterdam nalk Bioeamarkt bg de Paleisstraat F 250 Ta OMdft faij J C TAH VRED1UN6EN iabooribow L B OkhoiMn DdA Fnmkarai I Bg mejufTronw KOK te Gouda wjjk Q n 92 Kattensiogel wordt liefst dadelyk eene gevraagd Loon 7 k 80 Waschgeld 13 UEEÏÏESTOEEEIJ Wordt aangeboden volledig PRACTISCH ONDERRICHT in het STOKEN ypa de meest bekende Hollandsche cm Fransche LIKEUREN en voorts in alles wat tot eene LIKEURSTOKERLJ betrekking heeft Brieven franco onder letter X hig den Boek handelaar T J van SPLTK te Zwolk In een nette zaak wordt hier ter stede gevraagd een actief JONGMENSCH P G en bekend met gewoon Boekbooden om van s morgens 9 tot s avond 9 nre werkzaam te zgn Adres qet franco jl rieven odder No 58 aan het Bareaa dezer Conrant 1 komen dankbetuigingen omtrent de gunstige werking van mgn middel tegen de DRONKENSCHAP in Zoo schrflfl de Heer Bi T v G r Predikant te Lutten Overflssel Dank zp de Voorzienigheid die u gegeven heelt te vinden zulk een probaat middel tegen den Slerl Drank of liever tegen de zacht naar dat vocht enz Het middel is onderzocht en aanbevolen door de bekwaamste geneeskundigen en kan zonder het medeweten der lüders aang wend worden Reeds duizenden j n er van genezen Alleen echt verkrggbaar bg den GeneeskuËUig advies koiteloos en franco Aiberjt Kraebiner te Dresden Pillnitzerstrass No 46 Urb nus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zyn zeer nuttig in ongealeldhèden der MAAG en werken beiloisoi p de SPIJSVERTERING Zij zgn uitDjuiitend legen de GAL SCHERPTE ia bet BLOEI en UITSLAG der HUID zy zijn ZACHT LAXEREND eu 8LIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozrn van 37 t Cent a dubbel doozen zijn Terkrggbaar bü de hh j liUunrdam J de Boer Amterdam M CIcbaii C drog heilige weg D 133 Bodegramen B Versloft Botkoop 3 A van t Wondt Delft H Vf de Krugff Deï iiavai J B Weeterhoff T Qouda L Sohenk op de Hoógatraat Haattrecht K Oosterling Btge J L P C Snahilié Buitenhof Ltyden J T Torbvrgh Haarlem hoek B kkenterg MoordrecM G H Port Oudticater Pr Vree Rotterdam r i Toom k Beker Weste Wagenatnut SchooDhonm A Wolff Utrecht Altens 8c Kroon op bet Steenw overNlea Donkeratr n 87 ï If oerie 3 F Sweerouin A Zevenhuiien A Print Hit depdt dezer eChtO Urbanju Pillen aindi zoovele jaren met roem bekend enw algemeen bruik ia door ons te Gouda alleen en Uitsluitend gepluttt bil den keer L SCHENK op ie Hoogstraat W4ABS0HU WIN Q Men wordt instantelgk verzocht wel attent te willen zgn dat door ons bjj niemand inden de Urbanus Pillen bereid volgens het onde en eobte Recept in D pdt zyu verkrggbaar gesteld t de hiefhoven opgegmen Stede en Plaalten dan hij de hierhotengenoemde Dépóthoiidert In elk doosje is en biljet voorzien met de eigenhandife naamteekening van de vervaardigers Wed Kednen Zoon Apothekers welke Handteekentug zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zya Wy vMuoekea de gebruiker inêiantdiH daar wel op t letten eo radeii bun aan Wel tOO to Bleil by Wien men de üooijrt Pillen haalt Alkea die i Doosjps watrip een biljet met onze HsDdietkening is zich aan te schaffen ea ioh te wsohten voor het gebruik van de vele Bimaaksela Goad Druk y n A Br nkm n Kennisgeving BUROEMEESTEB en WETHOUDERS van de gemeente Gouda Gtzien art 228 der Wet van den 29sten Janij 1851 Slaatiblad no 86 regeleiiile de zamoiistcUing iurigtiiig en bevoegdheid der Gemeentebesturen Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de termijnen voor de vorderingen ten laste van het Rijk bg de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der Gemeente vaa toepassing zgn en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over de Dfehstvan 1877 yóót of uiterlijk op den SOsten Junij aanstaande bebooren te worden ingediend Oouda den In Mei 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN I e Secretaris BBOUWEB BUITENLAND BuiteDlandscli Overzicht Geen enkele courant brengt stellige tijdingen omtrent den stand der Oostersohe quaestie Het zgn eu blijïen geruchten die elkander tegenspreken en vernietigen In Engeland bigft du publieke opinie de regeeriiig steunen in haar oorlogzuchtige politiek In de afgelegen Engelsclie koloniën ia men echter alles behalve ingenomen met het denkbeeld dat bet tuaschen EugeTand en Busland tot een oorlog zou kunnen komen De handel daar loopt natuurlijk meer gevaar clan da Eogehube bauna ia ludie eu in Engeland zelven In de Australische zeeplaatsen worden maatregelen genomen om torpedo versperringen aan te leggen en onlangs beeft een Ituliaausch oorlogschip bg Sydney alles in ren en roer gebracht toen het recht op de haven aansrevende en nanvan kulgk voor een Kossisch fregat werd gehouden Men spreekt van de de tgdelgke vervanging vanGortschakoff wegens ziekte door den Buesischen ambaashdeur Schouwaloff nieuw is dit bericht niet men heeft het reeds vroeger in twijfel getrokken wordt het bevestigd dan kan men de vervanging pvatten als het Mte vredeteeken dat er ooggeweest is Dat de Grootvorst opperbevelhebber wegens ongesteldheid het BuBsisohe leger verlaat w6rdt algemeen voor waar gebonden maar men beweert toch dat de hoofdreden elders ligt Zoolang de Grootvorst in het leger bleef was er altijd gevaar voor eene botsing in zoover hij nog al eeus bedenkelijke bealniten nam Zoij zegt men dat uit Petersburg uitdrukkelgk bevd gekomen is om niet gelijk aanvankelijk het plan was tulrijke afdeeliugen te Konstantinopel ter kcrl te zen Jfn en evenzoo werd het plan der gfoute parade op bevel uit Petersburg opgegeven Ook Hgt men hem dat de demaroatieliuie herhaaldelijk werd overschreden en telkens pogingen werden aangewend oni tot den Bosporus te komen Daaruit volgt echter nog niet dat die bewegingen niet hare goede redenen hadden eu in zich zelve z n af te keuren Maar men schijnt te Petersburg Ie gevoelen dat eeu gewton genneral in gemakkelijker omstandigheden wezen zal dan de grootvorst indien het eens noodig werd een algcmeenen terugtocht naar eene andere demooratielijn te bevelen Een zeer moeilijk geval voor de Bussische regeering is dat Shoemia en Varna nog ni door de Turken zijn ontruimd en ze voorloopig nog geen b t minste plsn schijnen lo hebben dit te doen I e Turken hebben daar naar men beweert 46 bataljons goede trtfepen met 14 batterijen Batoem is ook nog niet ontruimd Daar liggen 24 bataljons met 8 batterijen Tusschen Trehizonde en Erzeroem zijn 15 bataljons en tusschen Erzeroem en Moesh 46 De laAste zijn echter zeer zwak en uit minder goede solSten samengesteld In Thessalie Epirus eaSalonifci hebben de Turken 80 bataljons afkomstig uit Widdin en Silistria Te Gallipoli liggen 30 bataljons Kondom Konstantinopel met uitzondering van Scutari 120 bataljons van te zamen ongeveer 90 000 mdn Aan goede officieren schijnt groot gebrek te zijn Men meldt uit Weenen In den algemeeneo toestand is sedert Zaterdag geen verandering gekomen Men spreekt bij voortduring van eene mobiliseering en van iiuancieele maatregelen welke in verband daarmede zullen genomen worden maar iets zdcers is dienaangaande niet bekend De zoogenaamde JiiigUich fcisschen Oostenrijk en Hongarije is uiet tot stand gekomen oftchoon twee zittingen van den vollen nöi waaraan de wederzijdsche ministers deel names aan deze zaak zgn gewgd De Hougaarsche ministers komen Zaterdag te Weenen terug Hoe belangrgk de zitting van den Dttitschen rijksdag die ook zijne werkzaamheden hervat ook moge wezen prins Bismarck zal haar waanchgnlijk uiet kunnen bgwonen In weerwil van zijne beterschap vreest meu te Berlijn toch dat hij niet in staat zal zijn zich vooreerst veel met de buiten eu binueulandsche aangelegen heden te bemoeien Dit veroorzaakt in Duitschlandalgemeene teleurstelling niet alleen met het oog op de groote internationale quaestie van vrede of oorlog maarook om de belangrijke binueulandsche vraagstukken die nog nSbeten worden opgelost en waa fva de verdere eoonomisoh g en fiuaucicile ontwikkelii g van hot rijkafbankelgk zal g czen Men beweert zegt de BatJi uiid Uani ZM datde heer Stolberg thans nog puitsch ambassadeur bijhet Weener hof binnenkort naar J erlijn komt omzijn nieuwe betrekkingen van vice president van bet Pruisische kabinet en pliatsvervanger van den Bijkskanselier te aanvaarden Jf Zgn opvolger in de thans nog door hem bekleede betrekking is nog niet kcnoeud Naiv men in regeeringskringen verzekert zal als zoodanig optreden prins von Beuss thans ambassadeur te Konstantinopel Wijders deelt het blad mede dot naar het gevoelen der leden van den Bijksdag de zitting van het Huis zeer spoedig zal worden gesloten j De Fransche Kamers kwamen Maandag weder bijeen in den Senaat viel niets bgzonders voor in de Kamer had een lange discussie plaats over den kosteloozeu toegang tot de tentooustelling op Zondag welke eindigde met een molie waarin de Kamer de Begeeriug uiluoodigt maatregelen te nemen om den toegang voor de arbeiders en lagere ambtenaren gemakkelgk te mak n Gambetta heeft een onderhoud gehad met den minister Leon Say zij zouden het eens geworden zijn over het toltariet en tnel in den ge st van den vrjjbandel Waarschijnlijk zaliio de Fransche Kamer al spoedig eene zaak in behandeling komeu waarin de Minister van Oorlog minst genomen een groote onhandigheid heeft begaan Naar aanleiding van het gebeurde met den Majoor Labordère heeft deze aan de W tgevende Macht het verzoek gericht om hetzij door wgziging der wet of door eene speciale interpretatie de militairen te verlossen van het alternatief om niet aan hun chefs te gehoorzamen of de wet te schenden De commissie uit de Kamer belast om over deze zaak te rapporteeren heeft het verzoekschrift gezonuen aan den Minister van Oorlog generaal Borel en hem uitgenoodigd tot eene conferentie doch de Minister verklaarde dat hij geen gehoor zou geven aan de reclamaties van een ondergeschikte en dat hij daarom eene discussie met de commissie onnoodig achtte Deze brief die in haar rapport in zijn geheel wordt opgenomen is niet geschikt om de Kamer ren gunstig denkbeeld te geven omtrent da republikeinsdhe gevoelens van den Minister Te Midden van de tentooustellingsdrukte is de aandacht van Parijs voor een groot gedeelte gewijd aan een nieuwen dichtbundel van Victor Hugo Le pa pe die heden het licht zal zien doch waaruit de bladen reeds groote stukken hebbon medegedeeld Daarenboven zijn ecnige andere nieuwe gedichten vanTiem openbaar gemaakt waardoor zijn naam weder op aller lippen zweeft Als de voorname reden waarom de Bonapartistische party thans in volkomen ontbinding is wordt opgegeven dat uit Chiselhnrst geen geld meer wordt gezonden daardoor zou de afval van eenige der hoofdaanvoerders te verklaren zijn Van den andereu kant hebben velen de partij verlaten omdat ziJ de volstrekte heerschappij van Bouher die door de exKeizerin wordt ondersteund niet langer verdragen willen Tot dezen behoort Baoul Duval die reeds met Boiiner in twist kwam toen laatstgenoemde voor den 16den Mei optrad De warme Bonapartisten zien nog slechts heil vt or de partij in een mannelijke daad van den ex keizerhjkeu prins oamelgk wanneer hij zich aan den invloed zyner moeder onttrekt en met Bouller breekt Zulk eene handelwijze zou echter thaus niet veel meer baten daar de berichten uit de provinoiën melden dat men er dagelijks meer republikeinschgeziud wordt Dat da Pauselijke encycliek algemeen groote belangstelling zou opwekken lag voor de hand Alle organen beginnen er allengs een oordeel over uit te spreken Van enkelen slechts willen wij het aanstippen De indruk die de Kölniiche Zeilung van bet stuk heeft gekregen is dat het standpunt der Kerk tracht te handhaven doch tevens voorzichtig vermijdt de vooruitzichten op eene verzoening met de staatsmachten te btuadeelen De encycliek zou bij ons het vermoeden wekken dat men op het Vaticaan een weg tot vreden zoekt indien in plaats van dit vermoeden niet reeds volle zekerheid voorhanden was Le Tempt resumdcrt zijn oordeel aldus De encycliek kan slechts strekken om den goeden indruk door de eerstii handeliugen van den nieuwen Paus opgewekt te bevestigen Zij toont dal Leo XIII een juiste opviitling heeft van de ware roeping der Kerk en in t uze godsdicnaiige maatschappij zelve zoowel als in hare betrekkiugeu met de burgerlijke zal inderdaad eeu groote verbetering kunnen komen indien de bisschoppen in W vervolg de inspiraties van Bome volgen zooals zij die in de laatste twintig jaren htbbeu gevolgd Te Rome is olgens den correspondent van te Tempi aldaar de indruk juist geheel anders geweest Men hnd uit de enoycltek opgenraakt dat de persoouIgkluid van Leo XIII door het paasdom was overwouneu en dat zij volkomen geschikt is om alle illusies te vernietigen van hen die aan de mogelijkheid van verzoening geloofden Over het ontstaan van de Encycliek worden hier en daar zonderlicge dingen meegedetld het oorspronkelijke ontwerp zou zijn gewijzigd op aandrang van ver f schillende kardinalen die het stuk veel te gematigd vonden in de eerste lezing zou o a een uitdrukking zijn voorgekomen ongeveer van dezen inhoud dat dtf Voorzienigheid steeds aan den Fanselijken Stoel de noodige vrijheid zon weten te verschaffen De Pau zou in een wijziging hebben toegestemd met voorbehoud aan de bisschoppen nadere instructies te zenden teu einde hen te vermanen tot een vreedzaa Ti optreden BINNENLAND GOUDA 2 Mei 1878 Voor de akte in de wisifunde deden gisteren voldoend examen de heeren H L van Beuthem uit Voorburg G N Kruisheer en J L A van Poelje uit Gouda Dinsdagavond iverd iü een vergadering vun het Dep Oouda dtr maatschappij tot Nut v n t Algemeeu aan Johannes van Breukelen de zilveren medaille voor veertigjarigen trouwen dienst bg de hh A de Johg en Zonen alhier uitgereikt Slecht weinige iJden van het Departement waren bij deze pUchligheid tegenwoordig doch aan wanna bellngstelling ontbrak het den waardigen jubilaris niet doar zgne patroons met hunne familie het persoiieet der hootiagerij zgne familie en zgne vrienden aanwezig waren De voorzitter voa het Dep Mr P J Snel sprakvan Breukelen op hartelijke wijze toe Hü wenscUtthem geluk met deze onderscheiding hem van wfgeeene Maatschappij te beurt gevallüu die ware verdiewteu steeds onderscheidt Spr zcide o a dathij wenschcn zou nog een medaille te kunnen uitreiken niet aan deu oiidfergraehikte maar aau depalrooiis doch nu hg daartoe iiict in dij gil gcuheid was droeg hij vau B o p aan hen e j andere onderscheiding te geven en w 1 deze van by voortduring zich hunne tevrcdcnhcil eu han vcrttfltiffcuwaardig f makwi