Goudsche Courant, vrijdag 3 mei 1878

vonden Notificatie A legieter beeft 3f heker aan te V Y Notificatie verging vatier w v ueitwHin u a ecu bih lucv een koehout op den arm die dn irdoor gebroken koop de belangsteUluden daar woonachtig hebben gvdaan wordeo tene tuisstre tan J de Grtmr keaDiB gevende dat hij door ouderdom en ziekte verhioderd wbb de bettcVkiag vsn iiachtWdker vriar te DetneD wurom bent eertol ontslag u Terlceod redeoen waitrom hg venoekt eeoig pensioen wordt gesteld to banden fan B en W ter Sue tan bericht en rud negisD adrei en all van J Fokker wed Blooi U Vermeulen F de Hoojf G Zoidaiu C Jaspers A den Hollander i v D Bcrket ta D J Veenendaal fenoekeode ger ioleerden grond asn den Riaiit met een rapport aa B en W om op het virMLk van ïcfen afwijzend te beschikken en toorsUlleii om au Ü J Veeoendaal 88 ceoliareo rn aanC JasptTS 13 ceotureu iu gebruik af te slaan tegt u 10 CcitteD du ctunare ouAkt de bistaande couditien t i visietine niissue vau T Utijpio bedit iiiii uaii de ötadiApothetk rtr ruekeiide verhöojtmg van tra tiMiitut B en W sitUcn voor dit van ƒ 6 tot op ƒ 7 per week t brengen ter tisie B n V doen in overleg met drn dislricts schoulopz euer en hoofdond r ijEir dtr tusiuUeiiu iOjl et oe B en W bieden aan het beredeneerd verslag over 1877 dat gedrukt aau de Uden zat worden oitgereikt Aan de ord if een voorstel om gtdurende de teDloooBlelling lu het cuQgrei iet N derUndcche Maatschappij laa Xijterheid ta Juli e k aau h A UwfdbL stuür en de afgevaardigden vrijen toegang te verlt uea tot het Muaeuoi vaa Oudheden dit wordt algemeen goedgckeard een voorstfl tot koaelooie opensteUmg vao de B en Zwcminrichtiug voor minvermogenden oa korte dtscoasie algemeen goedgekeurd een tooratel tot het beschikbaar stellen van gelden oor de verhoogiuK van het Jaagpad tot een bedrag van 2500 de heer Oïiijk maakt aanmerking dat zulks met bij de bcgroUmg is opgenomen nadat de rooraittcr de f eden hiervan aanduidde nordt lulks algemeen goedgekeurd het adres van bet peisoneel der nachtwacht hoadeoie verisek om verhooging van bezoldiging het rapport van Ü ea W loidt dat de betaling naar de werkzaamheden is geregeld en adviseert tot i wyziDg diei ovcreeokomatig wordt bealoteu Wordt benoemd tot lid der openbare GezondbeidsGom missie iD plaats van deo beer 6 A Ojdyk dit zijd ontslag heeft genomen de he r J D Ryk Tut hd der coinmissie over de Siedelyka Beleenbank wordt herbenoemd de heer W Post Drost Tot Librjemeester wordt benoemd in plaati van den beer mr J Fortuijo Droogteeter die Ie kenuen had gegeven zich met herkiesbaar te stellen de heer mr W J Fortuya Droogltcver fr Na machii iBg om aan do genomen bedattcu nitvoering te geven zjnder raanioptie eindigt de vergadering J Laatste Berichten Konstantiaopel 1 M De Bngelsohe vloot verliet Iswid wegens oefeningen in tactiek en schieten zij idl bij lanzla ankeren en n twee dagen terogkeeren Todleben is niet geslaagd in het treffen van ohikkingeu voor het terugtrekken van de Eugelscha vloot ea het Russisch leger De Eimeu geloorcn dat de oorlog niet raeer kan vermeden wordei Da indruk der Porte 19 dat lij minder tot ttcde genegw zijn Weenen l Mei De PolUiscie Correipondent wineemt uit KonslaBtinopel dAt Todleben ilczer dsgfcii ïou hebben aangedraogeo op de ontruiining canSuiumh Vanw en tani Wanaeer de Parte aaaditfulaDgeik aanstonds gehoor gaf on Todledeir uilrichtgtopead hebben op een terugtrekken der Easïen oaar de fcrsterkte Uuieu TschekmcdjeTschataks lVrkos Parijs 1 Mei De opening dor tentooustclliug I had plaal volgrui het programma LiatJilcdeu Zatenlag werd ter eere i u denjuoilaiis door de hh de Jong eiu feestmaal aan hunne werkliedeu aangeboden en werd duor heu aan den trouwen knecht een gouden horologe met dito ketting ten gemhenke gegeven Het volgend request is door de Kamer van Koopbaudel alkier aan de Tweede Kamer gerioht Aan de TITEEDE KJMEP der STA TENGENERAAL Geeft met verschuldigden eerbied te kennen De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda dat ly met belangstelling heeft kennis genomen van het aanhangig wetsoutwiip tot aanleg en verbetering van eeuige werken ten behoeve der biuneul scheepvaart dat toch volkomen terecht in de Memorie van Toelichting tot dat ontwerp op het nauw verband wordt geweien tuasehen die scheepvaart en alle andere takken van onze volksbedrijvigheid landbouw koophandel fabriekswezen en op het hooge belang dat deze ook b j uitbreiding van het wegennet bg het vervoer te water blijven behouden Dat adressaute dan ook met ingenomenheid in art 1 c van t wetsontwerp las dat de verbetering Tan den Waterweg tu ohen Amsterdam en Rotterdam in het plau zou begrepen zijn al wekte de redactie ran deie alinea bij haar reeds dadelgk de Tree dat Gouda opzettelijk niet werd genoemd Ook de Memorie van Toelichting gaf haar geene gerustheid n het Rapport van de hh Hoofdingenieurs van Noord en ZuidhoUaiid naarnaar de memorie verwyst gaf haar de zekerheid dat het voornemen bestaat om Gouda van dien verbeterden Mfaterweg af te snijden en alzoo het belangrijk fabriekwezen de groole bron van de in de laatste jaren toenemende welva irt in die gemeente den doodsteek te geven Zy wenscht uwe aandacht te vestigen op het volgend overzicht van dat fabriekswezen hoofdzakelijk ontleend aan bet Verslag van den toestand der gemeente Gouda in 1876 Dit oierzicht bevattende cene opgave der voornaamste fabrieken raet opgave van het getal werklieden meenen we te kunnen weglaten Wat moet er van al deze fabtiieken van al deze werklieden worden indien de gemeente Gouda ran dien waterweg wordt afgesneden en derhalve beroofd v iji alle voordeelen die zoo te recht in de Ie paragrhttf der Mem van Toelichting zijn verbonden aan bet bestaan van goede waterwegen Het boven aangehaalde Rapport voorziet it bezwaar en tracht het uit den weg te ruimen door feiie behoorlijke verbinding tot stand te brengen van Gouda met de coupure van de Kromme Gouwe gelqk op de by het Rapport gevoegde kaart i geteekend Het veronderstelt dat schepen die in Gouda vracht kunneu vinden zich dan dien omweg wel zullen getroosten Daar gelaten nog dat ols gehecle fabriekswezen dan afhankelijk wordt van de goedgunstige gezindheid der lohippec die zich in elk geval voor den te maken omweg door onze fabrikanten zullen doen schadeloos stellen meent adressante dat waar het zoozeer van allerlei toevallige omstandigheden afhangt of nu en dan een schip deze gemeente zal aandoen van eene behoorlijke verbinding van Gouda met den waterweg geen spi ake kan zijn Voor sommige fabrieken zou wellicht het door de Heeren Hoofdingenieurs ontworpen zykanaal dienstig kunnen zijn om hun fabrikaat gemakkelijker naar den hoofdweg te vervoeren ten einde by het aansluitingspuut dat fabrikaat te doen overladen mfiar ook dit om de groote kosten zeer negatief toordeel zou b v voor pijpen en aardewerkfabrieken niet bestaan De aard ran deze producten brengt mede dat de inlading met zeer veel zorg moet geschied n Zoo is b r een noodzakelijk vertiMhte dat het zware fabrikaat onder het lichtere komt te liggen wordt nu gebruik gemaakt ran t zykanaal dan zal bij de overlading juist het lichtere ouder het zwaardere boven komen tenzij men den tyd en de gelegenheid hebben om eerst geheel te lossen en rerrolgeus op nieuw te laden Deze hoofdbezwaren gezwegen ran rele kleine die iq tlwns Toorbygaat nopen de adressantc u eerbiedig ia orerwegiog te geven om Z Exc den rtinister na Wtteistaat Handel en Nijverheid roor te stellen xi Ie ran het ontwerp aldus te wijzigen de waterweg iOHohen Amsterdam en Rotterdam langs Alphen Omujb en den Hollandschen IJsel en indien Z Ezc enrerko t by zyn eerste roorstel meent te moeten rolbarden dat alsdan door u het artikel in dien geeit worde gewijzigd In de zitting der arroud rechtbank te Rotterdam ran Dinsdag stond o a terecht A h TL V oud 34 jaar zonder beroep wonende te Gouda beschuldigd van diefstal ran kaarsen teil oadeele der Stearine kaarseufabriek ulbiei Eisch 18 maasden ger cell Ia deze zaak over 8 dagen uitspraak Binnen lorl zal wnaracliijulijk onze gemeonle met een nieuwe nijverheids onderneming worden verrijkt Er z nl lil naar wij vernemen door de heeren Johs M Verschure en Zoon te Rotterdam vergunning worden gevraagd tot het oprichten eener kunstboterfabriek binnen deze gemeente jS ot lid van den Gemeenteraad te Berg Ambaoht iï gekozen de heer Dirk Blanken jkz Dat de haast waarmede journalisten werken hen dikwijls blootstelt aan vergissingen is bekend genoeg m nar menigmaal speelt de zucht om pikante entrefileljts tejjeveren den d igblad redncteuren leelijke p iilen Het Vaderland b v veroorloofde zich een paar wc ki n geleden een loopje te nemen met het AtiHand omdat dit blad altijd volgens de redactie van het Haagsche orgaan sprak van eene isotïerraische lijn welke als grcus kon gelden van de aanwezigheid van den stokvisch Hieraan knoopte de geestige opmerker van het Torfer awrf de mededeeling van zijne lerwachting dat onze geleerde Duitsche broeders spoedig de geographische verbreiding van de kreeften in blik of de ossenstaarten in t zuur zouden kunnen opgeven Zulk een voorstelling is inderdaad geschikt om de geleerdheid onzer buren belachelijk te maken Maar wat w is het geval Alleen het Vaderland had zich geridiculiseerd De medewerker die zich verstoutte critiek te oefenen over de geleerde Duitschers kende eenvoudig geen Duitsch De geheele aardigheid berustte op eene onjuiste vertaling Het Duitsche blad schreef Stockjiach dat ook kabeljauw beteekent doch de Haagsche opmerker schijnt alleen zoorcel Duitseh te kennen dat hij op den klank af zoo wat weet te vertalen Een w iardig beoordeelaar der Duitsche geleerdheid Een andere doch onschuldiger vergissing beging de Middeliurffiche in haar nummer van Dinsdag Zij berekent zie aid Ie bericht dut een trein die in 77 minuten 7B kilometer aflegt met bijna 75 kilometer snelheid per uur loopt Een jongen uit de middelste klasse der lagere school zou spoedig uitrekenen dat ongeveer 1 kilometer per minuut niet meer dan ± BO per uur kan bedragen I Toch nam gistcen het Handelsblad het bericht over zouder iets ran de fraaie berekening te merken Op Donderdag en Vrijdag zal in alle afdeelingen der 2e Kamer bet onderzoek plaats hebben van het ontwerp tot aanleg van werken roor de binneulandscbe scheepvaart De oommissie raa rapporteurs over de onderwijswet is vergaderd geweest tot vaststelling van het voorloopig verslag dat met den meesten spoed zal worden gedrukt en rondgedeeld De Tweede Kamer hield Woensdagmiddag eene korte zitting Ingekomen is de indiening van het ontslag rail den heer Geertseraa wegens zijne benoeming tot commissaris des konings in Overijssel Heden ten 11 uur zijn aan de orde de wetsontwerpen betreffende de toestemming tot het huwelijk van Z K H prins Hendrik en de wijziging van art 16 der eoóperatiewet De bij de Tweede Kamer ingekomen kon bood8ch p ten geleide van het wets ontwerp waarbij toeatetnming wordt gevraagd tot de huwelijkaverbintenis van Z K H prins Hendrik is van den rolgenden inhoud Het is ons aangenaam u kennis te kunnen geren dat onze beminde broeder Z K H prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden voornemens is in het huwelijk te treden met H K H merrouw de prinses Maria Elisabeth Louise Frederika ran Pruissen In het rertrouwen dat de 8taten Oeneraal met de Tooi enomen hnwelijkarerbintenis ingenomen zuilen zyn bieden wij n nerensgaand ontwerp ran wet aan waarby toestemming tot het huwclyk wordt rerleend De toelichtende memorie die het wetsontwerp rergezelt berat de gronden waarop het rust De afdeelingen ran de Eerste Kamer hebben Dinsdag de rerschillende bij haar ingekomen wetsontwerpen onderzocht Naar men rerneemt heeft het ontwerp betrelïende de bedelary tot rele bedenkingen aanleiding gegeren In het tijdperk ran rier weken 24 Maart tot 20 April 1878 zijn blijkens ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast in Noordbrabant 3 runderen Zaidbolland 82 Zeeland 1 rund y Friesland 2 runderen Totaal 88 runderen In hel Torige lijdperlt rjn vier weken waren 64 runderen door die ziekte aangetast Staaticovrmt van 4 April 1878 u 80 Da gemeenteraad ran Alphen heeft besloteo bij ndrcs nan de Kamers dringend te verzoeken de door de rcgceriug langcgevcu richting voor don watcriveg van Amsterdam naar Rotterdam aan te nemen Hedenmorgen is er een koe in de Gouwe gesprongen nabij de Peperstraat die er niet dan met veel moeite werd uitgehaald Hij had de hoornziekle De vergadering ran moderde pre likanten heeft gisteren met bijna eenparige stemmen het volgend votum uitgebracht lo orerwegends dat bij de Synode blijkens het btsluit der vergadf ring van 1877 de wensch bestaat om veler gemoedsbezwaren op te heffen 2o overwegende dat zoowel by de confessioneelen als bij vele modernen ernstige bezwaren bestaan tegen de wijze waarop de Synode dat doel tracht te bereiken 3o overwegende dat elke poging om eene kerkleer vast te stellen en verbindend te verklaren strydt met den geest van het protestantisme 4o overwegende dat Telen zich reeds van de Nederlandsche hervormde kerk hebben afgescheiden en meerdoren zullen volgen Bo overwegende dat alleen wettelyke regeling der hier en daar reeds bestaande partijgroepeering in staat is rust en vrede in de kerk te bewaren en te bevorderen verklaart zij dat naar hare innige overtuiging geen andere oplossing der kerkelijke quncstie mogelijk is dan door toekeuuing van zelfstandigheid aan de verschillende fracties in de gemeente met behoud van het kerkverband Het perk met tulpen 19 by 15 meter te Parys op den Trocadero overtreft alles wat van dien aard ooit te zien is geweest De 40 000 tulpen thans allen in vollen bloei leveren het pmchtigst tafereel op Landbouw Courant In eene algemeene vergadering van aandeelhouders in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam is o a medegedeeld dat door de twee in 1877 gehouden tentoonstellingen de financiën zeer bevredigend waren Er werd een netto winst behiuild van ƒ 46614 52 waarvan ƒ 23000 zullen worden besteed roor herstellingen en vernieuwingen van geboi wcn en na aftrek van alle kosten ƒ 10000 aan de aandeelhouders zullen worden uitgekeerd zoodat het dividend bepaald is op 1 per stuk en ran ƒ 1 80 roor actiouB de jouissanoe Uit het door de commissie tot het beheeren ran het fonds roor onderofficieren ingediend rerslag van den staat ran bet fonds orer 1877 blijkt lo dat het aantal oontribueereude deelgenooten op ultimo 1877 bedroeg 2897 2o dat op genoemd tyditip een aantal van 620 personen jaarlijkscbe lyfrenten en pensioenen genoten tot een gezamentlyk be drag ran ƒ 19643 3o dat in den loop ran 1877 aan 1604 gewezen militairen roorsohotten op gagementen en pensioenen roor rekening ran deze instelling zijn ïd lcciid lot een bedrag ran ƒ 189883 48 Het fonds b zit irn kiipit ial van een millioeu zeven en zestig duizend gulden Uit Zwolle wordt gemeld dat Maandag namiddag eenige tisschers tenvyl ze in den IJsel hun bedrijf nitoefenden een reebok hebben gevangen Min of meer verlegen met deze ongewone vangst qnderzoohten zij of de reebok als hun wettige buit mocht worden beschouwd De justitie heeft anders beslist en op haren laat is gisteren ochtend de retbok weder in vryheid gesteld Het gerechtshof te Leeuwarden heeft twee rer pleegden te Veenhuizen wegens het schrijreu ran brandbrieren tot 5 en 7 jaren tuohthuisstruf reroordeeld De eerste had den burgemeester ran Slocateren geschreven dat hij zijn huis in brand zou steken om hem bang te maken opdat hij hem eenig geld zou Tcrstrekkeii waarmede hy dan negotie kon beginnen De ander had den directeur te Veenhuizen gesohreren dat hy indien hy niet rcrplaatst werd den heelen boel in brand zou steken Hy bekende dat hy aan zijn bedreigingen ook gevolg zou hebben gegeven hy zou te Veenhuizen alles wat maar branden wilde in brand hebben gestoken Hy Wist niet of hy ouders en andere bloedverwanten bad Ik ben niks zeide hy want als men niks leert is men ook niks Op de vraag van den president of de beschuldigde nog iets te zeggen had antwoordde hy Wat zal ik zeggenP Ik ben zoo gemeen uitgescholden als maar kan ik ben te lui om te werken enz enz dat doen geen fatsoenlijke lui De commissie raar de tentoonstelling ran roorwerpen van kanstt ën nijverheid door den werkman in zyn vrijen tgd rervaardigd in Juni te Amsterdafti te houden heeft opnisuw circulaires rerzonden om de medewerking te rragen die totnogtoe zeer gering is Er is nog geen derde gedeelte bijeen ran de benoodigde som ran ƒ 11 000 particulieren brachten slechts eenige honderden gulden rerschillende vereenigingen en offioieele lichamen garen toezegging ran subsidiën tot een bedrag van ƒ SOOO Als er echter niet meer medewerking komt zal hot plan zeker niet kunnen d oorgaan De politie t Zevenbergen i op he spoor gekomen van verschillende spoorweg dieverijen Drie personen in dienst bij den Grand Centraal Beige lijn onder verdenking gevangen genomen en naar ïlreda vervoerd i Men meldt uit Roermond Zekere A V uit Merum gemeente Herten die sedert oogsttijd van verleden jaar in dienst van den landbouwer J C onder I iune in dagloon had gewerkt beweerde dat hem bij afrekening een gedeelte van zijn geld was ingehouden Den 9en dezer begaf hy zich vergezeld ran zijn vader W V naar de hoeve van zijn meester om goedof kwaadschiks de betaling van het door hem geeischt loon te erlangen Zy werden echter op die hoeve allesbehahe welkom bejegend da ir hun onmiddellijk door J V geholpen door zijne vrouw twte dochters en den knecht in plaat van geld zooveel slagen werden toegediend met stokken houten en een riek dat hun de lu t tot tellen verging Vader W V bekwam o a een slag met irerd en een shig met den incstriek v in J C op het hoofd die hem tegen den grond deed tuimelen Hiermede was de strijd ten einde doch de wonde aan het hoofd van W V verergerde zoodanig dat hij sedert Goeden Vrydag in levensgevaar verkeert Toen de policie kennis van het gcbiurde verkreeg haastte men zich een onderzoek in te itellen dat tot de aanhouding van J C en zijn knecht leidde laatstbedotldc is evenwel weder in vrijheid gesteld In 1876 bedroeg de berolking der strafgevangenissen by afwisseling opgenomen 2149 aanwezig op uit December 1660 der huizen van verzekering bij afwisseling 8450 uit December 1186 id van arrest bij afwisseling 7287 uit December 481 id ran bewaring bij afwisseling 26052 uit Deoember 150 totaal bij afwisseling 43938 aanwezig uit December 3307 De bevolking der strafgevangenissen zouwei by ifwissriiiig iU op uit Ücoeraber 1676 vertoont de iniuima o ir de j ng9te vijf J iren bij de andere c itcgoriiin is de b volking óf statiounuir of meer De cyfers voor de huizen van bewaring leveren de maxima orer de jongste rjjf jaren op Onder de bevolking dier huizen zijn echter de doortrekkende gevangenen begrepen die in 1876 2506 beliepen Daar de passanten in elk huis waar zy zicfa bevonden zijn ingCKhreven en dos herfaaaldelyk in de statistiek rèorkomrn dient hierop te worden gelet De bevolking der gevangenissen op uit Dcceirber was iets hooger danjin 1876 doch lager dan in de jaren 1872 74 Het getal militaire grrangenon beliep in 187G 1023 terwijl 1118 gevangenen dezer categorie gedurende 1876 aanwezig wareu Uit een staat betreffende de kosten van onderhoud der geraugenissen in 1876 blykt dat die gezameniijk hebben bedragen ƒ 912 117 z inde het minimum orer de jongste vijf jaren het maximum was ia 1872 te eten ƒ 1 218 039 Uit ene berekening bliikt dat elke rerblüfdag aan onderhoud en ankoiteu in 1876 te staan Kwam op ƒ 0 72 Tc Plots heeft onlangs een jong meisje zich zelre omgebracht omdat zooals een achtergelaten brief meldt hare middelen haar niet toelieten zich eren ryk te klcedcn als hare vriendinnen en zy alzoo bij dezen moest achterstaan Wat de ydclheid al doet De laatste berichten uit Zuid Afrika loopende tot 3 April luiden verre ran gunstig Van 27 Maart tot genoemden dag hadden voortdurend viij ernstige gevechten met de Kaffers plaals gehad in sommige waarvan de vijand 30 of 60 man aan dooden 1000 of 1200 stuks hoornvee en 2000 schapen had verloren Op enkele punten was de opstand uitgebreid en ofschoon het nog niet zeker is dat Secocoeni weder de vijandelykheden heeft herval meent men toch algemeen dat hy door Cetohwayo is aangehitst Er heerscht groote ongerustheid De gouverneur heeft te Grahamstown zyn leedwezen er over betuigd dat hij nog geen hoop kou voeden op een spoedigen vrede die reeds zoo dikwerf nabij scheen De Kamer van Koophandel aan de Kaaps ad zou den gouverneur bij zijn komst aldaar omstreeks 4 April een adres aanbieden Mr Spriggs de Minisler prisident en mr Laing de Minister van Openbare werken zyn aan de Kaapstad Eerstgenoemde hield den 29n te Port Elizabeth een jede waarin hij zeide dat het hoofdpunt der politiek van de nienwe Begeeriug gelegen was ip de ontwapening der inboorlingen en dat het gouvernement vast besloten was al de oproerige Kafferhoofden te dooden of gevangen te nemen De oorlog had een uienwe leening noodig gemaakt die met IV inillioen zou worden verhoogd om de spoorwegen te voltooien INGEZONDEN Hiillcr Portnijn Droogleeter o Straiten Po t Dr t SsaiNii Slraver de Rotte en van Iteraon Bezwaren Tan verschillenden aard schijnen te bestaan tegen de uitgave van ons predikbeurt briefje aangezien ons daaruit blijkt eeuige personen oordeelen zonder keunis van zaken achten wij het niet ondienstig het volgende mede te deelen Door bizondere omstandigheden genoodzaakt heeft de Kerkeraad onzer Gemeente hoewel met leedwezen doch in het belang barer armen moeten besluiten Eeneigen predikbeurtbrielje uittegeven De uitvoering werd aau oüs opgedragen zie advertentie Gonduche Cmrant van 15 Maart jl mocht iemand dus eenig verzoek hebben dan zal bet on aangenaam wezen wanneer hij zoo beleefd wil zijn zich daartoe tot een van on te wenden De late uitgave geschiedt tegen onzen wensch maar wij zijn daartoe genoodzaakt om het nadrukken dat plaats heeft zooveel mogelijk tegen te gaan de verzekering hebben dit niet meer De notulen der vorige vergadering wotdeu gelezen en gear realeerd De voorzitter deelt ratde d t door heeren Gedeputeerde Staten ia j OLi g keiird het kohier der phataelijke directe bilaetiug alsmede bet ruadsbealuit tot afitand van fcroud aaudan heer W lliwgcodij i Vz Notificatie üe voorzitter deelt luede dat de boeken ea de kas van den OemeenteOutvaoger zyn oagezien en in orde bevonden Nolif De voorzitter deelt mede dat de heer T Cannegiekeant9 gegeven zijne benoeming tot StadsApothekeinemen Notificatie Daarna gaat d vergadering over in eene met gesloten deuren na heropening doet de voorzitter medcdecliog dat i iBgekomen eene missive van de openbare gezoadheids cummigsie die haar advas nilbrengt over de door B en VV voorgestelde voornaardeu tot het vcrleeneo van concessie eener waterleiding na voorlezing wordt i at ter visie gilegd Ingekomen bij B en W om ann den raad mede te deelen eene missive van de heeren J de Vries Robbé en A Kaptijn 16 kennen geveode dat zij of ook geen andere Concessionaris in de mogelijkheid verkeert de door B en W gestelde voorHaarden tot het rcrleeneu eeuer waterleiding aan te nemen zoodra wy geschiedt zullen wij de uitgave vroeger doen geschieden Dat beUngstellenden buiten Gouda te laat of geen j jarom zij ie vrijheid nemen eenige geitêlde toornaarden bericht ontvangen moeien wij bepaaldelijk ontkennen Ou briefje toch wordt na reed geregeld verzonden naar Waddingsvcen Gouderak Moordrecht en Bos te wederleggen ter vme eenige missives van verschillende instellingen van weldadigheid daarbij inzendende de rekening over 1877 die worden gesteld in handen van de heeren Muller Snel en de Rotte er op iiigeleekeiid Jlfen weten reeds Zaterdag avond wie de prcdikbenrtrbij ons zal vervullen Wat verder Stadgenooten betreft zij die ingeteekend hebben ontiJangen de briefjes Zaterdag tegen 6 ure zeker niet te laat om te welen of men den volgenden dag om lOi j uur naar de Kerk zal gaan eene missive van den Schuttersraad inzendende de rekening over 1877 die wordt gesteld in handen van de heeren Kist Fust Drost en Kranenburg eene missive van de Commiasie over het Stedelijk Museum van Oudheden inzendende de ret eniug over 1877 ter visie eene missive van heeren Librjremeesters daarbij inzendende de rekining over 1877 l eene missive van L van der Heij dankzeggende voor zijoo woordilijit voor óns briefje dat altijd aan HH luteekenarin juist en tijdig z il doen weten elke predikrint bij ons zal optreden H H Diakenen der Remonstransohe Gemeente H W G KOXING P T LAFEBEB J POST VAN DER BURG J A ROEST VAN LIMBURG Gouda April 78 Mochten er dus vergissingen zooals b v op Goede betrekking als directeur der zHempUits op voors el van den Vrijdag jl voorkomen wij stellen ons alleen rerant voorzitter zal aan hem eervol ontslag verleend worden eneine 11 i l f lai nliii a HH oproeping in de Goiuitcke Courant voor die betrekking Y Gouda den 30n April 1S78 iïljnhetr de Rtdacteur I ïk ben een ouwerweisch Gouwenaar en beno a zeer op gesteld om ie leren Zondag getrouwter kerke te gaan en wel liefst als het eeuigszinsmogelijk is bij de httr gewettigde predikanten Deze bezoeken mij nutuurl k geregeld tooneu belangstelling bij wat er in onze familie gebeurt en op die wgzekrggeu wij hart voor elkander en ik nu hoor ligvereen hartelijk zy t ook uiterst eenvoudig woord uitden mond vau manueu die mij kennen eiif ïk acht en liefheb dan de prachtigste gestelde rcdév ugen en de in de keurigste bf woordingeu geuiiipjpj ties van zoogenaamde kansel red e naars Stel u uu mijne telearstelling vqlor toen ik na geraadpleegd te hebben het domiué s briefje uitgegeven bij den heer Maaskant iraarop ik mij abonneerde omdat het t volledigst beloofde te zijn mij Zondagmorgen 28 April jl iii d e Reraonstrantsche kerk neerzette vol verlangen Ds Scheltema te zien optreden overeenkomstig de opgaaf van genoemd briefje uit de consistorie zug komen een geheel ander persoon die ja op t eerste gezicht wel iets van Ds Scheltema had maar zooals later duideIp bleek dit volstrekt niet was Enfin ik bleef en dacht i wacht maar ik zal van avond m ju schade cl inhalen Ik had toch op genoemd briefje gezien dat des avonds in de Groote St Jau zou optreden Ds van Amerom en deze zou mij alzoo ik verheugde er mij reeds by voorbant over vergoeden wat ik nu ipoest missen Goed ik eet eerst doe dnarop een dutje eu ga met mijn vrouw naar de Si Janskerk Ik ga zitten dfiar heeft de laatste klokslag geslagen de I defiige stoet komt naar t hekje doch vergis ik mij Het heeft ui de schyu dat t dominé Amerom uiet is Ik wrijf mgn oogen eens uit zet ze wyd open en waarachtig t was voor t eerst dat ik in een kerk vl Sekte t was weer geea Goudsche dominé weer een vfeemde Alzoo uas ik tot tweemalen toe op óéa dag gedupeerd door Maaskanl s domïné s briefje ik was zeer boos ik sprak er over met mijn vrouw met een ouderling een diaken en een Goudsche dominé en niemand gaf mij een andere raad dan tnij op t echte ouwpjwetsohe dominés brief je te abonneeren en dat tój Maaskant op te zeggen De eerste maal van mijn leven dat ik mij eens uieti aau het oude gthouden had maar het nieuwe had omhelsd was m slecht bekomen Ik doe li aooit weer I Kt P Vergadering vaa dezi Gemeenteraaa DINSDAG 30 AWL Tff ennoordlg ie heeren v d tJergén lliuttfloorn voorzitter Remij Prince Loijlen Noolliovcn fvjêpor Omlijk Siul