Goudsche Courant, vrijdag 3 mei 1878

ZtiKhig 5 Met N 2136 1878 GOUDSCKE COURAWT en Adverlentjeblad voor Gouda en Omstrekeo Kennisgeving INfilOTINGBN WELKE GEVAAR SCHADE OPNADEEL KUNNE VEftOOKZAKEX BURÈEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda G bitij op rt 8 der Wet vaa d n ïa Jaag 1865 SUat d tfi 96 j 1 Doen te reteB Dat zij vergnnning hebben verleend 1 aan W N en J W de Brunn ea hunneIregtverkrijgeuden tot het oprichten vah eena kuiperijflin het perceel gelegen au de Bogen wijlfl O Nr f42 tldastcr Stqtie D Nr 1258 i I efi kan 3 van lUek en zijne regtvefkrqgendcn jtot t oprigte vtn eene imedenj Jn ct perceelgelegen op de Nlenwehavfn geteekejil M St 96 kadiiter Sectie Bj Nr 28 1 q Uda dea 3n Mei 1878 Burgenpsler en WethoudeH voomoettd VASf BERGEN UZENDQOBNj i Pe Seerttaris I f BBOmVE l HARETBERICfiXEN Gouda 2 Mei 1S78 Tüt oügeveer vorige pryjen whs de omiet klein Poldertarwe puike ƒ 12 a 13 Mindere ƒ 10 70 ü 11 60 Rogge puike 7 50 a ƒ 8 Miurfeie f 7 a ƒ 7 40 Voer ƒ 6 46 l f 6 60 Gerst puike ƒ 7 60 a ƒ 8 Mindere 6 50 a 7 25 Haver iware ƒ 5 i 5 76 Ligte ƒ 3 76 ü ƒ 4 60 De vrrmiirkt met gewonen aanroer alles nrerdt tot enorrae hooge prijzen verkocht varkens en biggen traag schapen vlug te verkoopeu Aangevoerd 84 partijen kaas prijzen van 20 i ƒ 26 Goeboter MO a 1 20 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 00 Burgerlijke Stand Gouda OEBORGN 30 April OVBRtFDEN 29 April C de firerf 1 j t Dobbel 40 j 80 4 de Broijr 17 j 1 Mei G Verveen kuUvr vaa D de Goederen 63 j S Hopkoper 4 n E A de Knecht 4 m Q Kampo wed F Huuienaar 7S J GEHUWD 1 Mei J Kooiman en E M van Leemten W Baklier en C de Grnil J F van der Linden en K van der Pool J Borst en E Boeraraa Burgerlijke Stand van ouderst innde gemeenten van 25 April tot 2 Mei 1878 Moordreobt i OVERLEDEN J Koeman 1 m N Verkerk ednv e Tin 1 van den Heuvel 80 G Burggraaf 2 nj Gouderak OVEBLBDE N A Vergeer 86 j G de Brum ed D Stuiit 61 j Stolwijk OVERLEDEK P Schilt Iw Haastrecht GEBOREN Dirk ouders H van Es en C van Riet Adriaona Ueodrikas oudere M van Zuijlen en B de Wit Reeuwijk GEBOREN Anfjc oude H C Slofbergen en H van der Starre Pietcr Cornelie ouders G van Kempen en G van Kempen Hendrik ouders W Buonik en J Boere OVERLEDEN L tan Bik 40 j A Heemskerk 7 J ONDEHTKOLWD A de Jopg 32j en J lan Lieuweu ii OEHUWOi D H Montague en O Leeuuenhock Waddinxveen GEBOREN Wilhelmins Paulina ouders K Broer en E C Mulder Gerrit Jan ouders F Sliouerland en K Gelderblom OVERLEDEV J Klaverveld 1 m A Vi 5 m ONDERTROUWD L Voorkamp en A an den Berg OEHUAVD B van Heijuingen en C Nieuwenbouen ADVERTENTIES Bevallen van een Levenloos Meisje A W DK JONG Schotsman Gouda 1 Mei 1878 Voorspoedig bevallen van een Meisje M M 8PAENAAIJ DiESTELHoasT Rotterdam 30 April 1878 ♦ Voorepoedig bevallen van een meisje E M P RIESSELMANN Nieuicediep 1 Mei 1878 geb Peetebs ♦ Voor de vele bewijzen van deelneming ia h t overlgden van Mevrouw de Wed SCHELTSMA geb Lahaison ontvangen betaigen hare Kinderen en Sehnwdkinderen hunnen oprechten dank Uit aller naam J N SCHELTEMA Gouda l Mei 1878 Er wordt t en den 13 MEI een FLINKE MEID gevraagd F G bfl J J TERDRIES Mevrouw DE ROTTE vraagt eene om zoo spoedig mogelijk in dienst t treden ZOi DAG a s weer 7 PORTBETTEN k ƒ 1 L H SERRE k k w i tw ♦ i i i kig aa jüül Jillmüll Mil üFJö t IT HET MAOAZIJN vk N DEN PONT R EUF Bue du Pont Nrut n i n n f n 8 n 10 i i ue Bouilier n1 den volledigen CATALOGl S met de gravuren van de Zouieraiodeb voor 1878 met aanwijzing om t lf de mant te nemen vun a le Heer n Kinderkleederen I üittreisel uit Overjassen demi ii on3 gijs narenjO fantaaie Gl 7 50 e EIbeuf i Vn toii bio k en vcatikoinplpci bkeiifch Mk ie i Catalogus Zwart lakensch Jacqurt broek en vest i oed Sudansch lak n i 22 60 l Kinderpak yosljo 1111 Ii i bui je va8t bl t hrooltje aken tM Gl Gij I al woril u o iji teytu leiubuul s u j ontrangsi n ef Itjk iera e id A I E IIIHH 61 Dii n 50 £ 90 Bc lHüi gm dii f 12 5i rechten L i oiuieii lieui OLlvoliijf l v in 0011 pijslw I o f A i t ei tw ilvk il t leii wordt liet fild o mid uu BfSTtLMNl EN TE BICfl vi cht 11 lli l ij na i Maison du f OWT It EUf whi bevitt De hoAt en slijm is meestal een gevolg van onrein btóed en geseoorde spijsvertcering waardoor zicli slijm in de longen ophoopt en daarnit met jinspanning moet veïwgderd worden waardoor We grootste ligchaamszwakte kan ontstaan Hèt zekerste middel om aan deze ziekte de gewenschte genezing te doen volgen is het JOH HOFF sCHE lIAL2 lÜT EZmOT hetwelk het bloed zuivert de spijsvertering regelt en zoodoende hiervoor de zekerste hulp biedt Priis 1 flesch 50 Cents C flesschen 2 50 13 flesschen 5 05 JOH HOFF sche Centraaldépöt Amsterdam Smalle Bloemmarkt hg de Paleisstraat F 250 Te Gouda by J C van VREIJMINGE N Tegen JICHT EK Rhumatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosuan gOH8QNSaOZEtP25CT Alphen L Vaeossiaü Zn Bodegraven P Versloot I CEZONDHflPSKLEEIIliiEti Boskoop 3 Goddkade k ffW W G Kt av Rs Eazerswoude 3 Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Montfoort Wed Rijnbnbebo Oudewater 3 Lieïland Sch0onhoven Wed Wolff z Waarder Boüthooen AANDOENINCiEN Woerden Gebr Pfenning Zegwaard L den Ouden Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépót bn M J C HAM te Utrecht ê Wordt gevraagd van 10 uur s morgens tot 4 uiir s middags een KINDERMEISJE niet beneden de 13 jaar jj j Aerea in persoon ïarfma B H 168 TE Hl lJR een zeer nette ARBEIDERS lÉ VEN WONING voor een Klein Gezin 1 4 1 ler week Adres H J NEDERHoM IT Turfmarkt De ondergeteekende heeft lï i eer te berichten dat hij zioh HEDEN als M nmmimvim Speki er gevestigd hieeft Hij hoopt fidh iAl rs vertrouwen waMlg te maken d nH eshe fiiukie u solia 3e bed iening M j 1 I j 1 c y E mmiJLm DSTEB in W op dié ei ten te lioniei voor L y p Vfhterl ade 1 l ff v f j felKB wenschen Wbe ekkin van èer BAD e Wl MlMlG Tr dm zich vóórdeni 10 I£ mnstaan bij y i oeïschrift opgezegeld p fó te w denif t i dA BURGEMEESTER di r Gemeente J f Kiraerlijk Koainklijit ijfefririligeerd en eer i Ameriknansoh en Engelsch gcpntenteerd Anatherln Mondwatcr In flacons tegen fl 1 75 en fl 120 en 60 cent vau dr J O PQPP HoflandarU van Z M den Keizer tan Ooilmnji eti ff eemn i het vaortreffelijkate middel tegen rhuniatiache tandpijn bij ontsteking zwellen en E4veeren van het taodvleesch het lost dcu aanwezigen tundsteen op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden wider vast door versterking van het tandvlcesch en daar het van alle schadilijke atotfen reinigt geeft het dm iiioiul een aangennnicn friafloheu reuk tirwijl het den üim iiigcnumeii reuk welilru doet verdwijneu dr Popp s Anatherin Tandpasta tot reiniging versterking en behoud der tanden tot verwijdering van een onniingenamen reuk en van kalk dr Popp s aromatische Tandzeep Zij maakt de tanden zuiver wit zonder het iSmail aan te doen bewaart ze voor zickelyke nandoeuingeu en houdt den mond frisoh Hut kust iO Cis en is toereikende voor een half jaar Dr Popp sPlantaardig Tandpoeder reinigt de tanden verdrijft de zoo lastige kalk ea maakt het glazuur steeds helderder en fijner Dr Popp s Tandplombeersel waarmede men zelf holle tanden kan vullen Attentie s v p Ter voorkoming van vervalsohing wordt het ge Bchte publiek opmerkzaam gemaakt dat ieder fleaofa behalve het handelswerk r o Hygea und JnatherinPraparale nog met een omhulsel omgeven is hetwelk in duidelyken waudruk den Bgksadelaar on de firma bevat Dr J G POPP k k Hof Tandartsen Uitvinder der AnathcrinPre paraten te Weenen Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij F E van Santen KolfF apoth en A Sohippereijn £ Co blauwe poroeleinwinkul te Hage bij J L F SnabiliiS apoth te Delft bij A J van Rijn en J E Kauwenhoven te Schiedam bjj C Malta Gz t Leiden b j E Noordijk te Utrecht bij F Altcna en Kraan te Amsterdam bij F V Windheim Co en H H Ulolh Ct apothek te Oudewater bij T J van Vreuroingen te Schoonhoven bij A Wolff Gouda Druk van A Brinkmam i OplUtTERIJ BEEENDMAKIMa aaEMlIESTEReiiwETHOüDERS vanGonda OwtfB dl Wet op de SCHUTl EUIJ van den lldcu April 1827 SttatM m 17j nlsiuede de Reflemaitaire bepaling voorkomende lu het StaaUbl van den 2Uten Maart 1828 no 6 Brengen ter algemeeue kennis dat de Ingezetenen die op den Isteu Januarij 1878 hun 24ste jaar hebbes bnrikt verpUgl qm ich voor den DIENST der SCHUriERIJ te doen iuachrij ven Dat tot de uuckrijmitg zitting zal warden gehouden in het RAADHUIS dezer GenMcute van den ISden tot den 31 Mei aanstaande dagelijks de Zondagen nitgeconderd van dea voormiddags ieK tot dea namiddags een ure Dat de b vciigcmelde Wet ten aanzien der voor ohrevene verpligting de navolgende bepalingen en vootichrifteu uthelst Art 1 Ieder ingezeten van het Rijk die op den Isten Januari van elk jaar zijn 25ste jaar zal zijn ingetreden en zijn 34ste niet voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zijnde verplicht wezen de Schntterlgke dienst uit te oefenen Art 2 Als ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer wet beschouwd a Alle Nederlanders binnen hst Rijk hun gewoonverbiyf houdende b Alle vreemdelingen binnen het Ri k woonachtig welke hun voornemen om zioh daar te vestigen tallen hebben aan den dag gelegd hetzij dooreene uitdrukkelijke verklaring hetzij werkelijk overbrengen vanden zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan De lydilyke uitoefening van een bedrijf of handwerk in eenige ondergeschikte belrekking gelijk die van leerling knecht enz kan op zichtelve niet be ohonwd warden als een bewijs van het voornemen om zich in dit Rijk te vestigen Art 6 Elk jaar ió6r den eersten Jnuij zullen de Ingezetenen welke op den eersten Januari jaitr hun 25ste jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden zonder onderscheid of zij vermeeuer mogten al of niet tot de vrijgestelden of nitgesluteiien te behooitn verpli t zijn zich by het Bcstunr der Gemecnie in welke zij wonen voor de Schutterij te doen inschrijven Art 7 Zi die in meer dan eene gemeente huQ gewoon verblijf honden of den zetel van hun vermogen hebbeu gevestigd zullen tot de Inschrijving verpligt zijn binnen die gemeente alwaar een dienstdoende sckntterij aanwezig is Bi aldjen in die verschillende gcmcenicn alleen dienitdoende of alleen rustende Schutterijen bestaan wilen zij lich doen inschrijven in de gemeente alwaar tij voor de personele belasliug zijn aangeslagen en da ambtenaren in die gemeente alwaar tij ambtshalve verpligt tijn bun verblijf te handen Art 8 Die van bunnen ouderdom geen voldoend btw s geven zullen door hd plaatselijk bcitunr worden ingeschreven naar desztifs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingesihrevene om van zijnen juisten ouderdom nader te doen blijken Dicntangevolge worden da ingezetenen die in de termen van gemelde ar ikel a vallen dat ziju zg die in het V9rige jaar den 24 jarigeu leeftijd HEBBEN BEREIKT en mitsdien geboren zijn in den jare 18ii3 mitsgaders de zoodanizen tuweheu de 24 en 34 jaren ond welke sedert de laatst gedane oproeping in dato 2 Mei 1877 zich alhier met der wuou hebben gevestigd opgeroepen om tn hjopden hier bovengemelden tijd en op de pUats vocfr de inschrijving bepaald aan te melden ziülende zij welke hierointrciA onverhoopt moglen nalatig zijn niet t mie vanlwege het ge meentebestuur ambuhalvc worden ingeschreven boi vendien door den ScAutlerf llaad worden verwezen tot eene goUboHe en ZONDER LOTING bij de SCHUTTEBilJ wordei mgeVjId indien het zal blijken dat er tijdens de vertmmdt iuckriimiu K eiie reden tot tiiteluüiiif of vrytttllmg ten bnuueu aanzien bestond Wordende eindelijk degenen welke aan de inKhhjving moeten voldoen medegedeeld dat zij bij gemelde intchnjmtg moeten overleggen kun bemyi van Oetoorte zullende tij voor too verre tij alhier geboren zijn zich ter bekoming daarvan moeten vervoegen op de SECRETARIE dezer Gemeente van des morgens lien tot des namiddags een ure Wijders tijn lü verplii t bij de itujirijniig op te geven de ttraat de i§ i en het nummer van hunne Koning hun b roep beoevens dat hunner oudert alsmede sedert wanneer zij tngetcteneu dezer Gemeente geweest zijn Gouda den 2n Mei 1878 Burgemeester en Wethoudeis voornoemd BROUWER BUITENLAND Bultcnianilsch Overzicht Een waar vrcdefeett is te Parijs Woensdag gevierd Met groote plechtigheid is de tentoonstelling geopend door M cMahon iii tegenwoordigheid van Senaat Kamer alle hooge slaatslichamen de genoodigde buitenlandsche priusen en verscheiden duizenden die insgelijks eene uitnoodiging waren machtig geworden De minister van koophandel voerde het woord eu Int niet na te doen uitkomen dat de republiek deze grootsohe onderneming had aangedurfd eene politieke toespeling die wel minder gepast was maar toch verklaarbaar tegenover de pogingen van bonapartislen en clericalen die zoo gaarne deie zaak hadileu zien mislukken MacMshon verklaarde daarna met een een enkel woord de expositie geopend De tentoonstelling begint niet onder de gunstigste voorteekenen Het oorlogsgevaar dat als het zwaard van Dainoolrs Europa boven het hoofd hangt zal stillig veel afbreuk doen nan het bezoek Daarenboven ontbreekt Duittchland s industrie geheel Toch moet hetgeen Frankrijk alleen en inzonderheid wat de stad Parijs geleverd beeft reeds de moeite waard zqu om er heen te gaan Een schitterend bewijs voor de levenskracht en de energie der Fransche natie Zoo kort na den noodlottigen oorlog eu zijn nasleep van ougcloofelijke kosten een ondernemiug aan te vatten als deze met eene succes voor Frankrijk zelf dat de stoutste verwachtingen overtreft voorwaar sterker bewijs behocfl er niet geleverd te worden dat het Fransche volk nog sterk en groot is Met rechtmatige fierheid wyzen d Fransche bladen op het trotsche werk dat tot stand gebracht ia De re zegt dat de vreemdelingen die dit jaar Parijs zullen bezoeken tallen kannen oonstateemn hoe Frankrijk na de verschrikkelijke rampen vaa een bnitenlandsohen en een burger oorlog eene regeeriug heeft kunnen stichten die regelmatig hare taak vervult en buiten het land geëerbiedigd rordt hoe het lijaen flnaneieelen toestand in orde gebracht heeft ea het nationale crediet hersteld hoe de arbeid weer geregeld tijn gang gaat eu het land in kunst en industrie ccnc plaulB iuuc mt 4ie niet de laatste is ng i de i trij I over Hen regccriug vorra voor Frankrijk niet volstreden menig moeidyk oogenblik zal nog aanbreken alvorens men zeker zal kunnen zijn dat niet nieuwe schokken eu omwentelingen het werk der laatste jaren zullen vernietigen maar toch de toekomst wordt helderder Zoo de republikeinen de gematigdheid en bezadigdheid waardoor zij in de Uatste jaren hebben uitgemunt nog eenige maanden handhaven totdat de partiéele verkiezingen voor den Senaat hnn ook in dat gedeelte der Wetgevende Macht het overwicht zal hebben verzekerd zal men het scbooue land met meerder zekerheid een tijdvak van rust welvaart en ontwikkeling kunnen voorspellen Alle partijen zijn thans opgegaan naar het groote feest der menschelijke ontwikkeling laat ons hopen dat z voortaan hun kleingeestige dikwijl zuiver persoonlijke grieven en bedoelingen terzijde zullen stellen eu zich uitsluitend laten leiden door het beginsel aau welks kracht de Republiek haar bestaan verschuldigd is vaderlandsliefde Door de Munsters van Binnenlandsche Zaken ea Openbare Werken werden Dinsdag in de Kamer van Afgevaardigden verschillende wetfèntwerpen aangeboden waarna de verkiezing van den heer Roederer te iras werd vernietigd De Senaat behandelde het nieuwe wetsontwerp op den generalen staf dat ten slotte werd aangenomen Njast de tentoonstelling van de werken des vredes de quaestie of er oorlog komen zal In de laatste dagen komt men ho Ij iger hoc meer tot de overtuiging dut hij niet z il kunnen vermeden worden Inlusschen blykt uu de telegrammen dat de Russische regeeriag den moed nog niet verliest een vergelijk met Engeland te treffen en krachtige pogingen aanwendt om den oorlog te voorkomen De Britscke regeeriog wil echter van geen ongrft weten au poogt her te verijdelen door woord es daad Indien Rusland op alle quaesties van vorm toegaf en Engeland geen uitvlucht overliet om te weigeren aan bei congres deel te nemen zou het land zelf in zedelyke kracht winnen en lord Beaconsfield een zware nederlaag tocbreugen Prins Bismarck schijnt lich vootloopig uit de rol van bemiddelaar te hebben teruggetrokken zoodni hg bemerkt had dat de Engelsche en Russische regeeringen over het terugtrekken van vloot eu leger rechtstreeks met elkaar onderhandelden Die zaak vordert echter zeer langzaam als te al iets vooruitkomt Eerst zon de Engelsche vloot naar de Besika baai retireeren doch later slechts tot aan de Dardanellen Dit is een hoogst belangrijk verschil daar in het laatste geval de vloot onder alle omstandigheden Konstantinopel in zeer korten tijd kau bereiken De Engelschen schgnen geen lust ta hebben om den nanwen doorgang van de Dardanellen tusschen hunpe vloot en den zetel der Porte te stellen Men vert puwt elkaar daar niet best en wellicht met reden Men verdiept tioh in gissingen over het doel van de Hamburger mailboot CinAria die met verdackte lading te New York aankwam die zeer snel varahde stoomboot moet reeds den 13n April te Reval 40 Ea sische officieren en 500 soldaten aan boord genamea hebben benevens proviand voor drie maanden Sommigen meciien dat het hier slechts om een venterking te doen is van de bezetting van de Rttwiiohe betittingeu in den stillen Oceaan anderen verxekeren dat de Cimiria ingeval van een oorlog tusschen Busland en Engeland dienst zal doen als kaperschip Ook bij de Norddeutsche Lloyd moet de Russische Rcguerieg snelvarende etoombooten te koop gevraagd hebben Al is de oppositie in Engeland tegen de politiekvan Beaconsfield steeds kleiner geworden twijgpudoet zü niet Bright hield Dinsdag te Mancbéstoop een vergadering van Afgevaardigden van MO liberale vercenigingen een zijner beste maar ook zi ue heftigste redevoeringen Beaconsfield werd voorgcatcl als de eenige rustverstoorder van Europa Q da notavan Salisbury aangevoerd ala bewijs dat het d Begeeriug te doen was om herstrlliug van de Turkscheheerschappij in Europa Bright noemde brt onverautwoordelyk dat Eugelsch bloid op het wA gtartwordt door een man die geen druppel Engeiadibloed in zijn odrren heeft In da geheele wereld houdt meu bet 6og gprieht op prins von Bism irok om te weten te komen wat