Goudsche Courant, zondag 5 mei 1878

Bevallen van eon Ijcvenlooi Meisje A W DE JONG SCUOTSUAS Gouda 1 M ei 1878 t Bevallen van eene Dochter J M SPRüIJT BüCHNEtt Gouda 2 Mei 1878 t Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon AALTJE WINK geliefde Echtgenoote van JAX BOTH Bl oemen daal 4 Mei 1878 i VERHUISD 1 van Ie PEPERSTRAAT naar de GOUWE C o 190 J HEKIIA DE CiROOT Directeur der Begraafplaats HÏÏLPBMrÉTEGOTniA De COMMISSARISSEN van de Hnlnbank alhier bjengen ter kennis van de Aandeelliouilera 1 dat de Rekening en Verantwoording over 1877 door het Departement Gouda deiMaatschappij tot Nut van t Algemeen er edgekeurd van 6 tot 20 MEI e k op lederen Werkdag van 9 tot 4 uren ter inzage ligt ten Kantore van den Pennins meester der Bank den Heer A A KOCK 2 dat iniMen binoen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn geene bezwaren tegen die rekening zgn ingebracht op ZATERDAG 8 JUNI a s en iederen volgenden Zaterdag van half zeven tot half acht ure gelegenheid zal be itaan tot ontvangst der rente over 1877 ten bedrage van 4Vs of 1 10 per aandeel tegen inwisselijfe van coupon n 7 in het lokaal der Hulpb k Gasthuis üosthaven terwj de UHyfSebr BIEZBNAAR I alhier zich bereid hebbe verklaard de coupons i ook ten hunnen kantcü uit te betalen IPOLITIE I Aan het Bureau van Politie kunnen inlichtingen worden verstrekt omtrent TWEE IJZEREN PLATEN die achter de 3t Jana Kerk zijn nedergezet en van I eeu gouden OORBELLETJE met granaatsteen dat I gevonden is L siats te Berichten i Londea 3 Mei De officieele Gaielle deelt mede dat de Koningin aan den minister vuor Indie Gathorne Hardy de waardigheid van burggraaf verleende Hg Zil deu titel voeren van burggraaf Granbrooke Parijs 3 Mei De minister Waddinglon zal Dinsdag a s een diner geven ter eere vsn Priiii Hendrik der Nederlanden De Prins zal Parijs deu 9den dezer verlaten I St Petersburg 3 Mei Het jiohUijden van prins GortSühakoff heeft zich in de laatste 24 uren verergert eu vertoont zich thans in beide voeten ook de zwakte is door slapeloosheid toegenomen l c geneesheeren verboden ten strengste al e deelneming aan de werkz iainiiedcn van zijn kabinet De Afence Uamt schrijft dat nieuwe pigingen in i irk gesteld zijn lot het verkrijgen van ovtreeiistemniing tusscben de Mogtndhtdeu bepaald nieuws is er echter voor de esrste 5 i 6 dagen niet te verwachten Commi Mr J FORT rissen voornoemd JN DROOGLEEVER Voorzitter D RUIJTEB Secretaris Burgerlijke Staod I GKBOREN s 2 Xl i M iri ader 1 A R ct ea A M I vm aer Pul Rrbrec lltroiirib Wilh lmin oiifirrs M Sprayt en 1 M B Büchüti 3 UcodtrI ouilira C a Vliet eu C de Jaiig OVEBLBDEN 1 Mei B ï o SmUh 70 j 3 P Pr D t 1 j e m K F SoioTOkiira 1 j 2 m I ONnERTROl D 3 Mei A Schooien 53 j en J M I vun der klujn 43 j W A Prirmnberj 25 en E iin i Wijk 22 J I A WoKfen Ie Rolterd ii 43 j en C na j dea Bcrir 39 J K an H m 40 j en M I rier 46 j A de broija 29 J a b Scboondcrwocrd 24 j Schoorsteenveger Rookverdrijvcr en Metselaar brengt klceden mede voor het nedervallen van het roet tot gewonen prijs beveelt zich by deze beleefdelijk aan Het door hem te verrichten werk moet zyn OOEB OF QEEN m Spierin gsti aat F 47 GOUDA i Een Joiigiiiensch eene goede hand schrijvende VERLANGT nog EENIG SCBHUFWÈRK aan hnis Drieven I franco onder No 59 aan het Burean dezer j Courant IZÖNDAGa s weer 7 PORTRETTEN è U H SERR E Alle soorten van prima qualiteit RllUniDlltiEN E THUXfiJS te Lud wigshafen ai tot d nxeest concnrreerattde pr tea verkrggbanr bij Van VVageningcR KeQser ADVERTENTIÊfa Ondertrouwd feSI M LOUIS ALEXANDER W0LFPER8 i van Rotterdam SÏS m CORNELIA VAN Din BERGH Gouda 2 Mei 1878 M lïl Ondertrouwd HENRI VAN DE VELDE 3ê van Leidm en PAULINE SOPHIE ADRIENNE HÜBRECBT Getrouwd C J 0 HOOGENDIJKi van Waddingtvten IM M DlRKZWAaEB dio tevons ook namens wederz sche Psroiliën hartelük dank zeggen voor de veb blijken van belangstelling bü hun Huw lük ondervonden Schiedm 2 Mei 1878 3h t hl U d za van plB ia te daeu eu duet Volgens eenige berichten soh t de Prins leer in beterschap toe te nemen Aan de Ifeêer Zeituiij wordt uit Berlgn gemeld dat er eeuig uitüoht bestaat op een tamelijk spoedige terugkomst de heeren von Bisniarek in de hoofdstad toodat de Egkskanselier wellicht iiog deelneemt aau de beraadslagingen ia den Ayksdag Het schijnt intusschen niettegenstaande de offioieuse verzekeringen zoo onzeker te zijn dat de president vau het Huis geineend heeft hierop b de regthng van den parlementairen arbeid geen acht te kunnen slaan Naar men verzekert zal door den Kijkskanselier het mogelijke worden gedaan om te verhoeden dat de Toordr ichten betreSèude zgn belastingplannen onbeslist weder uit den Kijksdag te vooraohyn komen De officieuse dagbladen gaan intusschen op den ingeslagen weg voort met te verzekeren dat het herstel des heeren von Bismarck zeer spoedig te gemoet mag worden gezien De Nordd Allg Zeüung weerspreekt in hare jongst verschenen nummer het bericht dat de nieuwe minister van binneul zaken de aangevangen hervormingen in het binnenl bestuur Liet zal voortzetten Velt dagbladen hebben dit bericht onlangs opgenomen eu daarby gevoegd de mededecling dat de nieuwe miuister zioh zou bepalen tot het voorstellen van een minimum van hervorming op dit gebied daar het in strijd was met zyn conservatieve beginselen de autonomie van geestelijke en gemeentelijke autoriteiten in die mate te bevorderen als onder zgn voorganger was aangevangen en in vele provinciën van den Pruisischen Staat was toegepast De Bank und HaHd Z itttuff een zeer vrijzinnig orgaan bespreekt deze verklaring van het ofiicieuse dagblad en voegt ten slotte daaraan de woorden toe w j houden ons overtuigd dat deze verklaring in vele kringen met vreugde zal worden vernomen Binnen een paar dagen wordt te Berijju een deputatie verwacht bestaande uit gedelegeerden van de te Kassei onlangs gehouden vergaderingivan industricelen en handelaren in tabak Zij zullen op onweerlegbare wijze aantoonen zoo beweren zij dat de teelt de handel enz in tabak te gronde zullen worden gericht indien de plannen van Eegecringswege ontworpen mochten worden verwezenlijkt BINNENLAND GOUDA 4 Mei 1878 Iu de Dinsdagavond gehouden vergadering van het hier gevestigde departement van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen werden de rekeningen van de Spaur en Hulpbanken over 1877 goedgekeurd Tot commissarissen werden herbenoemd i bij de Spaorbank de hh Mr Kist C Knaap en G C Fortngn Droogleever bij de Hulpbank de hh Dr Julius Kook eu de Rotte Aan de verslagen over den toestand dier inrichtingen ontleenen we het volgende DE SPAARBANK In de 62 zittingen werd ingebracht ƒ 75220 32terugbetaald werd ƒ 67386 98 aaronder aan interest 140 68 Blijft 67246 30 Zoodat de aan de Bank toevertrouwde om vermeerderde me t ƒ 17974 31 Door tussohenkomst der postkantoren werd niets ingebracht in weerwil dat ook door elders wonenden van deze Bank werd gebruik gemaakt 273 nieuwe inleggers hebben zich aangemeld waardoor het aantal boekjes klom tot 8806 waarvan er op uit December 1327 liepen Ur werd geplaatst Op prolongatie ƒ 30000 Op beleeaing 10800 Op hypotheek 18360 Op 0Mlg tle aan de Hulpba nk 800 4 i ƒ B99SQ Op nlt December was het actief aldus samengesteld Kas ƒ 3712 16 Beleening 9000 Hypotheek 59850 Prolongatie tegen doorloopende rente 41000 Prolsngalie veranderlijke 4000 tntj9 iS g ed 598 60 ƒ 118160 76 A n r ii te trerd verkregen ƒ 4S29 81 Tea vAorJH e der inleggen verschee n 2686 84 Bl ft 1437 97 SalaK penOftoiten noAO V ijBe td riag van het reaervefo nda ƒ 1217 P8 Het kapitaal der Bank bedraagt t an ƒ 887 6 ft de Seirtiia un crediteoren 109884 76 ƒ I18Ï60 76 Sedert 1 Januari 1877 word de Zaterdngsolie zitting alleen voor inleg bestemd terwijl des Maandags voor teruggave werd gevaceerd Deze maatregel noodig geworden door het sterk vermeerderend gebruik dat van de Bank wordt gemaakt voldeed zeer De Commissie van geldbelegging heeft de beschikbare gelden geregeld kunnen plaatsen de onvoordeelige rentestand der prolongatien werd door de andere geldbeleggingen weder goed gemaakt DE HüLPBANK Het Kapitaal dezer inrichting bestond uit 142 aandeelen a ƒ 25 ƒ S550 eu eigen kapiinal 166 42 ƒ 3716 42 Daarenboven heeft de ü iiik bij de alhier gevestigde Spaarbank een doorloopend crediet van ƒ 2000 waarvan in Mei ƒ 100 iu Augustu ƒ 600 en in Septembsr ƒ 200 werd opgenomen Op 31 üeoeniber was de schuld afgelost Er werden 63 aanvragen goedgekeurd 8 minder dan het vorige jaar 9 personeu hadden vroeger geen Iceiiing bij de Bank aangegaan Er werden gesloten 2 lecniiigen a ƒ 20 ƒ 40 30 0 40 120 7 50 350 1 fiO 60 6 60 i 400 i I 90 I 180 9 100 900 4 130 520 4 150 600 8 200 1600 2 250 600 6 300 1800 8 400 S200 63 ƒ 10330 In 1875 was ƒ 11420 ter leen verstrekt Aan boeten werd ƒ 7 34 ontvangen De borgen van twee nalatige debiteurs moesten aangesproken worden De intrest ten behoeve der Bank verscheneu bedroeg ƒ 407 makende met de boeten 7 34 ƒ 414 34 Naiaftrek der sidaritien en onkosten 225 81 lijft ƒ 188 52 Daarvan uit te keeren aan 141 oaudeelhouders een der aandeelhouders stelde zijne coupons ter beschikking van de Bank 4 s o 155 10 Vermeerdering van het eigen kapitaal ƒ 83 42 Gisterenmorgen in de vroegte gebeurde nabij Waddinjcveen het volgende ongeluk Zekere A M zoude met een dezer dagen op de verkooping van G de Vos gekocht paard per tilbury naar Leiden rijden Dit paard reeds bekend als wild van aard maakten zulke vreemde sprongen dat de persoon die M vergezelde hem voorzichtigheid aonried en zelfs kort daarop de tilbury verliet uit vrees voor ongelukken M niet vervaard sloeg er nog eens met de zweep op waarop het paard zoodanig met de aohterpooten te werk ging dat de tilbury uit eikair en dat een been van M stuk werd geslagen Men schrijft ons uit Stolwijk van 3 Mei Alhier is heden de besmettelijke longziekte uitgebroken op de hofstede van den veehouder J Verburg Ouder toezicht zijn reeds een vijftal stuks vee afgemaakt Staten Geueraal Tweede Kameb Zitting van 2 Mei In deze zitting zijn met algemeene stemmen aangepomen de ontwerpen betrelFende de toestemming tot het huwelijk van Z K H prins Hendrik en tot wijziging vau art 16 der oooperatiewet Maandag is de motie van den heer van Kerkwijk aan de orde Staten Oeneraal Eebste Kameb zittii van 3 Mei 1S78 In deze zitting zqn aangenomen al ig aan de orde gesnelde ontwerpen mqt algemeene stemmen met uitzondering van dat betreffende de beëedigde vertalers dat met 24 tegen 10 stemmen werd aangenomen Dit ep dat tot wijziging op het notarisambt gaven enkel aanleiding tot dieci ssie Heden zgp de overige ontwerpen aan de prde met nifeouderiug vap de bedelarijwet en de oBteigeninawet Amersfoort Nijmegen J e Koninklijke goedkeuring is verleend op de statuten van de vereeniging De vrije gemeente gevestigd te Amsterdam en deze als reohtpersoon erkend In het d i irtoe betrekkelijk sluk wordt o n ook in overweging genomen dat het uiet de bedoeling der verzoekers is bij de oprichting der vereeniging als een kerkgenootschap te worden aangemerkt De toevoer van boter op de Markt te Deventer was gisteren zeer groot De hoogste prijs was ƒ 21 25 de laagste ƒ J6 per achtste ton In geen jaren was die prijs zoo laag Op Zaterdag 8 Juni wordt in Den Haag de algemeene vergadering van Jiigen Hulp gehouden Aau de orde komen wijziging der statuten rapporten over de oprichting van een spaar en voorschotkss over den borgtocht van rtkenplichtigen en over een centraal raagajijn door liet district Amsterdam eu Nieuweramstel maatregelen tegen vervalschiug van levensmiddelen voorstel Zwolle oprichting eener onderlinge brandwaarborgmaatschappij waartoe hef dislrict Purmereiid een uitgewerkt ontwerp van een zijner leden heeft aaugcbodon d it in no 12 van het orgaan Eij tit Hulp is opgenomen Meermalen en op verscheidene plaatsen doet zich het geval voor dat bij verkooping der overblijfselen van afgemaakte runderen die voorwerpen door eenige personen te zaraen worden opgekocht verre beneden de waarde waarbij het deu schijn heeft dat de vrijheid van bieden of toopen voor andere gegadigden feitelijk door deze is bdcmmerd Immers terstond daarna worden die voorwerpen door de konpers weer omgezet tegen niet zelden onmatig hooge winst Dat zoodanige handelwijze strekt ten nadeele en winstderving voor s Kijks kas ligl voor de hand n oorreciief t gen die misbruiken is wellicht te vinden iu onderhandscheu verkoop van het vleesob en de huiden van het afgemaakt vee Namen den Minister van binnenlandschc zaken zijn de gemeeutebesturen verzocht om voor het geval bij verkoopingen van den hier bedoelden aard de aaugegeven miabruiken zijn te vreezen de voorkeur aan onderbandachen verkoop te geven ia dien zin nogthana dat dit laatste middel alleen iu buitengewone gevallen moet worden toegepast en geenszins als algemeeuen regel dient te gelden Door het Nederl werkliedenverbond Patrimonium vaderlijk erfdeel is in zake onderwijs aan den kouiqg het volgend adre gezonden Met vcrschuldigdcii eerbied en betuiging hunner onveranderlijke trouw eu aanhankelijkheid aan uw doorluchtig slamhuis wenden de ondeigeteektnden besluurderen van het Nederl werkliedenverbond Patrimonium vaderlijk erfdeel allen mannen dia met hunne handen het brood voor vrouw en kiodereu verdienen zich tot den troon van uwe m eatejt Wij komen SircI voor onze kinderen pleiten £ ven als U M en V M kinderen zijn onze kinderen gedoopt iu den naam van den drieëenigen God en bij dien doop hebben wij plechtig beloofd aan hen een Clirislilijke opvoeding te zullen geven Dal nu kunnen wij uiet SircI indien wij geen Christdyke scholen voor ons volk krijgen Uve Majesteit bedenke toch dnt wij den gauschen dag aan onzen arbeid zijn en de opvoeding van onze kindereu grootendeels op de soitool plaats heeft Naardien er nu weder een wetsontwerp is ingediend in wiens bedoeling het is om dit verkrijgen van een Christelijke school voor onze kinderen nog moeielijker temaken komen wij eerbiedig maar met ootmoedigen aandrang Uwe Majesteit smeeken om door Uwer Majesteits regeering ons eeu wet te doen geven die onze kinderen niet langer van den Heere Jezus scheidt en van de traditiën onzes volks vervreemdt Uwe Majesteit gelieve toch te bedenken dat wij ons deel niet uitsluitend in deze wereld hebben en dus de ellendigsten van alle menschen warden indien wij onze kinderen ook nog het deel van den hemel zouden bemoeilijken Mede is een adre gericht aan de tweede kamer waarin hetzelfde wordt verzocht De iandb Cl bevat een artikel over de collectieve inzending van verschillende Land en Tuinbouwvereenigingen in Nederland den HoUandschen tuin en de Haarlcmsche tulpen op de Wereldtentoonstelling te Parij met een afbeelding van het gebouw een plattegrond en een schets van het prachtige tulpenbed Naar aanleiding van t geea door 16 onzer vereenigingen van land eq tuinbonw bijaengcbracht is zegt de schrijver dr L Mulder Büecngcbracht Eigenlijk is dit onjtrist t Zpu niet beleefd zijn te schrijven dat wat nn bijeen is bijeen is geihept Om die reden bezig ik dan ook deze nitdrukkiitg niet En toob zou zij de waarheid uitdrnkkep Indien bet op de indertijd te Amsterdam gebonden meeting gekozen comité den heer V V L Waldeck te Loosduinen secretaris der HoUandeohe Maatschappij en Lundbouw niet bei Bid gfevynden had het met zijn kennis ep ervaring te dief zake bij tè slaan zon t er ik durf dit gerust te beweren omdat ik jelf lid van dat comité en dn geheel on de hoogte van diens bemoeiingen ben Zicr j slicht hebbi ii uitai zien t Bewijs voor deze beweiuig i te vinden nis men t verlaugen mocht iu t oopitbjek van mijn vriend Waldeck Met ijzeren valh irdiug heeft hij maanden lang gewerkt en gezwoegd eu uls wat werkelijk te hopen en als ik mij niet zeer erg vergis bepaald te verwachten is de collectieve inzendins de aandacht trekt als de Nederlaudsche vereenigingen die er aan bijdroegen te Parijs een goed figuur m ikeiide er zich later op zullen kunnen beroemen de eer vau oii Vaderland in den reuzensirgd waardig te hebben gehandhaafd dan geven zij nis zij crrlgk zijn en dal zijn ze immer diuu van aan den heer P F L Waldeck te Loosduinen de eer en uiet aan zioh zelf waarop de cyfers 1 tot O voorkomen benevens een knop mi t een teeken van dollar Wanneer b v iemand 19 doU en 65 cents betaalt moet hij eene quilantie daan oor h bben en drukt de kassier op den kuop die van het dollarteden is voorzien en daarna op de cijfers 1 en 9 waarnü die cijfers dadeIgk boven op hel kasije zichtbaar norden Vervolgens wordt door eene aparte beweging de som afgedrukt op welke de machine was gesteld benevens de datum en de oudertcekeiiiug der firma Dit papier wordt als quilantie den betaler afgegeven Tegelijkerlijn wordt op het papier ouder deu toestel een afdruk van die quitan ie gemaakt Na afl jop van eiken dag opent de eigenaar de kast ziet de papierstrook waarbij de kassier niet kan komen na en vergelijkt daarmede de kas van den dag De toestel is circa 32 centimeter lang en hoog en 10 breed en met I eenige oefening werkt men er zeer snel mede De lf illem Barenlt vertrekt Zondag ochtend ten 7 ure naar zie Aan het U I wordt medegedeeld Im d lig jaren tijds hebben wij slecht cénma J in 1875 zulk een lang voortgezette zachte temperatuur gehad als iu dit jaar April was toen en is nu de zesde maand sedert October welker temperatuur boven de gemiddelde was Ook in 1863 en 1872 was April warmer dan gewoonlijk wat veertien malen in die dertig jaren voorkwam maar toen had de warmte toch uiet zoo lang aangehouden nog sUchts iu de vier en drie voorgaande maHiiden In die jaren volgde nu een koele Mei in 1874 echter even koud als in 1876 en 1877 in 1873 en 1872 toch een halven graad te koud Wat zal Mei 1878 ons geven In venohilleude dagbUden heeft dezer dagen de ronde gedaan een bericht volgens hetwelk te Schiedam jaarlijks 41 millioen vat jenever gefabriceerd en in on kleine latid niet minder dan 36Vj millioen vat virbruikt wordt Indien dit laatste cijfer gebaseerd ie op bet eerste dan kan de voorstelling bepaaldelijk in liooge mate overdreven worden genoemd Wij hebben hicrby het oog op hst verslag vau de Kamer van Koüphaudel en Fabrieken te Schiedam over 1877 waarin wordt vermeld dat oldanr in den loop de jaars werd vervaardigd 440 001 08 hectoliter vat geilmillierd ad 50 pCt ovi r 1876 was het fabricoat 41ii 144 38 hectoliter De ftatistien die het bedoelile bericht in de wereld heeft gezonden heeft waarschijnlgk ftih nul te veel genomen en zoo het cijfer 9 a 10 maal te hoog opgegeven Van hel et fv m toU et ce ju iie cM pat en de plicht om vooral op het laatste te letten levert Nederlond eene minder bekende toepassing De meikevers ouder Wageniugen zgii zichtbaar inen wü ze verdelgen maar de overheid weigert daarvoor een subsidie De C dorado kever is in ob land nergens te bespeuren behalve in chocolaod en de hoogste administratieve autoriteit vaardigt circulaire uit om gemeentebesturen aau te sporen bijtijds de noodige maatregelen te uemen Het is een gewoon ver chijn cl in ons land dat wij grootcr iugenomenbeid atto den dag leggen met hetgeen uit het buitenland komt dan met bet inheemsohe maar dat die gewoonte ook op het ongedierte wordt toegepast en wij meer acht slaan cp de Ameriknansche Colorado kevers dan op de nationale meikevers is indit geval ten minste niet onvoorwaardelijk goed te keureu A Cl Naar het UtrecUtch Z a r4Wverneemt heeft Ds Kalshoven de reis naar Amsterdam aanvaard teu einde Z M den Koning to verzoeken dat de bijbel i op de lagere scholen weer worden ingevoerd Qrattnhagé 3 Mei 1878 Receptie cVoorhoot 66 5 Mei Te Beerta brandde eenige dagen geleden de woning van zekeren Ljipps af K dadelijk bestond er vermoeden van brandstichtiug vooral dewgl een vun de kinderen iets had gesproken dat dezaak eenigszius verdacht maakte Sedert is ermeer aan t licht gekomen Op bedoelde gegevensdacht de politie zich met de zaak te moeten beraoeieu en twee rijksveldwachtera deden in locoondenoek met het gevolg dat i j in de schuur vanbet afgebrande hui twee vaten ontdekten gevuld met allerlei goederen ook geld en gouden en zilveren zieraden Deze vondst was voldoende om 3e vrouw dea huizes te arresteeipen en deze dien toeleg ziende sprong in eene naburige gracht waaruit zy echterspoedig werd gered om vervolgens naar het gemfentdiuis gebracht te worden De avonds werd zij in een gesloten wagen naar Wingchpten getransporteerd Ene maohine om da mentoken eerlijk Ie maken Onder dien naam wordt in de ScitHti ic Amerkan da nieuw uitgevonden kaï uauteekenaar en ontrftleur beschreven Bij de uitvinding komen geheugen en trotiiv niet te pas De toestel bestaat uit teu kastje wiHVopder een rol papier ligt waarbij men echter niet Imq komen dan door middel vaq eeu bijionderen sleHtel Boven op het kastje beviudeu zioh aau den kant hcfboomen naii wier uilsinden knopjes z n