Goudsche Courant, woensdag 8 mei 1878

lOLLANSSCHE mfSGHAmJ 7AN LANBBOÜW Afdeeling Woerden en Omstreken Woensdag $ Nd 1878 N 2197 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omslreken m 11 bij gelegenheid der op den 28 AUGUSTUS a s te houden TENTOONSTULLIITQ te WOERDEN Hoogstens 25 000 Loten By genoegzame deelneming zullen de prijzen bestaan uit eene Elegante equipage een aantal fniaie PAAItDEU Prijs EEN Gulden het Lot Op elk tiental loten wordt EEN Lot toeg eg even De Lot ziJn verkrijgbaar bij de Leden der Commissie en by hen die zich met den verkoop deV Loten belasten Trogranima s voor de TENTOONSTELLING zjjn verkrygbaar op franco aanvrage bij den Secretaris der Commissie te Woerden I Namens het Bestuur C E VAN DKB QUAST Secretaris Pe Ingendlng van adyertentlén kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave GOUDSCHE OECHEST VEBEENI Il BUITENGEWOON CONCERT op Z DAG 5 MEI 1878 des avonds ten 8 Tire in Je zaul Kunstmin der Sociëteit ONS GENOEGEN Om DONATEUR of LID der vereeniging te w t eii voor het Seizoen 1878 79 met recht vaii Vrijen Toegang op dit Concert wordt men vczocht zich tot het BESTUUR te wenden De Circulatie der Inteekenljjsten werd gestaakt IJ H R O R TT üroote en kleine partj en goede grove soorten KOLEN die voldoende resultaten opleveren nog tot zeer lage prezen disponibel Aanvragen en inlichtingen franco motto Düitschg Kolen Boreaa dezer Courant GEVRAAGD tegen HOOG LOON 3 TIM ËRL1E E bg P SANDERS Timmerman Karnemelksloot Gouda TE HUUR een zeer nette ARBEIDERS BOVENWONING voor eoij Klein Gezin 1 40 per week Adres H J NEDERHORST Turfmarkt MAGAZIJN VAN mmn mm A A PELTKX BÜRG Zn BRÊESTAAT 130 Ltiden Levering van PIANINO S en ORGELS franco door het geheele Bijk tegen de billijkste prgzen Vijfjaren sduiftclljke garantie Abonnementen voor stemming van PIANO S te Oouda worden dagelijks aan bovenstaand adres aangenomen Stemming bij abonnement om elke maand 10 in t jaar Stemming bij abonnementom d e 2 maanden 6 in t jaar Openbare Verkoopiiig op MAANDAG 6 MEI 1878 voorm ten Elf ure in het Logement de PaaUw te Gouda van l Een zeer sterk ruim en net gebouwd WOONHUIS met STEENHOUWERSWERKPLAATS en ERF BLEEKVELD PLAATS en SCHUUR aan de Zak L Nos 235 en 235a te Gouda Te aanvaarden 1 Janji e k 2 15 Vjjftien sterke ruim en nieuw gebouwde HUIZEN met TUINTJES aan de Boelekade R Nos 35 35o te Gouda Verhuurd voor f 1 50 tot 2 40 Alles breeder bij biljetten en iuformatiën ten kaptore van Notaris Mb KIST te Gouda De van onds gerenommeerde THEEËN tiit den Eoninkljjken Nederlandschen Wnrtembergschen THEE HANDEL van P VV TROUSSELOT ZOO Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en WurtembeTO te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bq J J v p SAMDEN Botermarkt Gonda Dtok tm A Brinkman Wijnand Fockink De oudergeteekende bericht aan hare geachte Clientelle en verdere Stadgenooten dat zij bij hare Zaak heeft gevoegd DE HANDEL IN Fijne Likeuren uit de Fabriek van WIJNAND FOCKINK te Amsterdam benevens ook vele soorten van gewone LIKEUREN en GEDISTILLEERD Wed P J MELKERT Oosthaven 14 Gouda UCIT Het DEPOT der THEÊEN uit het Magazjjn van JAN van REE8 ZOON te Zwolle is gevestigd voor Gouda bjj de Wed P J BERKHOUT LANGE TIÉNDEWEG D 44 alwaar gratis Prijscouranten zjjn te bekomen Deze Tlieéen uitmuntende door kracht geuren waterhoudendheid worden afgeleverd in pakjes van 5 2 j 1 en j ons verzegeld en voorzien van êtempel prijs en tiommer Onfeilbaar Middel Oudergeteekende heeft de eer te berichten hg sedert 3 jaar een middel heeft uitgevonden tot geheele UITROEUNG VAN WANDGBDIERTBN uit alle W oningen zonder het Hout en de erf te beschadigen Hij biedt zich bü deze beleefd aan tot het REINIGEN VAN WANDGEDIERTE Van de stipttte geheimhouding kan men verzekerd zjjn verschillende getuigschriften zgn voor de belanghebbenden ter inzage Geene betaling behoeft te geschieden voor men overtuigd is van d w eheele vernietiging J DE JONG Az Timmerman Kuipersteeg K 107 Gouda Gratis en franco verzendt Kichter s Boekhandel te Rotterdam op franco aanvrage door het geheele Eijk en naar de Overaeesche Bezittingen een 116 bladzijden dik uittreksel uit het wereldberoemde werk Dr Airy s Natuiirgeneeswijze Dit met vete echte getuigschriften van gelukkig genezen lijders voorziene werkje kan iedercn zieke me volle overtuiging worden aanbevolen Niemand verzuime derhalve bovengenoemd uittreksel te ontbieden tmmKmnmmtmmmmKmmmmmmmi VERLOTING Door het Bestuur der Afdeeling DORDRECHT en OMSTREKEN van de Hollandsche Maatschappij Van Landbouw zal bjj gelegenheid van de TENTOONSTELLINS van PAARDEN RUNDVEE en SCHAPEN RIJTUIGEN enz op 24 MEI 1878 te Dordrecht worden gehouden eene 6R00TE VERLOTING bestaande uit een maximum van 25 000 Loten tegen den prys van één gulden het Lot Trekking tandagZ Wel 1878 op het Stadhuis te OoauREcnT De Loten zijn verkrijgbaar biJ de ondergeteekenden waar verdere intormatiën te bekomen zgn Dutilh Basoski ttrossiers in Zout enz Lange Tiendeweg D No 79 Uepot van THEE oir HET Magazijn van M Ravciiswaay Zonen QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda J H KIEBERT imT coM Geëmailleerde PORTRETTEN naar de laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtrefién VERGR OOTINGEN Listen Passepartouts enz Ünlverseel Zulverlngszoat Het echte algemeen gunstig bekende ÜNIVERSEELZÜIVERINGSZOUT een leker middel tegen maagkwalen zuur braking hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in 1 4 pakjes 15 Cent 1 2 pakjes ii 27 Gent enheele pakjes 50 Cent te Gouda b J B BOERS Apotheker en te Boskoop bg A 3 VAN TWOÜT De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond ra DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Parleiuentalre Werkzaamheden Na een kort reces is de tweede kamer inde afgeloopen week weder bgeengekomen en in de eerste zitting ontvini zü reeds een wetsontwerp tot goedkeuring van het voorgenomen hnwelflk twn Z K H Prins Hendrik Met ingenomenheid ontvangen hechtte de tweede kamer reeds in de zitting van Donderdag daaraui hawr goedkenrina oedi zal das weder een prinses in de rementae de honnenrH waarnemen en eenigszins bet verlies kunnen vergoeden dat niet slechts de residentie maar het aeheele land door het afsterven onzer Teel geliefde koniuj n geleden heefl Zijn naar aanleiding dier aanstaande gebeurtenis klachten geuit en wenschen vernomen heeft men de voortdurende afwezigheid van dm trooDsopvolger he t re u nl wij mogen verwachten dat dit vonrteiyk hawelijk heilryk zal zgn voor het koninklgk huis in het algemeen en voor den beminden prins Hendrik in het byionder Het hartelgk en welgemeend welkom dat der prinsea hier te lande zal toegeroepen worden moge haar een bewgs zijn dat het Nederlandsche volk prgs stelt op hare komst Nog lang moge zij in de gelegenheid zijn haar geroaM te steunen in alles wat door hem ondernomen wordt om de welvaart te bevorderen Een eenvoudig wetje in het belang der coöperatie werd na korte discussie mede aangenomen het betrof een aanvulling van art 16 der coopenitie Wet om te bepalen dat de rekening en verantwoording van het bestuur van coöperatieve ondernemingen vrggesteld zullen zijn van zegel en registratie De discussie betrof minder de wet die met algemeene stemmen werd aangenomen dan wel andere bepaUngen waarvan men wijziging noodig achtte om de oprichting dier vereenigingen te bevorderen De heer Goeman Borgesius was de tolk der voorstanders van de coöperatie hjj drong aan op meerdere wijzigingen in de jeugdige wet vooral op het wegvallen der bepaling dat een notariëele acte van oprichting noodig is En gaat men na dat zulk een acte minstens f 40 a f 50 kost dan is dit niet zelden een onoverkomelijk bezwaar voor instellingen die door de spaarpenningen der minder gegoeden moeten worden tot stand gebracht Oordeelde de minister dat bezwaar van minder belang omdat hy vertrouwde dat heeren notarissen wel zoo philantropisch zoiidea zgn om die vereenigingen op geen te groote kosten te jagen de heer Borgesius merkte terecht aan dat bij zulk een zaak van philantropie geen sprake ma zjjn waarom bg zich voorbehield het initiatief tot wets herziening te nemen indien de minister daartoe niet wilde overgaan Kbn bg de behandeling der wet in 1876 een amendement in dien g st slechts 12 stemmen verwerven teronder die van den tegenwoordigen minister men mag verwachten dnt een wgziging in dien geest na de verkregen inlichtingen met welwillendheid door de kamer zal ontvangen worden Twee dagen zgn reeds besteed aan het onderzoek der kanaal wet een ontwerp van grooten omvang waarbg allerlei belangen ter sprake komen zal dit onderzoek onpartgdiger zijn nu het na het rec geschiedt Zoowel de waterstrat ab de handel zoowel de defensie als de financiën moeten gehoord worden vroeger verkregen rechten moetA zoo mogelgk in overeenstemming gebracht worden met de belangen van den tegenwoordigen tjjd waarlgk er behoeft met eens van eixeubelang en districtsbevoordeeiiog sprake te zgn om dit onderwerp tot een der moeielijkste te maken Zal het nog in deze zitting vastgesteld worden Een hoogst beUuigri k gii is er in Aatig iloopen week openbaar gemaakt namelijk het voorloopig verslag op de wet tot herziening der regeling van ons lager onderwijs lu 54 bladzijden geen de kamer haar gedachten omtrent de voorgestelde regeling Is het hoogst mdeilijk om uit de gedachtenwissehng op te maken welk gevoelen de meerderheid heeit is het men eenige leden vele leden een hoogst onzekere wegwgzer om omtrent den uitslag der discussien een gevolg te trekken met zekerheid is uit het verslag op te maken dat de groote meerderheid de beginselen waarop het ontwerp rust ten volle goedkeurt dat men alleen verschilt in de bijzonderheden Men wil krachtige handhaving niet alleen maar ook verbetering der openbare school men verschilt somtijds slechts in de middelen om dit doel te beieilcen De groote meerderheid zoo lezen wjj aan het slot der algemeene beschouwingen kou liiet anders dan met de hoofdstrekking der voM g dragen wet ingenomen zijn Overtuigd dat de volksschool zooals men die in 1848 en 1857 heeft gewild voor een natie als de onze past en in t belang der algemeene beschaving en volksontwikkeling krachtig moet worden gehandhaafd juichte zij de poging toe om aan de hoogere eischen die zich allengs met opzicht tot het onderwijs op die school hebben doen gelden te voldoen Over de vraag in hoever die poging des ministers in alle opzichten geslaagd is bestend verschil van meening zooals bij de behandelingder afzonderlijke deelen van het wete ontwerp verder zal blijken i Twee nota s een van katholieke een van antirevolutionaire zijde zgn aan het einde van het verslag opgenomen De heer van Ni pcn dringt aan op de confessioneele school of althans op ruime subsidiëering van het bijzonder onderwijs terwgl hij eenige hoogst bezwarende bepalingen afkeurt Zoo vindt bg de bepalingen omtrent het hulppersoneel overdreven en betreurt het dat de macht der gemeentebesturen in onderwijszaken verminderd wordt Waarom de et en ADVEBTENTIÊN vrotden gaplMtet TMi 1 5 regels a SO Centen iedere regel meer 10 Centen OKOOTE LETTERS worden berekend bsh plaatsruimte Aftonderlgke Nommtr VüF CENTEN toch zwaarder gemaakt zoo roept hij weemoedig uit en die uitroep zal zeker weerklank vinden bg zoovelen die thans weder door de verschillende commissiën te licht bevonden wordeR De tweede nota van anti revolutionaire s e door acht leden geteekend waaronder de eTaardigde uit ons district de heer Bicbon van Uselmonde oevat een aanbevehng van het restitutie stelsel en verder een protest tigen de geheele voorgestelde regeling Of het bestaanbaar is met de Christei ke lieide woorden te schrijvm aan het adres der kweekscholen zooals in die nota voorkomen mogen die heeren verantwoorden Zoolang de regeeriug oo leest men geen waarboraen geeft dat die kweekscholen niet bestuurd worden door mannen die met het christendom ja met het geloof in God en aan de onsterfelijkheid ten eenen m de hebben gebroken kunnen ernstige chriütelijke ouders hunne kinderen niet in die scholen laten opleiden en zgn de onderwijzers daar opj eleid alleen vertrouwbaar voor hen die eveneens met het christendom en met dat geloof gebroken hebben Zulk een taal in een staatsstuk is vrj goed in overeenstemming met de Mei of Juni beweging die men als naklank der April beweging wil organiSeeren alleen zullen nu de tegenstanders van gisteren de bondgenooten van heden ziJn Een algemeen petitionement kan men het overeenbrengen met de souvereiue macht den koning bü de gratie Gods verleend Maar vooreerst genoeg over dit onderwerp De Eerste Kamer heeft tal van wetten geregistreerd Alleen de wet tot wijziging van eenige bepalingen der wet tet regeÜng van het notariaat en de al of niet beëediging der beeedigde translateurs lokten eenige discnssien uit Nog een paar ontwerpen in de zitting van Maandag en dan kan dit gedeelte der vertegenwoordiging weder voor eenigen tgd rust nemen Dat ook door haar met belanggtelling van het wetsontwerp ter goedkeuring van het huwelijk van Prins Hendrik is kennis genomen behoeit wel niet vermeld te worden h BUITENLAND Bultciilandsck OverdcM De onderhaudclingen worden voortgezet en men arht de kansen op t behoud des vredes eer vermeerderd dan verminderd ven de Ecgelache ministers werd vcrnonicB dat Bngelnnd zorgmldig alles vermijden zal wat tot ern confliet a ulcidiag zou kunnen gereu n thans tegt de corri npondcut van de Tima te St Petersbui g dat ook Rushiid dit doeu zal zoolang nog slechts eenige redelijke kans op eene vreedzame oplossing blijft bettaan Men kan dns veilig Keggen dat de tegenwoordig toestind van omekerheid uog geroimen tqit tA voortduren De Jgence rvste geeft dan ook roorlunjiig eeo