Goudsche Courant, woensdag 8 mei 1878

zette het op de borst van den arbeider spande de haan en drnkte af Zijn kameraad die hem tegen wilde houden werd aan de hand gekwetst en de arbeider dien de kogel door de longen was gegaan stierf twee uren daarna De woede der menigte kende geen grenzen en met den gendarme zon het slecht afgeloopcii zyn indien niet de algemeen beminde mnire tdsscben beide ware gekomen en hem naar rijn huis gebracht had Er is een gerechtelijk onderzoek tegen den gendarme ingesteld Er is dezer dagen eeu man gestorven die in Amerika eeue groote beruchtheid verkregen had William Tweed als stoeleumatter begonnen wist het in 1862 te brengen lot alderman van New York en werd het volgende jaar iu het congres gekozen Tot 1870 bekleedde hij mei eere verschillende belrekkingen van vertrouwen wuariu bij blijken gaf vau groote bekwaamheid Toen begon echter eene tijd van verzoeking Tol commissaris van openbare werken be noemd beroofde hij de sohaikiat op de schandelijk te wijze Men behoeft den lammany Ring slechts te noemen om nan die diefstallen van millioenen te I herinneren Tweed stond aan het hoofd van eene gansche bende van medeplichtigen die allen mee teerden van a lands geld De Ring had grooten politieken invloed waardoor zij str ilfelooa haar achurkenspel dreef Eindelijk echter liepen de feilen te veel in t oog en werd ee e iualruclie tegen hem geopend die naar men zich herinneren zal lot menig belangwekkend incident aanleiding gaf K Burgerlijke Stand GEBOREN 4 Mei Pietemella Mirta oodm i Netf en P Baliker JabBBM Pielertje onderi J Lourlir to N Loltuin JuttsDiia Miria oodera C Furrer en M v n Lceaweo 5 Evcrt Cornells ouders H vit tUUges en C en der Starre llfiiiier ouders Jt Im Force tft U Hogerdijk Leonirdtis Juliaiiaea ouders J Verin aaea o K Pnusenlierg Cornelia Calhirino ouders J Tübottt en J C van Leeuwen Cornelis Jotwaas Maris ouders J van do Patoordt en A J MellKrt C Sijbnndt üiiat O Verdouw en i van der Dassen iohaanes Cornells ouders J C de Beun en J Alikr jn Maria ouders F 6 dea Broeder en M Alpheosst OVERLEDEN 4 Mei D Koemaus 10 d C J KUverveld 6 m L Rlilield huisvr in A Heraii 36 j Voorspoedig bevallea vaa een Doohter A J VAM Dl PAVOORDT Gouda 5 Mei 1878 Mft KÉET V De Familie de GOEDEREN betuigt hareu hartelgken dank voor dd vel blgkea Tan deelneming en belangstelling dezer dagen oudervondon Gouda 7 M ei 1878 WAAESCHUWDTG £ n ieder wordt gewaarschuwd geen gelden of goederen op mgnea saam af te gvrm aan noch iets t beleenen van mfine Editgenoote HENRIKA MARIA DANES iaU i 4e duovan geene betaüag gescbiedeil dooi P VAK VLIET Boetolad e Ten Spoedigste aangeboden TWEE GEMEUBILEERDEKAMERS op het schoonste gedcelt van Gouda Adres on ter No 60 aan het Bureaudezer Toursnt termyii Tan 6 a 6 Jagen binnea welken geen nieuws rau eeuig belang rerwaoht kan worden en ook ia Verband met Oortsohukoffs ziekte is eeue erleugfilg Tan dien termijn zeker niet onwaarschjjuiyk De man die jaren lang de buitenlandsohe Bussische politiek met zooTeel talent leidde is voor t oogeublik tot machteloosheid Teroordeeld jicht lijden maakt het Gortschakoff ondoenlijk om de onderhandelingen Oïjsr de Oostersobo zaken voort te zetten voor hemajllf la dit wellicht meer te bekl igen dan voor UAhmd de zaken waren genaderd tot het meest krit ke punt de onderhandelingen met Engeland en juMt na zal hq de draden uit de handen moeten ven zgn erk OTerle eren aan anderen terwijl mebii éeu stap meer tbetioitde te worden gedaan loor Rusland echter au de verandering dit TOOI hebben at he 3 jl definitieven vreilelgcmakkelijker wordt immers de opTolger en plai aTCrTailgër Tan Oorliiohakolf zal lichter concessies Jhnraden en oudrratrunea die in de gegeven omstaldigheden npodzakeiyk zi ji om een nieuwen oorlog t Toorkamc £ Opmei keljj is bet dat ook in lKric tea uit Riulaud Tan Iguatielf nnjt meer gesproken brdt en SÈIiuwaloff t meest genf erad als opvoli tr van Gorlaohakoff 3ohuwaioff is 100 ils men Met een fvredeteeken Te j Parijs m in ilét Palais Bourbon hiH interittitionale posloaugres eopefil i Het vobrzitterschap werd op edrBg4i aan den heel Coohery afgevaardigde van Pranirflk Bij hetibegiq der zitting kjirakteviscerd de heer L ort 8 minister van flnandien de bijeei kortJt m1 zich tett ddel éteUende om van alle betcUUWe staten ééu postgebied te muken SwveU de berichter uit Porne gunstig Ruiden tooi den vrede met hèt Vntlcjiau des te meer verbnast men ziA over e n doSr de Bonn ZfU ge lubliccerd hriJTeni di t in da Torige maand dus oufler Leo XIII Tek zopden ili aan de Pruisische gjBwtelijken die hun traqtemeu nog altijd krijgen int tde sohatkib en daardpht geacht worden de Mei wetten te erkennen zij ijworden uu door den Tyioa gesommeerd oOi openlijk een verklariug af te leggen tega die wetten Bijtonder vredelievend is dit niet t kan echter lyn dat men alleen het handhaven der tucht onder dé geestelyken bedoelt wanneer de Paus tegen een wet is dan mag eeu priester er uiet voor zijn BINNENLAND GOUDA 7 Mei 187S Heer B J Swaan predikant te Breda heeft beroep naar de Ned HerT Gemeente alhier uogeoomen Onder hen die met een eersten prys ziWeren medaille werden bekroond op de dezer dagen plaats jiehad hebbende tentoonstelling der Vereeniging tol ter ieltruui van tuin en landbouK in Limburg komt TOOI onze stadgenoot L de Groot Men sohrqfl ons nit Stolwijk Zondag 11 had i pleéhtigv inwjding plaats Tan het nieuwe Kerk rgel Hel zoo ruime kerkgebouw kon het groote aantal opgekomeaea haast niet beTatten want niet alleta uit Stolwp maar uit al de omliggende ge aeenten wat de menigte samengestroomd D indrak die de eerste orgeltonen maakten wa krachtig en grootsoh De Heer Middel uit Oooda voor die gelegenheid uitgenoodigd bet orgel te beapelen kweet zich meesterlijk Tan zijne taak CU liet Tan züne talenten blyken De indnik die het orgel maakte zal blyvend zqn De sierlijke rede van onzen begaafden leeraar Ds Boers werktie mede om de snaren Tan het gemoed te treffen Waarlijk aan niemand kon de rede der iawijding beter opgedragen zijn dan aan hem een man die kttnst en soboonheidszin op de rechte wijze weet t waardeeren Ieder die het kerkgebouw Terliet was hoogst Toldaan OTtr de sierlijkheid Tan het orgel Het prijkt daar ala een sieraad n is een kanttstuk te noemen newel wat toon als vorm tangaat Xiet Cefioeg kan het werk Tan den heer Holtgiave Tan DeTenter de Terraaidiger geroemd worden Hiji U een knnstenaar in sgn Tak en Terdient ten zeerste aanbcTcling Gemeenten die orgels willen plutaen in hnnna kerken kannen niet beter doen dan zich tot genoemden heer irenden alle orgek die kij in vemhillende oorden Tsn ons land beeft geplaatst dru en Ugken Tan zijn acsthelisch geToel De Heer T J Kroon President Küerkvoogd door wiens toedotn Tooral het orgel in de kerk is ge luiat Tsrdient den dank Tan alle ingezetenen Moge hij nog lang de zegenrijke Trachten zien van zijne edele bemoeiDgen Beter kannen wij den grijsaard niet toewesfdien Bi resolutie Tan den minister Tan fiaanciën van H April jl ia kennis geneveo dat blpens eene mededeeling Tan den minister T n binuenlandsohe zaken de nadere voorsimriflen op het vervoer Tan vleesoh van ziek vee afkomstig gegeven bij resolutie Tan 10 Januari 1874 worden overbodig geacht Deze resolutie wordt mitsdien ingetrokken Staten Generaal Eeeste Kamm Zitting van 6 Mei 187 8 In deze zitting werd mei 30 ti gen 2 stemmen het intwerp van wet tot onteigening voor den spoprweg mersfoort Nijmegen aangenomen en verworpen ieiié tegen 9 stemmen het wetsontwerp tot wijziging ir net van 1854 betrekkelijk de bedelarij De kamer t daarop tot nadere bijeeitroeping gescheiden Staten Generaal Tweede Kameb Zitting Van 6 Mei 1878 lo deze zitting is na dinbuasie verworpen met 49 legen 8 steramen de bekende motie van den heer van Kerkwijk in zake het contract met Rotterdam n veutJiia met 49 l en 8 stemmen de gewijzigde indtie yjL den heer B irgesiua Donclirfdagi ziji de werpen betreffende de verhoogiug ileé in disoh pegrooling geldleening en successie iela ping aan e orde Vanwfce bet AlgemJeil ederlandsoh Werklieden erboiid izal op de btMa Pinksterdagen te Utrecht ten oonirft gcboudeniijlprden t m i liaanden Vrijdag hoopt jde obimiwiekMetitiankuiént Ier antl reTalatianai e sr e zitting ti AmaterdStm tei houdeè Sland f Het ijrer edurenue Aan reizi icr langi den N erl bhijnspoorweg heeft 878 opgebracht t 168 SÏ9 67 356 reizigers 163 819 maand Apri Aan goeJcfen Aar direct verkeeï v ii eij goederen Te zamln 400 004 1 Sedert 1 Mi li 1877 was de opbrengst Tan reiziger en goedereu 4 989 041 581 Betreffende het vertrek van de Willem Barenitcf op Zondag meldt het Hbl het volgende De IJkant i van Amsterdam bood een verrassend schouwspel j Uitgelokt door het piacbtig schoone weder hadden duizemlen zich derwaarts begeven om den uittocht van de Wülem Sartifthz te zien Van de Oosterdoksluia tot aan de groote steigers aan den VVesterdoksdijk en zelfs nog verder op den Spaarndamraerdijk tot aan Tivoli krioelde het van voetgangers en rijtuigen Het water toonde een tafereel het penseel van een Willem van de Velde overwaardig Bene menigte vaartuigen van allerlei afmeting roeide en zeilde heen en weder om het schip nitgeleide te doen Aan een der Westerdoksteigera lag de Antilope overdekt met vlaggen en met een muzickoorpa aan boord Met deze boot zouden de studenten de Barendtz naar IJmniden ver zellen Tegen half twee wareu allen aan boord en klonk n de tonen van het lo vivat waarop de boot den steven wendde naar de Oosterdokssluis Weinig 4ijds daarna te 2 uur ongeveer kondigde het geschut aan dat de Barendtz het dok had verlaten en spoedig verscheen het ranke scheepje op sleeptouw van eene kleine stoomboot en omstuwd door de Antilope en andere stoombooten met eene onafzienbare reeks roei en zeilschepen Ouder luide hoezee s en de fanfares der muziek gleed het statig langs de talrijke menigte salueerende met de vlag en spoedig daarop was het üij de Zaandammer spoorwegbrug uit het gezicht Blijkens het eindverslag over het wetsontwerp tot wijziging van ie met op hel II O werd dit door de Ie Kamer over het algemeen gunstig ontvangen Slechts in twee afdecUngen leidde het onderzoek tot eenige beschouwingen over het bestaande leerplan het toelatingsexamen en de progyranasia Een der leden deed met ingenomenheid uitkomen dat de Minister in afwijking der beslissing van zijnvoorganger geen bezwaar heeft gemaakt tegen de goedkeuring ecner walging in de gemeentelijke verordening tot regeling van de universiteit te Amsterdam waardoor de buitengewone hoogleeraren ook Kilting hebben in den senaat en Icn geTolge daarvan mede in de faculteit zoodat zg ook examens kunnen afnemen W zullen er noodwendig toe moeten komen schrijft het irtg tTetkbl om wat zuiniger te gaan haiabouden Waartoe in ons land vier universiteiten Twee waren Toldoende geweest De enorme kosten Toor t onderwijs br ken ons den nek Wie de natuariyke grens der dingen oTersohrijdt mist zyn doel en krijgt oneindig minder dan hg zou kunnen krijgen indien hij owijs geweest ware tot matigheid Wat het hooger en middelbaar onderwijs betreft st ian we voor feiten waarop in den eersten tijd althans moeielljk kab teruggekomen worden Maar al het lager onderwijs betreft is keeren gemakkelijker Laat bet onderwijs bekostigen wie er gebruik 1 van willen maken Ontlast de budgetten van uw land provincies en gemeenten Toot een goed deel van die eAorme uitgaven demp den put eer t kalf verdronken is Aan knappe mannen heeft het nooit ontbroken ook in den tijd niet toen de Staat zidt met onderwijszaken niet kemoeide Slechts enkelen hebben aanlqg om in kennis en wetenschap uit te munten En de groote menigte heeft aan lezen rekenen sohrijven en enkele bijkomende zaken genoeg Laat derhake gij heeren Ministers en Leden der StatenGeneraal uw utopiëll varen wordt nnchteren wijs voorzichtig en eerlijk D n is het probleem opgelost en krijgen wy een tevreden natie die dank i baar en rustig de vruchten van haar arbeid genieten kan ii De controle der directe belastingen invoerrechten n aooijnsen te Alphen is lopgeheven en een contrflle èer directe belastingen Jn oerrechten en aocüusen is ingesteld te Leiden 2cj Afd behoorende tot de dntegijrié B en bevattendi de kantoren Leiden buit n t Dieenten en Oestgeeat thüos ingedeeld onder de eontrile iden en dif kantoren Alphen Bodegraven Hazenwonde Niciiwkoop en Woubrugge thans ingedeeld onder de conlrdle Alpnien De tegen nlopldige cojilrSIe li iden wordt aangeduid alk controle Uiden fste A en bepaald datdaaraan vooAhet vervolg geen adjunctoonlrSlenrz zijn toegwpegd en dat die coutrdie zal bevattaj de kantc n Lelden directe belastingen Leiden ttivoerrechteitin occi i scn Noordwijk Lisse Warmond e Katwijk 1 illet kantoD Woei4tl thans iiige eeld onder de ciiitr81e Alphei wOriJt toegevoegd aan de conlrSle Ojiuda i tj r De jaarlijksche vergoeding wegeiMj reis en verblgfke itttn binnen den kring der eont e is vastgesteld vdbr den oontrdlearifie Leiden Is afd op 90 Gouda 210 aan ql controle J ideD 2e afd lijn verbonden de naTOlgende jaarl aohe Tergoedingen Toor den coutroleOr als bureaukosten Toor bezoldiging Tan klerken 300 rei en Terblijfkosicu binnen den kring der controle ƒ IBO Uit den Alblasserwaard schrijft incn het Tolgende aan d Baarlemicie Ct over de werken aan den Rotterdamschen waterweg waaruit biykt dat mes aan den strijd i form van milliOei eA vooreerst nog geen einde wenseht te zien Men betreurt het dat de uitgegeven millioenen nog lot geen volledig resultaat geleid hebben Zoolang echter de hoofden niet alt die te IJmniden tot 3 a 4 meter boven gewoon boog water opgewerkt zijn zullen de bestede gelden weinig boten want tegen de Noordzee ia geen baggeren mogelijk De tegenwoordige dammen vervullen meer de rol van slijkof wil men liever zandvangers zooalu er hier langs do rivieren en in den Biesbosoh meer gebruikt worden en ook voor de aanhechting van Ameland aan den Pi eaohen wal dienst moeten doen De haveudammen in de Zuiderzee hebben voldoende geleerd dat er tussohen lage haveudammen geene diepte te houden is Wel heeft men daar het bezwaar dat er voor den mond van door voldoend hooge dammen beeoherrade havens zich eene bank vormt maar de ondervinding heeft reeds geiend dat deze moeielijkiieid in de Noordzee minder te vreezen is De kosten tot deze verbooging kunaen tooh zoo bijzonder groot uiet zyn daar bet moeielijkate werk van den zeebodem tot aan hoog water reeds verricht ia en er dus een voldoende groudtlag is om de meerdere hoogte met betonklokken op te Werken Van groot belang zou een diepe Maaamond voor deze streek zijn de uitgebreide zuivel vee en hcnnephandel de belangrijke fabrieken en Scheepswerven verlangen er alle even sterk naar ook in net belang der vissoherij wordt ze gewensidit daar men oordeelt dat steur zalm elft enz erenzeer naar ruim en diep water verlangen als q ztren sleepkeenen Keuleuaars eu Waalponten Blijkens het voorloopig verslag er Eerste Kamer over hel wetsontwerp betreffende uytiging der vxtgeinng op de bedelarij konden zich i de meeste leden die aan het onderzoek deelnamen daarmede niet vereenigen Hun hoofdbezwaar gold de derde alinea van het voorgestelde art 19 Ni t strafbaar is hij op wiens aanvraag om onderstand door het in art 22 der wet tol regeling van het armbeatnur aangewezen bestuur afwijzend werd beslist wanneer de rechter oordeelt dat die aanvraag viel in de termen dier bepaling Ben verheffing van dit voorschrift tot wet zou vreesde raen vele en velerlei ongunstige gevolgen na zich slepen Voornamslgk had raen echter bezwaar tegen den strijd der ontworpen bepaling met art 22 der armenwet Immen de rechter treedt hier op het gebied van het armbestuur De urgentie van het voorstel kon men geenszins beamen Waaroth niet met deze regeling gewacht tot lie hernieuwing onzer geheele strafwetgeving Geringer was het getal leden dat de voordracht in besohermiiig nam al ontkenden zij niet dat aan de voorgestelde regeling bezwaren zijn verbondtn Daar men meent dat te Tiel bij de jongste verkiezing van een Raadslid omkooping van kiezers heeft plaats gehad is er geFecbtelijk onderzoek iuge BtiW Art 113 van het C P luidt Ieder burger die in ile verkiezingen een stem voor welk een prijs ook gekocht of Terkocht heeft Ï l gestraft worden met ontzetting Tan de rechtenn burger en van alle aifbten of bedieningen tenminste voor vyf en ten hoogste Toor tien jareu I Botendien zullen de verkooper en de kooper der Mem ieder tot een boete veroordeeld worden ten lledrage Tan de dubbele waarde Tan hetgeen gegeven ojf beloofd is ï In Sieboldi werd de volgende vermakelijke caco raphie medegedeeld van een bloemkweeker Ie fius oap die eeu pakje rozen verzond van elkit delamen als volgt waren geschreven I t e Kenparoos moest ziju Baronue Ptévost La Reine Eugene A p rt Sidonie Gloire de Dyon General Washington John Hopper Monte Atif Faeonia iry Nen jin Arpet ijnlooa Nie u Gloor Andii h Gin Nen Baal WaaZTon JuUen Hoppei n Bpnle Kris Toe ► ifloeNieA i Een sobedel die Stanley uit Afrika na r Ingeland eelt medegenomen moet volgeus profess ir Huxley sn nieuw licht werpen over de abtamming thu et menacheiyk geslacht hel zou eeu nog ontbrekende ihakel zijn iu de ketel van Darwin a navorschingen Stanley verhaalt dat hy nergens tal vau znike schedels beeft gcTonden het zouden naar heat werd meegedeeld OTerblijfselen zijn Tan geTSngen bosohmenschen die Boko werden genoemd en wier vleetch lot TOtdtel had gediend Nieuwecelaiidsch begrip van faillissement Karaitina Takamoana een hoofd der Maoeris geeft de Tolgeude beschrijving Tan faiilisaement Ik ga naar een winkelier en koop een en ander Toor Tijt pond en betaal niet Een poosje daarna ga ik naar den reohtei en zeg ik beu dien man vijf pond cknldig en ik heb er maar één Dan ieg hy tot iny geef hem dat t nepond en tegen den winkelier geef eeu qaitantie Toor vijf pond Dm zegt de rechter tegen n j ga na maar heen en doe het nog eens Volgirat de Landboumkroniei worden er ernstige pogingen in t werk gesteld dooi de firma B Dalenoord b Zn tot oprichting van eene boterfabriek te Enschede Waarschijnlijk komt er dan bij een fabriek van magere of halfvette kans die op een i voordeelig manier voor de fabriek eu voor de i verbruikers afgezet zou kunnen worden aan de tal rijke fabrickarbeid rs gezinnen van Twente Velen hebben wellicht nimmer gedacht zegt bet blad dat het denkbeeld om zuivel op groote schaal te bereiden t allereerst in dien hoek van Overysel verwezenlijkt zal wordeu de groote neiging der veehouders in die streek om hun melk zelfs op grooten afstand aan de Oldeuzaalsohe kunstboterfabriek af te leveren en de bloei d r kunstboterfakriekeu in t algemeen zullen er wellicht toe bijgedragen hebben bet plan te doen rüpen Voor het gebruik van pelrolei lampen vooral in huiskamers kan niet genoeg wordeu aanbevolen vooral hanglampen Ie nemen daar zoo licht eeiiig toeval eene groote ramp kan verooiziiken 11 Oohdeidag nog wilde te Antwerpen eene vrouw naar haar kindje toetobieten dat in de tvicg Ing en w ikker werd Door haar snelle beweging gnf zij een atoot aan de tafel waardoor de lamp omviel de uitgestorte petroleum vatte Tlam en deze deelde zich in eeu oogenbtik aan de kleederen der Trouw mede die ernstige brandwonden bekwam eTenats haar mnn die haar wilde helpen Beiden moesten naar het gasthuis worden gebracht nadat het Tunr door de buren was gebluschl Uit Léderqnes departement ATeyron wordt go meld dat aldaar den 19 dezer een arbeider door een gendarme onder de volgende omstandigheden doodgeiohoten werd Het was marktdag en de ar beidet Teroorldofde zich omtrent de twee gendarmen op bet oogeublik dat deze hem voorbijgingen eene aardigheid ot spotteruij die d menigte deed lagobeu De gei darmes wilden den arbeider gevangen nemen Deze veiwttrde zich maar viel op den grond De 4 ne gendarme riep nu den ander toe Schiet hem dood met uw revolver I waarop de ander antwoordde Neen wanrom zon ik hem doodachietenl De eerste gendarmen greep nu zelf zijn pistool Londen 6 Mei in bet Lagerhuis heeft sir Stafford Northoote in antwoord op eene vrdjg vi lord Hnrtington gezegd In den laatsten tijdhibben er tusschen Engeland en Rusland levendige onderhandelingen plaats gehad Hierover thans te discuasieeren zou niet in het belang van den Staat zijn De onderhandelingen betreffende de onlusten iu Thesaalie zijn nagenoeg afgeloopcn De Rrgeering hoopt op eene spoedige bevrediging De uitzending van Indische troepen was reeds sinds lang besloten Eene voorafgaande aankondiging was ten deze onnoodig De heer Fawoett verklaarde de uitzending der genoemde troepen af te keuren Verschillende andere sprekers stemden met hem in en beschouwden de uitzending omdat zij plaats had zonder toestemming van het Parlement als in stiijd met de grondwet Sir Stntford Nonheote verdedigde de Regeering onder opmerking dat die troepen van het eene naar het andere gedeelte des Rijks waren gezonden eu de gedane stap dus niet met de constitutie in strijd was Gelijk de Regeeriiig reeds vóór het reces ha l medegedeeld stelde zij zich eene vredelievende oplossing der tegcnwoordiüfl verwikkelingen ten doel en thans bestaat er geen reden om zulk een oplossing minder waarschijnlijk te achten dan vroeger Maar de hoop op dat resultaat kon verijdeld worden en daarom moest de Regeering maat regelen van voorzorg nemen De pas afgetreden Pruisische minister graaf Enlenburg was gewoon lederen middag na tafel eene waudeling te maken en Unter dm Linden eene courant te koopen Het liefst Ua hij den iu Leipzig uitkomende I ve I Toen hij eeu zekeren dag hij was nog minister dat blad weer koopen wilde zocht hij maar vergeefs iu zijne zakken naar klein geld De courauleujongen bemerkte dat en gaf vlug de courant met de woorden Best excellentie ik borg u Deze grap beviel aan graaf Eulenbnrg zoo dat hiJ voortaan zijne courant steeds van denzelfden jongen nam Eenige dagen geleden kwam Eulenbnrg weer in Berlijn zonder vernomen te hebben dat de Pttck met 1 April had opgehouden te b atian Op zijne gewone wandeling vroeg bij den jongen om de courant Met een onnavolgbnren ernat bekeek de jongen den ex minister een oogeublik en sprak toen met een diepen zucht Jch Sacetlenz der i ooch alle Weenen 6 Mei Uil goede bron wordt vernomen dat de Regeering voornemeus is eerstdaags aan de Parlementen te Weenen en Pest het reeds door de delegatien goedgekeurde crediet van 60 millioen aan te vragen Deze stap der regeering vindt haren groud in de noodzakelijkheid om maatregelen van defensie en aard in Zevenbergen en Dalinatie te nemen ï OSTEK ia Bisr STAAT VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e belfl der maand Maart 187S nit Gouda verzonden welke aan het Postkantoor aldaar zijit terug te bekomen Mej G Nieman Amsterdam Schurink Elbuig L J Filip Hardcwijk de Vries Klein Amraers A Spaan Rilterdjiu Jj ntje Kol Seheveiii i2en van het Hulpkantoor Gouclerak Tennlje Blo raei tijii Ilillcgeraberg van hel Hulpkantoor Moor Iricht B Hnrreusen Zutphen Gouda 6 Mei 187 8 De Directeur v h Postkantoor te Goudi VAN KRUIJNE Koloniën BATAVIA 28 Maart 1878 D oaverueur van Atchin telegrapheert onder dagteekening van U dezer het volgende Excursie naar l ocloe Way n a r wcnsoh geslaagd Twee vijandelijke prauweu genomen eenig geld en groote hoeveelheid levensmiddelen buit gema ki tien grooie nue ecim ii w n opvarende gevangen geuoroeh aUmede hoofd 1 asar item die aanleiding tot komst van Atjehers uit X X I moekims te I oeloe Way beeft gegeven De Gouverncar van Sumatra s Weatkust telegrafeert onder daglcekeniug van 19 dezer het volgende Troepen op 15 dezer naar Bictar opgerukt twee sterk verschauate kamponga genomen en verbrand ten koste van een gewonde De Battakkers boden eerst tegenstand doch aehtleu na het door ons behaalde voordeel geen aanval meer f blf hoofden hebben ziflh overgegeven eu zijn naar Bahal Baloe gevoerd De troepen hielden zich bijzonder goed Smga Mangaradja houdt zich builen ons bereid Men schrijft aau het fad Handt Heb ik u onlangs gewezen op oen verminderden arbeid van het mijnwezen ter kuste in verb ind met l t gedeeltelijk afdanken en overplaatsen van het personeel thans kan ik u meedeelen dat ook de iiiLeuieur Fennemn naar elders zal worden gcplanls dat dan nog overblijven de ingeuicurs Verbeek en Van Schelle Van de opzjeners werden afgedankt de heeren Hohn en Faber terwijl de opziener De Corte zich sinds 76 in hot Lampongsche bevindt zoodnt hier van de 7 opzieners nog slcohla twee resten de heeren Mnumann en Nagel Wel werden onlangs twee opnemers benoemd doch een hunner werd met lang na zijn annstdliug weer ontslagen Als ik t wel heb dan zat de hoofdzetel der Sumntrascae mynaaugeleginhedeu naar Palembang verlegd worde n Laatste Berichten St PetersburgTs Mei De AgenceRumt t i De St Petersburger oorieBponde t van do Tm die de conoeesién opsonrt waarin Rusland zou hebben toegeatemd heeft de zaak overdreven en te veel als bepaald voorgesleW De zaak ia dat het Russische Kabinet zich bereid heeft verklaard tot tegemoet komlBg wannet shfcW hrt a el vau den oorlog wordt bereikt