Goudsche Courant, vrijdag 10 mei 1878

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda roepen op diegenen welke wenschen in aanmerking te komen voor de betrekking Tan VrUdag 10 Nel N 2138 laai tafiD m Farijs l IT HBT MAOAZIJN VAN DKN PONT NEUF RnedaPont N iif n 4 n 4 n C n 8 n 10 iiiie Boucher n 1 den volledigen CATAIiOGtTS met de gravuren van de Zoniermodes voö 1878 met aanwijzing om lell de maat te iiemeii van alle Heeren Kinderkleederen 1878 GOUDSCHE COURANT eo Adverleatieblad m Gouda en OmslrelieD der BAD en ZWEMINRIGTING m zich vóór den 10 MEI aanstaande bg verzoekschrift op gezegeld papier te wenden tot den BURGEMEESTER dier Gemeente ER KAN ONMIDDELÜK EENE siiirsfitiii geplaatst worden VAN REEDT DORTLAND Westhaven 152 d mi aiéoa3 gryi marencO ranU ie Gl 7y 50 de EIbeuf Veston broi k en Bl W V B vestje aan het bui j Veet kouipleet Inkenscht l MJÊ vast kor broekje 7l i BnK Hr fantatio aken Gl 14 80 Gl i 90 Bi Nleilingoil an f ia 90 af worden ranco vracht en rechten erzon l ï hetzij tegen eint 0uis hetzij na oiitv mgsi v nn eon postWissel elk kleedmgiluktda bij oiUcmgst wet mocht beval MU mSTlLUVbEN TE PIUIT N A 1 1 E UldLCTEtJH DF LA Maison do PONT NEUF Men corratoonde rt er n het H illandt h P VMMRWANTfi Gzoon Grossier in ZOUT Kantooe bn Pakhuis Nonnenwater O No 2 De bizending van advertentita kan geschieden tot één uur des namiddags van d das der nitgave 00 onhooAsren toestand geheerscht dat raen zqu toevlucht heeft moeten nemen tot een wettelijke regeling Meuigmaleu gebeurde het dut bij eeoe terechtzitting de magistraten de advocaten de beklang den en de getuigen elkander volstrekt niet begrepen en menig vonnis zou misschien andera hebbeo geluid indien men zich beter verataanbaar voor etkaader had kunnen uitdrukken Door eene speciale wetgeving is aan de belangen dér Vlaamsche justieiabdeg te gemoet gekomen Hoewel niet op zoo ernstige wgze doen zidi da zelfdj bezwaren op administratief gebied gevoelen Om aarin te voorzien heeft de Regeering ihaiiS wetsontwerp aangeboden betreffende het gebruik der Vlaamsche taal in de udiniuistratie in die pro vincies waar het Vlaamsche element de overhaadheeft Van de zijde der Walen weilden wel bezwa ren tegen het ontwerp geopperd dotii deze schgnen te zullen worden overwonnea door een ooncitiaid amendement van den heer Thoniasen om Ie bepale dat in de provincies Astwerpeo Weat Vtaandereu OostVlaaadereo Liraburg en het arrondissement van Lenven i de adviezen en mededeelingen van rijksambtenaren aan het publiek moeten worden gesteld in het Vlaamsch alleen of in het Vlaamach en Prausoh dat die ambtenaren met de gemeentebesturen ep particulieren in het Vlaamsch zullen correspondeeren teozij door laatstgenoemdeu aan het Frausch de voorkeur wordt gegeven en eiiidel k dat in het airondissement Brussel de correspondentie in het Vlaamsch zal worden gev id indien dit door de gemeentebesturen en de particulieren wordt verzocht Doa dit amendement in de centrale sestie met algemeene stemmen werd aangenomen bestaat er alle vooruitzicht dat op die wijze aan de grieveu der Vlamingen zal worden te ganioet gekomen zonder de rechten dei Walen te krenken Hotel TIVOLI Spoorstraat GOUDA ATTENTIEIII Men biedt TE KOOP aan tegen veel verminderde prgzeu DRIE prachtige geheel nieuwe PIANINO S als Een Concert PIANINO H Adam Kmissnarig groot model in plaats van 650 voor 550 Een prachtig PIANINO A Grand V Obli tae in elegante kaat en r k met sngwerk oorsien 500 voor 450 Dm PIANINO E Bernhardt Oblique ioper mechaniek met certificaat van echtheid hl plaate van 450 voor 400 Voor elk Instrument wordt 5 jaar schritMp gegarandeerd DaiM uitstekende Pianino s uit bovengenoemde MMommeerde Fabrieken in soliede bouw radltige en schoone toon uitmuntende zullen te bevragen en te bezichtigen zjjn DONDERDAG en VRIJDAG 9 en 10 MEI 1878 van af des Toormiddigs 10 uur in bet Hotel TIVOLI Spoor straat te Gouda Kf f txt f txfktkffl txtaaE O EB TBOJLJEöTTJ Ot Gouda Oostbaven B n 14 bevelen zich beleefd aan tot het vervaardige van ZEER FUN UITGEVOERDE Borstlijders den baat bij den vaortiïlfelijrea ByBlandsohen DRÜIVEiN BORST HONIG Dongen 30 Mei 1876 De ondergeteekende terklaart volgaarne dat bij door bet gebruik vao den zoo gunstig bekende DRUIVENBORSÏ HONI van den Heer W H ZicKiNHEiMEE te Msinz genezen i vun eene Boratkwaal waaraan hg Iwe jaren geleden heeft Hgbeveelt dus den BortthCoig allen Borstlijders teu zeerste aan A EEMMEN Daar er namaaksels in den handel voorkomen wordt men verzocht er op attent te zgn dat de flacon van fi 2 van eene ffeele die van fl 1 van eene roode en die van fl 0 65 rao eene aüte captule met nevenstaand fabriekttempel voorzien is Te Gouda bfl F H A Wolff Waddmxveen ba C van Eenwen Haastrecht bjj J D den Hartog Oudewater bü F Jonker Idenburg VERLOTING Door iet Bestuur der Afdeeling DORDRECHT en OMSTREKEN van de Hollandsche Maatschappö van Landbouw zal bij gelegenheid van de TENTOONSTELLINS van PAARDEN RUNDVEE en SCHAPEN RIJTUIGEN enz op 24 MEI 1878 te Dordrecht worden gehouden eene GROOTE VERLOTING bestaande uit een maximum van 25 000 Loten tegen den prgs van één golden het Lot Trekking Maandag 27 Mei 1878 op het Stadhuis te Dobdkecht De Loten fln verkrijgbaar bij de ondergeteekeoden waar verdere intonnatiën te bekomen zgn Dutilh Basoski Grossiers in Zout enz Lange Tiendeweg D No 79 GOUDA 9 Md 1878 Bjj de acte examens rooi het lager onderwijs te s Hage ziju Dinsdag voor de acte in de Fransche taal geëxamineerd S candidatcn 7 weiden afgewezen ea toegelaten werd de heer J van deiWeiden uit Krimpen a d Lek Voor de acte als hulponderwgzer deden U oandidaten examen 4 werden afgewezen en 10 toegelaten waaronder A Donker uit Berkeawonde M G Emeis uit Reeuwijk J van dei Gissen uit Zsvcnhttizen E G Lalleman uit Mooidreoht Oudenallen uit Oudewater eu L W F 1 m Schaik uit Schoonhoven Het Staatsblad n 28 bevat d wet van S Mei 11 houdende toestemming tot de huwelgksverbintenia vaa Z K U prins Willem nixtik Uead der Nedetlaaden verschillende kinasoortefi vereenigd het is zee aS L Kraambed aan iou 7 dende hoortten an j S x 0zame hentetlmg enz 3 g = TV yg FABBIEKSHERK r ir OEBBI ONEB D n js M u Goud Dejot bij ZELDENRI 7K Apotheker i In de zitting der Botteidanuche Air Bechtbaakvan Dinsdag Ferd A A t T vfonfwJe alhier beschuldigd rao diefital tiji nadeele dt r StearineKaaraen ïobriek vcrourdoild lot 1 i ai B vangenneenzaam Bg de herstemming ia ti hoofdiieadistrict l mtnbergen is ot lid van de Tweede l aaer der tatcugeueiaal ijpkozcu ar E iiiu dr Werk substituut AiiM im ti ti y iMiviyi jg na mwmi m mmmmm even helder als Be ersch onschadeljjk Op proeffustjes van 20 Liter DRIE a TJXilDElsr i ittrtksel miïden Catalogus ssen m Zwart lakensch Jacquet liroek en Te t oed Scdansch lakeo inhoud circa 24 flesschen Levering franco wal GOUDA op okshoofden heele halve en kwart tonnen Fust voSï de Inchtpomp eipresselflk vervaardigd Verzoeke orders op te dragen aan ngnen Agent den Beer P VAN DEB WANT G Czooif Ol 22 60 Kinderpak te Gouda Nounenwater O No 2 Onder minzame aanbeveling teeken ik Hoogachtend J A CORMAN Brouwerij te VLIJMEN bfl s Bertogenboêé Openbare Vrijwillige Verkooping l hy Veiling en Verhooging op WOENSDAGden 22 MEI 1878 en bg Afslag en Conibinatiën op WOENSDAG den 29 ME11878 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huizevan den Beer A BR O E RE Herbergier te Ouderkerk a d IJutl van Eene kapitale BOUW n MA Na WONING met SCHUREN verdere GETIMMERTEN TUIN BOOMGAARD en ERF benevens eene party Wel Hooi Bouw en Oriendland in de gemeente Ouderkerk a d IJuel te zamen grootruim 29 Bunders en eene partfl Hooüand in de gemeente Berkenwoude groot 1 Bander en ruim 19 vierkante itoeden en zulks in 18 percelen omschreven in gedrukte notitiën verkrijgbaar ten kantore van na te noemen Notaris Verhuurd als volgt de opstallen en het erf tot den 1 Mei en de landergen tot den 22 Febrnarö beide des jaars 1881 tegen f 2000 s jaars Betaling der Kooppenningen op den 15 Aagustng 1878 Nadere informatien zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G J 8PRUUT te Ouderkerk a d IJaeel Bloedarmoede Geen beter doehnatiger middel waarvan het resultaat altgd zeker is tegen bloedarmoede dan het JOH HOFF sche MALZ EXTRACT H TIOII ï BELOONING Van k 16 600 fat eOUDtN MtD AIlLE WHTB Pe Door het bloed te zuiveren de circulatie daarvan te bevorderen aan ons ligchaam in aangename ligt verteerbare vorm een krachtiff versterkend voedsel te geven werkt het MAL2 EXTRACT ten gunstigste op ons gestel geeft met nieuw bloed nieuwe moed wekt de levensgeesten op en maakt het mogelijk de dreigende ziekte in den kiem te niet te doen gaan of naeene doorstane ziekte ten spoedigste de krachten terug te doen keereu en het leven wederten volle te kunnen genieten Reeds na het gebruik van 6 13 flesschen bespeurt men x deweldadige werking Pr e 1 flesch 45 cent 6 flesschen 2 20 13 flesschen 4 49 De ledige flesschen worden il 5 Cent berekend en tegen dien prfls steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldëpot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bjj de Paleisstraat F 250 Te Gouda bij J O van VREUMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt Gouda Drok van A Brinkman De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pros per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND BulleiilaDdsch Overzicht Id het Hnia der Gemeenten heeft een levendig debat plaat gehad over het gebruik van Inditche troepen wat door vele aprekera in itrgd met de conititutie werd geacht De heer Northoote voerde hiertegeu aan dat ei ileehta sprake waa van verplaataing van het eene gedeelte vau het rgk naar het andere Of men dan deze troepen op Halta lalen jou aniwer het eens tot een oorlog kwam wtrd nift gesegd Bovendien is het van den beginne af de raag geweest o deze Indische troepen eigenlijk wel naar Malta weiden geiondtn en de Alexaudrgnsche correspondent van Uaily Nem meent lelfs te mogen berichten dat toebereidselen woiden gemaakt om deze troepen in Egypte te doen landen Voor hel mtf Wfnltmt heer Noitkeote zeer geruatitellend Er wa thans zeide hg minder gevaar dan Troeger voor eene on redelie ende oploasing Maar men kon altgd zich bedriegen en daarom waren voorzargsmaatregelen niet overbodig Met deze vredelievende wending staat de reis vaq giaaf Sohoewaloir dnidelijk in velband Hen ontkent dan oük heden dat hg zou gegaan zgn om piius Oortschukolf te vervangen en evenzoo wordt een dergelgk bericht omtrent graaf Adlerbeig tegengttpioken Ook de comapondeut van de Staitdard te Alexandrië iniCidt dat de Indische troepen in Egypte zullen Inliden tei bescheimiug van het SuezKauaal Nitirarlgk moet men de bevestiging dezer berichten afwachten ofschoon ze geenszins ouwaarschgnlgk zijn Maar als de Indische troepen inderdaad nnar Saez of naai Alexandrië worden gevoerd dan zal men toch wel eens den heei Noilhcote Vlagen hoe dit met zgne bovenveimelde verklaring is te rgmen Vooiloopig echter schijaen de berichten nog slechts hnn eorsprong te vinden in de algeineene overtuiging dat Engeland plannen op Egypte heeft Vooral te Port Said w ar vier gepantserde schepen worden verwacht verkeert men in die meeuing Ook te Weenen toch verkeert men in welonderliohte kringen bigkbaar in de overinigiug dat de reis van graaf Schoewaloff eene zeer vredelievende beteekenis heeft De tiai umal Ztittng vraagt of graaf Schoewaloff misschien ook over de bestemming der EugelachIndische troepan te St Peter burg dingen heeft mede te deeleu die behalve Rusland en de Siigelsohe regeering niemand weten mag Verklaren de betrokken iRegeering n tegenwoordig voortdurend dat zg zich bg de leiding der buitenlaudsche staatkunde uitsluitend laten bestureu door eigenbelang men kan het ilen Ëngelsohen arbeiders uiet ten kwade duiden dat zg zich op hetzelfde standpunt plaatsen en tegen de politiek van BeaoQnsfield opkomen omdat deie als leidende tot den oorlog tegen hun belang is een vergadering in dien geest werd te Londen gehouden en door 680 afgevaardigden van aibeideisveicenigingen bezocht Te Leeds werd een dergelijke vergadering gehouden welke door 300 afgevaardigden werd bijgewoond Jl Zondag zgn van 8 verkiezinp en in Frankr k wedtr 6 ia tepnblikeinsahen geeit uitgevallen de beide andere verkosenea zgn Bonapartistcn O a i de heer de R mus t weder te Muret verkozen i Pe Fransohe kamer heeft weer eene verkiezing ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel weer 10 Centen GROOTE LETTER worden berekend luwr plaatsruimte Afion rlBke Nommers VUF CENTEN vernietigd namelijk die van den heer Henard te V lenciennes Er zijn bg deze gelegenhad opnieuw zulke doorslaande blijken van machtsovertrêdijig en knoeirrij aan den dag gekomen dat bet zeer waarschgnigk wordt dat na afloop der veikiezingseuquête de manuea van 16 Mei zich voor den rechter zullen te verantwoorden hebbeo De Iniéfndance helge vergelgkt deze lieden bg de commune mannen en zegt Nog heden woeden de krggsradea tegen onbekende medepliohtigen der commune hel ia niet meei dan rechtvaardig dat de hoofden eener samenzwering die niet minder misdadig in hare plannen was al liep zg minder bloedig af op hunne beurt boetrn voor hunne schandelijke oudirnnuiug legen de vrijheid de welvaart en de grootheid van hun vatltrlaod Vltieüd is deze opmerking niet toor de Pourtou en consorten De Kamer heeft met algemeaoe 473 stemmen het ontweip van Gambettü en Pioust aangenomen betreffende de verhoo ing van 4e pensioenen der offieiem Haar gewone taetief volgende tnohtte d rechterzijde ia liberale bepalingen van het ontwerp te overdrijven om dit zoodoende onmogelgk te maken Zoo wilde zg bgv de verhooging van de korting op de soldg van 2 op B pCl doen vervallen hoewel die verhüoging aan den Staat jnarlijka slechts 2 867 655 frs oplevert terwijl de veihooging der pensiocnru reeds in het derde jaar dat het ontwerp tot wet is verheven meer zal bedragen en na zeventien jaar ongeveer 18 millioenuui de schatkist zal kosten Natuurlijk mialukte toeleg der conservatievtn BINNENLAND Volgeus de Italië ia nog niets beslidt ten opVtchte vau de vraiig of de Paus den omfr al da i uiet buiten het Valicaan zal doorbrengen De partij der onverzocnlijkin aan wier hoofd zich verscdieidene kardinalen bevinden trnclit den Puus te overtuigen dat zulk een maatregel in stryd zou zgn met alle tot dusver gevolgde theoriceu Eene tweede partij zou indien er toe wicrd overgegaan tal van voorzorgsmaatregelen willen nemen Eene derde partij eindelijk is besluitelooa en heeft nog geen antwoord kunnen vinden op de viaag of de Paus den zomer in de omstreken van Rome dan wel in het buitenland zal doorbrengen Naar men zegt ziju uit het buitenland reeds verscheidene aanbiedingen ontvangen doch met zekerheid is dieuaangaand niets bekend Wat den Paus zclven betreft hi hoort de verachillende raadgevingen aau maar heeft t n meening nog niet doen kennen Ecu hoogst belangrijk onderwerp is thans bij den Duilschen Rijksdag aanhangig nl dat tot wgziging der GeKtrbeoidnutif waarin geheel nieuwe regelen worden vastgeatcld betreffende de verhouding de betrekkingen en de rechten tusachen patroon en weiklieden den weïktijd de bevoegdheid om eenigen arbeid uit te oefenen en T e arbeid op zon en feestdagfn is in beginsel verboden doch ziju uitzouderiugea voor speciale gevallen toegelaten De behandeling van het wetsontwerp zou gisteren worden voortgezet Spoedig wordt in de Ooatenrijksohe en Hongaanche Kamers de aanbieding van het ontwerp Antgleick Ie gemoet gezien in den vorm als hel in de laatste conferenties der Ministeries van d beide igkslanden is vastgesteld De aanneming er van wordt ditmaal als vrg zeker beschouwd Voor weinig landen heeft de spraakverwarring zoo onaangename gevolgen gehad alt voor Belgit D oor het gebruik van de Frsnibhe eu Vlaamsohe talen heeft jalen lang iu de rechtspraak aldaar een