Goudsche Courant, vrijdag 10 mei 1878

uit te bteiden en te brengen Op 40 bedden waaraan door dr Tiling onmiddellglt gevolg Werd gegeven Op het congres der Nederlsndsche maatschappi ter Mvarderiug van nijverheid dat den lOden Jul e k daags ua de algemeene vergadering alhier zal bgeenkonien zullen de volgende punten worden behandeld Op het gebied T n landbouw kuostmeststofTen besmettelgke longziekte boterbereiding boterfabrieken kunstboter houtteelt coniferen lucerneteelt nuttige vogels wilde kastanjes Iu de afdceling fabriek en haudwerkinijverheid proefotaliou vour de ugverheid pulboriugen gasmaohine schellen van akkermaalshout door stoom aardewerkindustrie vauilliue musenm van kunstnijverheid kunst op ugverheid toegepast lithophone koperstaaldraad In de afJetling koophandel zeevaart visscherijen volkshuishoudkunde en statistiek handelsoverzichteii veehandel belastingen in den landbouw brandweer vervalsching van voedingsmiddelen grondbelasting op de ongebouwde eigendommen instelling van eene afdeeliug landbouw bg bet ministerie van waterstaat enz De orde der werkzaamheden zgn als volgt DINSDAG 9 Juli s morgens 9 ure Eerste zitting der Algemeene Vergadering Daarna Vergadering der Commiasiëu bedoeld in Art 78 94 en 185 der Wet Zie Art B der Punten van Bischrgviug WOENSDAG 10 Juli s morgens 10 ure Congres van de Leden der Maatschappg Eerste Algemeene Bgeeukomst Daarna Vcreeniging iu de Afdeelingen DONDERDAG 11 Juli s morgens 9 ure Tweede AlgcmeeVe Bijeenkomst van het Congres Mededeeling van het behandelde iu de Afdeelingen Sluiting van hel Congres Daarn Tweede zitting cu sluiting der Algemeene Vergadering Naar Semper Vireni verneemt zal door het hoofdbestuur dtr Nederlaudscbe Maatschappg voor tuinbouw en plantkunde in den loop van dit jaar een rozenplebiscit warden uitgeschreven Dit pirbiscit zal van liet plebitcit dat ten vorigeu jare door het Journal de Èotes is uitgeschreven onderscheiden zijn doordien het uitsluitend voor Nederland is bestemd Het wets ontwerp tot vaststelling van nadere wettelijke bepalingen betreffende den gk en het gebruik van weegwerktUi n staat bigkens he antwoord van den minister van waterstaat op het voorloopig verslag der tweede kamer omireut drze welsvoordracht gelie l op zich zelf en heeft ten doel de met betrekking tot den gk van weegwerktuigen gerezen inoeicigkheden uit den weg te ruimen ten einde te gemoet te komen aan de oogenblikkeipe behoefte van het openbaar verkeer Om niet vooruit te loopeu op de algemeene herziening die volgens de Wet op de maten en gewichten voor 1 Januari 1880 inoet plaats hebben en waarvoor de minister bezig is bouwstoffeu te verzamelen acht hg niet raadzaam thans eene wgziging vau de strafbepalingen in overweging te nemen Van de gegeven wenken zal te zijner tgd gebruik worden gemaakt De minister vindt geene reden om voor de decimale bascules den waarborg te ontnemen die in den gk gelegen is Hij acht het niet raadzaam alle weegwerktuigen ook van de meer nieuwe samenstelling in het verkeer toe te laten De Arnhentche Cl zegt Het ware wel te wensohen dat ons volk even mild met zgn geld was als met zgn verzeu Natuurlgk vorderen wg niet dat zg die na den uittocht vau de jyUleu Barendtt bezingen zooveel guldens bodden bggedrageu als zij er nu letters aan wijden maar met die hooggestemde zangen waarmede Ie expeditie naar de Poolstrekea vergezeld gaat maakt het een droevig figuur dat aan zulk een pover scheepje de taak wordt opgedragen ffNeerlands glorievol rtrledeu te doen herleven en zgn alotiden roem als zeevarende mogendheid te haudbaven Wat minder venen wat minder hoeice s en toosten en wat meer bgdragea voor het doel had ons land niet tot oneer gestrekt en ware beter bewjjs geweest voor de vererring der nagedooblenis van onze kloeke voorvaderen en wat men Tcrdci in de laatste maanden beeft verkondigd Te Amatodaw iioTeiledea d beer F 0 A Pante koek pred bij de Ned herv gemeente aldaar Hg had nog 8le Ats den onderdom van 45 jaren bereikt maar Ued geruimen tgd aan eene kwaal die een roegt dig sterven deed verwachten In Domawerstal ia een druk bezochte vergadering TiB de 13de afdseling der Maatschappg van Landboow gehouden waanp o a is besloten ƒ 76 beaohikbaar te stellen als tegemoetkoming in de reiskosten enz aon drie landbonirers en twee hunner offi ier Tan justitie to Botterdum met 901 stemmen De hefr Diepen lerlqpecj 8H stemiiieii Het getal geldig uitgebrachte ticuimeu btdroeg 1716 In een gisterenmiddag te Botterdwi gehoaden fairijk bezochte nrgaderiag bqeengekomea op het initiatief van dru heer A van Stolk Osn tot l espreking ran de viijie waarop door Rotterdam b j de bistaande gevoelens van sympathie voor C U genohteit Pdiis Hendrik der Nederlanden een stoffel k blijk vau hulde en aandenken gevoegd lou kanueu worden bij gelegenheid van het op handen ijnde hu telijk van Z oe Koninklijke Hoogheid is besloten lo tot h t benoemen eeuer oommissie van uitvoering van 20 leden gevormd uit oorporatiêu waarvan Z K H eere vooraitter is et den Burgemeester als voorzitter aan het hoofd 2o dat het geschenk zal itju Mn Stedelijk niet een Mtienaal huTdeblp daar de tqd te kort is om bieromttent mcl andere steden in overleg te treden en S dat het inzamelen van giften zal eachieden door bet plaatsen van bussen in lüle wyken der stad terw l daarbij lijsten zulles gereed liggen waarop ieder tyn naam kan teekenen zonder vermeidag van iel iedrag lullende alsdan later die namen in een album bjeengebracht met het geschenk aan Z K H worden aangebodan Eergisteren zgn oan de Nederlandsohe vischkweekerq te Velp in tegenwoordigheid van de Eegeerings commissie iu den IJsel vrijgelaten de aldaar gekweekte zalmen waarvoor door het Hijk aubaidie wordt verleend Be Nederlandsche vcreeniging tot het verkenen Tin hulp aan zieke u gewande krygslieden in tgd vau oorlof heeft ouder dagteekeuiug van 30 April eenige medcdeeliugeu gedaan betreffende de hulp in den uuischTurksoheu oorlog Omtrent de verplaatsing der ambulance van Alexandropel naar Mostaid bjj Tiflis geeft de heer Gillot voorzitter vjui het Uollandsoh comité te St Petersburg fa t v r al van het vervoer der Hollandschc ambulauee ïf den Kaukasns Met de verhuizing naar Tiflis leest men eindigt de eerste de teut periode van i opie werkzaamheid op bet tooneel vau den oorlog Als van zelve biedt zich hier de gelegenheid aan met een paar woorden van de resultaten dtzer werkzaamheden Ie spr eu Natuurlyk kan daarbij alleen sprake zqn van de directe behandeling der gewonden en moet de ondersteuning die op verschillende wnze aan anderen gegeven werd builen rekening worden gelaten In onze tenten werden opgenomen 63 gekwetsten Van dl ze stiirven er 6 en werden naar Tifli geëvacueerd i3 Het betrekkelijk kleine aantal is een noodzakelijk gevolg van het meermalen vermelde feit dat alleen zeer zwaar gekwetsten werden opgeooaien van welke de meeste dus eerst na langen t all genezen ontslagen konden worden Zoo lagen in ons hospitaal patiënten elk 1X9 dagen verècbeideue 113 eii is b 11 gewonden bet middencgfcr 90 verpleeg agen Van 6 Juli tot 23 October lelden wy 2289 ziekendagen een bewqs dat ons hospitaal onafgebroken bevolkt was Naar Tiflis werd 1 getransporteerd die van den 5u Juli en 2 die van den 13u Juli af waren verpleegd welke beide laatsteu ook nog btter geruimen t d de ambulance niet konden verlaten De eerste had zich aan eene ernstige operatie reseotie van het elleboog gewricht moeten ondenrerpen en bjj den andere was ten gevolge van onvoldoende genezing eener verbrijzeling van den opptrarm een valseh gewricht ontstaan dat ook aene belangr ke operatie noodig maakte Krachtig voedsel werddagdljksovervloediguilgereikt Wanneer de ougelnkkigen mager en uitgehongerd b ons werden opgenomen konden wy gewoonlijk rekenen dat ze na drie 1 vier iteken een vrij bevredigenden iwtruk maakten Gewoonlijk kregen de patiënten hetielfffe TO dsel als het personeel soep vleesch en groenten Allen erkenden dan ook dankbaar het vDorreoht ran zulk eene ver leging e Busaische scildaat is een vdortreffelijk patiënt h j is geduldig bescheiden dankbaar en niet eigenzinnig Pijn verdraagt h j bgna ongeloofelijk veel durby is hy soodra het hem maar iets beter gaat Troolgk en ontwikkelt dan somtqds een allerkosteIgk ten humor Z n weerstandsvermogen ii groot Over uieta ergerden de gekwetsten zich meer dan OTer de vqandelgke kogeb die ïn bon ligchaam aten Ben nog jongen soldaat moeit een kogel uit kgn dg gesneden warden Toen hg uH de abloibibrlnnsrkqse ontwaakte en men hem den kogel toonde sloeg bij plotading zgne rmep om den hals Tan den uerens hein staanden geneetheer n weende van vreugde Met geene mqgdgkheid kon men hem bewegen den kogel weder temg te geren Eer t toen hg dea avonds laat was ingealspen vond men deo kogd in zgo bed half plat gekaanwd Tea einde na op bet gekcuea emin c Moataïd de eer der Neder vlag te handhaven werd door bet comité te St Petersburg besloten het hospitaal vrouwen die als afgi faarJigJen de tentaanstelling te Apeldoorn zullen bezoelceu ipeeiaal met het doel om keunis te nemen i att de Deeusche zuivelbereiding Te Leiden is een kind geboren met een tggerhnid Hrt geheels bovenlichaam is behaafd en gevlekt De ouders hebben zich naar bet Academiicii Ziekenhuis begeven om door de professoren deze zonderlinge speling der natuur te laten oonstntetroi Heeft de kat zooals de Engelschen zeggen negen levens te verliezen eer hg dood is hoeveel dso een tijger Zulk een dier door den Mabaradja vso Djohore aan het RaSles instituut getondeu om opgezet te worden heeft zooveel strychnine geslikt ili volstaat om ICO volwassen mensohen te doen doodvallen en herft nog na de kuur 3 uur vroolijk en wel doorgebracht Df feestelijke herdenking der droogmaking van het Hiiarlenimermeer gaat niet door Het schijnt dat het feest niet genoeg belaugatelliug wekte Uit Leeuwarden wordt gemeld Indertgd ii door commissarissen van 6 corporatien cu verecnigiugen aan het Gemeentebestuur vcnocht om de bestaande burgerdagschool te hervormen in eene theoretische en practische ambachtsschool en wel onder aanbieding eener subsidie van 36 000 in eens en eene jaarlgksche bijdrage van 660 Uet dientengevolge door B en W bij den Raad ingedjend voorstel werd 26 Mei 1877 naar de sectiju verzonden maar werd daar niet onderzoekt o a met bet oog op de aogelijkbeid eener herziening der wet op het middelbaar onderwijs Liter heeft dat oudcrzoek toch plaats gehad en thans is het rapport der commissie Verschenen Men brengt daarin hulde aan de bedoelingen der adressanten waardeert hunne aanbiedingen doch vermeent dat de gemeente niet moet overgaan tol opheffing der bargrrdagsohool en tot oprichting van eene ambachtsschool welke laatste men liever zag dat van particulieren uitging Mochten nu adressanten selven zoodanige inrichting in hst leven willen roepen dan is men bereid een veruek tot geldelijke ondersteuning uit de gemeentekas in overweging te nemen Op den Sjah van Ferzié is een aansUg gepleegd op 3 April jongstledeu toen hg zich uit züne hoofdstad wilde begeven om te Sjakzjde Abdoelasim een bedevaartplaats bg Teheran te gaan bidden Des ochtends uad die misdadige poging plaats gehad en vóór de zon onderging haddeu tien der meest schnldigen hunne straf reeds ontvangen Het hoog militair gerechtshof bad ze ter dood veroordeeld en de Vorst die gereed was zgn land voor cenigeu tgd te verUten om tluropa te gaan bezoeken durfde in dit geval den schuldigen geen genade te geven uit vrees dat dan de oproerige acote die der Bah is waartoe zg behoorden daardoor aangemoedigd zou worden in haar vt rzct tegen de openbare macht Een gruol aantal anderen ontvingen een duchtige bastonnade eu een gevangenisstraf voor korter of langer tgd naar de mule vau hunne deelneming aan het gepleegde fe it Aan mevronw Elise Van Csloar is bg gelegenheid vun hare SBjarige eobtvereeniging door eenaantal vrienden en vereerders een buldebigk aangeboden De beer R E De Haan directeur der R H B school te Winterswgk heeft een onderzoek iugestehl naar bet lichtend vermogen en de betrekkelijke prgzen van de meest gebruikt wordende lichtbronnen De resnltaten van dat onderaoek deelt hg in de irinttrne Cri aldus mede Een nieuwe gegkte gasmeter werd eenerzgds verbanden aan een 40 spruitsbrander auderzgda aan een der gaspgpen der H B Op deze wyze werd ik in staat gesteld de juiste boeveelheid gas te meten die in een bepaalde Igdseenheid genoemden brander tot voedsel verstrskte In 17 6 uur verbrandde ik das 2 meter t geen berekend tegen den gasprqa alhier van 17 cent per nnr op een uitgaaf van ongeveer 2 cent te staan kwam Een petroleumlamp van viermaal minder lichtkraoht ik gebruikte een pctroleumlamp van middelbare grootte gelgk die ib de meeste huishoudiugeu woi dt sangetroffeu verbrandde in 28 uren ééa liter rsn 16 oent en kostte dus per uur ongeveer een halve eent Sehyubaar is dus de petroleum viermaal goedkooper doch bedenkt men dat de lichtkraoht 4inaal geringer was don leert deze proefneming ons dat gas en petrolpum bg gelgk lichtend vermogen gelgk staan lu prqs Verder nam ik de proef met siearineksarsen Drie kaarsen te zamen wegende 880 gram liet ik 3 uren branden Zg wogen toen nog 113 gram Er was dus in dien tgd verbrand 217 gram stearituit wat voor Ike kaars geeft 72 gr en voor elk uur 36V4 gram gemelde 3 kaarsen kosten 21 ot wat voor 86 s gr geeft een uitgaaf tan 2 8 ot Photometrisclie proeven leerden mij verder dat 30 dier waskaarsen gelijk stonden in licbtkracht met m n 40spuitsbrander Bij gelgke lichtsterkte zou dUs WHskaarseulisht ongeveer S5maal duurder ziju dan gaslicht Jl Zaterdagavond hielden de ledea en begunstigers der iiieuw op te richten remonstrautsche gemeente te 1 Groningen hunne eerste algemeene vergadering Niet minder dan 548 personen 240 mannen en 308 vrouwen hadden besloten tot de nieuwe gemeente toe te treden terwijl 357 personen 207 mannen en 150 vrouwen verklaard hadden haar als begunstigers te zullen steunen Allen te zamen haddeu geteekeud voor f 4 200 75 aan jaarUjksohe bgilrageu de inschrgviug voor het vaste fonds was geklommen tot ƒ 788 Verder deelde de Voorzitter mede dat er gegrond voomitzieht bestond dat men in ééne of wel in de beide gasthuiskerken godsdienstoefening zou kunnen houden en dat de Regeliugscommissie in afwachting eenei definitieve bepaling besloten had ook aan de vrouwen bidsu recht van stemming te geven Het Zuider zendingsfcest zal dit jaar gehouden warden bg s Heer rendskerke bg de hoeve van den heer Vermet op Woensdag den 19 Juni De openingsrede zal gehouden worden door dr Cohen Stuart Verder worden als sprekers genoemd de heeren Coolsma zendeling van de Utrecbtsohe Zeodiiigsvereeniging Tbeod A Eggenstein van Antwerpen £ B Gunning van Waspik Van den Hoorn van Xiel A L ttooy van Middelburg B Van Schelven van Alkmaar en Teljer van Axel Mr J U Haakman laatst rechter in de gemengde rechtbank te Alexandrie thans advocaat en redacteur van het Bat UU te Batavia heeft aan de Tweede Kamer een adrts gezonden waarin hg met herinnering uuu zgn vroeger tot de vertegenwoordiging gericht verzoeluchrift er op wqst dat de iu Febimri vau dit jaar door het Hof van appèl in Egypte en de Enropeesche koloniën te Alexandrie tot de mogendhedi ii gerichte protesteu uitwgzen dat thans in Egypte de zienswyze wordt omhelsd terzake waarvan hg iu 1876 vau zijn rechtirsambt is ontzet Die oiitzettiug blgkt dus thans volkomen ongemotiveerd en de daaraan verbonden beillooze gevolgen dienen derhalve voor den adressant te worden opgebeteo Hg dringt daarom nogmaals aan op de gunstige iu overweging neming van zgn vroeger verzoekschrift De Meimaand beeft aan de Londenaebe dames de verrnlling gebracht Tan een lang gekoesterden wensch er is iiamelgk een klnb geopend geheel volgens de cisohen van smaak en comfort ingericht waarin zg de hoofdrol zullen spelen Heeren worden er grootmoedig toegelaten masr hun rook biljart en speelkamers bevinden zich in een minder aanzieulgk deel TtB het gebouw Hrt neutraal terrein wordt gerormd door een grooten salon een eetzaal een schrgt lees en muziekkamer Den damrssalon mag geen mannenvovl betreden Dit is de eerste club waarin de dames toegang hebben Een paar inrichtingen op kleinere schaal bestonden reeds sedert eecigrn tijd In de statuten van dezen komt de tuigende zinsnede voor Het oomité beslaat uiteen gelgk getal dames en heereu Men hoopt dat het aan hunne vereenigde pogingen spoedig moge gelukken het aabtal leden te vermeerderen Twee beerenleiders die ondanks het verbod van den birgemeester te Meerssen hun bruiutje kunsten lietenmaken wenirn door den veldwachter gelast met hemnaar het gemeentehuis te gaan Op de hierop gevolgde weigering ontstond tnsschen den man der wet en de beide beerenleiders eên sirgd waarbg Martgn als verschrikker zoq dienst dqen eu tut dat einde vau zgn muilband werd o ntdaan Bruintje scheen echter weinig lust te gevoelen om zich voor zgn meesterspartl te t en niettegenslaantfs ook hg als schuldeloos toeschouwer menigtn slag ontTing De overwinning bleef dan ook dank zg de hulp van eenige toegesnelde dorpelingen aan den veldwa ter terwglde beide geleiders kort hierop door de mar hausséealhier in bcobtenis genomen en het Uud uitgezet werdso fi Z a Ook de l Kr J i van Weel te Wolfaartsdgk is bet slachtoSer geworden van de spoorwegdieven DfBO 80n April ontving bg een geëucadrecrde gravure afgezoaden door de firma Qoupil b Co te s Gravenhage Bg het openmaken van de kist bleek echter dat het glas dat in de lijst behoorde te staan geheel ver i renen was aleohls een paar kleine fragmentjes Tan dat glas tUn gevonden de gravure en de lijst haddeu ook eeuigtins geleden De genoemde Itrms met een en ander in kennis gesteld beeft gemeld dat de bedoelde gravure in behoorlijken staat is afgetonden Toch wsren er geen uiterlijke leekenen van braak aan de kist zu htbaar woffluit blijkt dal gêdufenift lietfervoer per spoor van daar naar s Heer Arendskerke er gelegenheid beeft bestaan om met de noodige omzichtigheid de kist open te breken het glas Toontehtig daaruit te verwijderen en daarna de kist wéér zorgvuldig te sluiten üit Apeldoorn wordt gemelj dat op de a s Tentoonstelling van Zuivelbereiding aldaar op 5 6 en 7 Juni praciisch werkzaam zal ziju de heerD Góbel directeur der Zuivilschool te Flensburg met bijhebbeod vrouwelijk hulp personeel Genoemde heer was ook met buitengewoon succes werkzaam op de tentoonstelling te Hamburg in 1877 Het behoeft dus wel geen betoog dat deze eerste groote tentoonstelling van zuivelbereiding in ons land door iu het vak ervaren mannen zal worden geleid en ieder belangstellende zich daardoor te meer opgewekt gevoelt aan deze expositie een bezoek te brengen Prof E A van der Burg te Leiden heeft in Hoaxraan s Tijdukr voor Pidrmacie April en Mei 1878 een artikel gefchreven over het onderzoek van vertind vaatwerk en zijn verhouding tot de verschillende stoffen waarmede het in de huishouding iu aanraking komt doch vooruamelgk tot azijn De conclusieu van het onderzoek doen zien dat er allezins gevaar bestaat bij hrt gebruik ven veel tinnen vaatwerk omdat daarin lood voorkomt Ook zelfs bet gebruik van zuiver tin is niet zander gevaar j Het Ned Gymuastiek verbond gevestigd te Amsterdam op erioht 19 Iaart 1868 telt thans 38 afdeelingen met 2693 leden die te zamen ƒ 14 192 50 aan eontributicn opbrengen Men vindt vereenigingen of afdeelingen in de steden Alkmaar Almelo Amersfoort Amsterdam 9 Arnhem Delft 2 Docknm Dordrecht Goes s Gravenhage Grouw Haarlem 2 1 Hoorn Krommenie 2 Leeuwarden 2 Maastricht Rotterdam 2 Schiedam 2 Sneek Tiel Utrecht 2 Zaandam Zwolle Na het tot stand komen van de melkinrichting te Utrecht verkoopen sommige melkverkoopers aldaar thans betere melk dan vroeger zg hebben ditechter te laat gi daan daar vele hunner klanten reedsbg de melkinrichting zich taebben laten inschrijveneu doarbg uu wel bigven zullen in de veronderstelling dat mocht de meUinrichting eens nietin stand blgveu de melk ook wel weer dun zou worden g i I II I I ll Laatste Berichten Weenen 8 Mei De mmissle voor den Autfleuh heeft hrt ontwerp der regeiring betreffende de schuld van SU millioen na beraadslaging onveranderd aangenomen StOCkholni 8 Mei De eerste kamer verwierp bet door de tweede kamer aangenomen plan tot reorganisatie van het leger Het ontwerp der boereupartg heeft hiermee koorgoed afgedaan Loaden 8 Mei De minister sir Stafford Norlhcote lieeft in zgn antwoord op htt adres der arbeidersklasse te Oxford de hoop uilgtdrukt dat de steun dieu het gouvernement tot dusver Zoo edelmoedigigk bij de overgroote meerderheid der bevolking heeft gevonden het in staat zal stellen de moeilijkheden te boven te komen die alsnog bestaan maar die naar hij hoopte een einde beginnen te nemen BuChareat 8 Mei Volgens een gerucht zouden op nieuw 40 000 Russen te Jassy komen Petersburg 8 Mei De Ageuoe Ruue sprekende tan het artikel iu de Turn van gisteren waarin op de vredelievende beteekenis van de reis van graaf Schuwnloff naar Petersburg geweien weid verkl iart dat Rusland er niet aan deukt den rechtmatigen invloed van Engeland in Turkije te keer te gaan oi uitsluitend voor zich zelf er overwicht te bezitten De feiten bcwgzcn de onhoadbaarheid van zulke aanmatigingen want in weerwil van het Russisch bloed dat vergoten is en de uitgaven die Rusland zich heeft getroost is de invloed van Engeland te Konstantinopel nog It d overwegend De Russische regeeriug miskent Kngeknds billgkeu invloed zoo weinig dat ig reeds v Sr den oorlog Engeland herhaaldelijk heeft uilgenoodigd tot een gemeenschappelijk overleg ten einde tot eene vtedelievsndei oplossing te geraken van de niet alleen in Xurkge maar ook in het verdere Oosten bestaande moeilijkheden MA R k t B E RICHTEN Gouda 9 Mei 1878 Bg kleinen omzet was de stemming Jauw Poldertarwe puike ƒ 12 4 18 Mindere ƒ 10 76 11 76 Rogge puike 7 76 it f 8 80 Mindere i ƒ V 60 Voer ƒ 8 50 ü f 6 60 Gerst puike T BO 8 Minder ƒ 6 6 ƒ 7 HaTer zware 6 60 a 6 20 tigte 4 50 i f 5 De lveemarkt met goeden aanvoer alles werdt tot enorme hooge prgzen Terkocht schapen v1u l magere varkans en biggen vlug verkocht Aanft voerd 64 partijen kaas prgzen van CO a ƒ 25 Ooeboter 1 30 a 1 40 Weiboter ƒ 1 00 i f 1 10 BurKeriiJke Stand Oouda GEBOREN 7 Hoi Jolinn Aatooiu nim J Biscr ea M Herz JobiDos oodera J NteuwveU ea i breakmaii Headrial Adriaoii oadert T da Jong ea £ de We irr OVEBLEDEN 6 Mei t Verkisik B 7 T LedUun 7 j C M Ueiliad wed K Soet 64 j 1 C vin der W rr 12 d OEHDWD 8 Mei A J Stroolxad n U Selioltea J C ixshrsve eo J C n Leeaweo A vso Eijk cd W I via Zwol ü B Willi en J Pelt P de Bruin en C H dt Will A de Quint en D via Leenwen G Liker cid in E Vcrbcnl Burgerlijke Stand van onderst mnde gemeenten Ton 2 tot 9 Mei 1878 Uoordrecbt ONDEKTKOL WD P BroilihniMn 25 j es 1 Twigt 24 GEHUWD F Vink en J vin der Hiicn via Niener ktrk d UmI Gouderak GEBOREN Ariije ondcri O S iek Aij4er ta i im iogerd ÜVEIILEOE V G Shniierlind 11 B Stolwijk GEBOREN Sander onden T de Janfi en £ de Brnin Jneobua ouden H Sloppeltnburp rri M F rneliue OVEBKDEN U RunJrv Kj J ONDEaTKOLWBi C Nuordejiraaf fj i kool M Slingerland n H Verbosm Haaètr otit OVERLEDEN H Roere 21 j H Bnllnrilg 28 GEHIWD F Nleatje eu A van Doorn Heeuwijk GEBOREN G lelJ oaiera t deG aafeo 1 il J r Ofitt GEHUWD j de Graaf ea 1 nu der Grift ADVERTENTIES GetronWd JOANNES GERHARDD8 KBOFMAN Tan Oouda XN JOANNA WILHELMINA CORNELIA TACK Betuigen teven hunnen dank vo ir de vele bew n van deelneming bg dese gel enheid ondervonden Nijmegen 8 Mei 1878 Getrouwd IIENDBIK WILLEM SCHALKWIJK I AGNETTA ELIZABETH HENDEIKA ROEST VAS LIMBUBQ Gouda 9 Mei 1878 TE BÜUB OF TE W EEN FLINK op een der Tolkrgkste stratmi deter lUd Tb beTTsgen ondar N 61 BurcMi dccer Contant Te Gouda wordt tegen AÜGÜSTI X b TE HUUR GEVBAAGO EEN WOOKUlilS van alle gemakkao voorzien Msl met eeA TUINTJE Opgave van condiÜHi met irutco iltiiwcft onder Letter P bg de BoekhanddMua J VAH BENTÜM ZOON te ïawfa