Goudsche Courant, zondag 12 mei 1878

Zondag 12 Mei N 2139 1878 DeM UolTscbe Malz Pommade is geen geheim middel haar krachtige werking de hoofdhuid te veririsschen het uitvallen der haren onmiddel jk te beletten de groeikracht der haren te beTorderen hoofdzakelijk te hernieuwen is sohefkundig bewezen en tal van gebruikers reeds danken aan deze Pommade een golvend en gezond Haartooisel herkregen te hebben Per flacon il 70 Cents en ƒ 1 JOH HOFF sche Centraaldépot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J 0 vam VHEÜMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt GOUDSCHE COURAMT Wmm en Adverleotieblad voor Gouda en Omstreken ste Dit is het O V i L L L L GETUIGSCHRIFT Mr THEOPBILE gaarne breng ik hulde aac de waarheid daar ik door den inhoud van eeue flesch AMBRICAN BALM aan te wenden heb ondervonden dat daar waar mfln hoofdhaar niet meer aanwezig was wederom is ontkiemd Ook had ik de kalen plek die 4 duim in doorsnede was doen scheeren UEd kunt naar welgevallen over deze evenzoo over mö Vorig schrjven beschikken Rotterdam was get 12 Nov 1877 A flOüNING Jr uitval van Haar Roos of SoMlvers Dun Haar Kale Plekken Pijn in de Scliedelhuid Haar of fiaardworm vroegtijdig grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AME RICANBALM Binnen korten tgd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag 2 de flacon tegen postwissel alsook tegen rembours bjj THEOPHILE Haarknndige Frederiksplein No 32 Amsterdam De inzending van advertentlön kan geschieden tot éón nor des namiddags van den dag der uitgave J = f p I e=am 1 SlUm en Maagplllen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de Slijm en sla maagVer Sterkend gebruikt worden door bare werdmg dr spij ivertering zeer bevorderen m ler goed tegen de gal en zeer zacllt laxerend zyu ziju tegen S2 cent bet doosje met berigi van bet gebrnik veikrygbaar bjj de navolgende Heeren te Aauterdam M ClébauSt C Droog Heilige weg O 821 Bleiswgk 8 v d Kraats Delft E Wilschut Bommel Zalt 3 v d Vegte Deifshaven J B Weaterhoff Deventer Gebroed Tim n Dordrecht H J Giltay Gouda L Schenk op dê Hoogstraat Goriuohem B J B Bosch firma I P Lasonder s Grareiibage J Visser Zoon in de Spuistraat Haastrecht K Oosterling Lauden J T Terbur ib Haarlemmerstraat Lekkarkerk A dea Oudsten Linsohotrn B Kruithof Kotterdam v Staten Kolff korte Hoofdsteeg Stolwyk Wed A Zijderlaan Schiedam Wed A H Bombouts Tiel A Paassen Utrecht Alteoa k Krjon Steenweg over de Don keretr 872 Vlaardiiigen M E Hoffmann Tjadrn Zevenbniien A Prins De SLUM eo MAAOPILLEN bereid volgens het echte recept zyn door mij t Ooaia aUetii en iüluUnd erkrygbaar gtittld bü den beer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL 0 eik doosje der eckte en sinta ioiiheugel jke jaren gebroikta SLIJM en MAAOPILLEN is een biljet voorzien met de bandteekening van J J SCHBEUDEB tpotbeker welke bandteekening zich ook bevindt op iu zegellak waarmede het doo e vaizegeld is Men gelieve daar we attent op te zgn en tiob te wachten voor lietgebraik van eonuamtaksel dat men tracht ia omloop te brengen nolt l TIVOLI Spoorstraat GOUDA ATTEITTIEII Mea biedt TE KOOP san tegen Teel verminderde prijzen DRIE prachtige geheel nienwe PIAMNO S als Een Concert PIANINO H Adam Kruissnarg groot model in plaats van 650 Toor 550 Een prachtig PIANINO A Grand Oblique in elegante kast en rjk met snjjwerk voorzien 500 voor 4S0 Een PIANINO E Bernhardt i Obliqne koper mechaniek met certificaat Tan echtheid in plaats van f 450 voor 400 Voor elk Instrument wordt 5 jaar scbritteljjk gegarandeerd Deze uitstekende Pianino s nit bovengenoemde gerenommeerde Fabrieken in soliede bouw krachtige en achoone toon uitmantende zullen te bevragen en te bezichtigen zgn DONDERDAG en VRUDAG 9 en 10 MEI 1878 van af les roormiddags 10 uur in het Hotel TiVOLl Spoorstraat te Gouda GAAT ITU MAAE EENS bij J van den Berg op de Gouwe C n 59 Koffiehuis en Billard INFORMEEREN MBABA S BEB1NTSE T Er BESTAAT gelegenheid voor een persoon TOT EOST EJI WOOTfl met VRIJE KAMER Adres met frauco brieven onder letter W bjj den Boekhandelaar B A VERZIJL Gouda Te Huur te Gouda aan de UOVTMA SGRACHT eene BENEDENWONING met RUIME KAMERS KEUKEN TUIN en SCHUUR Hnurprjjs 2 10 Te bc vrageu by A vak WIJK Veerstal Kennisgeving omtrent bet Gaarderbock DUKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Bynland lettende hp het bepaalde in artikel 155 laatste alinea van et Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisse van belanghebbenden dat het Gaarderboek voor bet loopende jaar van den Ssten tot den 22sten MEI aanstaande dagelgks de Zondagen nitgesloten van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Bijnland ie Leiden ter insage zal liggen bensvens uittreksels daarvan op de Gemeent Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Baarlemmtrmttr aangaat is de gebonwen van de Stoomgemaalwerktuigen de Cruquiut de Lyttden en de Lttghwater en zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid ie stellen hunne bedenkingen binnen acht dagen na de ier visie ligging en dus vóór den Sisten MEI schrift lök en met de noodige bewjjsstnkken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering in te zenden Lridm 4 Mei 1878 Het nagemaakte Anathe rinMondwater Is b gebrull scbadelijk voor Mond en Tanden Den heer I r J Q POPP k k hof toodarti Reenen Stadt Boguergasse n i Stkomsuobf 21 November 1877 Keed edert drie jaren lijdende aan eene hoogtt lastige Eheumalitche tandpija die in den berftt en winter ten gevolge van de verandenng van temperatuar tflkfus heviger wordt lift ik mij reed nieor malen blociizuigera aan den mond zetten wannloor ik nel üloedTerlira leed Ik beb reeds eene groote mcnigle fleachjes met mondwater zoowel nit de bier Uttiiwtzige apotheken als van die uit de omgering die mij vrtzekenlen dat hun mondwater even goed was als het Popp sohe Aiiatherio mondwater gebruikt evenwel zonder het minste goede gevolg Ik wend mü daarom thans tot u waarde heer k k hoftaiidarts Dr J G POPP met liet verzoek m $ m Toorloopig na de ontvangst dezer letteren twee tieaschen benevens gebruiksaanwijzing van uw voortreffelijk Anatherin moodwater tegen overzending vau kotten te willen zenden Mij reeds bij voorbaat van een gewensoht gevolg overtuigd houdende noem ik mij hoogachtend nw dankbare JOZEF WOHLPAHET Te verkrijgen te Gouda b L Scheuk winkelier op da Hoogstraat A 123 te Rotterdam by F E van Santen KollF apoth en A Schippereijn t Co blauwe porceleiuwinkul te s Hage bü h P SnabiUé apoth te Delft bg A J van Bjjn en J E Kaaweuhoven te Schiedam by C Malta Oz te Leiden bü E Nooidgk te Utrecht bü F Altena eu Kraan te Amsterdam bij F V Windhcim t Co en H H Ulotb k Ct apothek te Oudewater bij T J van Vreotoingen te Saioonhoven bij A Wol r ADVEETENTEN in alle Couranten worden dodelgk opgezonden door den boekh A BRINKMAN te GOUDA EEN Afschrift is VOLDOENDE RIJNLANDSCHE DRCIVEN BORST IIO XIG bet beate middel tegen Hoeetan Heeechbeid enz PATEBSWOLDE 26 Mei 1876 Prov Groningen ÏTrauben sBrust Honir De ondergateekende verklaart dat zijne vrouw na bet gebmik van twee fleschjes R i nlaxoschii DR UI VBNB0R8THONIO uit de Fabriek van den heer W H ZicKEMHEiMKR te Miinz geheel genezen is van een buitengewoon zworen hoest W J Rutgers Landbonwkundlfw Alleen echt verkrögbaar Un flesschen van twee Gulden een Gulden en 65 Cents voorzien van nevenstaand Fabriekstempel Te Gouda bü F H A Wolff Botkoop by A J von Twont Waddtnxveen bn C van Eeuwen Ilaaetrecht b j J D den Hartog OOODA Dl DK VAN A BrTNXV VN Oudewater bfl F Jonker Idenbiug De uitgave dezer Conront geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De prgs per drie maanden ii 1 75 franco per post 2 UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1877 De bevolking bedroeg op 31 December 1877 8142 mannen 9093 vrouwen 17235 van beide geslachten Hieronder zgn begrepen 105 mannen behoorende tot de landmacht De indeelmg der bevolking naar de onderscheidene godsdienstige gezindheden is als volgt Man Vr Totaal Nederduitsch Hervormden 4906 5344 10250 Fransch ot Waalsch Herv 14 19 33 Kvangelitcdi Lntherschen 190 221 411 Hersteld Ëvang Lutherschen 3 2 5 Doopsgez of Mennonieten 17 9 26 BemoDotrauten 192 218 410 Christelök Gereformeerden 175 201 376 Koomsch KathoUeken 2398 2801 5199 OndRoomschen of van de Bisschoppelnke Klerezy 50 76 126 NederduitschelsraëUeten 190 196 386 Tot geen der genoemde gezindheden behooren 7 6 1 3 Totaal 8142 9093 17235 Het getal geborenen bedroeg Monn Vr Beide Qesl Levend 395 377 772 Levenloos 23 17 40 Te zamen 418 394 812 Onder de geborenen waren 31 onechte kinderen 13 iongens en 18 meisjes Er hebben 8 tweeling geboorten plaats gehad De sterfte zonder levenloos aangegevenen was Mann Vr Beide Gesl 287 295 582 Van de overledenen waren er 383 ongehuwd 121 gehuwd 32 weduwenaars en 46 weduwen Van deze stierven Mann Vr Beide Gesl beneden het jaar 115 101 216 van 1 tot 5 jaren 53 51 104 5 10 5 4 9 10 20 2 13 15 20 30 10 5 15 30 40 16 14 30 40 50 15 14 29 50 60 13 15 28 60 70 20 31 51 70 80 26 32 58 boven de 80 12 15 27 Er werden 145 huwelijken voltrokken dat is 33 roiilder dan in het vorige jaar Van deze huwelijke i werden aangegaan tusschen jonkmans en jonge dochters 110 weduwen 5 weduwnaars en jonge dochters 16 weduwen 14 Er werden tot voltrekking van 35 huwelijken bewijzen van onvermogen afgegeven Er werden hy onderscheidene huwelijken 10 kinderen gewettigd Er werden geene echtscheidingen ingeschreven Uit den volgenden staat b jjkt de maandeIgksche loop der geboorten kuwel ken en sterfgevallen Sterfgeiallea Gekseaea Hiwtiykea Miandeo 60 48 59 53 57 43 51 51 81 30 88 61 67 57 75 74 6 5 54 65 71 58 55 68 63 8 11 7 11 18 8 13 16 15 17 8 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Er zijn 2 mannen en 1 vrouw naar s R ks overzeesche gewesten vertrokken terwijl 10 mannen en 5 vrouwen van daar komende zich binnen deze gemeente hebben gevestigd Uit den vreemde kwamen 10 personen 9 mannen en 1 vrouw hun verbiyi hier vestten en 8 personen 3 mannen en 5 vrouwen vertrokken derwaarts De registers van den burgerleken stand en der bevolking worden geregeld bijgehouden Als ambtenaren van den burgerlijken stand bleven de Sleden van hetcoUegie van dagelijksch bestuur en de raadsleden de heeren W Poet Drost en Q A Muller werkzaam De kiezersl sten werden den 13n Maart vastgesteld en den 28n dier maand gesloten Er werden daartegen geene bezwaarschriften ingediend Het aantal kiezers bedroeg als volgt Voor leden van de Tneede Kamer der StatenGeneraal 485 Voor leden van de Provinciale Staten 482 den Gemeenteraad 818 Omtrent de in den loop van dit jaar plaats gehad hebbende verkiezing voor 3 leden van de Prov Staten ter voorziening in de vacaturen door de periodieke aftreding ontstaan wordt vermeld dat de aftredende leden mr A A van Bergen IJzendoom G A van Houweninge en M Bisdom van Vliet allen herkozen werden Voor een lid van de Prov Staten ter voorziening ia da vacature ontstaan door het overlijden van den heer J Droogleever Fortuijn werd gekozen de heer mr J Fortuijn Droogleever Voor een lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal ter voorziening in de vacature door de periodieke aftreding ontstaan werd herkozen de heer mr M Bichou van IJsselmonde Voor een lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal ter voorziening in de vacature ontstaan ten gevolge van het door dr A Kuyper genomen ontslag werd gekozen de heer mr J G Patijn Voor 5 leden van den Gemeenteraad ter voorziening iu de vacaturen door de periodieke aftreding ontstaan werden gekozen de heeren ADVERTENTIËN worden geplaatrt Ton 1 5 regels a 50 Centen iedere regel weer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommen VUF CENTEN W J Fortnijn Droogleever W B van Straaten mr H J Kranenburg G A Oudük en ihr M C F J de Rotte Op den 28n December 1877 had de verkiejang plaats voor een lid van den Gemeenteraad ter voorziening in de vacature ontstaan ten gevolge van het door den heer T P Virulij genomen ontslag Zg leverde geen volledig resultaat op Er moest eene herstemming worden uitgeachi ven op den lln Januari jT Het personeel van den Rood bestond op den 31n December 1877 uit de volgende leden De Heeren Jaar van altr T P Viruly 1879 G Straver G Prince Dr A Lngten t G A Muller W Post Drost Mr A A van Bergen Uzendoorn 1881 J A Remij Mr P P P Kist J M Noothoven von Goor D C Samsom Mr P J Snel W J Portiaijn Droogleever 1883 W B van Straaten Mr H J Kranenburg G A Ondijk Jhr M C F J de Rotte De heer T P Virulg zond ter vergadering van den 4n December uithoofde van zgn aanstaand vertrek uit deze gemeente zgn ontslag in als lid van den Gemeenteraad De Voorzitter wijdde een woord van hulde aan de verdiensten van den aftredende die gedurende meer dan 25 jaren als Raadslid en als Wethouder op zoo welwillende wgze met de leden der vergadering samenwerkte tot bevordering der beün en van gemeente en burgerij De Baad besloot den Heer Viraljj kennis te geven van zgn leedwezen over bet door hem genomen ontslag en hem dank te betuigen voor de diensten aan de Gemeente bewezen hare belangen bg voortduring aan hem opdragende Wordt vervolgd buitenlandT Bulleolandscli Overzli lil Overal blijft men lich veel goeds voorstelleD van de reis van Schoewaloff den Bnssisohen gezant tt Louden naar zijn laslgevers te Petersburg Graaf Schoewaloff kan in 14 dagen terug lün Hij zal de vorderingen en voorstellen der Britscke regeering aan de Eussisohe rrgecring overbrengen eu men zal dus zijne terugkomst moeten afwachten om te weten of het oorlog zal zyn dnn wtl of k congres bijeen zal komeu Men gelooft vry algcmcon in Engeland dat grtaf Sohiiewaluff nnar Eusland pnnt om zijn rrgecring bekend te uiaken met den aard eo den omvaoj der veranderingen in het tract iat van San Stcfano welke de Britsehe regfcring onontbeerlijk acht voo de 4