Goudsche Courant, zondag 12 mei 1878

Laatste Berichten Berlijn lO Mei Schouwaloff is van Priedrichsruhe bedeu namiddag hier aangekomen Hg zal een bezoek afleggen bij Von Bülw en reist heden avond door naar St Petersburg St Petersburg lO Mei De Agence Rtust zegt dat de in omloop zij nde lezingen omtrent de voorstellen welke graaf Schouwaloff overbrengt niets zijn dan vermoedens evenzeer zijn natuurlijk de oommeouren in de dagbladen over die verschillende lezingen vau zuiver hypothetischen aard De Russische regeering zelve draagt nog geen kennis van de voorstellen welke graaf Schouwaloff aan hare beoordeeling zal onderwerpen Had graaf Schouwaloff die per telegraaf ot op eenige andere wgze naar St Petersburg overgezonden dan zou zijne reis doelloos geweest zijn Dit geeft echUfr in geinen deele aanleiding om minder hoop op eene vreedzame oplossing te koesteren Weeoen lO Mei Uit St Petersburg wordt nau de Politucie Corrapondenz gemeld dat de Init igeneraal prins Galyzin ter vervanging van generaal j Trepoff tot chef der politie te St Petersburg benoemd werd FariJB lO Mei In de zitting van den Senaat stelde Buffet eene motie voor om het wetsontwerp betreffende den aankoop van spoorweglijnen naat de commissie te rcnvoieeren De minister Freyoiuct verklaarde dat de regeering zich niet met deze motie kou vereenigen waarna zij door den Senaat verworpen werd Parijs 10 Mei De Senaat nam bet wetsontwerp betreffende den aankoop van spoorwegen aan voor gestald vee en men op sommige stukken land ïtór Juni met den hooibouw denkt te beginnen hetgeen wel onder de groote zeldzaamheden zou mogen gerekend worden De dader van den gepleegden moord te Groningen G H C B is reeds Woensdag ochtend gevangen genomen en heeft bekend Ug was pas uit de bedelaarskolonie ontslagen en was vroeger in OostIndié gedegradeerd korporaal geweest Hij had het geld dat hij nu uit de kolonie had mede gekregen grootendeels daar verteerd met de nu door hem geworgde vrouw Hij was zooals het schijnt tot de misdaad gedreven door jaloezie omdat bedoelde vrouw dien nacht met een and n man was uitgegaan De verdachte is reeds herhaaldelijk veroordeeld eens tot 5 jaar Naar de Gron Ct verneemt is de vermoorde geworgd mot een zakdoek en heeft zij geruimeu tijd met B moeten worstelen De moordenaar begaf zich na zijn misdaad ter raste alsof er nieta gebeurd ware Het Igk is vreesselgk misvormd Dezer dagen il aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal het adres ingediend van de Vereenigiug voor Christelijk Nationaal Sohoolonderwijs Na een betoog te hebben geleverd van de grieven die tegen het ontwerp bestaan maar die werden doodgezwegen wordt ten slotte ia dit adres gezegd ffDe oudergeteekeoden weigeren te gelooven dat Uwe Hooge Vergadering niet zal willen beproeven het bestaande onrecht weg te nemen dat lij in plaats van op het nationaal belang enkel op den wil der kiezers letten Iu elk geval meenen zg te moeten opkomen tegen de door sommigen aangevoerde bewering dat door aanneming van het aanhangig wetsontwerp de schoolquaestie zou ziju opgelost Dit te beweren is volksiuisleiding Neen dit ontwerp wet geworden zal niet anders zijn dan eene poging om nationalen tegenstaud te fnuiken nieta dan de beatendiging van onrechtvaardige ongrandwettigetoestanden niets dan eene van den Staat uitgaande doch vermomde onderdrukking dergenen die volkszedelijkheid zonder gil Kif in den Olirinius naar de Schriften een gdel ilroombcild nclitm do r hen die het tegendeel gelooveu Daarom zal de Itestaande bitterheid de ergernis over het plegen vau onrecht niet af maar toeuenipn Hopende dat Uwe Vergadering bereid tal gevonden wordeu om door wegneming der grieven van een achtenswaarSig deel der uatic vrede en eensgezindheid in het land te doen terugkreren Vertrouwende op hun goed recht maar bovenal op Hem die tot dusver ook onder groote verdrukking kracht tot volharding verleende veroorlooven de ondcTgeteekenden zich aan Uwe Vergadering te ve zoeken elke regeling van het Volksonderwijs te verwerpen waarbij de oprichting van vrije schalen wordt belet of beleramciil door uit de publieke kas geldelijke voordeelen aan de bezoekers der openbare scholen doe te kennen Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN 8 Mei Umbi rla JiiIiidd oudrn C vso der Klem ea C Csmpier 9 Jacob oaderB S Hofman ea A Boef OtEKLEDEX 10 Mei K k Lurjendgk lm ONDE ETEOÜWD 10 Mei A tan d r Spelt 22 j en i Matse 18 j W C de Keizer 23 J ra E EdrUae 29 J GEHUWD 9 Mei II W 8clulli gk ei A £ U Boest van Lit borg Waddinxvaeu OEROIIEN Johaniia Bartma oiiilera L Killeateia en l Janisaat Willem Adnauua ouders J N Both ea A H inb Apobaia ouders A Verweij en A van Ss Jubaniies ondera i Slootjea eo H van der Maat Arie ouders l de Riiter en T Verkerk OVEBLEDtNr A Hofman 40 j geh met P den Blank 1 J van klaveri Q 5 m Ü NDERTROUWU B Lommerie en S Overea I ADVERTENTIÊM Werd in Engeland ottlanga een proces gevoegd waardoor de waarde van het echtelijk geluk werd getaxeerd te Pargs heeft dezer dagen de rechter de schoonheid eener vrouw moeten waardeeren Een zeventienjarige jonge dame werd in een omnibuszittende aan het gelaat gekwetst door het schichtig worden van een der paarden die een lantaren verbrijzelde waarvan de scherven haar troffen De eisch tot schadevergoeding werd door haar vader ingesteld omdat door het gedeeltelük verlies vau schoonheidde toekomst van het meisje benadeeld werd Derechter in eersten aanleg stelde die schade op duizend francs de hoogere rechter op 6000 franc J en ongeschonden meisje is dus i OOO francs meer ptaard dan een waarvan de neus beschadigd is Althans in ïrankrgk i De vader kan nu den bruidschat met 6000 franoi verhoogen en alles is weerin orde In het gebouw dër maatschappg Tot Nvt tan t Algemeen te Amsterdam werd Donderdag de 64e algemeene vergadering gehouden van het hoofdbestuur met afeevaardigden van verschillende afdeelingen in Nederland van het Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen De voorzitter van het hoofdbestuur mr N II Teding van Berkhout hield een openingsrede waiirbij by de geschiedenis van het genootschap de verbetering van het lot der gevangenen den arbeid en de voeding in herinnering bracht en ten slotte op de noodiakelijkheid wees om het stelsel van celstraf algemeen te doen toepassen waartoe allereerst wgziging van den Code Pónal vereischt wordt De algemeene secretaris de heer Lauxillard bracht hierna verslag uit over de verrichtingen van het hoofdbestnur in het afgeloopen jaar Het had een onderzoek ingesteld naar de klacht dat de doelmatig ingerichte cellulaire gevangenis te Middelburg bijna ongebruikt wordt gelaten doch die bewering Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bg het overladen van onzen Reliefden Vader en Behuwdvader deu WelËSelea Heer 1 C ECK betuigen wij onzen hartelyken dank J A ROEST VAN LIMBURG C M ROEST VAN LIMBÜRQ Eci Gouda U Mei 1878 1IÜ2IEE0NSEIIWIJ2EI CRABETHSTRAAT Q 18 beveelt zich tot het geven v n PIANO of ZANGONDERRICHT beleefd lgk aan BENIGE SCHILDEESEHECHTS gevraagd Adres Korte Tiendeweg D O JQHs VOS ZOi üAG a s weer 7 PORTRETTEN i f h H SERRE bel ps tn ran het T k De fondsen zgn gerezen op dit bfriclt dat ook ïtel voldoening gewekt heeft iu Kusljud Kr is wel gteu eukel bewijs geen offioieïle verkluriug dut graaf Sohoewnloff deïe opdracht gekregen heeft doch op grond van hetgeen de Standard en Titaes hebbeu medegtdetld gelooft uieu dut het tv i ir i3 en de reden waarom men er erhengd over is ligt voor de hand Niets niaaktd het oorlua igfvaar ïoo groot aU het stugge ïwygen vim de l iigelsche regeering Zij wilde gi en eougres zg keurde het traotaat af zg wapende zich ten oorlog maar zij wilde niet zeggen welke gedeelten van het congres zg veranderen wilile en hoe ze de Tarksche erfenis wilde regelen Iedereen werd hierdoor misleid Terwgl de cene minister aan de Grieken zegl dat hunne belangen behartigd zullen worden overreedt de heer Layard de Turken dat lordt Beuconsliild hun beste vriend is en verklaren dat 150 000 Turken onder Eugelsche vlag de Russen zullen bevechten Dit verontrustte de geheele wereld want de Engelsohe regeering misleidde of de Turken of de Grieken daar hunne belangen volkomen tegenstrijdig zijn Zoo aan deze misleiding een einde gemaakt wordt doordien ten laatste bekend wordt wat Engeland tot bescherming van zgn belangen eischt kan de toestand een weinig minder gevaarlijk worden In Engeland blgft de partij die ten gunste van den vrede een verzoenende houding en deelneming aan het oongre verlangt ijverig aan het werk Ken 1200 geestelyken der Episcopale staatskerk hebbeu het protest mede on erteekend waarin een oorlog net Basland als dpellops en verkeerd veroordeeld wordt Dar vm Fronde de schilder Btrne Jones de dichter Morris Catyle lord Sfaaftesbu y en Spurgeou zijn de eersie onderteekenaars De Oostenrijksche bladen bevatten eenige toelichtidgen op de voorgenomen finauciieele mobilisatie die op dit oogenblik zooveel verrassing heeft teweeg gebracht zij klinken niet onwuarachgnlijk in de ersle plants is het opstellen van een legercorps aan de Hongaarsch fiumenische grenzen noodzakelijk met Let oog op de voortdurend gespannen verhouding tttsseheu Ruraenié en Busland de nieuue militaire overeenkomst door Rusland voorgesteld wordt door Ruraenie onaannemelijk gevonden en men is van Rusland gewoon dat het spoedig gereed is knoopen door te hakken komt het uu tot een botsing dan zullen de Eumenisohe troepen de Oostenrijksohe grenzen overtrekken ten einde niet door le Bussen ontwapend te wordeu Wanneer dat geschiedt en men behoort het te rekenen onder de BLogelgkheden dan dienen Oostenrgksche sol daten gereed te zijn om de Bumeuische broeders te ontwapenen en te interneeren De Commissie voor het JuigleioA in de Ooatenrijksche KamHr heeft met spoed het wets ontwerp tot regeling dAr schuld van 80 millioen behandeld en de beide attikelen waaruit het bestaat zonder eenige wijziairig aangenomen Tot delging der genoemde schuld wordt in art 1 bepaald dat daarvoor zal worden aangewend het bedrag dat de Oostenrgksche Staat jaarlijks van de zuivere opbrengst der gepriviligeerde OostenrgksohHongaarsche bank te vorderen heeft terwijl m art 3 het bedrag voor ieder der Bijkslanden in de schuld te dragen is bepaald voor Oostenrijk op 50 en voor ifongarge op 30 percent De telegraaf kwam dezer dagen met bet bericht dat de gezondheidstoestand van Bismarck weder minder gunstig is de neuralgische pijnen zgn heviger loodat er weinig waarsohgnlgkheid bestaat dat lig in deze zitting van den Egksdag zal Verschguen Woensdag werd in het Duitsche Parlement de behandeling van de i Gewerbeordnuug voortgezet en wel over de regeling van de verhouding der leerlingen en van den kinderarbeid wanneer de behandeling van dit gewichtige ontwerp is afgeloopen hopen wg e n overzicht te geven van het resultaat het aantal ingediende amendementen blijft voortdurend groot en de discussie daardoor taai Het wetsontwerp betreffende de tabaksenquéte zal niet zooals algemeen verwacht werd door den nieuwen minister vau financiën Hobreoht worden verdedigd maar door den president der Rgkskanselarg Hofmann en den geheimraad Huber Wil de Hegeeriug eenige wijzigingen in het ontwerp toestaan zoodat het onderzoek ten opzichte van de tabaksfabrikanten minder streng wordt dan zal het ontwerp niet naar ten oommissic worden verzonden Havas deelt het bericht mede dat de commissarisgeuetaal van e Pargsche tentoonstelling Krantz zon worden benoemd tot civiel gouverneur van Algerië De algemeene bcraadclagingen in den Franschen Senaat over het aankoopen van kleine spoorweglguen ziJD Woensdag gesloten terwijl Donderdag art 1 na verwerping van een amendement van uiillaux met 156 te en 144 stemmen werd aangenomen met 177 tegen 43 stemmen De argumenten die de Minister tot verdediging van het ontwerp aanvoerde waren dezelfde als die welke vroeger iu de Kamer hadden dienst gedaan maar bet voornaamste wapen tegen Buffet Caillanx o a was dat Preyoiuet duidelgk aantoonde dat het ontwerp in kwestie in hoofdzaak van Caillaux zelf afkomstig was dat het tegenwoordige Kabinet niet aansprakelijk kon worden gesteld voor de verwarring die zyn voorgangers hadden achtergelaten De quaestie van welke taal de burgerlijke autoriteiten in de Ylaamsche provincies van België zich voortaan zullen moeten bedienen heeft aanleiding gegeven tot een stormachtige disoussie De Antwerpsche afgevaardigde Delaet hief een waren oorlogskreet voor de Vlamingen aan en beweerde dat zij zelfs onder Willem I niet zoo waren verdrukt als sedert 1830 Het had zelfs al den schijn dat hij geneigd zou wezen tot een nieuive revolutie mede te werken althans op hefiigen toon riep hij uit dat de Vla mingen het moede zg ii zich langer den tegenwoordigeu staat van z ikeii te l iten welgevallen Gelukkig hebbeu de Vlamingen sommige eigenschappen met kleine honden gemeen zij maken wel een groot misbaar maar bijten niet Intusschen aciitle de heer Duraortier het wenschelijk den heer Delaet op te merken dat hij te ver ging waarna de Minister van financiën de heer Mnlon in een korte rede de verzoeningsgezindci strekking van het wetsontwerp verdedigde naarvan hij de aanneming verzocht in het belang der eenheid en scherp voorzeker maar welverdiend was het zijdelingsche verwijt aan den heer Delaet door dtn heer Duinorlier gegeven Vlamingen en Walen zgn slechts voornamen België is onze geslachlenaam Geen wonder dat de lieer Delaet in zgn schulp kroop en ten slotte het ontwerp met algeraeene slemmcn werd aangenomen BINNENLAND GOUDA 11 Mei 1878 Voor de akt in de Pransche taal werden Donderdag te s Hage geëxamineerd 6 candidoten 2 werden afgewezen en 4 toegelaten waaronder de heer O W van der Beek uit Bodegraven Voor de akie als hoofdonderwijzer werden van de 13 cindidaten 8 afgewezen en 5 toegelaten waaronder le heeren L Mulder uit Boskoop tn J Tilma uit Alphen a d Rijn Blijkens mededeeling van het Hoofdbestuur van de Ned Maatschappij tot betordering van Ngverheid is in de vacature van het voorzitterschap door den dood van prof v d Willigen tijdelijk voorzien door de opdracht van die functie aan den oudsten directfur den heer v Itcrson alhier die op zich genomen heeft iu die hoedanigheid de aanstaande Algemeene Vergadering te leiden Het vice presidium wrrd opgedragen aan prof E S van Baumhauer te Haarlem Met den toestand van den minister de Eoo van Alderwerelt schijnt het naar mm met leedwezen verneemt achteruit te gaan In de laatste dagen heeft de patiënt die gelijk men w eet tot dusverre ofschoon zeer veel marlen lijdende den ganecheu dag zich met de behandeling en het nazien van alle zaken bezig hield weinig Kunnen verrichten In dezen tocsöind is den patient door zgnc artsen ten sterkste aanbevolen voor een paar maanden rust te nemen en zich naar het buitenland te begeven Men wil eten dat de minister dien Igd te Nizza zal doorbrengen Staten Qeneraal Tweede Kameh Zittingen van 9 en 10 Mei 1878 In de zitting van Donderdag zgn de beraadslagingen aangevangen over het wets onlwerp tot verhooging der Indische begrooting aanleg van spoorwegen op Java invoering van nieuwe belastingen verhooging der kosten van bezetting in Alchin Ouderscbeidene sprekers opperden ernstige financicele bezwaren tegen den aanleg van groote werken met hel oog op den toestand der schatkist Het ontwerp werd door enkele verdedigd in verband met de belangen en de behoeften van Java In de zitting van gisteren zijn de algemeene beraadslagingen over het ontwerp tot verhoojfing der Indische begrooting voortgezet en geëindigd De minister van koloniën verdedigde do voordracht op grond van de noodwendigheid der Indische spoorwegen die niet afhankelijk moeten zijn van den minder goeden finanoieelen toestand Zijn streven was overigens de versterking der Indische middelen De nederzetting door een Engelsehe compagnie op Borneo behoefde geen ongerustheid te baren De zaak bleef de aandacht der regeering bezighouden De minister was het eens met den heer FraBsen van de Putte dat geen aggressieve politiek iu Atchin moest worden gevolgd Maandag voortzetting der beraadslagingen over art 1 aanleg van twee spoorlijnen op Java Iu de Donderdag gehouden vergadering van het departement s Gravenhage der Nederlandache MaatscAappij tot hmordering van Nijverheid werd een van het Hoofdbestuur ingekomen antwoord voorgelezes op het rapport van het departement betreffende de bemoeiingen van de indertijd benoemde commissie uit zijn midden voor den te Gouda te houden wedstrijd op kunst nijverheidsgebied Uit deze missive bigkt dat andere departementen wel deelneming san den wedstrijd gevonden hebben zoodat het Hoofdbestuur met meent te moeten gevolg geven aan deg wensch van het Ilaagsche departement om den wedstrgd tot het vplgend j ar uit te stellen met hei oog op den te korten tijd van voorbereiding en meer andere belemmerenxle omstandigheden die het welslagen er van dit jaar dreigen in gevaar te brengen Ook wordt in de missive herinnerd dat deze eerste wedstrijd slechts een proef is op kleine schaal in volgcnile jaren voqr verbetering vatbaar Aan de uitnoodigihg van directeuren tot alle departementen gericht om pleatsrnimte aan te vragen daar te Gouda reed looalen voor den wedstrgd beschikbaar zijn gestcid zal s Oraveohage dus geen gehoor kunnen geven om de meergemelde reden dat de beraoeimgen van de Haagschc sub commissie om tot deelneming op te wekken vruchteloos bleken te zijn Uit Den Haag wordt aan de Arnlt Ct o a hetvolgende gemeld Het wets ontwerp tot den aanleg en verbetering van eenige werken ten behoeve van de binnenlandsche scheepvaart is in de afdeelingen van de Tweede Kamer der Stalen Generaal over het algemeen met welwillendheid ontvangen Men ontveinsde zich evenwel niet dat door deze werken da kosten van onderwgs eu nanhg van iitaats spoorwegen de hooge opdrijving voor Oorlog den oorlog van Aljeh den aanleg van de haven te Batavia en van eenige spoorwegen op Java enz de fioancièele toestand van Nederland zeer slecht is en matiging noodig maakt Het gevolg van bovengenoemde zaken is dat de voorgestelde leening van 43 millioen uiet voldoende zal wezen en men niet slechts nog meer zal moeten leenen in de votgeiidr jaren maar ook de belulingrn zeer zullen moeten verhoogd worden om de riuiui en aflossingen diir leeiiingen Ie dekken Het hoofddebat lifp vooral over de vaart van Amsterdam naar den Kgn en de Waal daar men de overige werken meer beschouwde als hulpmiddelen om dit grootp werk te doen aannemen Het nieuwe kanaal door de eldersche Vallei vreesden velen dat niet iu staat zou zijn o1n den vcrloopen handel tiisschen Amsterdam en Keulen te doen herleven Hoewel het op de kaart de kortste afstand vormt zoo zou het om te bevaren veel Igd en geld kosten iaiiuers dit kanaal is zeer bochlig heeft veel sluizen en is sli chts 20 meier breed De schepen die het bevaren zulh n zich dus allen moeten latcu sleepen de sleepbooljes zullen niet n ecr dan oen paar aken te gelgk kunnen sleepen en langzaam moeten varen omdat de aken aiid rs ri vaar loopen met de boorden van het kanaal in a iurukiug te koiniii De voorstanders van hel plun AVnldorp wezen er op dat door de groote breecfte van dit kanaal namelgk van 30 meier en door de rcehie richting het veel sneller kan worden bevaren wellicht dikwgls van zeilen gebruik zal kunnen gemaakt worden en de sleepbootcn vgf zes skeu te gelgk zullen kunnen sleepen Het Aliemem üandtlsilad zet de voordeelen van de voorgestelde successie belasting uiteen Op drie punten vestigt zg de aandacht In de eerste plaats brengt die belasting geen stoornis in het handels verkeer geen belemmering in de ngverheid zij komt slechts zelden terug en laat de menschen alleen betalen op t oogenblik dat zg rgker wordeu zonder hen daarna weer herhaaldeIgk met den fiscus in aanraking te brengen In de 2e plaats past zg in het knder onzer belastingen daar lij naast de menigte verterings belastingen die wg hebbeu het vermogen belast en als zoodanig een niet te verwerpen surrogaat is voor de meest wcnschelgke belasting die op het inkomen die echter bg oAs nog geen bgval zou kunnen vinden In de derde plaats heeft zg dit groote voordeel dat zg terwgl de opbrengst van vele andere belastingen stnfionnair blgft geljjken tred houdt met de vermeerdering van het maatschappelgk vermogiyi zoodat bij de steeds stggende uitgaven door deze belastingen ook de inkomsten steeds zullen toenemen en dat wel zonder dat de belaitiugtobuldigrn zwaarder worden gedrukt Het blad vraagt ten slotte welke belasting zoovele en zoo groote voordeelen in zich vereenigt De leden der Kamer die zich de trouwens zeer gemakkelijke taak hebben gesteld de schaduwznden te doen uitkopen zouden zich verdienstelijker hebben gemaakt zoo zg een voorbeeld hadden gegeven van een belasting dia meer lichtzijden heeft Als een bewgs vau buitengewone gro izaamheid wordt uit Zoeterwonde gemeld dat sedert den In overvloedig gras gemaaid wordt als groen voeder I onjuist bevonden Het genootschap telt thans 40 l afdeelingen met 2752 leden of 88 minder als het vorige jaar Hij deelde voorts mede dat uit verschillende gerechtelijke statistieken gebleken was dat de toepassing van celstraf in de laatste 20 jaren verviervoudigd was Ook dit jaar was weder aan vele gevangenen hulp verleend bij de uittreding van de gevangenis en aan velen van hun betrekkiugen bezorgd De penningmeeater deelde mede dat de ongunstige ataud van zaken over 1876 in 1 j77 hersteld was en er nu een kleiu batig saldo in kas was De rekening bedroegin ontvangsten uitgaaf ƒ 19 129 72 j wjlke na onderzoek eener commissie goedgekeurd we d Tot leden van het hoofdbestuur werden gekozen in phials van de heeren W Mulder overleden en jhr J C Smissaert die bedankt had de heeren rar J Jager gnffier bij het kantongerecht en jhr mr B de Bosch Kemper rechter plaatsvervanger beiden aldaar Op een missive van den minister van justitie met verzoek om de zorg van het Genootschap uit te breiden tot de ontslagen bedelaars uit de gestichten Ommerschans en Veenhuizen werd besloten te I antwoorden dat het Genootschap van oordeel is I dat de zorg voor deze categorie van veroordeelden niet op zijn weg ligt dan alleen in boitengewoue gevallen Een breedvoerig debat werd gevoerd over eene verklaring der atdeeling Utrecht die bespeurd had I dat e bij ontslagenen nit de cellulaire gevangenis I een lichamelijke verweeking en verslapping was out I staan waardoor hg gernimen tijd na zijn ontslag ongeschikt was voor den arbeid De afdeeling wensoht dat de aandacht van den minister van justitie op deze zaak worde gevestigd Het resultaat was 1 geconstateerd werd dat veel aan de voeding ge e j gen ligt doch dat andere afdeelingen niet tot de ontdekking waren gekomen van de oorzaak waarom I vele gevangcuen zoo verzwakken Besloten werd aan al de afdeelingen een nauwkeurig onderzoek omtrent I deze zaak aan te bevelen en de resultaten daarvan op de volgende vergadering te willen kenbaar maken llierna werdt de iKrechtiging van gevangenen bene I diii de 10 jaren besproken en daarna de vergadering gesloten Uit een particulier schrgveu uit de Transvaal verneemt de Kamper Ct dat de heer W J Van I Gorkom met zijue familie in de eerste dagen van Juui in Nederünd terug zal xija De spoorwegdieven zijn nog muzikaal ook Tus scheu Lier en Eindhoven is van eene bezending I muziekinstrumenten een klarinet ontvreemd Men I heeft den muziekliefhebber tevens remmer op een trein spoedig gevat I INGEZONDEN I Hoe langer boe meer ondervindt men zoowel i buitenlands als hier te laAde dat het rivierwater waarlegen men altijd bezwaren hod mits behoorlijk I getltrecrd uilmuuteiid voor driukwater geschikt is Sleolits ctin voorbeeld o a iu onze nabgheid is zeker goed onder de aimd tcht van het publiek te I brengen I Het aauUl verbruikers von de Waterleiding te Rotterdam was In het jaar 1874 901 1876 206S i 1876 2900 Htt waterverbruik was in het jaar 18 6 1 660 121 cub M of 4246 c M per dag 1877 ï l 87 6141 I 1878 I Over de maanden Januari i Februari 660 661 8229 Maart S I Bij het in 1869 door Burgemeester en Wethouders I aan den Raad ingediend fiuantiecl plan was eerst in het 6e jaar op dezy uilkomst 6000 oob M per dag gerekend en toch vond deze veronderstelling toen nog bestrijding Hieruit mog dus wel worden afgele d dat de algemeene dpeluarae door de Rotterdamsche Burgerij boven verwachting groot ia en dat zg de Drinkwaterleiding als e n weldaad voor de Gemtente erkent en op prijs stelt Het offioieele Verslag daarover zegt verder I De kwaliteit van het water bleef uitmuntend vol doen De scheikundige samenaiclling wordt door I de heereu Schalkwijk en Pennink geregeld bepaa d I ten einde de directie in staat te stellen zich van de werking der filters rekenschap te geven Daarentegen verminderde sterk het verbruik uit de publieke standpijpen hetgeen aan het toenemende aantal huisleidingen raag worden toegeschreven en dus niet betreurd behoeft te worden volgeus de berichten is dat vooral ook daaraan toe te schrijven dat de miugcgoede hoc langer hoe meer tegen 10 ets per week een kraan iu buis hebben genomen