Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1878

Woensdag It Mei 1878 N 2140 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken N KOIJINGS Hz Lang e Tiendeweg D 50 Gouda Onfeilbaar Middel Ondergeteekende heeft de eer te berichten hjj sedert 3 jaar een middel heeft uitgevonden tot geheele UITROEUNG VAN WANDGEDIERTEN uit alle Woningen zonder het Hout ea de Verf te beschadigen Hjj biedj zich bij deze beleefd aan tot het REINIGEN VAN WANDGEDIERTE Van de stiptste geheimhouding kan men verzekeid zjjn verschillende getuigschriften ziJn voor de belanghebbenden ter inzage Geene betaling behoeft te geschieden voor men overtuigd is van de geheele vernietiging J DE JONG Az Tim H Knipersteeg K 107 Gouda mm mum en mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PE T£RS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franke verzonden Alles wordt franko huis geleverd Nïï MAAB EENS J H KIEBERT harkt gouda Geëmailleerde PORTRETTEN naarde laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duuraaamheid gewone Photographiën overtreffen VEKGROÜTINGEN Lijsten Passepartouts enz bij J van den Berg op de Gouvf e C n 59 Koffiehuis en Billard INFORMEËREN 20NDABA S EEBINTHET in een FABRIEKZAAK iemand een goede hand schrijvende en goed kunnende rekenen kennis van talen strekt tot aanbeveling tegen goed salaris Adres met franco brieven onder letter O aan het Advertentie Bureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel te Gouda Ontvangen St LOUIS TONGEN Wilsons HAM en CORNED BEEF PALING in gelei 2ALM KREEFTEN SARDINES voorts verschillende soorten PATÉS in blik GALANTINE de VEAÜ GALANTINE de VOLAÏLLE Gouda Wed P J Mcikcrt Op Vüordeelige voorwaarden IS EEN 297e S taats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 27 MEI 1878 HUIS met TUIN e Huur aan den FLUWEELEN SINGEL alhier geschikt voor een KLEIN GEZIN Adres met franco brieven onder N 62 bij den Uitgever dezes Men verlangt van 9 tot 4 ure een NET KINDERMEISJE niet beneden de 15 jaren liefst die eenig naaiwerk kan verrichten Adres onder No 63 an het Bureau dezer Courant In de Sociëteit Ons Genoegen Boelekade wordt een FATSOENLIJSE JONQEN GEVRAAGD Er BESTAAT gelegenheid voor een persoon TOT im EN INWONINQ met VRIJE KAMER Adres met franco brieyen onder letter W bij den Boekhanddaar B A VERZIJL Gouda GEVRAAGD 2 a 3 BEKWAME Konliiglnnebruod l eestgfebak Prlncesüen brood Ueereiibankct divers klein Uebak b j W I Uiiaijuiaakerg Haven It 17 DE EIGENAAR VAN EEN die gemerkt zijn aan de vleugels en aan de pooten en zich thans ophouden in den Zuidplaspolder onder de gemeente Moordrecht wordt verzocht zich aan te melden bjj den BURGEMEESTER van Moordrecht Openbare Verhurino VAN EEN PERCEEL BUITENLAND gelegen onder Moordredit bij de R C Kerk ter grootte van ongeveer S j Hectaren voor het Öaisoen 1878 om éénmaal te HOOIJEN en daarna te BEWEIDEN Ten overstaan van den Notaris A KLUIT te Moordrecht op VRIJDAG den 17en MEI 1878 des voormiddags ten 10 ure te Moordrecht in het Logement het Posthuis Informatien zijn te bekomen tea kantore van genoemden Notaris Alle soorten van prima qualiteit KU1JI DU1G1 VAK E THU ES te Lud Mrigshafena Rh tot de meest concurreerende pryzen verkrggbaar bjj Van Wagenlngen Reijser te Dordrecht Dames Zangvcreeniging Het Ie CONCERT is bepaald op DONDERDAG 16 MEI a g Zij die nog Lid der Vereeniging wenschen te worden gelieven zich vóór WOENSDAG 15 MEI aan te geven Het Lidmaatschap bedraagt 2 50 s jaars en geeft recht tot toegang met ééne Dame Entree voor meerdere Dames mits nit hetzelfde gezin 0 25 De Programma s worden in het begin dervolgende week bekend gemaakt Hm BESTÜÜB De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het VERHUREN van DEKKLEEDEN I en het maken van Z0N8CHERMEN WA8CHZAKKEN enz van Vlaamsch Linnen leer bestand tegen het water J IJPELAAR JzN Mr Zeilmaker l B VAN ES blijft zich voortdurend minzaam aanbereien voor het repareeren van NAAIMACHINIIS het verrichten van alle IJZER en KOPEfiDRAAIWERKEN alsook voor alles wat tot het Smidsvak behoord OPENBARrVlIÜiÖilPMG op MAANDAG 27 MEI 1878 voorm ten Elf ure in HBr Schaakboed te Gouda vau 1 een zeer ruim hecht en sterk WINKELen WOONHUIS met ERF PLAATSEN en TUINTJE sedert onheugelijke jaren dienende als floris8antei iOO 7i C if J aaa den Langen Tiendeweg wflk D No 49 te Gouda 2 een uitmuntend stuk TUIN of BOUWGROND gelegen achter het vorige perceel en langs de Vest of het Plantsoen ook zeer geschikt tot het bebouwen met huizen 3 een GEBOUW zijnde tw e HUIZEN of PAKHUIZEN onder één dak aan de Vest of het Plantsoen ongenommerd bezgden het eerste perceel Alles te aanvaarden 1 Jaljj 1878 Veiling afzonderlj k ea bjj combinatie Breeder bjj biljetten en nadere inlichtingen bij Notaris Mr KIST te Gouda Heden had ik het genoegen van den WelEdelen Zeer Geleerden Heer Doctor Wap het volgende Bchrjjven te ontvangen T Delft den 1 Mei 1878 Zeer i eaclite Heer BREETVELT Ter gelegenheid van mjjn twee en zeventigste Geboorteverjaardagteest voel ik mjj gedreven tot het volbrengen van een Erkenteljjkheidspligt ie Uwen opzigte door nameljjk hulde te brenoen aan de onwaardeerbare dienst mjj bewezen m Ot de voortreflijke Watten Abuhaubblns in Uwe Fabriek vervaardigd jm die zonder eeuigen twijfel op den naam van OBZONVHEIDSWAXTEN alle aanspraak maken mogen Ik ten minste heb er den heilrnken invloed onbetwistbaar van ondervonden in de afgeloopen winter ter genezing eener pijnleken en verontrustende beenwonde die m maar al te lang vreesljjk kwelde en nu eindelflk gebukt heeft voor de heelende kracht Uwer aanhoudend toegepaste Watten Was geteekend Dr WAP Ik wenschte op dit bericht de aandacht van het publiek te vestigen tevens verzoekende wel te letten op de echte soort alle onderteekend door A BREETVELT Az Verkrijgbaar a 30 cents per pakje in de bekende Depots by T A G VAK DETH Gonda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER Zook W Wagest Rotterdam OTTO HOOGENDIJK CapelUajd JJiul T W DEK UIL Schoo nlioven GODDA DBUK VAK A BrINKMAN Paricmentairc Werkzaamheden Het zwaard door den heer van Kerkwgk boven het hoofd van den minister van waterstaat opgehangen is in de zitting van Maandag onschaaeiyk gemaakt De tweede kamer der Staten Generaal zoo luidde het voorgestelde vonnis van oordeel dat de overeenkomst tnsschen den minister van waterstaat handel en nijverheid en het gemeentebestnar van Rotterdam op 18 Maart 1878 getroffen niet had behooren te zijn gesloten zonder dat wettelgke vaststelling der aan die overeenkomst verbonden uitgaven uitdrukkelgk voorbehouden of voorafgegaan ware gaat over tot de orde van den dag Het recht om de koorden der benrs in handen te hebben is hier te lande steeds hoog gewaardeerd op dit recht aan onze vertegenwoordiging geschonken meende de interpellant dat inbreuk gemaakt was en de heeren van der LoeS en Borgesioa waren het met hem eens l ken slechte schnld werd den minister toegevoegd en alles zal vergeven worden Wjj sollen mite er beterschap beloofd wordt om de urgentie der zaak deze overtreding door de vingen zien Maar de minister bekronde geen schuld door hem was in s lands belang gehandeld door hem waren de rechten der vertegenwoordiging niet aangetast en met 49 tegen 8 stemmen stelde de vertegenwooldiging hem in het gelijk en den Teonteltor der thotia in bet ongelfK Minder gelukkig dan zjjn collega was de minister van jnstitie in de eerste kamer Nadat deze in de zitting van Maandag de onteigsninnwet voor den spoorweg van Amersfoort naar I menen met 30 tegen 2 stemmen had goedgekeard verwierp ziJ net wete ontwerp tot Bestraffing der bedelarij een ontwerp dat ook in de tweede kamer een krachtige bestrgding bad ondervonden De inbreuk daardoor gemaakt op de rechten der bnrgeriyke armbesturen vond vrij algemeen afkeuring de bezwaren der minderheid in de tweede kamer werden in de eerste kamer den minister nog eens voor oogen gesteld doch deze die dat ontwerp nit volle overtuiging voorgedragen en verdedigd had wankelde niet Hg bleef vertrouwen dat de voorgestelde regeling een goeden invloed zal uitoefenen Elke regeling ondervindt bezwaren en zelfs de volmaaktete wet kan die opleveren terwgl die hier te breed worden nitgemeten en óf ongegrond öf overdreven zijn De verandering der tegenwoordige bedelaarskoloniSn in straf koloniën kon niet plhats hebben dan na de vaststelling van dit ontwerp de verdediging baatte niet met 25 tegen 9 stemmen verwierp de eerste kamer dit voorstel waarna zij weder voor eenigen tgd is uiteengegaau daar de werkzaamheden vooreerst voor haar waren afgeloopen Donderdag begqn in de tweede kamer den strgd op koloniaal finantiëel gebied Drie ontwerpen waren aan de orde gesteld die schgnbaar zonder eenige betrekking op elkander toch ia een nanw verband staan Verhoogirig der Indische begrooting de leeningswet en het ontwerp tot het heffen vai een recht van successie in de rechte Ijjn om uit die opbrengst de rente der leening öf datj dan een spoorwegleening 6f een koloniale leening is te betalen De verhooging der Indische begrooting was TOoreerst ongeveer drie millioen voor spoorwegen op Java 53000 ter voorbereiding der invoenng Tan een belasting op het per oneel en op het patent ypor de Euj opeauen en deraethengelijk gestelden op Java en eindelijk ruim twee mil lioen ter bestrijding van meerdere nit aven op Atohin Dit ontwerp was het eerst aan de orde en de heer Wintgens opende het vuur tegen dit en de volgende ontwerpen waarlyk de schildering van onzen teestand door dien afgevaardigde was zooals men kon verwachten niet rooskleurigVeel buitengewone uitgaven en de bijdragen van Indië gaan verloren De voorstellen omtrent den spoorweg waren voorbarig de 53000 voor de voorbereiding der bela ting is inconstitutioneel en getuigde van zwakheid omd t daardoor op de schouders der vertegenwoordiging geladen werd wat in zijn geheel d or de regeenng moest gedragen worden en dan Atehin hoe dikwijls reeds heeft die afgevaatdigde over Atehin het woord gevoerd Duidelijker dan de heer Wintgens sprak nog de heer Corver Hooft Wat is het doel van ons koloniaal bezit Is dat doel uiteluiteud het belang der inwoners ot veeleer ons belang Hebbeu wiJ reeds al onze handelsvoordeelen aan den vreemdeling afgestaan thans moeten wij de voordeelen van Indië trekken Men zou zoo iets uit den mond van een Nederlandsch atgevaardigde hoorende waarlgk denken dat Indië nooit anders dan een lastpost een tweede Suriname voor ons geweest is men zou gaan vergeten dat wij schpldeu geamortiseerd onze spoorwegen en waterwerken gelegd hebben van Indisch geld en dat Indië zelt nog behoefte heeft aan de meest dringende zaken Indië moet ten behoeve van bet moederland geëxploiteerd worden M n zon waarlgk denken aat dit een geheel nieuw denkbeeld was en toch hoevele protesten zijn niet reeds door het deukende deel des volks aaogeteekend tegen het stelsel dat Indië beeft doen uitzuigen om ons in weelde te doen leven Maar waartoe langer bij die verouderde denkbeelden stil te staan er waren toch ook nog andere bezwaren staatsaanleg of particaliere aanleg van spoorwegen werd ook door verschillende sprekers ter sprake gebrach de Nederlandsche spoorwegen geven slechte pCt rente aan den staat van de 140 millioen die zj gekost hebben is daardoor de staatsaanleg niet veroordeeld en moet nu dit stelsel in Indië ingevoerd worden op gevaar af van in proces te geraken met de Indische spoorwegmaatschappy Een hoogst gewichtige vraag werd door den heer Lenting gedaan naar aanleiding der berichten in de dagbladen omtrent het hgschen der Engelscbe en het nederfaalen der Solosche vlag door sommige vorsten op Borneo ten gevolge van den afstand hunner landen aan zekeren baron van Overbeeke een tweede James Brooke In de zitting van Vrijdag toonde de minister aan dat Broenei waarvan hier sprake is een onaf hankelyke staat is op de Noordoostkust van Borneo Reeds 11 jaar geleden heeft een Amerikaan concessie gehad om op die plaats een kolonie te stichten die concessie is later overgedragen aan baron van Overbeeke consulgeneraal van Oosteuryk te Hong Kong die nu met Engelsch kapitaal het voorgestelde doel tracht te bereiken dat eer voor dan nadeelig voor ons gezag in Indië zal ziju waarom het gebeurde niet de minste zorg behoeft te baren Onomwonden verklaarde de minister dat het stelsel van den heer Corver Hooft niet op zyn steun kon rekenen Hebben wiJ sedert 1836 874 millioen uit lodië getrokken tegen een uitgaaf van 376 mjlllioeu de indirecte voordeelen Ibuiten reluiiing gelaten dan woarlyk mag Nederiand ook wel iete voor Indië doen voor spoorwegen in ona land scbynt blgkens de laatste stemmingen geld te zgn is het dan billgk aan Indië het meest noodige te ontbonden Moet de overheerschende natie alleen rechten en geen plichten hebben moet zy alleen de vruchten plakken en niets doen voor de inlaudsche bevolking dat voorwaar zeide de minister zou een vlek zyn op ons nationaal wapenschild Hy als vertegenwoordiger van Indië in het Nederlandsehe parlement zon zich tegen zulk een stelsel met al zjjn krachten verzetten Reeds te lang is door ons op het batig slot gestennd wanneer zal de tijd komen dat onze inkomsten en uitgaven geheel onaf bankelyk zijn van den toestand in Indië Is daarop sedert jaren vruchteloos aangedrongen thans door den nood l rongen zjjn wij daartoe moeten komen mogen die magere jaren ons een goede les voor de toekomst geven Wie de ware vrienden der Javanen zyn zy die Java willen exploiteeren ten bate van het moederland of zij die door de bevordering van den vrijen arbeid door spooren waterwegen de alg meene welvaart willen bevorderen moge ieder voor zich beantwoorden Dat de redevoering van den minister door replieken zou gevolgd worden was te verwachten veel nieuws werd echter niet meer gezegd Door den heer Rutgers van Rozenburg werd de schildering van den toestand in Atehin te rooskleurig geoordeeld Men verandert een oorlogstoestand niet door die bezetting te noemen de vyauden werden niet minder gevaarlyk als meu dat woord vermydt om alleen van maraudeurt te geween Deze spreker wenschte daarom van dnn minister te vernemen waarop de gnnstige I verwachtingen stennen om de onkosten van 16 millioen in 1877 op 7 millioen in 1878 te brengBO I De minister deelde daarop mede dat de biokI kade zal worden gehandhaafd en tevens dat da maatregelen door den gouverneur generaal omtrent de bezetting genomen niet zjja vastgesteld dan na overleg met den opperbevelhebber Begon de heer Fransen van de Putte zyn belangryke rede met de verklaring dat het debat op hem een onaangenamen indruk had gemaakt dat zal by velen het geval geweest zyn Waartoe toch dat antagonisme tusscben Nederland en Indië Waartoe uitdrukkingen die velen aan gene zyde van den Oceaan moeten verbitteren Waartoe wil men nog langer dat stelsel van verdrukkers en verdrukten handhaven in plaats van te trachten eenheid te brengen in het waarachtig belang van moederland en kolonie Voerzeker zij is een slechte moeder die nauwkeurig uitrekent wat het kind baar gekost heeft en dan alleen tevreden is wanneer het kind baar onderhoodt Wanneer zal de dag aanbreken dat wiJ des naam van moederland t enover Indië met eeie knnnen dragen Na afloop der algemeene beraadslagingen kwam art 1 aan de orde Staatsaanleg van spoorwegen ter verbinding van Sidhoardjo met Madioen en Blitor en van Bnitenzorg met Tjitjalengka De discnssie liep hoofdzakelyk over de positie van den staat tegenover de Indische spoorwegmaatschappy nu de vroeger gesloten contractenmet die maatschappy nog niet officieel door da vertegenwoordiging verworpen zyn L UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1877 CVcrvolï Het coUegie van dagelgksch bestuur finderging geene verandering Op 31 December bestond het uit de Heeren Mr A A van Bergen IJzendoorn Borgem J A Remy en T P Viruly Wethouders De Commissie behist met het ontwerp van en het herzisiv der plaateelgke Verordeningen tegen wier overtreding strafis bedreigd werd r