Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1878

VrUilag 1 Hei 1878 N 2141 GOUDSCHE COURANT Jmm en AdverlentieWad voor Gouda en Oinslreken is t ereenigde Sloombootreederij ZOMERPIiSNST aanvangende 15 MEI 1878 TÜMCHBN L Vice versa MKT DE STOOHBOOTSN Merwede II Man en Corn de Wilt I II LIGPLAATS te BOTTEBDAM TEftBEIN BIJNSPOOR DORDBECHT QBOOTHOOFD Van BOTTEBDAM dageliiki ten 7 uie v m naar DOBDBECHT 14 V id 9 15 id en GOBINCHEM t id id 11 45 id id id 2 n m id id id id 3 Mr id id 5 id id id id 8 id Van DOBDBECHT dagelyks ten 6 15 nre v m naar BOTTEBDAM id id id 14 It id Woensdag Donderdag Vrödag Zaterdag Zondag Maandag i ïd id id id id id id 7 8 10 11 30 1 30 4 30 6 30 GOBINCHEM BOTTEBDAM n m Vm GOBINCHEM id id id id Van QOBINCHEM n DOBDBECHT en BOTTEBDAM id id id id id DOBDBECHT en BOTTERDAM ten 6 30 ore v m 10 3 n m 6 30 ten 4 45 nre v m n id id id id id id Dinsdag 10 3 n m 6 30 Agentschappen Te Eotterdam id Dordrecht Gorinchem Kantoor der Boeder Terrein Bynspoor 3 VAN DEB MADE HaringvUet 102 JACOB BOEST Wanstraat L DE BEEB Eind Aanteekengelden mogen op geen enkel Station worden geheven By geregelde aankomst Correspondentie met de treinen der Ned BÜi Spoo nz Aanicomtt AMSTERDAM 9 20 ure vm 11 47 Aauk s HAGE 9 60 ure vm 11 36 Aank ARNHEM 10 65 u vm 12 25 nm Aank UTRECHT 9 ure vm 25 Aank Vm KOTTERDAM 8 ure vm 10 30 U SO 1 16 3 20 25 8 1S Van AMSTB5DAM 8 S0 ure vm 10 06 nm GOUDA 8 19 ure vm 10 49 1 08 3 15 4 40 8 66 9 60 Van HAGE 7 60 ure vm 10 10 12 65 nm 3 06 1 1 3 4 26 7 32 10 35 Van ARNHEM nm ff nm 12 09 nm 2 50 n II 6 20 4 20 ff 10 17 8 36 9 35 Van Van UTRECHT GOUDA 7 ure vm 8 26 ure vm 10 20 11 10 1 10 nm 2 17 nm 2 65 nm 4 4 20 im 3 30 4 36 4 55 6 6 20 ff e 30 7 20 Plaatsbiljetten 1ste Ide en 3de kUsse afgegeven van Ooada naar Dordrecht en Gorin 1 60 3 40 6 69 8 41 3 46 ure vm Aankomst ROTTERDAM 8 46 ure vm 11 30 1 46 12 45 ï 4 20 6 25 In direct verkeer worden over en weer Amaterdam s Hage Arnhem utrecht Obdm en omgekeerd De bagage der doorgaande reingers wordt franCO van en naar de Treinen en Stoombooten beroigd De reiju s voor deidve kunnen aan boord der Stoombooten ontvangen worden tegen betaling vol tarief der NederUndsohe Kyn spoorweg Maatschappg zuUende de Vereenigde Stoomboot Rederij voor de doorgaande Reiagers geene vracht heffen voor bagage van en naar de verschillende Stations harer dienst TARIEF yomJM vervoer van Reizigers en Bag e in direct verkeer tussehen den Nederl Rttncpoorweg en de Vereenigde Stoomboot Reedery vl Rotterdam GBLDIO 2 DAOEN BETOTJRBTLLkTTEN ENK2LE SEIS lekl f 1 46 1 35 2 96 5 86 2e kl 8 10 1 26 1 10 2 30 4 70 3e kl ƒ 2 06J 0 80 0 76 1 66 3 06 lekl ƒ 6 80 2 10 2 10 4 60 8 90 Min p lOK ƒ 0 Ï6 ƒ 0 13 0 14 0 07 0 14 0 07 016 0 13 0 25 0 25 2e kl ƒ 4 801 1 80 1 80 3 60 7 20 3e kl fS 1 20 2 45 4 70 Van en naar Dordrecht en van en naar tus obengtlegen plaafaen obengtlegen plaafaenDordrecht Rotterdam naar en van Amsterdam j p den Haag 0t Hl n Gouda Utrecht m it It Arnhem i jm 4 er Gorinchem en van en naar tus uèn gelegen pbatsen Oorinchem Dotdrecht 4 25 1 70 Ï 80 3 20 6 10 8 36 1 50 1 36 3 55 4 96 2 15 0 90 0 86 l 6 3 16 6 80 2 60 2 60 5 10t 9 40 6 30 2 30 2 30 410 7 70 3 20 1 40 1 40 2 66 4 90 0 26 0 14 0 14 0 16 0 26 0 18 0 07 0 07 0 13 0 26 nMr en Ttn Amsterdam ff den Haag r 1 y j Oooda ar 9 Tltreeht Arnhem Vfi t ft deMf dienst zgo op firaaeo aanvrage nraiis verkrggbaar ten kantore der Bee rg iMMveu Vj de AgtnUn Vtèiliadcii ta bg de Condnctenn aan boord der Stoombooten wmnmm m J A £ 1 lint her TANDARTS van Amsterdam zal Donderdag a s zijnde 16 Mei te consulteeren zijn over het plaatsen van KUNSTTANDEN en GEBITTEN en operatieve Tandheelkunde in het Hotel De Pauw Groote Markt te Gouda J A Günther TANDABTS jMomfinMiio i B kn blijft zicb steeds minzaam aanbevelen voor de reparatie van NAAIMACHINES STOOM en andere WEBKTÜIGEN het verrichten van KOPEBenUZEBDBAAIWEBKBN enz enz J VAN GBOOS Jz hanoklin BOTER en KAAS TE BOSKOOP beveelt zich weder aan voor levering van GBASBOTBB eerste Kwaliteit in potten of insten van 10 en 20 Kilo tegen 1 45 per Kilo als ook voor particnlier gebmik pnike QOUDSCHE en LEIDSCHE KAAS per Stuk Genoemde Boterprgs is slechts verbindend voor eene week op aanvrage wordt dezelve opnieuw opgegeven HARTING Frères Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes PortrMts Albnms Dessins Spécialité d Agrandissements et de Portraits emaillés DE EIGENAAB VAN EEN die gemerkt zgn aan de vlengels en aan de pooteD en zich thans ophouden in den Znidplaspolder onder de gemeente Moordrecht wordt verzocht aich aan te melden bg den BÜBQEMEE8TER van Moordrecht GolrOA DHÜK VAN A BlUKKMAII Kennisgeving INEIGTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEBOORZAKEN BUBGEMEESTEE en WETHOUDERS vim Gouda Gelet op art 8 der Wet van den 2n Juaii 1866 ataaUbUd n 96 Doen te weten Dat lij vergnnnii hebben verleend aan de Heeren Gebrs DE BAADT en hunne rcclilverkrijgeuden tot het oprichten run ren 8T00MWERKÏUIG voor het zuiveren van BEDVEDEREN in het perceel gelegen aan de Peperatraat geteekend K n 7 8 kadaster sectie D n 601 Ooudtt den 14n Mei 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOOEN De Secretaris BROUWER UIT HET VEB8LAG VAN DEN TOESTAND DEB GEMEENTE GOUDA 1877 Vervolg 9 Maart Besluit tot afstand van grond aan de Crabethstraat aan den Heer P van Booflen te Waddinzveen 9 Maart Overeenkomst met de Erven de Gidts betrekkelyk het stellen eener schutting aan de Boelekade Maart Besluit tot aanstelling van eenenStadsArchivaris Maart Verwerping van een plan tot het maken eener bad en zweminrichting in de rivier de Ussel 16 Maart Besluit tot afstand van grond aan de Vest aan de Heeren H Faa I de Bmin en F 8 Sparnaay 31 Maart Inwilliging van het verzoek van den Heer H W G Koning tot wegruiming der bmg tusschen de Wachtelstraat en de Lazarnskeoe en demping der daaronder gelegen sloot 31 Maart Besluit tot het kosteloos openstellen der bad en zweminrichting voor minvermogenden 10 April Afstand van grond en water gelegen onder de gemeente Alphen ten behoeve van den npoorweg Leiden Woerden 10 April Besluit tot het in gebruik geven van een stuk grond aan de Lazarussteeg aan de Maatschappg voornienwegeoctroyeerdeGasbereiding alhier 9 Mei Afstand van een stuk grond aan de B wen aan A van Wgk 6 Jnnj Besluit tot aanbieding van een adres van rouwbeklag aan Z M den Koning by het overlüden van H M de Koningin 5 Juni De behandeling van een adres van Mevr de wed Weurman daarby verzoekende om hare school te verheffen tot eene openbare hetzg als voorbereidende klasse of openbare bewaarschool of wel haar voor zoodanige school eene geëvenredigde subsidie te verleenen wordt met het oog op het aanhabgige wetsontwerp tot regeling van net Lager Onderwös voorloopig aangehouden 2 Juli Afwyziug van het verzoek van B MoUaart om ten koste der Gemeente eene straat te doen leggen en deze des avonds te doen verlichten vóór zijne woningen m den Slapperdel 2 Juli Afwyzing van het verzoek der lykdragers alhier strekkende tot verhooging van het tarief hunner bezoldiging 18 Juli Besluit tot het verleenen eener toelage ad lOO sjaars aan den Gaarder der Scneepvaartrechten by de Mallegatsluis ten behoeve van zynen assistent belast met den nachtdienst 27 Juli Besluit tot het doen stellen van eene perspomp met reservoir in het Wees en Aelmoeseniershuis 27 Juli Afwgzing van het verzoek van denHeer C J van der Klegn e a tot afschafi der heffing van veergeld aan het overhaalveer op de Turfsingelgracht bg de Vlamingstraat 14 Augustus Besluit om een gedeelte van den ouden stadsmuur aan de Bogen voor afbraak tot aan den beganen grond publiek te verkoopen en der grond waarop het is gebouwd in eigendom af te staan aan de Heeren P van Duin en D Huurman 14 Augustus Besluit om aan den Heer E van dten Kleyn voor den afstand en de ontruiming vfcn een stuk grond benoodigd voor de uitbreiding der Infanterie kazerne eene schadevergoeding toe te kennen 14 Augustus Mededeeling van B en W dat zfl zich tot Z Ex den Minister van Binnenl Zaken hebben gewend met het verzoek om de alhier bestaande Hoogere Burgerschool te veranderen in eene met vyfjarigen cursus 21 Augnstui Mededeeling dat door de Begeering eene subsidie is verl nd voor de restauratie van het zuidelijk Arkeltorentje in den voorgevel van het flaadhois 23 Augustas Afstand aan het Byk van een stuk grond bij de Mallegatsluis waarop een brughuisje is gebouwd 28 Augustus Afwyzing van bet verzoek van den Heer J Mulder om een stuk grond aan de Strr TaS sU n l pfenffg bben 4 September Besluit tot verhuring van een tukje grond in de Kruidenieratraat aan den Heer J de Bruyn 28 September Afwijzing van het verzoek van den Heer G Lnyendyk Jr om een gedeelte van den Katteosingel in huur te mogen hebben tot plaatsing van steenen benoodigd voor zijne steenhouwerij 28 September Verwerping van het voorstel van B en W daartoe strekkende om aan het Dep Groningen der Nederl Maatschappy ter bevordering van Nijverheid eene subsidie te verleenen tot een maximum van 100 voor het nemen van proeven op groote schaal tot het vinden eener methode om het afvalwater der aardappelmeelfabneken te zuiveren 28 September Besluit om gunstig te adviseeren op het verzoek vau den Commissaris van Politie tot verhooging zjjner jaarwedde 28 September Opheffing der betrekking van Agent van inkwartiering Verhooging der jaarwedden van 4 ambtenaren ter Secretarie 2 October Verwerping van het voorstel door B en W naar aanleiding van het daaromtrent uitgebracht rapport der Opnb Gezondheidscommissie gedaan om afwyzend te beschikken op het verzoek der Heeren J de Vries Bobbé en A Kaptijn om concessie tot aanleg en exploitatie eener drinkwaterleiding Terugzending van dit verzoek aan B en W met nitnoodiging om de voorwaarden te ontwerpen waarop eene concessie zal kunnen worden verleend 2 October Verhooging van het salaris van den pedel aan de Stads Muziekschool 2 October Vermeerdering van het getal hulponderwijzers aan de Burgerschool voor Jongens 2 October Besluit tot afstand vad grond aan de Crabethstraat ten behoeve van het Byk onder afwijzing van het verzoek van den Heer J Smit om dien grond te mogen koopen 16 October Inwilliging van het verzoek door het B K Kerkbestuur ingediend om tijdens den bouw der kerk aan den Kleiweg in huur te moeren hebben de steeg tusschen het bouwterrein en net Oude Vrouwenhuis 16 October Verhooging der jaarwedden van de Agenten van Politie 16 October Afwyzing van het verzoek der nachtwakers om verhooging hunner bezoldiging 16 October Invrilligiog van het verzoek van eenige bewoners van Achter de Vischmarkt tot het doen verbeteren van de straat vóór Iranne woningen en afwijzing van hun verzoek tot het doen verlagen der brug bij het Vischsteegje 23 October Besluit om het onderhoud der straten en pleinen gedurende 1878 in het openbaar aan te besteden en besluit om de brug by de Minderbroedersteeg niet te vernieuwen maar deze te vervangen door eene loopbrug over de Uselbavensluis 9 November Afwyzing van het verzoek van den Heer A Lafeber c s tot w ruiming van een schuurtje aan de 13ogen 9 November Besluit tot afstand van een gedeelte zijl aan den Heer C J C Prince 9 November Afstand van een stokje grond in de voormalige Wintersteeg aan het E K Kerkbestuur 4 December Afwijzende beschikking op een adres van den pachter van het Beeuw ksche Verlaat houdende verzoek om over het jaar 1877 eene korting te mogen genieten op zgne te betalen pachtpenningen 14 December Inwilliaing van het verzoek der onderwijzeressen in de handwerken aan de Ie Armenschool tot verhooging harer jaarwedden 14 December Besluit tot ondersteuning van S LS J5 J £J 2 S 8 Vereeni ng van Burwaarbjj tot de Begeering het verzoek wordl gericht om df de gemeenten te ontheffen van de vele en velerlei werkzaamheden die door hare ambtenaren in het belang van het Bijksbestuur moeten worden verncht öf wel aan de Gemeenten daarvoor eene biUijke vergoeding toe te kennen 14 December Besluit om aan den Heer A Brinkman op zgn verzoek tot wederopzegging eene jaarlyksche subsidie te verleenen van 400 voor de uitgave van het verslag der handelingen van den Gemeenteraad 21 December Besluit waarby B en W overeenkomstig het door hen aangeboden voorstel gemachtigd worden bij de Begeering de noodige stappen te doen tot verkryging eener belangrgke subsidie voor de oprichting en instandhouding van een gymnasium volgens de bepalingen der thans ingevoerde wet op het Hooger onderwys Wordt vervolgd BUITENLAND Bnlteslaodsch Overziebt Uit Petersburg wordt gemeld dat men daar geneigd schijnt te weKn om het traetaat aan het eongrea over te leggen maar eer t wel zou wiUen weten of er dan redelijke grond ia voor de verwaehting dat de oorlog lou worden vermeden in het ilg meeo dat eene bevMigeude oplossing mogeiyk is De oorrespondent meent dat graaf SohuwaloS komt om op die vraag het antwoord te gaven Indien hq daartoe in staat is op grond van iljns gesprekken met de lords Beaoousfield o Salubary dan zullen waarschijniqk middelen gevonden wordes om het congres te doen byeenkomes Bnaland lOÜ dta op het stak van overlegging vau bet traetaat kwuen toegeven Voor het oogeublik kan dienaangaande nog niett naders bekend tgu Graiif 8chawalaff is pai Zondag ia Petersburg gekomen en heeft Maandag deu Czanr en Fiius Oart6cfa ikuff bezocht De Prius ia nog te ongesteld om zjck met zaken te kunnen bemoeien Ib het Eageltche parlement i weer tra aanval