Goudsche Courant, vrijdag 17 mei 1878

vormige buis die op een hauten affuit msl de torpedo wordt hier niet uitgeschoten maar verlaat de buis door middel van zijn eigen voortstniver De buis dient alleen om de torpedo de gewenschte richting te geven op de rede van Batum werden deze torpedo s iu den tegenwoordigen oorlog voor het eerst gebruikt waarbij men zich van de derde soort toestellen bediende De oorzaak ran dea brand is onbekend i De schade wordt op ƒ 100 000 begroot Alles Lgi Tcrzekerd j I Ten einde aAn de rreemde bezoekers der wereldjlentooustelUng gelegenheid te geven om in het centrum Ifsn Parijs lokalen te bezoeken waar zij zich als iTolkomen tehuis kunnen beschouwen heeft de Cerde it Opéra zijne prachtige salons Place de l Opéra len Rue delaPaix daartoe opengesteld ledere vieemI deling die in de plaats zijner inwoning lid is van I ten voorname club of sociëteit kan op aanbeveling I hetzij van den ambassadeur zijner natie hetzij vau I den president zgner club als lid van den Parijschen I Cerde als fondateur worden aangenomen mits zich I aamueldeude vóór 10 Juni na dien dag wordt een I vreemdeling alleen toegelaten wanneer hg door twee I leden wordt voorgesteld De kontributie bedraagt I fr 50 voor een maaud en fr 200 voor een jaar Zg I die echter nog vóór 1 Juni worden aangenomen I betalen voor éJii jaar slecht fr 160 In de salons I van den Cercle liggen de voornaamste dagbladen I uit alle landen ter lezing ea iedere vreemdeling kan j I patiti over een tolk beschikken Diplomaten voor i I litters van buitenlandsche clubs en hoofdredacteuren SB buitenlandsche bladen kunnen zich als eereleden van dea CereU latea introduceerea 1 dr H Ussel de Schepper en mr J Fottuijn Droogleever Het Departement Gouda der Maatschappij van Nijverheid heeft zich tot de Tweede Kamet gewend met een adres van adhaesie aan het vroeger door ons i edcgedeelde adres van de Kamer van Koophandel over den ontworpen waterweg van Amsterdam naar Eotterdam In de zitting der Botterdamsche arr rechtbank van Dinsdag stonden o a ierecht B S en i S werklieden wonende te Gondo beschuldigd van laster Eisch 2 maanden gevang eeuz en ƒ 25 boete of 1 dag gev eenz voor ieder der bekl In bovenst zaken over 8 dagen uitspraak Volgens het officieuse boofdorgaan te Berlgn de PromnciaiCorreipondeni zal het huwelijk van prins Hendrik der Nederlanden met prinses Maria vermoedelijk in Augustus worden voltrokken Eergisteren werden te s Hage geëxamineerd Voor de acte in het leekenen 5 candidaten l werd afgewezen en 4 toegelaten waaronder de heer C C Begl uit Waddinxveen Bij de op gisteren plaats gehad hebbende stemming voor ecu lid van het Bestuur van den polder Steiu is door Ingelanden gekozen de heer Lambertus Lefuwenhoek met 244 van de 314 uitgebrachte geldigestemmen en zulks in de plaats van den heer O Dogteroin die als zoodanig op den Iu Juni 1878 moet aftreden Onze Amsterdamsche corrcspoadent sdiriift on r I dd 10 Mei N iettegenstaande de fluctuatie in enkele fondsen beteekent de handel aan de beurs in den laatsten tijd luttel en dikwijls hoorde ik jongelieden aan voorname effectenkaiitoren geplaatst klagen over den geringen omzet zoo zelfs dat aan velen door hun patroon de raad was gegeven naar een andere betrekking uit te zieu daar zij voor het talrijk personeel geen werk meer hebben De advertentieu van jongelieden in de dagbladen om op een ot andere wijze een fatsoeulijke betrekking te verkrijgen beslaan dan ook in den laatsten tijd een niet geringe ruimte en op een cukele aanvraag voor een bediende komt gewoonlijk eeu legio brieven waarin hemelhoog van de verdiensten von den sollicitant wordt opgegeven het geringst mogelijk salaris wordt bedongen en allen natuurlijk verklaren van de beste getuig i schriften voorzien te zijn En dat er tegenwoordig zoo weinig omgaat is uiet alleen op kantoren van den 2u en 3n rang het geval maar zelfs op de eerste van onze stad De tegenwoordige politieke verwikkelingen werken 1 daartoe wrl mede doch zgn daarvan niet alle n de oorzaak Het kwaad zit dieper ea is allereerst te i zoeken iu het algemeen wantrouwen in fondsen van allerlei aard De ongelukkige Amerikaausche spoor wegBctiën waardoor zoovele in Nederland van welgestelde burgerlieden verblind door de voorgespiegelde hooge dividenden tot den bedelstraf zijn gebracht hebben het eerst het vertrouwen geschokt dat langzamerhand door de gebeurtenissen in Spanje Griekenland Turkije en Peru om van geen andere i landen te spreken geheet is verloren gegaan Van daar de vele aanbiedingen van iabelachüge kapitalen als hypotheek op vaste goederen ene Een nieuw bewijs voor bovengenoemde bewering I dat er zoo weinig in den effecteuhandel omgaat is het verzoek door honderd zegge 100 leden van de verceoiging voor den effecten handel aan het bestuur gedaan om de zaal in de sociëteit dier vereeuiging waar des avonds de affaires worden gedaan wegens den nietsbeteekeade handel te sluiten aan welk verzoek zal worden Toldaan zoo zich niet TÓór 16 Mei e k minstens een gelijk getal daartegen verzet Van goed onderrichtte zijde werd mg verzekerd dat geen 10 stemmen tegen het petitionnement zullen opgaan Een en ander is voorz ker 1 féka treurig verschgnsel maar niettemin een tecken Tlrs lyds wel waard om door economen vau wat naderbij in oogenschouw te worden genomen Onder al dat leed hebben drie koningen van een bankiershuis alhier dezer dagen eea niet onaardige en zeker niet onwelkomene onderscheiding ontvangen I De heeren Lippmann Bosenthal en May chefs v n I het bekende huis Lippman Bosenthal zijn door den Keizer van Busland benoemd tot ridders vau de St Annaorde 2e kl vau Busland voor hun bemoeiingen bij plaatsing van opvolgende Bnssische leeningen Dofbl Terecht is voor eenige dagen de attentie van het Holl publiek gevestigd op de voordeelige offerte die i gedaan werd door het Magazijn dn Pont Neuf te Parijs Verschillende brieven werden ontvangen met dankbetuiging voor de aanwijzing waardoor zij zoo voordeelig hadden knnusn koopen Deze br eren kunnen allezins terecht aan den Directeur vaa bet Huis du Pont Neuf te Pargs gericht worden daar bet door zgn manier van handelen het vertrouwen van het Holl publiek heeft weten te winnen Wilt gij U ovettuigen door welk sijsteem dit huis er in geslaagd is om zoo goedkoop en tevens zoo oed I te leveren Welnu de Directeur zal u dit volkomen j uitleggen door n te wgzeu op het grooie bedrijfskapitaal op den omzet van 40 millioeu froncs per jaar den rerkoop zonder risico enz enz waardoor hij inet een kleine verdienste het publiek aanbiedt h t do voorjaars overjas demi saison ƒ 7 60 de Elboeuf kompleet Ukenseh pak 14 50 de Surprenant kompleet pak franscb dril 4 90 de Petit Pashionabel kinderp k f ntaisiel ken 2 90 Eerste Commuuiepak zwart laken 6 46 Om alle iulichtiugen te bekomen behoeft men slechts dea catalogus met de modeplaten oor t zomerseizoen aan te vragen die franco wordt toegezonden mtt aanwijzing om zelf de maat te nemen ledere bestelI ling vaa ƒ 12 50 af wordt franco Tracht en rechten aan het adres verzonden hetzg togen remboure hetzij na ontvangst van eea postwissel Voor ieder kleedingstak dat bij ontvangst niet mocht bevallen wordt Iu de ScUniiJic American komt een stukje voor over een nieuw soort van kleurenblindheid Volgens den ichrgver zijn er personen die op korten afstand niet Igdeude zijn aan Daltonisme doch op groote afstanden geen kleur kunnen zien maar voor wie alles bUaw wordt AU gevolgtrekking wijst bij op de noodzakelijkheid om spoorwegbeambteu niet atl u op Daltouisme op korte afstanden te onderzoeken maar ook op deze kleureablindheid op een afstand Voor het eind examen der Hoogere Burgerscholen ia Zuid Holland hebben zich dit jaar niet minder dan 66 adspiraatea aangemeld Omtrent de torpedo fabriek vaa Whithead enCorap te Tiume eea klein plaatsje in Engeland deelt men de volgende belangwekkende bijzonderheden mede Iu de fabriek werken tegenwoordig 300 man tweestoommachines leveren de arbeid kracht voor 70 erktuigea en niettegenstaande dit ia de fabriekuauwelgks in staat alle bestellingen te kunnen uitvoereu In de laatste maanden heeft men zich uitsluiteud bezig gehouden met de fabricatie van kleinemet twee schroeven voorziene torpedo s welke voorBngeland zija bestemd Van October tot December 1877 werden 99 stuks te Malta afgeleverd terwglde rat der bestelling 101 stuks in Febrturi vaadit jaar werden voltooid Van alle zeemogendhedenis Engeland daardoor het beste van Whitgeod torlpi do s voorzien In December van het vorige jaaffiis men bi gounen aan de door Portugal Dnitsch an en Buslnnd bestelde torpedo s Alle torpedo s zgnvoorzien van twee schroeven zg worden gemaaktia drie verschillende afmetingen eii wel ran 14 19 en 22 roet lengte de snelheid die zij kunnen bereiken bedraagt respectievelijk 21 23 en 26 knoopea Uitwendig gelijkt de torpedo op een glimmend gepolgste stalen sigaar welks einden in scherpe puntennitloopen De oppervlakte is geheel glad aan heteene uiteinde zgn de twee op een as geplaatsteschroeven zichtbaar en hierachter de vertikale enhorizontale roeren aangebracht die veel gelijken opde vinnen vaa een visch Het inwendige van detorpedo wo dt ingenomen door een reservoir Toorzamengeperste lucht en een aantal zeer vernuftigbedachte meoaaismea vaa welde een elk eea aboaderl e bestemming heeft D een bewerkt de beweging Tan de torpedo tot op eene bepaalde diepte de andere Jiewerkt de beweging ia zekere richting en belet dat de torpedo hiervan afwijkt door de derde doet men de torpedo I ontploffen nadat hij het torpedo vaariuig heeft verlaten ea een aekere afstand heeft afgelegd een Tierde bewerkt het ontploffen der lading bg het stooten tegen een hard voorwerp de vijfde topt de machine als de torpedo een zekeren afstand heeft afgelegd de zesde veroorzaakt dat ais de maehine 1 stilstaat d torpedo weder aan de oppervlakte komt of liakt als men Terhinderea wil dat hg iu haadeu Tan d a vijand valt ala bvj zijn doel gemist heeft en met oatploft is Om d Whithead torpedo aan to wanden beeft mea toestellea aoodig waarmede mea bem de gewenschte richting kau geven en uit welke hg voortgeslingerd wordt De voornaamste dezer inrichtingea zgn de bovenwatertoestellen die den Torm van een kanon hebben waaruit de torpedo s door middel van zamengeperste lucht Toortgeschoten worden ea die den naam dragen van torpedokarionnen Engeland heeft twee van deze kanonnen doen vervaardigen De onderwatertoestellen die bestaan uit een lange buis onder water ea waaruit de torpedo ook door middel van luchtdruk wordt voortgesehoten het derde toestel eindelijk ziet er uit als een gieter Benoemd tot hulponderwgzer te s firavezande de heer A Donker te Berkenwoude Dinsdagmiddag omstreeks 3 ure is in de Lek vóór Schoonhoven gezonken het schip Suzanna schipper Eekman uit Axel komende met een lading ongebluschte kalk uit Gent bestemd naar Utrecht De opvarenden zijnde man vrouw cu zeven kinderen waarvan e jongste nog geen 6 weken oud is zga door den bakenmeester Schermers en anderen gered en worden bg den heer H A Boeck verpleegd Schip en lading waren niet verzekerd Het schip ligt vgelijkswater en is uit elkander gezwollen De vorige week is bij D Boer te Oudewater afgemaakt eene koe lijdende aan besmettelijke longziekte en gisteren zijn van deut lfden als lijdende of verdacht den zak zullen moeten tasten Arie Oskam verdacht vanebraudatichting te Niewveen bij Alphen op 21 Jan 11 is door de arrond recbtbank te s Graveuhage verwezen naar den pro cureurgeneraal bij het gerechtshof aldaar de als medeplichtig verdacht geweest zgude Ph A Charisius en zgue huisvrouw J Oskam zijn buiten vervolging en in vrijheid gesteld De hoofdcommissie voor het nationaal huldeblijk aan Z K H Prins Hendrik aan te bieden heeft thans eene oproeping gericht aan alle landgenooteu Elke afzonderlijke inschrijving kan van ten miuste vgfon twintig cent tot tien gulden bedragen Hooger som van ééa persoon wordt niet aangenomen De namen en woonplaatsen der gevers zullen allen zonder vermelding der bijdrage in een album verzameld aan het vorstelijk echtpaar worden aangeboden De inzameling geschiedt door het geheele lond In de hoofdcommissie hebben zitting ingezetenen uit Amsterdam Den Haag en Leiden Men schrijft aan de Zutph Cl uit den Haag Men zegt dat binnen enkele weken bij den Baad van State het nieuwe strafwetboek zal inkomen En men kon ditmaal wel eens goed ingelicht zgn Uit zeer goede bron toch vernam ik dezer dagen dat de minister van justitie reeds bezig is om aan dit kolossal e werk de laatste hand te leggen Staten Generaal Tweede Kameb Zittingen van 14 en 15 Mei 1878 In de zitting Tan Dinsdag is na uitvoerige beraadslaging de post Voorbereiding van de invoering op 1 Januari 1879 in Indié eener personeele belasting van Europeanen met dezen gelijk gestelden en vreemde Oosterlingen alsmede van een patentrecht von Europeanen en met dezen gelijkgesteldeu aangenomen met 60 tegen 17 stemmen voorts is het geheele wetsontwerp tot Terhooging der begrooting van Ned Indië aangenomen met 55 tegen 23 stemmen In de zitting van gisteren zgn de algemeene beraadslagingen aangevangen over de leoningswet De hh GcTers en Meines verklaarden zich onbepaald TOoWanders dier wel De heer van Nispen vroeg inlichtingen De heer Haffmana bestreed het voorstel omdat de leenmg dient om tekorten te dekken De hh Oorver Hooft Tan Delden Blussé van Naamen en Mees hadden bezwaar tegen het bedrag Het beataat uit d heeren Mr J H Tan Mierop Tooiziltcr J M Noothoven van Goor penningmeester BIT N D Brouwer secretarit I N goheltema der leening waaronder 10 raillioen was voor nog op de tegeerioR gedaaa door de liberale oppositie Lord Hartiugtuu heeft ia het lagerhuis eeue motie voorgesteld tot afl euriug mi i den maatregel om in vredestijd ludisohe truepeu uaiir Europa over te voeren Eïeudls met de vorige motien heeft air Stafford Northoote de discussie daarover uitgesteld tot na de medeJeeliogen die hg van plan ia te doen bij het aaavrageB van een supplementair erediet voer krijgstoerustingen De debatten hierover Kouden den 22 d xer kunnen plaats hebben Met een enkel woord leide de minister nog dat de maatregel volkomen constitutioneel was en herinnerde dat daartoe besloten was deu 27 Maart door de meerderheid an het ministerie waarop den 28steu lord Derby zijn ontslag had ingediend Het was geen oorlogszuchtige maatregel doch eenvoudig een maatregel van Yoonorg waarbij de controle der kamers niet was uitgesloten daar in geval van oorlog toch eeue groote oredietasnvrage aaa haar oordeel moet onderworpen worden In het Hoogerliuis kondigde inmiddels lord Granville tegen heden eeue interpellatie aan over de wettigheid der troepenzendingeu uit Indié Ëen belangrijke verkiezing heeft in de bureaux der Fiansche Kamer van Afgevaardigden plaats gehad ui die der commissie van het budget voor 1879 dat in ontvangst ruim 2714 millioeu franken en in tjitgaaf ruim 2713 n Uioen franken bedraagt De 3 leden waarvan 22 deel der vorige commissie uitmaakten en 11 ieuw gekozen zijn behooren allen tot de partg der republikeinen President der commiMin is Léoü Gambetta die ook in de missie is Léoa Gambetta oommissie met het voorzitterschap was belast Met een korte maar warme rede die levendig werd toegejuicht herdacht de Voorzitter der Kamer in de zitting van Maandag de verdiensten van het overleden lid kolonel Denfert de bekwame en moedige verdediger van Belfort iu den oorlog van Aan ten wets ontwerp van den Minister van Binneolandsche Zaken tot reorganisatie van het fonds Toor de buurtwegen dat hij gaarne nog in deze Itingsperiode behandeld zag werd de urgentie toegekend waarna het onderzoek iu zake de vcrkiezinjien werd voortgezet Bg de opening der Duitsche kunstafdeeling de eenige Duitsche inzending op de Parijsche tentooutt lling heeft eene offioieele wisseling van pliehtplegiugen plaats gehad tusschen den minister ïeisserenc de Bort en den Duitschen gezant prins llBheul be Jk l 4te fl 9ft tej Aö ± i toonstelling niet te wijten was aan een gevoel van vgandschap of ijverzucht maar alleen aan redenen van economischeu aard De eerste helft van de woorden is zeer hoSelgk en vermeerdert de blgken van toenadering weer met een in het tweede deel echter ligt een officieel getuigenis van Duitsohlands zwakte in economischeu zin dat wellicht uit luïk een mond beter niet uitgesproken ware De Oostenrijksche commissie voor den Autglekh heeft lioh vereenigd met de voorstellen der commissie Toor de verdeeling der bgdragen door lederen Staat te dragen de reserve evenwel dat ingeval van vermieerdering der Ijestaaude rechten een nieuwe schikking OU moeten worden getroffen is verworpen Ben voorstel van den heer Beers om de verhouding Tan 70 en 30 percent te handhaven is aangeuomeu Met de Spaansche financiën gaat het allengs beter De ondersecretaris van Staat bg het departement Tan financiën heeft Zaterdag iu het congres medegedeeld dat de aflossing der geconsolideerde staatsschuld regelmatig zal plaats hebben en dat in de schatkist de noodige fondsen aanwezig zijn om de rente te betalen Al spoedig na de optreding van Paus Leo XIII oirtstond er sprake van pogingen tot toenadering tnssihen het Vaticaan en Duitschland Zooals men tich ftl herinneren werd door den Paus besloten een onderzoek in te stetkn naar de Pruisische Meiwetteo ten einde te kunnen beoordeelea welke maatregelen tei venoeniog zouden kunnen worden geoouMi De congregatie der kardinalen heeft daarop aan d Duitsche bissohoppen een circulaire gericht winuin bun op straffe van schorsing werd bevolen d toelagen die hun van staatswege worden verstrekt te weigeren Thans wordt ui t Bome gemeld dat naar aanleiding daarvan alle onderhandelingen van het V icaan niet alleen met Pruisen maar ook met alle andere mogendheden zijn afgebroken GOUDA 16 Mei 1878 Ook to d a stede heeft cioh eea lub comité gerntigd tot stiiAtiDg van een moDament ter herinnering de tUaie Tao Utredit Heden is de mi uiet genoteerde publieke werken nieter aan het woord Het Hoofdbestuur der HoUandsche Maatschappij van Landbouw bericht dat het gedenkteeken voorwijlen den oui ÉDretaris der Maatschappg jhr mnD K Gevell Brnoot geplaatst op de hofstedeBusthoek laug Kn stniatwea onder de gemeenteLoosduinen voor het publiek ter bezichtiging zalwordeu gesteld op Zaterdag den 2Dn Mei a s desnamiddags te 2 uren Dinsdag werd te S cheveningen andermaal een proef genomen met de hoorbare en iiohtbare reddingboei De uitkomsten waren bevredigend dank zj de volhardende pogingen van den heer Lefcbre om haar boe langer hoe meer te volmaken De Amsterdamsche Kerkeraad zal bg gelegenheid van het a s 300 jarig bestaan der gemeente eea collecte doen houden voor de stichting van een nieuw kerkgebouw Tevens zal die herinucringsdag 28 Mei op godsdienstige wgze worden herdacht Op verlangen van den minister van binnenlandeche zaken zija de gemeentebesturen door den commissaris des konings in deze provincie herinnerd aan de inzea ding Tsn de in het Prov blad no 1 van 1878 voorgeschrevene volledige opgaven binnen 24 uren na de afmakiug van rundvee wegens longziekte of verdenking daarvan en de gemeentebesturen tot stipte naleviug van dat voorschrift uitgeaootligd Tc Amsterdam heeft zich dezer dagen bet geval voorgedaan dat een flinke gezonde 26 jarige kerd bij de politie kwufn met het verzoek als landlooper opgenomen te worden Toen een polilieambtenaardien luiaard opmerkte dat in dezen tijd voW eenpaar gezonde armen altijd brood te verdienen is antwoordde dit wezen dat hg niet van werken hield en dat als men hein niet opnam als hindlooper hijzou gaan stelen want dieven wordeu el geholpen zeide de luiaard Brusselsohe veehandelaars hebben Dinsdag op de l urmerciider wcekmarkt aide vette kalveren tot hoogs prijzen opgekocht ten bcbocv der restauratièn te Parijs Men denkt dat dit gedurende de tentoonstelling wekelijks zoo gaan zal zoodat de lagers die gewoon zgn zich op de markt van vette kalveren te voorzien of te huis kuiineji blgven 6f diep lu De heer A W Syihoff boekdrukker en uitgever te Leiden heeft in een adres aan den minister van financiën het volgende te kennen gegeven dat hij heeft iogediead eea rekest dato 27 Desember 1877 dat bij daarop geen antwoord heeft mogea gntvnngeu doch nlsnu geroepen is bij den controleur die hem te kennen heeft gegeven dat op dat adres eeue miiiisIfrietU beschikking is gevallen welke evenwel aa t adressant niet schriftelijk maar mondeling morst worden medegedeeld d t de controleur hem toen eea groote resolutie heeft voorgelezen waaruit lig ten slotte heeft onthouden dat de Minister ook niet het denkbeeld was toegedaan om betn ala molenaar te belasten maar dat nu de zaak gebracht is op nog onrechtvaardiger terrein want terwgl de wet duidelijk spreekt dat een boekdrukker moet aangeslagen worden naar het getal zgner werklieden plaatst de Minister hem nu in de ongeloofelijke positie van aangeslagen te worden voor werklieden die hij niet beeft Adressant verzoek derhalve beleefdelgk schriftelijke mededeeling van s Min dispositie omtrent ijj adres en verhindering dat hg ambtshalve worde aangeslagen of bekeurd voor een aanslag welke volgens de wet onverdedigbaar is De Tereeniging Diamant nyterhni te Antwerpen is voornemens op 20 Juni a s den 400 jarigta geboortedag te herdenken vaa den Bmggenaar Lodewijk Tan Bergen die de kunst uitTond om diamanten met poeder van andere diamapten te slapen Of de noodige waarborg Toor de echtheid Tan het geboortejaar beslaat zou haast te betwgfelen zijn daar anderen het jaar 1456 opgeTen als de Termoedelgke tgd waarop van Bergen de diamantslijperskunst uitToad Men schrijft uil Maastricht Tan 14 Mei Heden nacht brak er brand uit in de pakkaaier Tan de magazijnen behoorende aan den heer D Beaumond zoon handelaars in ijzerwaren hout en bouwmaterialen Het gebouw waarin de brand ontstond bestaande uit de bureaux pakkamers en ijzermagazijnen berattende 80 000 kiiogramnwn gzerwaren brandde geheel uit Da brandkast eo de boeken werden ge red Door spoedige goed aangebrachte hulp bleven de aangrenzende mngaiüueu met een grooten Toorraad hout en bouwmaterialen gespaord Ook de omliggende gebouwen leden geene aanmerkelijke Schade bet geld onmiddelijk per postwissal teraggetanden Alle bestellingen te richten aan den Directeot de la inaisoa OD PoNT Niur PABUS Kaïitougerccht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 15 Mei 187 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN to Botterdam VEBOOBDE LD tot eene boete van één gulden of gevangenisstraf Tan één dag wegens wateren op den openbaren weg to Gouda buiten een der daarvoor bestemde waterbakken en wel tt op de Markt tegen de Stadswaag op marktdag Donderdag T L landbouwer wonende to Kamerik C V winkelier wonende te Boskoop A T d B bouwman wonende to Kralingen J T V arbeider wonende te Zwammerdam J P arbeider wonende te Beeuwijk C 8 landbouwer wonende te Woerden C V koopman wonende to Boskoop b Tegen particuliere woningen op Marktdag Donderdag L A W koopman wonende te Gouda tegen eene woning in de Stoofsteeg J Z koopman wonende te Botterdam togen eene woning in de Stoofsteeg J B koopman wonende te Waddinxreen tegen eene woning op den Kleiweg T L besteller aan bet station Tan den Bijnspoorweg te Gouda tegen eene woning in de Speldenmakerssteeg C W B boomkweeker wonende to Boskoop tegen eene woning iu de Vrouwesteeg J H koopman wonende te Botterdam tegen I eene woning in de Kerksteeg A M koopman wonende to Botterdam tegen eene woning in de Kerksteeg c Tegen particuliere woningen hoornen enz uiet op Marktdag O Tan M koopmam wonende te Gouda tegen eeue woning in de Kuiperaleeg L B touwspinner wonende te Qouda tegen eene woning in de Aaltjebaksleeg L K koopman wanende te Gouda tegen eene woning in da Groenendaal H T d M Tisscher wonende te Gouda togen eene woning in de Korto Noodgodsteeg L den B rentenier wonende to Gouda tegen de borstwering Tan de binnensluis naby de aaalegplaaU der stoom booten L K Teerman wonende te Zwammerdam tegen een boom in het Plantsoen C J N kleederbleeker wonende to Gouda tegen een boom op de Haven VBIJGESPBOKEN I S G rietdekker wonende te Aarlanderveen van de aanklacht op de Markt te Gou tegen de I Stadswaag op Marktdag te hebben gewaterd buiten een waurbak 1 C van V arbeider wonende t Moordrecht van I de aanklacht op de Markt te Gouda tegen de StadsI waag op Marktdag te hebben gewaterd buiten eea I torbak MARKTBEBICHTEN Gouda 16 Mei 1878 Bg kleiaen omzet was de atemaüag Sauw Poldertórwe puike 1 a 13 Mindere ƒ 10 ü 11 Bogge pui ce 7 B0 a ƒ 8 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 40 Voer ƒ 38 k f 6 60 Gerst puike ƒ 7 i 8 2Q liEndern ƒ 6 46 it ƒ 6 75 Haver zware ƒ 5 a ƒ 6 ligte ƒ 3 75 k 4 60 De vtemarkt met gewonen aanvoer hoewel de prijzen hoog waren was echter den handel traag schapen en lammeren alonede varkana en biggen vlug Terkocht AangtToetd 94 partyen kaas prijicD tbb i ü ƒ 26 I Goeboter ƒ 1 20 4 ƒ 1 30 Weiboter ƒ 1 00 i f 1 19 I I I l li i l JÜU Burgerlijke Stao d Qouda GEBOREN IS Hu Jokuau Wilhahiu sedert J C Koot en C Heioemu U JokiA ilrius Cbriitiua ouders 1 F Indesierkar en A tf t 16 Dirk aiié n e Wolier en M Fwter OVKRLBOIDN IS Mef l Wellef l 11 B m GEHUWD 15 Mei M J de Gidte en N C Boow meettor K Htm co M t S r A d BAi jii en 8 Sehoonderaroeid A icliooten en j M n d ir g Burgerlijke Stand Tan onderstaande g weeut n ran 9 tot 18 Mei 187 Moordreoht GEBOREN rcederik oudere O Joiiooij n M M den Btsber WiHei onder O Tsn dst Kny n J W Neef