Goudsche Courant, vrijdag 17 mei 1878

4 1 FABFÏÏMEBIE PIHE SA70NS DE TOILETTE ONTVANGEN eene prachtige Collectie EAU DE COLOGNE PARFÖMERIËN en TOILET ZEEPEN Louis P WELTER Fz Coiffeur WESTHAVEN tegenover het Gasthuis Zondag t Hei 1878 N 2142 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor GoofJa en Omslreken ER WORDT GEVRAAGD EEN BEOOEBAEEESSSmT om terstond in dienst te treden bfj C J G SMEETS alhier IEMAND zijne bezigheden buitenshuis hebbende zoekt bjj Burgerlieden van de P G K®Sf liWffiMWS en VRIJE KAMER Brieven franco met prijsopgave bg den boekhandelaar H C EDAÜ W Jr Ooathaven B 44 alhier Omtrent de eigendommen bestemd voor de 1 klinkers de Westhaven van af de Donkerepublieke dienst en openbare i o BERLIN KöLNISCHE EIIANB7ESSEI EIIINQ ACTIEN mTSCSM Kapitaal 6 000 000 Mark Verzekert op Hollandsclie Condltrên en tot vaste Premlén etablissIreSr billijke pre miën voor fabrieken en indurtrieel Agenten worden overal gevraagd waar de Maatschappg nog niet is vertegenwoordigd Zich te adresseren met franco Brieven nan de Generaal Agenten de Heeren EEZ OÏÏW MIJITSSEIT TE EOTTEEDAM NBELTJB CATHABINA BOUWMEESTER Gouda 15 Mei 1878 Voor de vele bewgzen van belangstelling betoigen wg onzen oprechten dank om zoo spoedig mogelyk in dienst te treden niet beneden de 16 jaar Informatien aan het Bni aa dezer Courant onder No 68 Te HUUR op een fraaie stand een VOORKAMER desverkiezende Gemeubileerd of Ongemeubileerd tot zeer aannemelgke voorwaarden voor een Heei of Dame Adres onder N 67 bö den Uitgever dezer Courant OfEKlEDENi n in dn Hoo t ffh net M Pob 51 j C de f reef 13 overledcu ia Gouda ONDlKTROUttD W Broikhnjitn 25 j en M J an dw Ikaij 18 j Oouderak OVEBLEDEX A de V ilde 15 m Stolwijk GEBOSEN Arie oudin A Dekker Ai en M J Dekker Haastrecht Oeene ungiAen Iwbbtiu bij di u üurgelijken SUpd pluU gehad Heeuwük GEBOREN luk JoUddcs ouder A Kruijl en C Sol OVERLEDEN H den Houdyker 15 j I Clelein 11 1 A H Sevenhovea 1 m ONDEHrROUWD R tUinge 30 j en C T ni 26 j OeUUWO A de Jong en IJ inn Leeovien Waddinxveen GEBOREN Jacobus ouders W Groeneteld eii V U de Koegt Jobaonea Heudncua ouders J J Heyker en A Zweerman Puter ouders A Bos en A Vreugdtuburg 0 BBLEDE A Verwey 6 d J Zwart 60 j J A Wiuk a m 6 Nieuwburg S2 j GIHUWD L Voorkamp en A an den Borg ADVERTENTIÊN I 40 Jarige ECHTVEREENIGING fAN JOHANNES SCHEEPBOUWER y I PIZ P lYJ vinden vertrouwbaren raad in filLiI lJlll liet beroemde geillustre werk Dr Airy s Natuurgeiieeswijze prys A Gulden bij alle Boekhandelaars te ontbieden ofrechtstreeks bij Kicutee s boekhandel te Botlcrdaui tegea ranco toezending van 30 Postzegels a 5 Cts die ook vooraf op franco aanvrage een uittreksel daarvan franco en gratu verzendt door het geheele Kijk en naar de Overzeesche Bezittingen Uit voortreffelijke werk moest in g en huisgezin ontbreken J N I ALETTA VAN DEE HOEVEN I Hunne dankbare Kinderen l I en Behuwdkinderen S5 Jarige ECHTVEREEJVIGING VAN J G VAN DAM EN S C BIK Gouda 17 Mei 1878 HüNRE Dankbare Kindeeen 25 Jarige l ECHTVEREENIGINGI VAN l PIETER VAN DER KLEUN IN fJOHANNA ELIZABETH VERHOEF Gouda 18 Mei 1878 Hunne Dankbare Kinderen I Gouda 16 Mei 1878 Openbare Verfcoopingf om comptant geld Getrouwd MARINU8 JOHANNES de GIDTS te Moerkapelle aan de Pastorie der Hervormde gemeente ten overstaan van den Notaris REIJNDERS te Zevenhuizen op WOENSDAG 22 MEI 1878 des voormiddags 10 uur van nette en goed onderhouden UEUEELEN imm en verderen INBOEDEL alles een uur vóór den aanvang der verkooping te bezichtigen Nadere inUchtmgen geeft genoemde Notaris Malz Extract GEZOiniSHEIDSBIEB Aangenaam van SMAAK en voortdurend voor zieken en herstellenden genezend en versterkend Men neme s morgens s middags en s avonds daarvan een gevuld wgnglas Prgzen 1 flesch 45 cent 6 flessehen 2 20 13 flesschen 4 40 De ledige flesschen worden 5 cent berekend en tegen dien prijs steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 GoüDA D tnt VA A Brinkman Te Gouda bjj J C van VREUMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt DADELIJK GEVRAAGD TWEE SCHIIDERSKNECHTS TEGEN HOOG LOON Adres M H MICHAEL Mr Schilder Kleiweg E 74 Mejuffrouw VLASVELD in de W jdstraat vraagt tegen AUGUSTUS eene Verkoop van De BURGEMEESTER van Oudewaler ui op VRIJDAG den 17den MEI 1878 da voor middags ten tien ure in St Joris Doelen al daar pubUek verkoopen het VLEESCH van ELF RUNDEREN en ZEVEN KALS EREN alles van verdacht verklaard doch volkomen gezond Vee De Burgemeester voornoemd haentjen8 dekker gêëTeel nieuwe vi¥dino tot finale uitroeiing van wai d i dieiitë zonder reuk of iets te beschadigen met 6 jaar garantie Te ontbieden door het geheele Rgk J GOEDHART Co Adres Oppert 64 Rotterdam 297e Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 27 MEI 1878 Openbare Vrijwillige Verkooping bjj Veiling en Verhooging op WOENSDAG den 22 MEI 1878 en bjj Afslag en Combinatiën op WOENSDAG den 29 MEI 1878 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Heer A BROERE Herbergier te Ouderkerk a d IJitel van Eene kapitale BOUW psmig MANfWONINO met SCHUREN verdere GETIMMERTEN TUIN BOOMGAARD en ERF benevens eenepartfl Wet Hooi Bouw en GrienOland in de gemeente Ouderkerk a d IJeiel te zamen groot raim 29 Bunders en eene partfl HooUand m de gemeente Berkenwoude groot 1 Bunder en ruim 19 vierkante Roeden en zulks in 18 prcelen omschreven in gedrukte notitiën verkrijgbaar ten kantore van na te noemen Notaris Verhuurd als volgt de opstallen en het erf tot den 1 Mei en de lander en tot den 22 Febrnarö beide des jaars 1881 tegen 2000 sjaars Betaling der Kooppenningen op den 15 Augustus 1878 Nadere informatien zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUUT te Ouderkerk a d IJuel Kennisgeving BUBGEUEESTEH en WETHOÜDËES der gemeente Oonda Gezien artikel 182 der wet van den 29tten Junij 1851 SUuiUbUd o 85 Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat het UITVOBRIG en BEREDENEERD VEUSLAO van den toettand der Gemeente in 1877 ter Plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling van vijftig cent Qoada den 16n Mei 1878 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROÜVVEE TJITTK EKISElXi UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOÜDA 1877 Vervolg Het stedel k Archief dat voorloopig onder het toezicht der Heeren J N Scheltem en Dr C A Tebbenhoff was gesteld werd in het sfgeloopen jaar toevertrouwd aan eenen StadsArchivaris De Gemeenteraad benoemde daartoe den 24n April den Heer J N Schelteraa Het Archief werd verrjjkt met een aantal belangryke stukken zooals lo eenige oude Charters betreffende de Biemering in Gouda T a de jaren 1520 1551 en 1555 2o een Re aeat van Borgemeesteren aan Willem den Zwgger met apostille van Zjjne Princ Bxc betreffende een voormalig tresorier der stad dd Mei 1573 3o een accoord met de er enamen van lod Bourgeois betreffende diens huizen op de Spieringstraat 4o een tal van Rekeningen der stad van de jaren 1470 1499 1524 1530 5o het geheele archief van het Chirurgflnsgild 166Ö 1805 benevens de Notulen missiven en resolntiën van de voormalige Commissie van het Geneeskundig Toevoorzicht 1805 1865 6o het Oud Archief van den Schnttersraad 1598 1795 en voorts eenige documenten en bescheiden afkomstig uit den boedel van w len de laatste afstammeling van de eenmaal alhier zoozeer vermaarde familiën van Groenendyk en van de Kerckhovén Terwjjl het Archief bezocht werd door eenige personen die er historische nasporingen verrichtten ontving ook de Archivaris een groot aantal brieven verzoeken inhoudende om informatie betreffende personen of zaken waarover het een of ander document eenig nader Ucht zon kunnen verspreiden Met het stempelen der stukken enz en met het bjjwerken van den inventaris wordt geregeld voortgegaan Volgens de laatete door Gedeputeerde Staten afgesloten Bekening zgnde die over het dienstjaar 1876 bedragen De ontvangsten 275 535 90 En de uitgave n 257 720 83 Zoodat die rekening sluit met een voordeehg saldo van ƒ 17 815 07 Volgens de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde begrooting voor het dienstjaar 1877 18 het geraamd bedrag der ontvangsten 240 870 42 en der uitgaven 240 870 42 De Gemeente eigendommen niet bestemd voor de publieke dienst verkeeren in goeden staat van onderhoud buitengewone herstellingen werden niet vereischt Aan matarialen werd besteed eene som van 93 68 en aan arbeidsloon 195 74 De inkomsten die de Gemeente uit deze eigendommen heeft getrokken bedroegen 6723 27 en openbare gemeentewerken wordt het volgende gemeld Aan de traversen en den kogelvanger van de Schietbaan waren geene groote herstellingen noodig belangrijker waren deze daarentegen aan de uiterdjjkskade van het Schieiterrein Tengevolge van het voorbij varen van eene groote menigte stombooien hadden ondersiiheiaene verzakkingen en instertingen plaate van het buitentalud Ter voorkoming van doorbraak moesten deze telkens onmiddelijk worden hersteld De kosten bedroegen aan materialen 88 99 en aan arbeidsloon 339 04 Met de restauratie van het Raadhuis kon niet naar wensch worden voortgegaan De subsidie door het Ruk verieend voor de in 1877 te verrichten werkzaamheden moest slechte dienen voor de vernieuwing van het zuideljjk Arkeltorentje van den voorgevel Dit werk werd aanbesteed doch de inschrijvingssommen overtroffen de raming Het Arkeltorentje werd afgebroken daar eene insterting te vreezen was De Rjjksadviseurs vonden geene vrgheid om de gunning van het werk aan te raden en kwamen tot het besluit in eeu volgend jaar een grooter gedeelte van den voorgevel aan te besteden Hiertoe zjjn het bestek en de teekeningen gereed zoodafc de aanbesteding spoedig kan worden tegemoet gezien De vergrooting der Qurgeravondschool die meermalen een onderwerp van bespreking is geweest werd volgens liet laatat opgemaakt ontwerp publiek aanbesteed en aangenomen door den Heer H J Nederhorst alhier voor de som van HUI Het werk was op den daarvoor bepaalden tgd gereed zoodat het gebouw bij den aanvang van den nieuwen cursus in gebruik kon worden gesteld In de Burgerschool voor Jongens werd in het nieuwe lokaal eene glazen afscheiding aangebracht Dit werk in het openbaar aanbesteed werd aangenomen door den heer N Konings alhier voor 262 en öp tjjd voltooid Van twee loodsen oer aschsohunr werden de gestukadoorde plafonds uitgebroken de daken verlat gestreken en voor een groot gedeelte van nieuwe pannen voorzien Van alle loodsen werden de deuren vernieuwd In het Bestedelinghuis werden in drie lokalen nieuw vloeren gelegd en twee lokalen geverfd Van den Barbara toren werd een groot gedeelte van het kapwerk vernieuwd en van nieuwe leien loodbekleeding voorzien De geheele toren werd geverfd en opnieuw gevoegd In het Weeshuis werden eene zuig enperspomp met reservoir en waterleidingen aangebracht Verder werden geverfd Uitwendig de Burgerschool voor Jongens met de daarbjj behoorende woning van den onderwijzer de aanlegplaate van de stoom booten de 2e Armenschool met de ouderwjjzerswoning de vóórgevel van de Ie Armenschool de bakkerij eo turfschuur van de Werkinrichting Inwendig van de onderwijzerswoning der Tusschenschool eene kamer en de keuken eene kamer in de Werkinrichting de trappen en de meubels van de Burgeravondschool De overige gebouwen ondergingen de noodige herstellingen welke gerekend kunnen worden tot gewoon onderhoud Met uitzondering der gemelde aanbostedingswerken en der kosten voor het onderhoud der verschillende scholen ia voor de openbare gebouwen uitgegeven aan materialen 3700 39 en aan arbeidsloon 3080 97 In den loop van het jaar werden verstraat met nieuwe deel met oude keien en Sluis tot aan de Noodgodsteeg over 665 Q meter keien en 530 □ meter klinkers de Oosthaven tasschen de Noodgodsteeg en de Minderbroedersteeg over 397 Q meter keien 338 □ metsr IJselkUnkers en 175 Q meter Vechtsche klinkers de Spoorwegstraat over 587 □ meter keien de Korte Tiendeweg over 258 □ meter keien en 144 □ meter klinkers de Lage Gouwe over 271 □ meter Vechteche klinkers de Wgdstraat over 440 Q meter keien de Kattensingel over 1998 Q meter klinkers de Fluweelensingel over 450 Q meter klinkers de trottoirs van het nieuw bebouwde gedeelte van de Crabethstraat over 304 Q meter klinkers De weg naar de Haastrechtsche bmg werd over eene oppervlakte van 465 □ meter en een gedeelte van het Draaipad over 138 □ meter verlegd Op verschillende plaatsen waren bovendien hersteuingen noodig die tengevolge van het opbreken der gasleidingen dikwB ls niet onbelangrijk waren Ten behoeve der straten werd uitgegeven aan materialen 3274 99 aan arbeidsloon 3136 35 Met het rioleeren van zjjlen werd steieds voortgegaan In het afgeloopen jaar werden gerioleerd de zijl ten zuiden van de Vlamingstraat achter het huis van den Heer Veenendaal op de Ranm en de zjjl tusschen de Keizer en de Peperstraat tot onder door de Knipersteeg De bestaande oule in deze zjjlen uitkomende riolen werden geheel gemimd dasma hersteld opgevoegd en zoo noodig van nieuwe bedekkingen voorzien Er werden gelegd 101 meter cementriool van de grootste en 87 meter van de daarop volgende soort bovendien 125 meter aarden buizen van 12 en 20 centimeter wijdte Het rioleeren kostte aan materialen 5094 38 en aan arbeidsloon 1683 57 terwijl het onderhoud der bestaande riolen kokers putten en pompen eene uitgavp vorderde van 439 22 aan materialen en 1043 72 aan arbeidsloon De bestrating en begrinding der Boelekade en de afsluiting langs sommige daaraan gelegen eigendommen werden in den aanvang van het jaar voltooid De herstellingen aan den toegangsweg naar het Station bepaalden zich tot het lichten en wegnemen van eenige verzakkingen en gaten Voor het onderhoud der overige wegen en voetpaden werd het noodige gedaan De kosten bedroegen aan materialen 1085 53 en aan arbeidsloon 1407 56 De planteoenen werden op de gewone wyze in voldoenden toestand onderhouden Sommige boomprken werden opgehoogd waartoe een gedeelte der van Gemeentewege opgehaalde asch werd gebezigd Aan materialen werd nitg even een bedrag van 527 14 en aan arbeidsloon 1011 27 Wordt vervolgd BUITENLAND Bnlteiilanilscli Overziclit In de zitting der Fransche Kamer van Donderdag werden de geloofsbrieFen van de onlangs bij de aanTulUngsTerkiezingen gekozen nieuwe leden goedgekeurd en et U wetsontwerp betreffende de onderofBoleren aangenomen De mcdedeeliug van den minister van oorlog dat hij een wetsontiverp zon aanbieden om aan een der forten van Belfort den naam van Denfort te geveu ter herinnering aan den wakkeren verdediger dier vesting werd met toejuiohingen begroet Het voornemen door een aantal Fransche liberalen opgevat om den dug waarop voor lüO jaren de