Goudsche Courant, zondag 19 mei 1878

mt üBll I Ondergetedcende heeft de er te 1 $ri6hten dat hö DOynESDAG 3 MEI op de Bloemmarkt ïtifiwe WWer Ö l zgn me eene moo e sorteering doorbloedend Lage ROZMN TBEUBBOZHN CONIFIEEBEN enz allen in potten en prachtig Woedende Onder aanbeveling noemt hj zich v J VERMEULEN Kz I te Bo$hpop EAÏÏMEEVEILIJIUSE Prijs per Flaccm ƒ 100 Er bestaat geen beter middel om het haar zijn natuurlijke kleur te hergeven i dit preperaat alleen verkrggbaar bg Louis P WELTER Fz GoifibQr WESTHAVEN tejenover M GuthnU Ook kan een PATSOENLUp JONGEN geplaatst worden ZONDAG a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 L H SERER OPEHBABE TEBK00FII6 op MAANDAG 27 MEI 1878 voorm ten laf ure in het Schaarbowb te Gotida van 1 een zeer ruim hecht W sterk WINKBLen WOONHUIS met EKF PLAATSEN en TUINTJE sedert oüheugelgke jaren dienende als oxvii aa e BBOOD AKKMBIJ aan den Langen Tiendeweg wgk D No i49 te Gouda 1 2 een uitmuntend stuk TUIN of BOUWGROND gelegen achter het vorig pereeel en langs de Vest of het Plantsoen ook zeer geschikt tot het bebouwen met huizen 3 een GEBOUW zgnde twee HUBJBN of PAKHUIZEN onder éën dak aan de Vest of het Plantsoen ongenomiaerd bezgden het eerste perceel Allee te aanvaarden 1 Julg 1878 Veiling a onderlgk en bg combinatie Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen bg Notaris Mr KIBT te Gouda Onfeilbaar Middel Ondergeteekende heeft de eer te berichtan hii sedert 3 jaar een middel heeft nitgevonden tot gebeele ÜITEOEUNG VAN WANDGEDIERTEN uit alle Woningen zonder het Haut en de Verf te beschadigen Hii biedt zich bij deze beleefd aan tot het REINIGEN VAN WANDGEDUEETK Van de stiptste geheimlioading kan men verzekerd zgn verschillende getaigschriften zgn voor da belanghebbenden ter inzi Geene betaling behoeft te geschieden oor men overtuigd is van de geheele vernietiging J DE JONG Az Timmeiman Kuipersteeg K 207 Gouda ê SUk aUINA LAROCdE UrR vsn KJUEPELIEiV en HOLM De eenige QIMA LitWCHE irdke 4oor de Red van defeneesk Cotf tWB HH Ceoeeskundlgen is aanbevolen tegen Igemeene takte gebrek aan eetlnst slechte pijsvertering lenuwiiekte in het tijdperk der herstelling na ware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekiuoht teringilohtigheid groote zw kte bloedarmoede eto Prijs f 1 90 per flaoo bij den Heer Apotheker C Thim t € Gouda EEN m wmmm GEVRAAGD van 13 i 14 JAAR Adres bg den Boekhandelaar P C MAAS Jb alhier een GESCHIKT PERSOON om werkzaam te zgn in een KAASPAKHUI8 te Goiirfa en toezicht over den voorraad te houden Alleen zg die van goede getuigschriften voorzien zgn komen in aanmerking Adres met franco brieven onder letters K D aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam t otB Toitmie 6verle l plechtig le heideukea m1 yaanrtiqnÜjl aanleiding geven tot eenc interpellatie Tan den heer Dupauloup of de Kegeering de openlijke viering van die plechtigheid zal toestaan Het Eogetache Lagerhuis had Donderdag een interpellatie die niet handelde over de Oostersohe gaaestie maar over de arbeideraongeregeldheden in Lancashire De laatste berichten uit Blackburn luiden gunstig het ui komen tot een schikking tussohen de patroons en de werklieden Voor de tiende maal misschien mislukte de poging der Ieren in het Ëngelsche Lagerhuis om voor Ierland hetzelfde kiesrecht als voor Engeland te verkregen Het wetsontwerp daartoe strekkende waarvan Meidon de tweede lezing vroeg werd met 228 tegen 197 stemmen verworpen De oude reeds hethaaMeliiJk gebrUikte argumenten werden van weerskanten voor den dag gehaald Hartiugion en Gladstone stemden met de minderheid en de HomeKuiers waren niet weinig tevreden met het resultaat der stemming dat voor heu vr j wel met een overwinning gel k stond Op het oorlogstooneel is nog geen verandering waar te nemen van den terugtocht van het fiussische leger van San Stefano op Adrianopel komt niets het plan van Totleben is naar men zegt niet goedgekeurd te Petersburg San Stefano zou nu weder worden versterkt door de Kussen De typhus epidemie breidt zich intusschen uit De opstandelingen in het Bhodope gebergte ontvingen versterking van de Albaneeaeu en weigerden de wapens neer te leggen zoolang er Bussen in Turkge zqn De instructie van de zaak Hoedel zal spoedig zyn afgeloopen wat den moordaanslag zelf betreft tien getuigen verklaarden dat zij het pistool hebbeu zien richten op den Keizer getoigen a décharge zyn er niet door Hoêdel werd een persoon genoemd zekere Baunlann die bn het verhoor heel brutaal door hem werd aangesproken maar deze verklaarde Hoedtl volstrekt liiet te kennen en derhalve ook nooit hem te hebben hooren spreken van zelfmoord Toen Hoedel eindelijk bemerkte dat hij met het zelfraoordpraatje niet verder kwam vertelde hg dat hg krankzinuig moet geweest zijn wanneer hg op den Keizer had geschoten want liet hy er dom op volgen wauneer ik by myn verstand geweest was had ik iedereen geraakt op wien ik gemikt had Verhoord is ook een photograaf te Berlyn by wien Hoedel eenige weken geleden zyn portret heeft laten maken in geheimzinnige bewoordingen raadde hy toen den photograaf om veel afdrukken te vervaardigen omdat hy daarmee goede zaken zou kunnen maken binnen een week toch zou hij Hoedel dood zijn en het bericht als een eleotrisohe vonk d or de wereld gaan Wanneer men dit in verband brengt met eenige andere verschijnselen ion men aan een monomanie gelooven en i elheid het hoofdmotief zyn van de daad Het onderzoek naar de medeplichtigen wordt voortgezet de gronden daarvoor schijnen zwak te zyn maar om het onderzoek niet te bemoeilijken wordt niets van dien aard gepubliceerd Er moet een brief van Hoedel gevonden zijn waaruit de toeleg om den Keizer te vermoorden duidelijk blykt BINNENLAND GOUDA 18 Mei 1878 Op uitnoodigiog der Hoofdcommissie heeft zich ook hier ter stede eene subcommissie gevormd voor het Nationaal Huldeblijk by gelegenheid van het huwelijk van Z K H Prins Hendrik der Nederlanden öiet H K H Prinses Marie van Pruisen Zg bestaat uit de Heeren Mr A A van Bergen IJiendoorn Voorzitter H W G Koning Secretaris Mr J C du Pui Penningmeester Luit Kolonel C J J Byleveld A H van Dillen W 3 Portuyu Dmogleever L P Hoogendijk 8 B van Leer en G Stniver Dasr Goud voor geene andere gemeente onderdoet in liefde voor het Vorstelyk Huis en aan Prins Hendrik de toegenegenheid en achting toedraagt die hem zoo ten volle toekopit twyfelen wij er niet aan of de tyding dat zich ook hier gelyk elders een subcommissie gevormd heeft voor een Nationaal Geschenk aan dien Prins zal met groot genoegen worden vernomen G de Vos vanWaddinxveen diewegens vergiftiging van zyn vrouw tot levenslange tuohthnisstraf werd veroordeeld is gisterenoohtend van s Hage naar het tnchthois te Leeuwarden getransporteerd VEBGADEBING VAN DEN GEMEENTEBAAD Dinsdag deh 21n Mei 1878 des namiddag ten 1 ure ten einde te behandelen De rekening 1877 van het Museum van Oudheden De rekening 1877 der Libi e Ben voorstel tot verhooging der bezoldiging van den bediende der Stads Apotheek Een voorstel betr kkelyk eene brug Over de IJaselharensluis De aanvraag om Couoepie tot aanleg en exploitatie eener waterleiding Te benoemen Een hulponderwijzer aan de Tusschenschool Men schryft aan de Arnhemiche Courant nit s Hage Het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer over de wet op het lager onderwijs is den SOsten April jl uitgekomen De Miniatet van binneulandsche zaken heeft te kennen gegeven dat het antwoord aan de Staten Generaal niet vóór Juni kan inkomen Dientengevolge zal de Tweede Kamer na afdoening van xle aanhangende zaken over eenige dogen op reces gaan Op Maandag 27 Mei e k zal te Stolwykersluis eene vereenigde vergadering worden gehouden van het DykcoUegie met Hoofdingelanden van de Krimpenerwaard In deze vergadering zal de staat va begrooting van het Hoogheemraadschap dienstjaar 1878 79 worde n behandeld By herstemming is tot lid van den Gemeenteraad te Alphen a d Byn gekozen de heer G Van der Meer Staten GeneraaL Tweede Kaueb zittingen van 16 en 17 Mei 1878 In de zitting van Donderdag zyn na eene uitvoerige verdediging van den mijiistcr van financiën de algemeene beraadslagingen omtrent het leenings ontwerp geëindigd Voornamelijk liep de strijd over het bedrag der leening 43 millioen of 33 millioen By art 1 werd een amendement van den heer Blussé en anderen om het bedrag op S3 millioen te slotte verworpen met 48 tegen 33 stemmen Daarn werd art 1 onveranderd aangenomen In de zitting van gisteren is de leeningawet aangenomen met 64 tegen 15 stemmen De discussie over de successiebelasting in de rechte mn is aangevangen De bh van Baar Schimmelpenuuok van der Oije en Wintgens bestreden haar als atelyk onbillijk en trijdig met het rechtsgevoel der natie Maandag voortzetting Men meldt uTt Leiderdorp By een veehouder alhier werd in de vorige week eene longzieke koe afgemaakt uit een koppel van 13 stuks De borgemeester deed onmiddelijk de omliggende weiden ontruimen doch de eigenaar verplaatste toen zyne 12 verdachte runderen in strijd met de wet naar een ander stuk waardoor zij weder met ander vee in aanraking kwamen en ging toen een tochtje maken naar Parijs De burgemeester meende evenwel deze runderen in beslag te moeten nemen totdat de rechtbank over die lichtvaardige handelwijze zal hebbeu beslist Den lln dezer zyn reeds vitr jonge ooievaars uitgebroed op het nest by de behuizing van den heer E Gastman te Ulsda Groningen Den 13n dezer werd een gedeelte van Everdingen en Tienhoven hevig door een windhoos geteisterd Tal van boomeu werden ontworteld waaronder al degenen welke in een boomgaard stonden Hooischelven werden vaneengerukt wagens werden opgenomen eu op verren afstand neergesliugerd terwyl van enkele huizen de daken en van sommige honderden pannen afvlogen zoodat in het gedeelte waar de windhoos de meeste verwoestingen aanrichtte de bewoners met schrik en ontzetting werden vervuld De toegebrachte schade moet zeer aanzienlyk z jn Bij de instructie in schietoefeningen voor de militiens der infanterie te Arnhem heeft een militien by ongeluk een scherpe partroon op zijn geweer geladen en daarmede dwars door den linker bovenarm van zynen sergeant instructeur geschoten die oumiddelijk ter verpleging naar de gamizoeDS infirmerie werd getransporteerd In den Prins AleXabder polder onder HiUegersberg werden onlangs de geraamten ontdekt van elf personen die vermoedelijk daar verdronken zijn toen die polder nog plas was Op last van het Gemeentebestuur zyn die gersanien in Urn kist op de burgerlyke begroafplaats ter aarde besteld Dezer dagen is door den opziohter over de gemeentereiniging te Haarlem eene proef genomen met een door hem zelven vervaardigd veegwerktuig tot reiniging der straten Deze machine bestaat uit een houten bak welke aan de aohterzyde twee groote wielen en aan de voorzyde een klein wiel heeft In het midden van den bak is een borstelrol oangebracht welke door twee peezeii met de groote wielen in verbinding staat De voortgaande beweging vttn de machine doet dns de borstelrol draaien woBrdoor het vuil van de straat wordt opgenomen en in den bak der machine geworpen De genomen proef wordt aanvank elyk als welg eslaagd beschouwd Blykens de verslagen der commission van toezicht op de doortocht eb het Vervoer van landverhuizers over 1877 kenmerkte wat betreft Rotterdam delandverhuizliigsbeweging over i s haven zich in bet afgeloopen jaar door eene kleine vermeerdering vreemdelingen terwijl de Nederlandsche emigratie daarentegen eene kleine vermindering aanwijst tegen het daaraan voorafgaande jaar Terwijl nu de landverhuizing uit Europa in de laatste jaren in het algemeen verminderde mag de Botterdamsche commissie op eene kleine vermeerdering wyzen hetgeen dan ook hoofdzakelijk is toe te schrijven aan de directe stoomvaartverbinding tussohen Botterdmn en New York en de goede behandeling welke de passagiers op deze direct van daar vertrekkende stoomschepen genieten hetgeen niet alleen in Duitschland maar ook in Amerika meer algemeen bekend wordt Ten bewyze daarvan strekt het steeds toenemende aantal passa ers met die booten van Amerika naar Europa over die haven Niettegenstaande de kwade practyken jegens landverhnizers gepleegd aanmerkelyk verminderden zyn tooh weder eenige geschillen tusschen expediteurs logementhouders commissionairs enz door de comntissi in der minne geschikt terwyl een expediteur nadat hy zyne bedriegery aan een landverhuizer gepleegd in ruime mate had vergoed op uitdrukkelijk verzoek van dien landverhuizereene gerechtelyke vervolging ontging Het getal landverhuizers dat zich gedurende het jaar 1877 aan het bureau der commissie te Botterdam heeft aangemeld bedraagt 2373 tegen 2356 ia het jaar 1876 Gedurende het jaar 1877 zyn nit de haven van Harlingen naar Amerika vertrokken 80 personen waaronder 10 vreemdelingen allen Duitschen Te Dublin heeft de koorddanser Oilfort by zijn halsbrekende toeren zulk een geweldigen val gedaan dat hy er wel aan bez v ken zal I toer di hem den val bezorgde bestond daarin dat hij op het hooren van een geweerschot sohynbaor van schrik zich op den rug op het koord moest laten vallen Hij viel ditmaal wel maar niet op het koord Het publiek dat hem stond aan te gapen tal nu n ajle voldoening gesmaakt hebben De Ëngelsche Bconomut bevatte dezsr dagen een berekening van wat de ooriogen kosten Sedert den Kriinooriog zijn er de laatste niet eens medegerekend twaalf gevoerd die te zamen 1 948 000 menscheulevens gekost hebben en die een directe uitgave van 29 ihillard guldens vorderden dat is achtof ticntnaal het beilrag van de jaarlyksche inkomsten van al de Europeesohe rijken en de vereenigde staten van Noord Amerik byeengerekend I De Scienli lc Jmeriem getft een zeer goedkoop middel aan de hand om zich van een barometer te voorzien Men behoeft slechts in een flesah net water een bloedzuiger te plaatsen doch men moet zorgen het water s zomers eenmaal in de week s winters tweemalen te vernieuwen Als het mooi weer zal worden o sterk zal gaan vriezen blyft de bloedzuiger bewegingloos lieneden ats het z il gaan regenen komt hij omhoog ingeval er onistnimig wéér is te wachten beweegt hy zich in alle richtingen By het veenbranden is alleen in de gemeente Emmen door den feilen wind naar s jwttinir ongeveer ƒ 15 000 aan turf verbrand Zoc luidt een berichtje Naar aanleiding daarvan mag men wel vragen wanneer nu eindelyk aan dat even gevaarlijke als onaangename verbranden van regeeringswege een einde zal worden gemaakt Hebben eenige Drebteniiren die tioh op goedkoope w ze mest willen verschaffen voor htinne boekweit het recht om oni land ja zelfs een groot deel van Europa te verpesten daargelaten dat zij ernstige branden kannen veroorzaken F Duitsohland heeft reeds by herhaling over dat veenbranden geklaagd en zonder dat wq by ons nn in alles verandering behoeven te brengen wat aan Duitscbland niet bevalt is hel toch niet te pryzen dat wy toestanden laten voortduren die Inderdaad den nabuur hinderen gelijk zy bet ook ons diDen Te Zutphen werd sedert ruim drie maanden door de gecondheids oommissie geregeld onderzoek gedaan naar de hoedanigheid der melk van de melkverkoopers te dier stede De raad ontvangt per maand een overzicht van de ingestelde onderzoekingen en maakt die met aanwyzing der betrokken personen bekend Dat deze maatregel door de koopers zeer wordt toegejuiobt is licht te begrepen niemand toch zal melk blyven koop6n Van hem wiens waar steeds als Atkht wordt gebrandmerkt en het gevolg zal wezen dat de ai le zLndelyke melk by gebrek aan koopers niet meer wordt aangeboden Het onderzoek geschiedt naar ten dubbelen maatstaf de commissie eilt de jprooenten water meer dan in normale melk en wyst de room in graden van den roommeter aan minimum 9 10 Gevonden en san het Bureau van Politie alhier gedeponeerd Overletlen te Pekftioengtm residentie8amar ng Ned Indië den 26 Mawt 1878 na op den 20 te voren bevillka tt z tt tbs een welgeschapen meisg m inni röliefde echtgenoote ALIDA JACOBA MERTZ oud 2i jaren Th KLEU Loitenant Kwartienneeater Ben Zakdoekje een klein Kruisje umI gesp van Atchin een Schortje een Zilveren Vingerhoed een bUuw koralen Hslskettting in t GKmdan Slot en Medaillon ea een Sleutel Laatste Berichten I ZONDAG 19 Mei 1878 GE£N DIENST St Fetersbarg 17 Mei Schouwaloffschynt er in geslaagd te zijn den Czaar te doen begrijpen dot het Buslands belang is aan Europa het mc erendeel der concession te doen die Engeland vraagt Bijgevolg schynt de byeenkomst van bet congres verzekerd ondanks de te Konstantinopel gerezen moeilijkheden Met 1 JULI wordt TE HOUR gevraagd TWEE a DRIE GEMEUBILEERDE KAMERS voor Gebuwde Lieden zonder kinderen tevens met BEDIENING liefst op de Haven of in de onmiddelijke nnbgheid daarvan Adres met franco brieven met opgave van prgs onder N 69 aan het Bureau dezer Courant Jassy 17 Mei Bussische troepen Bewegen zich in sterken getale in de richting naar den Donau Londen 17 Mei De Standard verneemt dat de Porte geene verdere versterking der Brilsohe vloot in de zee van Marmora zou willen dalden doch de verwisseling van schepen in den Golf van Ismid zou toelaten ONTVANGEN GfLACÉ DAMES en HEEREN gekleurde zwarte en witte van f 0 90 en f l Bahlmann 6e Co St Petersburg 17 Mei De Agmce ruue ijst op de ontzaglyke macht waarover Engeland eb Bosland beschikken en ook op het feit dat heide Byken eHtander jaren lang zouden kunnen beoorlogen vooraleer voor een van beide het tydstip aanbreekt om genade te vragen Zij komt daarna tot de oonclttsie dat het voordeel voor beide zoowel Is het voordeel van alle staten by het behoud des Tredes en de handhaving der bentoaude orde van laken veel grooter is indien deze beide groote Europeesohe factoren hunne onmetelgke macht bezigden niet om elkander te benadeelen maar om elkander in alle drie werelddeelen in t belang van beschaving en humaniteit bij te staan St Petersburg 17 Mei Over t algemeen laten de bladen zich gunstig uit over de hoop op vrede De formatie van acht reserve bataljons voor TurkesUn is officieel bevolen Burgerlijke Stand van het Merk la VICTOUIA Gepakt in pakjes van 8 stuks a 30 Cent per pak 8W1TZER Tiendeweg In de Sociëteit Ow8 Gewoeob Boelekade wordt een TATSOENLIJEE J0N6EN GEVRAAGD M VAN DER BURG Koek en Banketbakker vraagt een Tweede en ccn DERDE BEDIENDE GEBOREN 15 M i Cceilia Coroslis Maria mOtn H J bandara m A U l Kliogea IA Juhaoaa Anloaia oiidera W de Grayl en C van Sehraraand 17 Geratdua miiliri P KilJer lO W Netf Uenlja AgalK O J üubbri en O lan Wan OVhllLEDENi 19 Mei V 3 Slrglenhoril 2 B J C de Brcwkirl 48 j 17 H Bfunu 1 j 3 m J J an der l ar 1 j S 18 E J tan Dorit 21 J E O sn der Sebclden 17 ONDERTBOUVVDi 17 Mei 1 Flanderbgn 49 J en H Tetnini 48 j i A Sikkeni 86 j tn A J Koot l j H Mobil 4 j E K erpof 84 j ADVERTENTIÊN Ondertrouwd JACQUES ALBERT SIKKENS 2e Loitenant der Infanterie IK In de nabgheid van Goikèi wordt dadelgk GEVRAAGD EENE ADEIaKA JOHANNA KOOT Gouda 16 Mei 1878 niet jonger dan 18 jaren niet bewgzen van oed zedelijk gedrag informatiën bg den Boekh H MAASKANT IF J BOEI Voorspoedig bevallen van een Meisje N BONTBMutLï GoadA 17 Méi 1878 MEE ONDfiUWIM Crabethstraat Q 18 i J Heden overleed tot diepe droefheid van mg en mgne kinderen na een langdurig en smarteliik lijden mgn geliefde Echtgenoot de Heer JACOBUS CORNELIS db BROEKERT in den ouderdom van raim 48 jaren Wed A DB BROEKERT Qouda 16 Mei 1878 geb HoMiahs Algemiéne kenmageving Heden overleed ons innig geliefd jongste Dochtertje JOZINA JOHANNA oud 15 maanden G VAN DKE LAAR Jb J J VAK DUB LAAR Feankïn Gouda 17 Mei 1878