Goudsche Courant, woensdag 22 mei 1878

Woensdag 22 Mei 1878 N 8143 Gebr PALTHE te ALMELO GOUDSCHE COURANT Nieuws cn Adverlentieblad voor Gonda en Omstreken STOOMVBKrEMIJ van wollen en halfwollen zijden en halfzijden JanonnonGordijnen Trijp Tafelkleeden enz enz Japonnen Mantels en Heerenkleedingstukken worden geheel in elkaar zonder lostornen ceverM CHHMISCaJS WASSCnjSlilJ ym Japonnen HeerenkleedinRstukken Gordflnen Tafelkleeden enz enz Japonnen en Mantels met welk gameersel het ook üij zoomede Heerenkleedinir stukken worden gewasschen zonder lostornen en zonder dat ze krimpen Monsterboeken liggen ter inzage en prijscouranten zijn te verkrijgen aan onze depots die in alle groote plaatsen van Nederiand gevestigd zün De yerfooederen worden met e 14 dagen de waschgoederen met c 8 dam i weer afgeleverd o v uo eu Gerepresenteerd te Gouda door den Heer W van der F ALS aan de Markt die de te behandelen goederen lederen Zaterdag naar Ahnelo opzendt r Het DEPOT der THEËEN uit het Magazijn Mi JAN TAM REES h ZOON te Zwolle is Tfeïestigd voor Gouda bij de Wed P J BERKHOUT l ANGE TIENDEWEG D 44 alwaar gkatis Prijscouranten zgn te bekomen Deze Theëen nitmnnteode door kracht geuren walerhoudendheid worden afgeleverd in pakje3 van 5 2 j 1 en j ons verzegeld en voorzien van ttempel prija en nomnur GEHEEL NIEUWE VINDING tot finale uitroeiing van WAi DGEDIERTEi under reuk of iets te beschadigen met 6 jaar garantie Te ontbieden door het geheele Rijk J GOEDHART Co Adres i Oppert 64 JRotterdam Spijtverterend versterkend en hoortsverdrtjvend een zout met yier vereenzelvigd en met de ffina vermengd vormt het zeker st en krachliijst geneesmiddel tegen Bloedsgebreh Bloedarmoede gebrek aan krachten aanfioeningen der maag lannzame herstellingen gevolgen i ran hel kraamoed eai Tl ni sa nuc daouot cn ih alle ooeoe apothikin Gond Dtpot bij ZELDENKIJK Apotheker I B VAN ES Wöft zich steeds minzaam aanTSfevelen voor de reparatie van NAAIMACHIffES STOOM en andere WERKTUIGEN het verrichten van KOPER en IJZERDRAAIWEUKEN alsook Toor Idles w t tot het SMIDSVAK behoort PAEFUMEEIE HETE ET SAVONS DE TOILETTE ONTVAiNGEN eene prachtige Collectie EAO DE COLOGNE PARFUMERIËN en TOILET ZÈEPEN Louis P WELTER Fz Coiffeur WESTHAVE N tegenover het Gasthuis i NajAEaaxaod l a adoao ssmaora OFEmSE 7EBÈ00FINO te GOUDA van HUIZEN en ERVEN aldaar op MAANDAG den 3n JUNIJ 1878 des voormiddagsten elf ure in het Koffijhuis be Haemohik en wel Een WINKELHÜIS en ERF aan den langen Tiendeweg wijk D Nr 10 Verhuurd voor 200 sjaars Twee HÜIZÉN én ERVEN aan de Kamemelksloot wijk R Nr löOc en d Het eerste verhuurd voor 150 en het tweede voor 135 in het jaar En de navolgende allen bij de week vernnnrd te weten Openbare Verkooping om comptant geld te MoerkapelU aan de Pastorie der Hervormde gemeente ten overstaan van den Notaris REIJNDBRS te Zevenhuizen op WOENSDAG 22 MEI 1878 des voormiddags 10 uur van nette en goed onderhouden UEÜEELEN HUISMD en verderen INBOEDEL alles een nur vóór den aanvang der verkooping te bezichtigen Nadere inlic htingen geeft genoemde Notaris NATIONALE BELOONING Van r 16 600 Grtite GOUDEN MEDAILLE Een HUIS en ERF met BOVENHUIS met atzonderiijken opgang aan den GfoeneweR L 160 en 160a Een HUIS en ERF als voren L 107 Twee HUIZEN en ERVEN aan het water van den Groene eg L Nr 79 en 80 Zestien HUIZEN en ERVEN in de Geuzenstraat L Nr 46 tot 56 en 63 tot 67 En Vier HUIZEN ea ERVEN in de Janmuilenpoori L Nr 119 tot 122 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten i ore van den Notaris W J PORTÜIJNDROOGLEEVER te Gouda 297e Staats Loterij Pf TREKKING der EERSTE 7 mIi wf P MAANDAG Eheumatiek Jfcht alle Maag en Borstkwalen alsmede Koortsen Hardlijvigheid slechte Spijsvertering ook Zenuwzwakte en Bloedarmoede enz enz trorden spoedig en zeker genezen door t ui M Jien ieder die alvorens een kuur te ondergaan zieh van de degelijkheid dezer Specialiteiten wenscht te overtuigen ontvangt door BicUTER 3 Boekhandel te Kotterdam ov franco aanvrage yr n franco een H6 bfidzijden i f l e I it Dr Alry s JVatiiurire neesw ze waarin men onder anderen eene menigte getuigschriften van gelukkig genezen lijdera zal vinden Geen zieke geve derhalve de hoop op voordat hij genoemd heeft gelezen Alle soorten van prima qualiteit RillJi DUlfiE VAN E TIIU ES te Ludwigshafen a Rh tot de meest concurreerende prgzen verkrijgbaar bij Van VVagenliigcn Rcijscr te Dordrecht HOüTVEiÜNG te Rotterdam op Woensdag den 22 lel 1878 des namiddags ten één ure van Circa 100 000 stuks drooge vuren Petersburger Croonstadtsohe en Memelsche deelen Wijburger en Zweedsche Vuren en Oreenen platen Battings Bparliouten enz eene nieuwe partij IVs H greenen deelen Coulant zal geveild worden e ne partij Amerikaansohe Pitch Pine Platen en Balken Alles Versch uit Zee aangebracht en liggende op de Werf RorrBRDAMScH WutvAEEN aan den Hoogen Zeedijk te Rotfrdam De Veiling zal plaats hebben in het Verkooplokaal aan den Oostsingel te RoUerdam ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACHf biJ wien op aanvrage notitiën ziJn te bekomen Het HOOT is 5 dagen voor den Verkoop gekaveld te bezigtigen VERKOUDUËID Onfeilbaar middel de gepatenteerde JOHAN HOPF scHE MALZBONBONS in BLAUWE zakjes 30 Cent Centiaal Dépöt Bloemmarkt bij de Stilsteeg 250 Te Gouda Bö J C van VREUMINQEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIBT Schoonhoven L B Okhuizen Delft Prankamt JMSCHIIEID GoüDi DauK VAN A Brinkman raricHicnlalre Werkzaanilieden De zittingen v n Maandag en Dinsdag werden diior de tweede kamer nog doorgebracht met de bespreking van df verhooging der Indische begrootiug De aangevraagde ƒ 600000 voor den aanleg van spoorwegen ter verbinding van Sidhoardjo met Madioen en Blitar en ter verbinding van Buitenzorg met Tjitjalengka werd toegestaan met 54 tegen 19 stemmen na aanneming van een bevriend amendement van den heer Stieltjes om de tweede lijn te Tandjoug Priok of eenig ander pnnt in de bestaande Ign Batavia Buitenzorg te doen beeinueu De discussie liep hoofdzakelijk over de rechten die de Indische spoorweg maatschappy kon patten nit de contracten door de vorige regsering met haar gesloten onder voorbenond der bekrachtiging door de vertegenwoordiging die nog niet heeft plaats gehad èn wel altyd zal uitblijven Vreesde de heer Wintgens daarvan allerlei bezwaren de heer Godetroi stelde de vertegenwoordiging blijkbaar volkomen gerust een paar leden die zich tegen staateaanleg verklaarden omdat spoorwegen geld kosten vonden evenmin verhooring de vertegenwoordiginjj wilde blgkbaar een zeer klein gedeelte der schuld die het moederland aan Java heeft afdoen en keurde met groote meerderheid het voorstel van den minister goed Zal met dit ontwerp de eerste stap gedaan zyn om ook aan Java een spoorwegnet te geven al zal dit ook een uitgaaf van meer dan 40 millioen veroorzaken De SSOOO ter voorbereiding van de invoering Tan een belasting op het personeel en het patentrecht ten laste van de Enropeanen en vreemde Oosterlingen werd met 60 tegen 17 stemmen tiegestaan niet zonder heftige bestrijding alweder door den heer Wintgens Hoe kan de vertegenwoordiging ia de tegenwoordige omstandigheden een spoorweg wet goedkeuren die een uitgaaf van misschien 40 millioen zal tengevolge hebben waartegen nu een ontvangst van circa Mn millioen gesteld wordt dat opgebracht moet worden door de Europeanen die daarmede volstrekt niet ingenomen zjjnen hun verbittering in adressen lucht gegeven hebben Waarom die klacht niet toen de bedrijfsbelasting der inlanders met 8 ton verhoogd i Waarom dit medelijden met de ambtenaren alsof hier te lande de ambtenaren geheel vrj van belasting zyn Waarom toch deze belasting een bron van onrust en ontevredenheid een droppel die de emmer van verbittering zal doen overloopen genoenjd terwijl men het stelsel verdedigt om de kolomen te exploiteeren ten behoeve van het moederland ¥ Harde woorden werden die verdedigers door den heer Des Amorie van der Hoeven toegevoegd harde woorden ook tegen de Europeanen in Indië Niet uit zelfzucht of om eigen eer zou hjj zich met al de kracht die in hem is verzetten tegen een Indisch parlement maar omdat hij het niet met zijn geweten kan overeenbrengen om 3 0 millioen zielen die God onder ons beheer gesteld heeft over te laten aan het bestuur van 63n1ge duizenden Europeanen Ook andere leden matsten de verdediging aan den minister gemakkelijk Toch vonJ het voorstel ook van bevriende zijde bestrijding De heer van de Putte wilde eersteen regelingtnsschen moederland en kolonie tot stand brengen een vaste bjjdrage vaststellen overeenkomstig hét bedrag dat door ons voor Indië wordt uitgegeven en dan de middelen Taststellen oin aan de behoeften te voldoen Dan zon de tijd gekomen zgn om deze belasting in overweging te nemen Het krediet voor Algeh werd zonder discussie met algemeene stemmen goedgeke ird waarna het £ eheele ontwerp met 45 tegen 23 stemmee werd aangenomen Leenen een woord sedert 30 jaren niet in onze parlementaire geschiedenis gehoord was het wachtwoord in de zitting van Woensdag Wel moet de leening dringend noodzakelijk zgn dat niemand zich tegen het beginsel om een leening te sluiten verzette De een mocht het plan met meer de andere met minder inE enomenheid ontvangen hebben de een mocht een leening wenscben om vroegere tekorten te dekken een ander om openbare werken uit te voeten de een mocht het een oorlogs een ander een spoorwegleening noemen geleend zal worden want de Indische baten é knrk waarop Nederland sedert jaren gedreven heeft blgven uit en de gewone inkomsten zgn niet voldoende om in de vele ook buitengewone uitgaven te voorzien Er moit dus geleeud worden moge die eerste leening na een tijdvak van schulddelgiug ieder van de noodzakelijkheid overtuigen dat regeling van onzen finaut ëelen toestend afgescheiden van Indische baten en koffieprijzen dringend noodzakelgk is Niemand zal toch willen dat wg op het voorbeeld van andere natiën jaar op jaar de gehuld vergrooten om tekorten te kunnen delgen De Nederlander is genoeg koopman om te weten dat dit tot een ouvermgdeli k staatsbankroet moet voeren Belastinghervorming tot het verkrijgen van meerdere inkomsten is hg de steeds stijgende uitgaven dus dringend noodzakelijk Het volk zal zich opofferingen moeten getroosten de regeering zal de minst drukkende middelen moetien zoeken Eerst wanneer de gewone inkomsten de gewone niigaven weer overtreffen kunnen wij met gerustheid de toekomst te gemoet gaan in de laatete jaren is dit nooit het geval geweest Indië moest in de tekorten voorzien en al moge men de hoop hoesteren dat na de beëindiging van de btzettuigvan Atjeh die baten weer ruimer zullen vloeien daarop kan niet meer bjj een afdoende regeling gerekend worden ook Indië heeft dringende behoelten In een uitvoerige rede weerlegde de minister in de zitting vuu Donderdag alle gemaakte bedenkingen en beantwoordde vele vragen Ken kort over ieht van die rede zal ons de ingebrachte bezwaren doen kennen Het ontwerp der leening en dat der successiebelasting staan in het nauwste verband het laatste moet dienen om de rente der leening te betalen Uitgifte van schatkist billetten was een leven bü den dag dat in een goed ingerichte staatshuishouding somtijds als uitzondering kan geduld worden maar nooit regel moet zijn Verplichte aflossing is noodig had men dit stelsel ook vroeger aangenomen dan ou onze schuld nooit zoo enorm geworden zjjn Had de heer Haffmaus het amortisecren een kruideniers politiek genoemd de minister verdedigde dit stelsel en beschouwde het als de voornaamste oorzaak vau het krediet waarin wy ons mogen verheugen En wat nu de hoofdquaestie tasschen den minister en zijn vrienden het bedrag der leening betrof liet voorgestelde cijfer van 43 millioen meende hy te moeten handhaven Wel was dal cg er 10 millioen hooger dan het bedrag d r tekorten maar dat overschot was dringend noodig voor vele publieke werken Wat ook het lot der kanalen wet zou zijn die 10 millioen zouden in 1879 gebruikt moeten worden Na verschillende repUeken werd de algemeene beraadslaging gesloten cn door de heei n Blassé van der LoeS van Houten en Insinger op ari 1 een amendement voorgesteld om het bedrag der leening van 43 op BSmiUiocia te bnogen door dit bedrag kouden de tekorten gedelgd worden gedurende twee jaren was de minister uit de verlegenheid men kon dan afwachten hoe het in Indië zou gaan en de minister had overvloedig tjjd om zijn voorstel tot belasting hervorming door de vertegenwoordiging te doen aannemrn Door den minister werd herhaaldelgk betoogd dat hy de 10 millioen niet kon missen waarna het amendement met 48 tegen 33 stemmen verworpen werd Nadat nbg bepaald was dat de bonders der leening ook inschryvingen op een der grootboeken kouden verkrygen werd het voorstel tot bet aangaan eener leening van 43 millioen met 64 tegen 15 stemmen goedgekeurd Onafscheidbaar aan de leening verbonden achtte de minister het wet tontwerp op het successierecht in de rechte Uin dat in de zitting van Vrgdag aan de orde kwam en door drie sprekers bestreden werd De heer van Baar verklaarde dat vooralsnog geen vermeerderde opbrengsten noo iig zyn bg de openbare werken is geen haast dat de voorgestelde belasting de hatelgkste en impopulairete van allen is dat zy irrationeel en onbiliyk is in I de hoogste mate dat zy aanleiding geeft tot ontduiking dat alle zekerheid ontbreekt hoeveel zg zal opbrengen omdat de eenige controle op de bezittingen en porte euille de eed is en wat blijft over van deze garanl ie na de discussie o er de oubeëedigde beëedigde translateurs De heer Schininielpenninck deelde dezelfde bezwaren en wilde op zyn oud HoUandbch de tering naar de nering zetten Waarom h dan toch onder Napoleon tierceeriiig noodig ge I weest waardoor is de Oost Indische compagnie onder haar schuldenlast bezweken Is dit door oud HoUanJsche zuinigheid en voorzichtigheid veroorzaakt Maar de groote aanval geschiedde zooah in 1 de laatete dagen gewoonte is door den llaagschen afgevaardigde Gedurende twee uren hield de redenaar zgn mede afgev rdigden bezig over j de slechtete aller belastingen de hoogleeraar die een speciale studie van het onderwerp gemaakt had sprak tot de leergierige jeugd over een indirecte belasting die tot de directe bel istingen behoort Geen partiëele regeling van ons belasting stelsel alle rijks provinciale wnt rschaps en gemeentebelastingen moeten in eens voor goed geregeld worden Als het Nederlandsche volk daarop moet wachten hoelang zal dan nog de zeep accgns de patent belasting enz ons belastingstelsel ontsieren hoelang zal het dan nog wel duren voor wg ons in een goed belasting sif i mogon verheugen Wat spreker wenscht Verdeeling van de overwinsten der Nederlandsche bank een belasting op de groote naamlooze vennootschappen een belasting op buitenlandscbe aisnrantiemaat schappgeu en levensverzekering maatechappüen een verhooging van de opcenten der grondbelasting op goederen die niet lutn parbculiweii behooren In het tweede deel ïgner rede kwam iprekar eindeiyk tot de successiebelasting zelve fie belasting van Franschen oorsprong door den oovereinen vorst afgeschalt die be iting wanrdooï de Tolksovertniging geweld sal worden aangedaan cn die met üe inkomsten maar het kapitaal zelf treft Sterker dan ooit zul tn door dez belasting aan het Nederlandsche volk de duimschroeven van den fiscus worden aangelegd Het zal daarbjj aangetast worden in zyn geweten en recbtscevoel Die belasting niaakt inbrtok op bet eigendomsrecht op het geiaeensehapp iyk buis gk beiit En bg dat alles een oplegging von eeden waardoor demeralieatie moet oct