Goudsche Courant, woensdag 22 mei 1878

taan Niet door ie loA iiche baten maar door de Teelvuldige eedsaflegging wordt Nederland dan gedenioraliaeerd öpreker besloot zija rede met de einsügo waarschuwing om toch uiut tot meineed te dwingen Het zal den voorstanders der belasting niet moeielijk vallen een deel dier bezwaren tot nul te reduceeren Groote woorden toch mogen voor een oogenbhk iudnik maken bij eenig iiaJenken worden zij tot haar juiste waarde teruggebracht Er moeten meerdere inkomsten zijn het is in de zitting van Maandag aan de voorstanders om te bewyzen dat die vermeerdering van inkomsten het gemakkelijkst door de voorgestelde belasting zal te verkrygeu z u L BUITENLAND Buiteiiiaiidsch O verzicht Iforgea wordt graaf Sehoewaloff weder te Landen verwacht waar hij dan wel dadelijk lord Salisbury zal opzoeken Vóór dien ijd kan meu weinig omtrent den uitslag zijner zending vcruemen Be berichten vit Petersburg houden inmiddels vol dat deimogel khcid eeiier vredelievende schikking volstrekt niet door de Rngelsche voorstellen is uitgesloten En in verband met de beriohteu aan de Times omtrent raoe lijkheden te Konstantinopel wordt zelfs gemeld dat desniettemiu de bijeeukomst vau bet congres als zeker kan Worden beschouwd Gisteren ving in het Engtlache Lagerhuis de groote discussie aau over den aanval van de liberalen op de Regeeriug ter zake van het transport der Indische troepen de uitslag is zeker de Eegeering zal zegevieren in dat vooruitzicht diende de Minister Kickt Beach Zaterdag een motie iu tegenover die van Hartington waarin de oppositie ten laste gelegd wordt dat zij de Bcgeering iu den tegenwoordigeu kritieken toestand wil bemoeilijken Iu de zitting der Kamer van Donderdag werden de geluidfsbrieven vau de onlangs bij de aanvullingsverkieziugen gekozen nieuwe leden goedgekeurd en een wetaont erp betreffende de onderofticieren aangenomen De inededeeling van den Minister vun Oorlog dat hij heden een wetsontwerp zou aanbieden om aan eeu der forten van Belfort den naam van Denfert te geven ter herinnering aan den w akkeren verdediger dier vesting werd met toejuichingen begroet Het voornemen door een aantal Fransche liberalen opgevat om den dag waarop voor 10 J jaren de groote Voltaire overleed plechtig te herdenken zal waarach nl k aanleiding geven tot eene interpellatie van den heer Dupanloup of de Regeeriug de openlijke viering van die plechtigheid zal toestaan Tussohen de wetgevende machten iu Frankrijk en Ilalte rijst lea conHict De regeeringen hadden onderhandeld over ecu handelstractaat en waren daarmede zoover gekomen dat het aan de goedkeuring der kamers kou onderworpen worden De llaliaansche kamera bekrachtigden de overeenkomst doch in Frankrijk il men daarmede wachten tot November Dit dralen gaf in de kamers te Bome aanleiding tot dringende verzoeken aan het ministerie om bg de Fransche regeering op spoed aan te dringen Hieraan kan deze echter moeilijk voldoen Het traclaat is het werk van het vorige kabinet en zonder dat deze regeeriug zoo bepaald tegen de ontworpen handelspolitiek gekant is ziet zij er eeuig gevaar iu voor den economiachen toestand van het land om zich nu voor tien jareu aan één staat te binden terwijl jq I ovember eene algemeeue tariefwet zal behandeld worden Buitendien zou het tractaat zoo het uu iu behandeling kwam waarschynlijk verworpen worden wat kwetsend zou zyn voor de regeering te Bome In beide gevallen dus hetzij bg uitstel of bg verwerping grieft men Halië waar de publieke opinie zidh nog al met deze zaak bezig houdt Er schgnt nu echter een uit eg uit deze iM UM gevonden te tgn althans de lUpablique Vmiiaut hèt orgaan vau Gambeita raeldt dat het de hoop koestert dat het tractaat spoedig a kunbahandeld worden Wat er op gevonden is wordt nog niet vermclil Het beriobt dal het Pruisisohe Ministerie in de laatste dagen druk werkzaam is geweest aan nieuw wetsontwerpen of liever repressieve maatregelen noodig geacht ten gevolge van den aansli op het leven van den Duitschen Keizer nordt bevestigd men spreekt van nieuwe bepalingen betreffende de drukpera en hit recht van vereeniging en virgaderiug de Bondsraad zou zgn toeslemming geven tot die maatregelen behoudens latere goedkeuring door den Byksdag Volgens nadere berichten heeft dr Falk reeds op Donderdag 9 dezer zijn aanvraag om ontslag als Fruieiseh Minislet van eeredienat en onderwijs ingediend Zg kon dus niet in verband ataan met de beraadsUyingca on bealoiten ia den Mioiaterraad naar aanleiding van d n aanslag op hel leven der Keizers Naar men meent ligt de aanleiding tot zijn verzoek in ernstifje vernikkeliiigen in den boezem der Evangelische Kerk Men verwacht dat het niet voor de terugkomst van prins Bismarck zal worden aangenomen In de parlementaire kringen meende men met zekerheid te eteu dat dr Falk vast besloten is zich voortaan geheel en al aan het particulier leven te wijden Er is wellicht nog nooit een wetsonlwirp zoo besnoeid als dat op de enqut te met belrikkiiig tot tabaksbelasting Wij hebbeu gemeld velk etne scherpe oppositie zich in den Bijksdag bij de algemeeue beschüuwingLU ertegen openbaarde waarna er eenvoudig werd besloten het ook bij tweede lezing dat wil zeggen ter beraadslagiug over ieder artikel afzonderlijk in behandeling te nemen Dientengevolge kwam het weder aan de orde Op art 1 werd met 1B2 tegen 117 stemmen een amendement aangenomen waardoor de cnquêle een ander karakter verkreeg Br ia nu bepaalil dat er in het Kijk tfOnder medewerking van dtskundigen en naar openbare voorschriften van den Bondsraad een onderzoek zal plaats hebben omtrent culluur en bewerking van en handel in tabak vZullende de result iten aan den Kijksdag moeten worden medegedeeld De bepalingen waarin aan de arabtcuartu met de enquête belast eene zeer uitgebreide bevoegdheid werd verleend en aan particulieren zeer on mngenaine verplichtingen vverdeu opgelegd werden achtereenvolgens verworpen Hierdoor vervielen natuurlijk de daar ian verbonden strafbepalingen zoodat er van het geheeie ontwerp niets anders is overgi bleven dan het gewijzigde art 1 benevens art 10 beirtffeude de kusten van het onderzoek Kiiidelgk is het politieke debat in de BelgischeKatiier afgeloopea Het nam eeu steeds heftigerkarakter aan sedert het meer speciaal liep overde benoemingen in deu laatsten tgd door de Regeermg gidaan en waarin zg door de linkerzijde wordt beschuldigd niet onpartijdia te werk te zijn gegaan Dergelijke verwijten krijgen zoo licht een persoonlijk karakler omdat Let bij de vermelding vauItilen onmogelijk is het noemen van namen of deuann ijzing van peisoneu Ie venng len De niinislervan justiüe heeft doer statistieke opgaven getrachtzieh te verdedigen doch is daarin niet gelukkiggeshuigd De beschuldigingen van di n heer Bara ihebben een zoo groot tumult veroorzaakt dat men gedurende vijf minuten niet anders hoorde lian verwarde kreten en uitroepingen Door tusschen komst van den heer Fière Orban werd voorkomen dat de heer Bara tot de orde werd geroepen Inmiddels werd iu den Senaat de behandeling vanhet wetsontwerp tot herziening der kieswet ten eindegebracht het is ten slotte met nlgemeene stemmenaangenomen waarna de zitting tot latere bijienroe ping is verdaagd In de Italiaansche Kamer is door den Minister van Oorlog in overleg met den Minister van Fuiaiicieii een wetsontwerp ingediend waarbij de Ilegeering wordt gemachtigd tot het opnemen van 10 millioeu te vinden door het verkoopen van staatsgoidereu het geld zal worden besteed voor het aaiikoopen van het normale aantal paarden eu den aanleg vau eenige veatingwerken enz Uit Philadelphia wordt gemeld dat de Russische regeering voortgaat met daar stooinbooten te koopen Ze kocht o a de Slale of California een prachtig schip dat Donderdag van stapel liep De salons en al vvat bovendeks is zullen worden veranderd en geschikt gemaakt worden oor bewapening Uit San Frauoisoo meldt men dat ook de Cily of Sidney voor Russische rekening is gekocht terwijl ze nog over twee andere schepen aan hei onderhandelen jjju De t of Sidney eene zeer snel varende boot is Maandag naar Nieuw Zuid Wallis vertrokken BINNEN LAND GOUDA 21 Mei 1878 Uit een zeer goede bron verneemt het Dagblad dat ar in de Koninklijke Familie behalve de echt verbintenis van Z K H prins Hendrik ook nog sprake ia van een ander huwelijk Zoo het tot atand komt zal deze gebeurtenis in Nederland een rechtmatige vreugde veroorzaken De onderhoudswerken aan de dijken enz in de Krimpenerwaard zgu na publieke aanbesteding door veraohillende personen aangenomeu tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 49 270 voor 20 perceelen De grintleveriug in 17 peroeelen werd aangenomen door veraohilleuden te zamen voor ƒ 6B70 StateQ Generaal Eekste Kamek zitting van 20 Mei 1878 In deze zitting ia ingekomen eene nominatie voor de verkiezing van een raadaheer in den hoogen raad bestaande uit de hb mrs Feith rcohter te Amsterdam de Banitz president te Zwolle Boeles vice president te Leeuwarden Trieliels president te Arnhem Thieme officier van justitie te Groningen en van Andel advocaat te s Huge Het debat over de auccesaiebelasting iu de rechte lijn werd voortgezet De hh de Bruyu Kops en Oodcfroi verdedigden het ontwerp De hecrEutgtrs iiisgelgks mits er wijzigingen in de voordracht werden aangebracht De hh Beekers en Vader bestreden de voordracht Heden voortzetting Iu de gisterenmiddag te Rotterdam gehouden vergadering belegd door de commissie voor het Roiterdamsch huldeblijk aan Z K H prina Heudrik der Nederlanden bij gelegenheid van Hüz huwelijk aan te bieden is bg accl besloten terug te komen op het in de vorige vergadering genomen besluit dat Rotterdam op zich zelve Zou handelen eu zich aan te sluiten bij het geven van een nationaal Huldeblgk Het hoofdbestuur der HoUandaehe maatschappij van landbouw heeft zieh overeeukomatig het besluit der algemeeue vergadering van den 248len April tot dfl Tweede Kamer der Stïten Generaal gewend met eenige opmerkingen omtrent het wetsontwerp tot herziening der belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen Men schrijft aan de Leidtche Cl Onvergelykelgk schoon is de maand Mei tot voor weinige dagen geweest en zelfs bejaarde lieden waren er over uit geen zoo ouderwetschc lente beleefd te hebben De warmte was dan nok dikwgla buitengewoon en de groeiza imheid verbazend Na aanhoudende donderbuien is eindelijk de lucht ontalemd geraakt De wind die sedert Vrgdag hevig woei is Zondag tot storm geklommeu Men begon zich den Pinkaterstorni vau 18üO voor den geeat te atcllen Op veracheidene plaatsen heeft dan ook het nog zoo jeugdige groen veel geleden De wegen en vaarten waren ala bezaaid met takken en afgerukte bladeren en even ala het geboomte is op onbeschntte plaatsen het vddgewns geteisterd De blocacma zijn grootend h verstoveu op de vlagni van den wind en menig pjs gezette vrucht is daarbij nfgeslingerd Het weelderigste deel van de lente is genoten en de nachtegaal heeft zijn laatsten zang doen hooren Zondag is te s Hage van Pargs waar zg Iiatsielijk vertoefde aangi komen een commissie herwaarts gezonden door de K geering van de Vereenigde Staten van NoordAmerika aan welke door haar Gouveriieineut is opgedragen de kanaal eu dykwerken hier te lande iu uogcnschouw te uemen en daarover rapport uit te brengen Deze zending staat in verband ract de plannen tot verbetering van het vaarwater van de Mississippi De Raad dir g meente Schagk Noordbrabant heeft bij tw e in openbare vergadering genomen bealuiten den Burgemeester het vertrouwen ontzegd en hem als ambtenaar van den burgerlijken stand ontslagen De Burgemeester ia van laatatbedoeld besluit krachtens art 70 der gemeentewet in beroep gegaan Thans is van wege het Nederlnndsch Typografenbond de volgende prgsvraag ter beantwoording gesteld aan alle beoefenaars der boekdrukkunst en aanverwante vakken Welke praolische middelen zgn uitvoerbaar om tot een bevredigende verbetering van den toestand der beoefenaars van de typographic en aanverwante vakken te geraken De antwoorden behaoren vé6r 1 September ingezonden te worden aan het hoofdbestuur van genoemd bond te Amsterdam op den omslag een zinspreuk bevattende en vergezeld zgn van een verzegeld briefje waarop dezelfde spreuk en waarin de naamdea schrijvera Bg de toeliohting van dit denkbeeld meldt D ff trk mambode dat alleen denkbeelden zullen in aanmerking komen die werkelijk bruikbaar zijn en vooral die welke samenwerking tusschen patroon en gezel bevorderen Het Nederlandich Zcndelinggeuootschnp verkeert volgens een artikel iu de Ktrk Cl in benarde omstandigheden Vóór eenige dagen heeft het een buitengewone vergadering moeten houden om zoo mogelijk middelen ie beraifien tot behoud Reed meermalen heeft het in de laatste jaren de vruchten van den voorspoed in vroegere gunstiger jaren moeten aanspreken om tekorten te dekken Ook 1877 leverde eeu kwart ton tekort op Met 1 Jauuari 1879 zal het andera zoo bloeiende zendingawerk in de Minahaasa moeten gestaakt het zendelingshuia met toebehooren verkocht en de kindereu der ouders zendelingen ter verpleging en opvoeding naar verschillende oorden van het vaderland verplaatst worden Indien het beroep op alle prolestantsche ehriatenen waartoe besloten is niet een machtigen steun oplevert zal de val van het Genootschap wellicht nab i zga De ientoonsielUug vau landbouw zuivel enz van i wege de afdeeliugen Over Viiluwe en IJseloever der Geldersohe Maatschappij vau Landbouw op B 6 en 7 Juni te Apeldoorn te houden belooft te oor deelen naar de reeds ingekomen toezeggingen van iuzeuders zeer luisterrijk te zullen zijn Nu men gesteund door rijkssubsidie niet alleen de zuivelindustrie van ons vaderland maar ook de verbeteringen in den vreemde hieriu aangebracht kan betichiigen verwacht men terecht op die dngeu een groül aantal bezoekers uit alle oorden van ons land Behalve een aantal gouden medailles zijn reeds nu C6 zilveren medailles uitgeloofd beuevens vele bron zen Z M de Koning Z K H de Piiusen Pre klik Hendrik en Alexander hebben uilen door liet schenken vau een of meer gouden medailles van hunne belangstelling doen blijken N iar wij vernemen hebbeu de verschillende spoorweg naatschappijen geheel of voor een deel gratisrervocr toegezegd van voorwerpen voor de tentoon telling bestemd Op het gebied van zuivelbereidiug zijn voor iedere provincie afzonderlijke prijzen uitgeloofd eu bovendien eene groote gouden medaille voor de provincie een der vooruaamate iuzeuders ui die het beste en volledigste hierin is vertegeuwoordigd Aan de tentoonstelling wordt verbonden ene verloting van paarden enz enz Het JVieuKU ra den Dag aprak iu een venlagvau de opvoering der Vlaamsche opera De stoarteUpihi over de hoog begaafde mejuffrouw Haslelman De zetter maakte er echter hoog bejaarde van Men kan nagaan hoe pleizirig de zangeres dat vond Zekerheidacouverten Iu New York maakt men j z g zekerheidsoouverten savety envelopes die op de j ifzonderlijke deelen van de rugzgde met verschillende icheikuudige stoffen bedrukt zgn welke in drogen ttaat niet op elkander werken maar zoodra ze nat gemaakt worden zich zóó ontleden dat is in ca verbinden dat in zichtbaar schrift de woorden out i Haam attempt to open De bedoelde sloffen aan de ée uc zgdoeen infusie van galnoten eu aan de andire ijzcrvil riool worde i in twee afdeeliugen gedrukt Deze ilruk is onzichtbaar en eerst als men beproeft het couvert door middel van wutcrdarap of over l ge j heel door t vochtig te maken te openen wordt de j Biagiaohe druk iu zwarte kleur zichtbaar en is de poging om het couvert te openen verraden Men bedenke evenwel dat de lóó gevormde galnoteninkt op verachilleude manieren weder klenrlooa gemaakt kan worden b v door chloor zoutzuur enz De Berlynsohe dagbladen deelen mede dat eene 1 fabriek aldaar die gezondheidakoffie maakt haar fabrikaat vervaardigt uit het koffiedik dat z j telkeudage per wagen ontvangt uit eenige koffiehuizen inWeenen die bet dik in voldoende hoeveelheid overhoudeu in hun bedr ijf De hoofdzetel van de tegenwoordige geheiramidóelen krariierij in üuitschland ia gebleken geveatigd te zijn in de oude vrije rijkastad Frankfort a M De meeate der bedoelde middelen die alom tn couranten worden aanbevolen gaan uit van de Brma Finain Co aldaar chemische kosraetische en nedisohe praeporatenhandelaars Friedeualraase 2 Plijkeui het Fraukf adresboek zijn eigenaars van die firma G L Daube en Jean W Mosaiuger De heer Daube is de eigenaar van het bekende annoncebureau en de bekende pachter van advertentiea in vtle couranteu en journalen De heer Mossiuger wiens naam onlangs ook in Nederlaudache couranten te berde kwam is deelgeuoot enkel in den handel in geneesmiddelen en van beroep pruikenmaker en friseur op non aotivite it De firm Einain Co ia dus een Bclie Dr Mösainger ache praeparaten worden gemaakt door den apotheker dr F Dronke in Boekenheiin bg Fraukfort die mede bij de caak ia belrokken De architect Paul Emil Lieff te Berlgn ia veroordeeld wegen nadruk van zyu eigen werk Hij had vroeger een uitgebreid werk geschreven over den bouw van kalk gips en oementfabrieken eu zgue beschrijviligen opgehelderd met dertig groote platen Vau dit werk heeft hij onlangs een uittreksel zonder platen in t licht gegeven ten einde het door ee logeren prgs meer algemeen bekend te doen worden Ongelukkig verscheen dit laatste bg eeu anderen uitgever en werd daarom door deu uitgever van dat groote werk een eisch om schadevergoeding tegen den schrijver ingeateld Op grond van ongeoorloofden nadruk heeft de rechtbank dien eiaoh toegewezen en den heer Loeff veroordeeld tot eene aohadevergoeding van 1000 en eene boete van 100 mark Het N V i D wijat op de groote nadeelen die verbonden zijn aan de neiging welke ook hier te lande de overhand dreigt te nemen om de uit voering van groote openbare werken uitsluitend door den staat te doen plaats hebben Zijn e groote werken die feitelijk niet geschiEt zijn om door de particuliere nijverheid tot atand gebracht te worden men moet deze niet uitaluiteu zoolang er eenige kans is haar aan t werk te zetten Het behoort tot de eerste voorwaarden van eeu deugdelijk regeeringsbeleid dat meu de ontwikkering vau het volksleven ook in deze bevordert Men wikke en wege en zij omzichtig Het drijven ora de particuliere nijverheid op deu achlergrond te schuiven ia feitelijk niet meer of minder dan de miskenning van een welbegrepen staatsbelang Hoe geheel anders dan de stem der voorstanders van uitsluitende exploitatie van staatswege klonk het woord van Thorbecke aau het slot van het eerste verslag aau deu koning over de opeiibare werken iu 1850 53 Uwe majesteit heeft bg de opening vau de tegenwoordige vergadering der Slaleu Generaal op den zich meer en meer ontwikkelden ondernemiugagver der ingezeteueu gewezen Ik acht mij gelukkig aan U M een verslag te hebbeu kunnen uitbrengen t welk die ontwikkeling boofdatreven aller regeeriugsmaatregelcn tot verhooging der algemeeue welvaart in een hehler licht plaatst Het N v d ü vestigt op dat woord de aandacht als op eeu stem de dooden tot de levenden De Standaard meldt dat door de commiasie voor het volks pctitiounement eene circulaire gezonden is aan de kerkeraden van alle Nederduilsch hervormde Cbristelijkgereformeerde en HersteldLuthersche gemeeuteii waarin verzocht wordt 1 de door den kerkeraad aaugestelde voogden van weeshuizen voor zoo ver noodig te machtigen aan het pelitionnement deel te nemen 2 de localiteit van hun kerkgebouwen eu vertrekken voor de uitvoering van het petitiouuement beschikbaar te stellen 3 door den kerkeraad bg zilfstandig adres iu het petitionnemeut aan den koning te doen deel In d laatsle tgd is als gevonden aan het Bureau van Politie gedi pj ieerd en nog niet afgehaald Drie paar uieuive witte gi breide dameshiindschoenen een stuk vau een gouden oorbelletje een zwart schortje twee ijzeren plaatjes een zwart acborlje een gouden medaillon eeu reep een gouden oorbellelje met aleentje een wit zakdoekje een schortje een zilveren vingerhoed een blauw koralen halsketting met gouden sluiting en medaillon een paar kinderhaudschoentje eu eeuige sleutels eeu zwart wollen overdoekje Tevens kunnen aan het Bureau van Politie inliohtingeu gegeven worden omtrent twee dennen die in de gracht alhier drijvende zijn gevonden en onder bewari ng gesteld STAAT ViS BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de maand April uit Gouda verzonden welke aan het postkantoor aldaar ziju terug te bekomen M Breeuveldl Alblasaerdam W Triebel en M Vocht en Comp Amsterdam J van Ommen Gouda Mej M Westenberg Geelhoek Haarlem N Hulte de Ijemmer Mevr Vilzener den Hang G v d Wielen en A de Kuiper Groningen T v d Weiden Nieuwkoop W Gelderblom Zuiderhoek Vau het Hulpkantoor te Gouderak J van Garderen Woerden Van het Hulpkantoor te Waddingsveen Ch Kaïjser Amsterdam Tevens brengt de ondergeleekende ter algemeene keunis dat de 2e bestelling des ZONDAGS abusie felgk op de dienstregeling ten 5 ure vermeld voortaan op die dagen ten 3 ure zal plaata hebben De Directeur v h Postkantoor te Goud VAN KRUIJNE Laatste Berichten Konstantinopel 20 Mei De Russische gezant heeft de Russische kolonie alhier ten gehoore ontvangen In zijne rede gnf hij de hoop op vrede te kennen maar men mocht zich toch geen illusiën maken daar de toestand nog altoos gespannen is Petersburg 20 Mei De Jgence Ruiat noemt het bi richt der Engelsche bladen over een ultimatum van Rusland aau de Porte ten aanzien va de ontruiming der vestingen ongegrond en waorschuwt tegen opzettclgk uitgestrooide onlrnsten e geruchten Vooral op dit oogenblik nu de onderhandelingen tusschen de kabiuetlen strekken om te geraken lot een uilvoerbare oploBsiug der moeilijkheden behoort men ieder iucideut te verrajjden dat de pogingen om kalmte en verzoening te weeg te brengen zou kunnen verijdelen Pestb 20 Mei Ilet Lagerhuis heeft de verlenging van de voorloopi e voorzieningen omtrent den jiuêffleieh aangenomen liet Hoogerhuis heeft de voordracht over de dekking van het crediet van zestig millioen overanderd aangenomen nadat de minister ïisza iu t kort zijn in het Lagerhuis afgelegde verklaring herhaald had Caïro 20 Mei Vijf schepen met 2087 man infanterie en 245 paarden ziju het Suez kanaal binnengekomen De schepen zgn voor drie maandin gecharterd terwijl Engeland zich de bevoegdheid beeft voorbehouden om het contract te verlengen Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Maandag 20 Mei 1878 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie Mr W C A SCUOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD L B baggerman wonende te Gouda tot eene boete van tien gulden of gevang van twee dagen wegens iu deu Hollandschen IJssel onder de gemeente Gouda baggeren binnen den afstand vau twintig meter uit deu oever der rivier zonder vergunning vau Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland F de B werkman wonende te Gouderak tot eene boete van tien gulden of gevang van twee dagen wegens in den Hollandschen IJssel onder de gemeente Gouderak baggeren binnen den afstand van twintig meters uit den oever der rivier zonder vergunning van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland W de K arbeider wonende t Ouderkerk a d IJssel tot eene boete van tien gulden of gevang van twee dagen wegens in den Hollandschen IJssel onder de gemeente Moordrecht baggeren binnen den afstand vau twintig metera uit den oever der rivier zouder vergunniug van Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland W M schepenjager wonende te Alphen lot twee boeten ieder van drie gulden of gevang van één ilng voor iedere boete wegens te Gouda rijden harder d in iu matigen draf eu rgden harder dan stapvoets over de beweesbire brug aan den Kleiweg ü K landbouwer wonende te Lange Ruigeweide tot eene boete van drie gulden of gevang vau één dag wegens te Gouda ryden harder dan iu matigen draf C R landbouwer Wonende te let Aar tol eene boete van vgf gulden of gevang van twee dagen wegens te Gouda rgdeft harder dan stapvoeta over de beweegbare brug aan den Kleiweg P G O vocrmau wonende te Gouda en H de J landbouwer wonende te ter Aar ieder tot eene boete van drie gulden ol gevang van één dag wegeua te Gouda rijden harder dau stapvoets over de beweegbare brug aan de Haven P B voerman wonende te Gouda W H vrachtrijder wonende te Gouda C S bouwman wonende te Polsbroek J Z korenmolenaar wonende te Haastrecht J N Schepenjager wonende Ie Gouda A R voerman wonende te Gouda G van den B landbouwer wonende te Moordrecht J A M voerman wonende te Gouderak ieder van de negen tot eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegens te Gouda op 8en openbaren weg zonder toezicht laten staan van met paarden bespannen wagens waarvan zij de voerlieden waren C S schipper woneude te Slecuwijk tot eene boete van tien gulden of gevang van twee dagen wegens als schipper van een aak niet verhalen van dat vaartuig aan de Mallegatsluis te Gouda op last van deij sluiswachter H B schipper wonende te s Hertogenbosch lot twee boeten ieder van zes gulden of gevang van twee dagen voor iedere bo te wegen als schipper van een aak stil liggen met dal vaar uig voor de monding van de Mallegatsluis te Gouda en niet verhalen van dal vaartuig op last van den sluiawachter Nationale Militie m PASPOORTEN De BURGEMEESTER der gemeente Goud brengt Ier kennia van de milicieua der ligting 1878 en van de Zeemilioiena behoorende lot de ligting 187i dat hunne Paapoorteu bg hem z n ontvangen eu dat zij ter bekoffling daarvan lick riSf den In Jta aanstaande Ur Seerefaric moeten anmalden vnfi An morgen 10 tot de namiddag IjWt Gouda den 22n Mei 1878 De Burgemeealer voomoemS VAN BEHQEN UZENDOOORN