Goudsche Courant, vrijdag 24 mei 1878

I 1878 Vrl dag24 Mei N 2144 GOUDSCHE COURAIÏT en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken SCHUTTEES ÏÏNIFOEM ter overname gevraagd Prjjsopgaven ondet N 70 aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekende heeft de eer te berichtea dat by zich belast met het van Geboorten en Overipen Berichten alsmede tot het RONDBRENGEN van Circulaires Rekeningen en alles wat men van hem zoDde veriungen belovende eene prompte en accnrate uitvoering H BOUWER Omroeper Achter de Visch markt minnPT r J unromnnTvm van de VERNIEUWINGEN en het ONDERliOUD der Eigendoibmen van den Polder REEÜ WIJK voor het jaar 1878 9 op VRIJ DAG den 31 MEI 1878 des namiddags ten 4 ure ten Gemeentehuize van Reeuwijk De bestekken liggen ter lezing en z n tegen betaling verkrijgbaar ter Polder Secretarie van Rieuwijk van af den 22 Mei a s De nanwgzing in loco zal plaats hebben op Maandag den 27 Mei a s des voormiddags ten O ure te beginnen aan de Onde Gouwebrng De gezegelde door twee borgen mede onderteekende inschrijrings billetten behoorlgk gesloten moeten ter Polder Secretarie van lienwijk zgn ingeleverd uiterlijk den 30 Mei 1878 vóór des namiddags 6 ure Namens het Bestuur van den Polder Iteeuwijk F H BÜLAEÜS BUACK Voortitttr L B VA blijft zich steeds minzaam aanbevelen voor de reparatie van NAAIMA HINES STOOM en andere WERKTUIGEN het verrichten van KOPERen IJZERDRAAIWERKEN alsook voor alles wat tot het SMIDSVAK behoort M Mil Gouda Oostbaven B ii 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FIJN ÜITO EVOERDE Men verlangt van 9 tot 4 ure een NET KINDERMEISJE niet beneden de 15 jaren liefst die eenig naaiwerk kan verrichten Adre onder No 71 aan het Bureau dezer Courant LIOCHAAUSSWAETE Na eene doorstane ziekte zwakte bg vermagering bjj gestoorde spijsverteering gebrek aan eetlust en in het geheel bü alle Maagkwalen is het JOH HOFPSCHB MALZ EXTRACT Gezoudheidsbier volgens ontelbare getuigschriften van Heeren Doctoren en hoofdzakelgk van Herstelden een onwaardeerbaar middel om de gestoorde organen weder te regelen het bloed hernieuwen en daardoor de verloren krachten te herkrggen Prijzen 1 flesch 45 Cent flesscfaen 2 20 13 flesscbeii 4 40 De ledige flesschen worden i 5 Cent berekend en tegen dien prgs steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bij de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C van VREUMINGEN Schoonhoyen L B Okbuizen Delft Frnnkamt Burgerlijke Sta d GEBORFN 16 1ei Theodoru oodtrt J aa Tut eo M ö Yubiw iD Mini Jitcuba ouders B a Bulgo Fii H RB Xanttii J7 Aniooftia Blizobeth ouden O J Hurd k en O Piling JobanoK Hilena uudcrs H W r Ho to en N MitlUr Abraliitu ouJcra E M CHti eu A Kad ka SO Jscobns JohiuoeB ouieia L van DunrcD ea P Duukaarti Jacubua Leriidcrt uudcn J J A Giinther ADVERTENTIËM V Getrouwd L A WüLFFERS T a Rotterdam C TAK DKN BER6H die ook namens wederz dscbe familie dank c en Toor de vele big ken van belangstelling hy bun buwelgk ondervonden Goud a 21 Mei 1878 TANDARTS van Amsterdam zal Donderdag a s zijnde 23 Iel te consulteeren zijn over het plaatsen van KUNSTTANDEN en GEBITTEN en operatieve Tandheelkunde in het Hotel De Pauw Getrouwd SAMSON S POLAK KN ANNETTE MARCUS welke teven ook namens wederzydscbe betrekkingen bunnen hartelgken dank betuigen Toor de rele bewgzen Tan belangatelling bjj bun huweS k ondervonden Amsterda m 21 Mei 1878 Bevallen van een dood Meisje M L D JACOBl ecbigénoot Tan J J BERTELMAN Gouda 18 Mei 1878 Volstrekt eenigt kennisgeving Groote Markt te Gouda J A Günther TANDARTS Q1 A LAIIOCIIE EN IJzerbüudende duiiia Laroche verkrggbaar bjj H Gr Hoef ham er Apotheker Turfmarkt ® een GESCHIKT PERSOON om werkzaam te zjjn in een KAASPAKHUIS te Gouc a en toezicht over den voprraad to houden Alleen zj die van goede getuigschriften voorzien zijn komen in aanmerking Adres met franco brieven onder letters K D aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VA ÜITMAR Rotterd a m Bevallen van eene Docbter A E IJSSEL DB SCHEPPERGouda 19 Mei 1878 VüKNèDB Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hö liONDEBDAG 23 UEI op de Bloemmarkt Gouwe alhier zal z n met eene mooge sorteering doorbloedende Lage BOZEN TBEUMIWZEX COÜIFIEEBEN enz allen in potten en prachtig bloedende Onder aanbeveling noemt by zich J VERMEULEN Kz te Boskoop Voor de vele bewezen van deelneming Ifcy de bevalling zgnerechtgenoote ondervonden betuigt de ondergeteekende ook namens baar zgn bartelgkeu dank G J DE JONG Gouda 20 Mei 1878 IN DB EOEFSTEEQ F 98 il 10 dagen lans KOSTELOOS te bezichtigen het den 10 April 1878 te Alkmaar uit Gouwenaars geboren kind welks bovenljjf gelflk is aan een beerenhuid met enkele olifantsvlekken en bet benedenlgf als een tggerhuid Dit zeldzame natnnrwonder is onderzocht door kh Geneeskundigen te Alkmaar Amsterdam en Leiden JOZEF SCHULÏZ Voor de vele bewflien van belangstelling ondervonden bronze 35JARIGEHUWE LIJKS VLREENIGING betuigen wö namens onze kinderen onzen bartel ken dank J G VA DAM S C TA DAM Biz Gouda 21 Mei 1878 W ALLEEN HET ECHTED PÖPPsche AaatheriuMoiidwaler geneest Te s Hoge worden gevraagd GEEUWDE LIEDEN waarvan de vrouw geschikt is als P e AANGEZIGTSGEZWEL WelEdel Geb Heer Dr J P POPP k k Hoftandarts te weenen Möne dochter leed drie maanden lang aan een Tandvleeschen Aangezigtsgezwel zoodat zjj den mond met openen kon bovendien zaten alle tanden aan den rechterkant los haar adem was onzuiver en de klieren aan dezellde zijde waren opgezwollen MnrnTO T D 8 1 ANATHERIN en de man om MUISWJEItK te verrigten of eene KEUKENMEID goed kunnende Kooken Brieven aneo onder N 72 bg den uitgever dwer Courant MONDWATER werd zij van dje kwaal geheel genezen weshalve ik het algemeen kan aanbevelen Gaudendorf WENZEL SEDLACEK bö Weenen Fabrikant 297e Staats Loterij De TREKKING der EERSIE KLASSE begint op MAANDAG 27 MI 1878 GOVDA BSVK TAK A BuXKU f Depots van alleen echte Anatherin preparaten Te verkrÜReu te Gouda bij L Sohcnk winkelier op de Hoo traat A 123 te Rotterdan bij F E van Santen Kolff apotli en A Sohippereijn £ Co blauwe poroeW nknl te Hage bij J L F Snabilié apolh te Delft bg A J van Bijn en J E Kanwenhoven Ie Schiedam bg C Malta Gi te Leiden bij E Noordiik te Utrecht bij P Altcna en Kraan te Amsterdam bü F V Windheim Co en H H Uloth üt apothek i te Oudewater bg X J a Vreumingen te Schoonhoven og A Wolft Nationale Militie PASPOORTEN De BURGEMEESTER der gemeente Gouda brengt ter kennis van de milioien der ligting 1873 en ran de Zeemilioiens behoorende tot de ligting 1871 dat hunne FASPOORTE bg hem zijn ontvangen en dat zij ter bekoming daarvan zich yóit den In Jjng aanstaande ter Secretarie moeten aanmelden rau des morgens 10 tot des namiddags 1 ure Oouia den 22n Mei 1878 De Bnrgcmcester voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1877 Vervolg Aan het iutmtA moeiten over zgne geheele lengte belangrgke opboogingen plaats hebben om te voorzien in de verzakkingen ontstaan tengevolge van de doorbraak in 1876 daardoor was het onderhoud in het a eloopen jaar zeer kostbaar De grachten zoo binnen als buiten de stad werden naar bebooreu op de gewone diepte gehouden De kaaimuren werden voor zoover de waterstand zulks toeliet ingevoegd hier en daar hersteld en van nieuwe rollagen voorzien Vernieuwd wardea tot aB de laagwateiign de volgende kaaimuren op de Raam over eene lengte van 194 meter op de Turfmarkt ter lengte van 18 op het Verlorenkost van 90 en op de Zengstraat van 81 meter Langs het Bolwerk de aanlegplaats der Leidsche stoombooten werd eene nieuwe scboeiing gemaakt ter lengte van 29 50 meter terwgl de RChoenngen aan den Turfsmgel en de Wachtelstraat de noodige herstellingen ondergingen De bruggen werden op voldoende wgze onderhouden Het gewone onderhoud bepaalde zich tot verf en trarwerk en herstellingen aan bouten dekken Van de bruggen tnsschende Wale en Doelensteeg op de meuwe Haven bg de Armenschool en Achter de Waag werd de bovenbouw in bonten liggers en dito onder en boverdekken vernieuwd terwgl ook aan den onderbouw dezer bruggen reparatiën plaats hadden De kosten van onderhoud beliepen voor het Jaagpad aan materialen 3339 28 en aan arbeidsloonen 530 35 voor de havens en vaarten aan materialen 5917 38 en aan arbeidsloonen 2407 35 en voor de bruggen aan materialen ƒ 1836 86 en aan arbeidsloon ƒ 1183 30 De kosten ten behoeve van de haven uitge f even bepaalden zich tot die voor gewoon onderoud Zg zgn begrepen onder de kosten biervoren voor havens en vaarten opgegeven Ook aan de begraafplaats waren geene buitengewone werken noodig de toestand waarin zg verkeert ia bevredigend te noemen Voor gewoon onderhond werd uitgegeven aan materialen 64 91 en aan arbeidsloon 81 30 De wégen voetpaden bruggen enz welke tot deze rubriek behooren worden deels door het Rgk zooala de Mallegatsluis met brug en de Roode brug deels door de Gemeente Waddinxveen deels door waterschappen deels door particulieren onderhouden Verkeeren deze werken over het algemeen in goeden staat door ons zgn de noodige stappen gedaan die tot verbetering van sommige kaden en van den weg langs ae Kametaslkèloot kunnen leiden Voor het onderhoud van den weg van Gouda tot aan de Hoflaan bg Rotterdam wordt door deze gemeente jaarlgkseenebgdrage van 909 uitbetaald TOESTANDEN WELKE INVLOED KCNNEN ürrOEPBKEN OP DE VOLK8OEZ0NDHEID Uit hetgeen bg Hoofdstuk V is medegedeeld blgkt dat met het rioleeren der in de Geaieente aanwezige zglen gverig wordt voortgegaan Deze maatregel zal naar wg Vertrouwen een gunstigen invloed uitoefenen op den algemeenen gezondheidstoestand eu bg voortduring de openbare reinheid bevorderen De iruilnis is in het openbaar verpacht de haardawh wordt van Gemeentewege opgehaald De grachten zoowel binnen als buiten de stad en de nog bestaande zglen worden geregeld uitgebaggerd en van drgvend vuil gezuiverd terwg zooveel mogelijk op het schoonhouden der slooten en andere wateren aan particulieren toebehoorende toezicht wordt gehouden Het water wordt door schnttingen en schnringen gedurig ververscht De bepalingen der Wet tot voorziening tegen besmettelgke ziekten worden van onzen kant met nauwgezetheid nageleefd Aan het vers ac van den oudsten Stads Geneesheer ontleent het Verslag het volgende De gezondheidstoestand was gedurende het jaar 1877 vrg gnnstig Het ziektekarakter was het geheele jaar door wederom rheumatiscb met ptaedomineerend Igden der adembalingswerktuigeo In de maanden Juli en Augustus werden gaatriacbe en bilieusekoortsen waargenomen Epidemisch heersehten geene ziekten 1 Sporadisdi kwamen voor in de maanden Jauuan angina diphtherina Februari angina diphtherna en typhus MBart geene April geene Mei tussis convulsive Juni angina diphtherina en hevig geval van cholera nostras Juli tussis convulsiva en typhus bjj het garnizoen Augus j tus geene September typhus bg het garnizoen October febns typhoïdea November en December geene Tusschenpozende koortsen kwamen het geheele jaar voor 1 De sterfte in 1877 mag gunstig genoemd worden met uitzondering in de maand December toen vele sterfgevallen vooral van bejaarden en kinderen hebifen plaats gehad Tot het tegengaan der verbreiding van besmettelgke ziekten zijn geene buitengewone maatregelen noodig geweest i e jemeente bezit twee begraafplaatsen de algemeene Burgerlijke en die der laiaëlieten Op de algemeene Burgerigke begraafplaats j werden 610 Igkeu ter narde besteld I in eigen graven 17 huurgraven 1 klasse 9 2 12 3 565 kosteloos 7 Op de begraafplaats der Israëlieten werden 6 Igken begraven Aan het einde van bet jaar bevonden zidi in het Gasthuis 13 mannen en 11 vrouwen Van de zich bg het Gasthuis bevindende I badinrichting werd minder gebruik gemaakt I Er werden dit jaar 180 baden genomen waarvan 97 door mannen en 83 door vrouwen in het geheel 19 minder dan in het vorige jaar Het getal recepten op de Stads apotheek voor het Gasthuis gereed gemaakt bed xieg 1344 Volgens de ingekomen opgaven vaa heeren Geneeskundigen hebben er 356 koepokinentingen plaats gehad tegen 412 in 1872 337 in 1873 323 in 1874 340 in 1875 en 332 in 1876 Vleescb en visoh zgn kan keuring onderworpen j Er werden tM keuring aangebode 1017 runderen 583 vette en 2413 nuehtere kalveren 232 schapen 1544 varkens sn 193 geiten Eén rund en één kalf V Eïden fgckeurd Bg den invoer zgn gekoord 5380 kilogr rundvleesch 1275 kilogr kalfsvlaesob 100 kilogr schapenvleesch en 485 kilogr spek hiervan werd niets a ekeurd Binnen de Gemeente werdan afgekeurd 330 kilogr rundvleesch en 20 kilcgr kalfsvleesch Tweemaal werden partgen zeevisch en eens riviervisch afgekeurd De keuring van het vleesch is aan twee keurmeesters opgedragen Een Tan deze is tevens met het keuren van den viscb belast De Gemeente Politie bestest uit een commissaris een inspecteur drie a enton Ie klasse vier agenten 2e klasse achttien nachtwakers en eenige noodhulpnachtwakers Over dag wordt de dienst waargenomen door zes agenten De nach tciienst wordt verricht door een agent en tien naehii vsHrs onder onmiddell k toezicht van den iii8psci eur die ook gedurende een gedeelte van den dag dienst doet Het gedrag der politie beambten is over het algemeen zeer goed Er zgn in het jaar 1877 twee en tvrintig gevallen van diefstal oplichting of valscbheid in geschrifte voorgekomen Van drie diefstcUsn zgn de daders onbekend I ebleven De overige misdrgven zgn gepleegd door een en twintig personen waarvan er elf aan de justitie zgn overgeleverd au tien voorloopig ontslagen De waarde van het ontvreemde werd gescliAt op 385 36 Hiervan werd door een bedng van 286 12 in beslag genomen Er werden twee honderd twee en seventig politieovertredingen geconstateerd Aan boeten voor politieovertrdijigen werd na aftrek van 5 ontvangloon 333 45 in de Gemeentekas gestort Tien vreemdelingen werden over de grenzen gebracht Eén persoon maakte in een vlaag van verstandsverbgstering een einde aan zgn leven Wordi vervolgd BUITENLAND Ituitenlanilscli Ovcndcht Door het Duitsohe ministerie is werkelijk een omwerp vau wet tegen de socialisten ingediend aat door den Bondsraad goedgekniird san den rijksdag vA worden overgelegd om soo spoedig moMijk behandeld te worden Het ontwerp bevat m ie eerste plaats de bepaling dat sdmkte stukken en vereenigingen die het doel der sociaal democrJtle nastreven door den boudtrsad kunnen veiboden worden onder verplichting vaa uiededeelin aan deo rijksraad die het verbod kan ophelfen Verspreiding van sooiaal demooratia he drakwcrken op de openbare straat kau door de plutieljjke politia belet worden die ook vergaderingen van dene strek king kan verbieden en ontbinden Overtreding deier vrrbodabepalingen wordt met gevangenis gestraft die bg de leiders defji lfl miiten en de locaalverhuurders niet mi $É u S maanden kas bedragen l m s Ê Ziedaar de voornsalMlKV Hnjeü van een too renolionnair ontwerp dsVW geheele liberale pen lelfs de meest geraalisde organen in booge mate ontevreden en verontwaardigd t u loodat lelfa het Bsrlimr T gMttt over een cestiende Mei in Duitschland spreekt Ter wiüe v n drie rechtvaardigen zegt het blad lou Sodom verschoond blgven maar ter wiüe van dn oureohtvaardige tou de reacti bg ons de vrgheid ea de coastitutie ep bet erostigata wUlen bedririgeii Ua is diJDa agetooAgkl D trilmiit hi iiUH t de jer l tipi Ict tncüaaiiaif