Goudsche Courant, vrijdag 24 mei 1878

De tegenwoordige eigenaar van het logement 2 liggende Oi op het Vreeburg beweert niet alleen dat logement maar ook de daarachter tegeu de oude stadswallen gelegen stallen in vallen en vrijen eigendom van zijnen voorganger te hebben overgenomen De Gemeente beweert daartegenover echter dat de grond waarop die gebouwen staan voor eenige eeuwen sleclus tot wederopzeggens toe was afgestaan Een jaarlijksch recht dat naar t schijnt voor dien afstand aan de stad werd betaald doch hetwelk zooals men beweert niet voldoende in de overgangsakten ia omschreven heeft de tegenwoordige eigenaar dezer dagen geweigerd te voldoen om zoo eene gerechtelijke vervolging van de Gemeente uit te lokken eo den vorigen eigenaar in vrgwaring te kunnen oproepen Men meldt uit Vliasingen van 20 Mei Heden ochtend bij het aanbreken van den dag werd van het havenhoofd een stoomschip ontwaard zittende op de droogste plaats van de zandbank Oe Klleboog Daar het hard waaide en de lucht zeer dreigend stond liet het zich aanzien dat tegen het hoog water de bemanning in levensgevaar zou komen en werd spoedig de reddingboot bemand met deu kwartiermeester van het Nederlaudsche loodswezen E van Hoepen 4 Nederlanduche en 4 Belgische roeiers te water gebracht en de Belgische sleepboot Otear naar de plaats des onheils gebracht Na onbeschrijfelijke krachtsinspanning bereikte de reddingboot het stoomschip en bracht de bemanning over op de Otear met uitzondering van den kapitein den stuurman en den kok die het schip toen nog niet wilden verlaten Met het stijgen van den vloed werden echter ook zij spoedig beducht voor hun leven en gaven door noodteekena het verlangen te kennen om van het schip afgehaald te worden de redding doot poogde alstoen andermaal het schip te bereiken doch de zee l rak er zoo geweldig aan beide zgden overheen dal het niet genaderd kon worden en men alle pogingen hiertoe moest opgeven Men verwachtte nu ieder oogeublik het schip uit elkander te zien slaan toen het na eenige hevige stooten eu dank zij de bggezette breefok plotseling vlot schoot alsnu werd het door de sleepbooteu die tich in de nabijheid bevonden vastgeuomcu en naar Antwerpen gebracht Het stoomschip de tlorthtmhertand van Middelsbro naar Antwerpen bestemd was dicht gebleven en tegen alle verwachting als door een wonder behouden De activiteit door het personeel der beide loodswezens bg deze gelegenheid aan den dag gelegd verdient eervolle vermelding Het bleek dat de plaatsing van de reddingbootweinig doelmatig is daar er veel werkkracht noodigia om baar naar den waterkant te vervoeren eu menbij lagen waterstand grbot gevaar loopt de boot op het oogeublik dat zg gebruikt moet worden belangrgk te besdiadigeu Nieuwe ontplofBogsniiddeyiifhebben natuurlijk tegenwoordig een groote aarde Hoe gemakkelijker eu goedkooper men dood en verderf kan verspreiden des te beter voor beo die nog van plan zijn oorlog te voeren Geen wonder daarom dat de Kussische regeenug voornemens is het voorbeeld der Oostenrijksche te volgen om een naauwkeurig onderzoek te doen instellen naar de eigeoaohappeu van de onlangs uitgevonden héracline die nog krachtiger moet werken dan het dynamiet In een artikel over de schade die hagelbuien op bet platteland in Frankrgk aanrichten eu waarvan men zich in dr steden geen denkbeeld kan makeu wordt ouder de merkwaardige feiten die deugdelgk gekonstateerd zijn bet volgende vermeld Dinsdag 30 April 11 woedde te Aire aur 1 Adour een zoo geweldige hagelbui dat paunen en leieudaken eensklaps vergruizeld en verbrgzild werden De statiouschef aldaar heeft m hagelsteen die vlak bij hem uederviel opgeraapt en oumiddilgk op de schaal gelegd Het gewicht was 400 gram dus bgua een hale kilo Het gemiddeld cijfer der schade door deu hagel in Frankrgk aan gebauwde eigendommen veldgewas enz toegebracht is 36 francs per jaar Duitachland is bg uitnemendheid het land der amBatregelen Thans vindt men weder vermeld dat de rector der universiteit te Tubingenaan destudenten verboden heeft handen te houden Zg vragen nu honden van kleiner afmeting sommigen vergenoegen zich met eenig ander dier Maar als aan de hoogescholen de jongelieden aan zulke maatregelen worden onderworpen is het geeu wonder dat zg in de maatschappg optredende op hunne beurt willekeurige bevelen geven aan hunne ondergeschikten AUeefii met het oog op de studie zou bet vtrbod te verdedigen ign maar het is niet duidelijk waarom rooie houden de studie meer belemmeren souden an kleine ware het niet te banaal nfj zouden opmeiksn dat io Nederland de studenten wd beerenhoudra Aru Ct de Hollaiidsche taul niet ToldoaBde koude uitdrukken werden de vragen en antwoorden gedaan iu het Maleisch eu door den heer van Hasselt voor de drie genoemde beeren vertolkt liet ongeluk dat ta Arnhem plaats had bij het exerceeren van recruten beeft zich naar thans gemeldwordt votgenderwijze toegedragen Onder de exercitiepatronen die aan de recruten waren uitgedeeld waseen losse patroon geraakt Deze lusse patroon nuwerd toevallig door een recruut gebezigd toen de sergeant die instructie gaf hem afzonderlijk liet laden eu aanleggen Terwgl het laatste geschiedde ginghet schot reeds af en trof de ontvlamde prop den jas van den sergeant die in lie onmiddelgke nabijheid stond Een brandwonde aau den arm was het gevolger van Het stoomschip Priiuet Itarie heeft Vrgdngmorgen bg aankomst iu de buiteuhaven te Vlissiugen belangrgke schade toegebracht door aanvaring aau den ponton De voorsteven drong met doorsnijding van de gzereu platen in de zuidelijke drgfkist een der zware kettingen waarmede de ponton aan den wal verbonden wast en een der uithouwers braken onder de groote spanning die daardoor ontstond ten gevolge waarvan de toegangsbrug zoó schrankte dat ook een harer hoofdliggers doorbrak Volgen de Midd Cl wordt de schade aan den ponton op ƒ 100 000 begroot dooh heeft de stoomboot geen noemenswaardige schade geleden De correspondent van de Nieuwe Rolt Ct schrgft het volgende betreffende de inzending van het departement van oorlog op de Pargsche tentoonstelling Zg bestaat uit een bronzen kanon van 12 centimeter op ijzeren affuit een munillecaisson rMt kanon van 8 centimeter een gzeren reserve affuit van 8 centimeter een infanteriecaisson een cavaleriezadel en een granaat voor kanon van 8 centimeter met kulasladiug Deze geheele inzending vervaardigd in deu construotiewinkel te Delft maakt zeer veel effect enschgnt om meer dan één reden de aandacht van de mannen van het vak te verdienen Ook heeft de Delfische geweerwinkel eenige wapens ingezonden De heer J P Lissone te Amsterdam zal op den 31sten de r een bodeiidienst naar en van Londen ondernemen Hjj belast zich namelijk tegen eene matige provisie met de uitvoering van alle mogelijke oomniissiën zooals het over euterngbrengenvandiverse pakketten antieke en kostbare voorwerpen pakketten van waarde specie monsters enz Voorts zal worden zorg gedragen voor declaratie van de aan in en uitgaande rechten onderworpen artikelen het overbrengen van klein gedierte als vogels bonden enz het beaorgen van schildergen ent welke men te Londen in publieke verkooping wenscht te zenden het toezicht houden en begeleiden tot hunne bestemmingsplaats van alleen reizende kinderen naar koetscholen het nemen van informatién enz Volgens den Haagsohen corrtspondent der Znlph Cl moeten er op dit oogenUik bij den Baad van State weder zeer belangrgke ontwerpen aanhangig gu o a een ontwerp om de geneeskundige wet in vrrband te brengen met de nieuwe wet op t hooger onderwas Sedert het begin van dit jaar zgn te Weenen 48 melkvcrkoopers wegens het verkoopeu van vervaUchte melk met boeten van ƒ 6 tot ƒ 50 gestraft Een der schuldige verontschuldigde zich met deze woorden Ja ziet u ik verkoop mUne melk ook goedkooper dan de anderen en het verlies dat ik daardoor Igd moet ik vergoeden door toevoeging van water De rechter pam die verontschuldiging echter niet aan en veroordeelde hem tot de hoogste boete Da hear J Krelage zegt naar aanleidingvan de iiHyacin aen te Gent het volgende Het Jf en groote dwaling den toestand van het bloembolfenvak te beoordeelen naar hetgeen men daarvan op tentoonstellingen ziet Een aantal zeer gerenommeerde Haarlemsche firma s die zich in een zeer gewensohte positie verhengen exposeeren nooit anderen zeldzaam zg die met onverflauwden ijver aan tentoonstellingen deelnemen stellen hun persoonigk eu financieel belang ia den regel achter bg den wensoh in bet algemeen nuttig te z n Bg eenigstins scherpe concurrentie is het exposeeren van hyacinthen zeer kostbaar Er zgn gevallen bekend dat het behalen van en enkelen prgs of van eenige prqzen uitgaven van ƒ 2000 lot het dubbele dier sum heeft veroorteakt hei gemis der beste krachten eener bloemisterij gedurende geraimtl gd nilt eeM medegerekend Overigens gelooft de heer Krelage dat voor Haarlem Dogrit d ane kaM bettitetde lege te behalen op Gent Een door de gemeente Utrecht betwist recht van eigeadoni seb nt tot een proces ttUschen twee ingezetenen aanleiding te zullen geven iBMtnytlnr u KüiUm en OtMtenrgk die tot da omwrntelingeö van l STO en 1848 hebben geleid en in Frankrijk waar zij de Commune ten gevolge hebben gehad Men gelooft in Pruisen dan ook nog niet aan aanneming der wet De liberale meerderheid in den riksdag Eij die door de eociaal deraocratie met den naam reaotionaire troep biatempcld wordt lal waarachgnl k tegenstemmen Qebêurt dit dan hebben we de ontbinding ran den ryksdag te wachten en kan het Duitscbe volk zelf beslissen welke plaat het wat politieke ontwikkeling betreft io de rij det Tolken wil innemen Men beweert dat ook de ministers Friedenthal eu Hobreoht niet willen blyven als Falk gant en ook prins Ton Bismarck moet hebben verklaard dat by zijn post zou nederleggen tenzij Falk voor het ministerie wordt behouden Uit strookt zegt de Nal Zeit met hetgeen men weet aangaande ds inzichten ran den Bqkskanselier maar het maakt de zaak niet beter inzoover algemeen bekend is dat niet maar onbeduidend verschil van gevoelen aanleiding heeft gegeven tot het verzael van den minister van eeredienst Wat echter de wezenlijke aanleiding ia wordt als gewoonlijk niet gemeld De commissie van rapporteurs uit de Fransche Kamer voor het wetsontwerp betreffende het haudelatractaat met Italië is thans met haar taak gereed en eoDoludeert tot verdagiug der beslisaiug tot ua de vaststelliog van het algemeen douanentarief Om 100 spoedig mogelyk aan de daaruit volgende outeberheid voor Italië een einde te maken zal deze oonclnsie waarsch nlgk eerstdaags in de Kamer aan de orde worden gesteld De Fransche regeering heeft zich vrij goed gered vit de moeil kheid waarin ie was gebracht door de oatwerpers van het Voltaire feest Dat dit plan den Katholieken ergeren moest spreekt vanzelf en het krachtigste argument tegen het geheele feest ia el dit dat die ergernis schynt te zyn bedoeld Intussoben zou men weder veel te ver zgn gegaan door het te verbieden De regeering kiest nu een middenweg In antwoord op een brief van den prefect van de Seine betoogt de heer Jlarcère op mia of meer goede gronden dat de gemeenteraad t jne bevoegdheid te buiten ging door te beslissen 1 over de plaat waar het standbeeld zal worden opgericht 2 dat het Chateau d Sau zal worden opgeraimd ea door twee andere fonteinen vervangen 8 dat de gemeenteraad als zoodanig de feestviering lal bewonen 4 dat op 80 Mei lu worden gevlagd en gtiUnmineeid Ik heb m j niet uit te laten zegt de heer Maroère ner de gevoelens welks partioidieren kannen bewegen het eeuwfeest van Voltaire t vieren En als leden Tu den Oemeenteraad daaraan willen deelnemen als particulieren dan heb ik daartegen niets te zeggen Maar nationale feesten kunnen alleen door de B geering worden uitgeschreven en aan onze gemeentt lijke instellingen zon het niet bevordelgk wezen indien xg poogden op dit aitsluitend recht inbreuk te maken Ue brief heeft het gevolg gehad da het debat over de interpellatie van mgr Dnpanload gistei n geen buitengewonen omvang verkreeg De tegenstanders echter zullen er wel niet door de verklaring dat tg sioh geKeel ouigdig wenscht te houden zoo lang de openbare orde niet gestoord wordt De voorstanders vau het plan zullen hopen wy verstandig genoeg wezen om dit ook in te zien Ik elk geval is er reeds onder hen eenige verdeeldheid Da Sooiété des gens de lettres heeft besloten Voltaire afzonderlijk te herdenken door eene rede van Vietor Hugo in e ne der grootste zalen van Farys Gaandeweg verkrqgt alxoö het geheele feest een partionUer karakter Het internationale post congres in da lalen van het Paleis Bourbon te Par s vergaderd vordert goed met iqna werkzaamheden Men is genaderd tot het 12e artikrl van het tractaat Se voornaamate tot hedan aangenomen bepalingen xyn het internationaal port vau 25 centinus per 15 gram briefkaarten 4 10 centimes monsters dagbladen en drukwerk 5 centimes per 50 gram een maximum voor aanteekeningsreokt van gedrukte stukken in éen pakket van 3 kilogram In de Italiaansohe Kamer van afgevaardigden heeft da Minister van openbare werken een wetsontwerp ingediend tot de exploitatie van spoorwegen voor ivkening van den Staat in Boven Italie van 1 Joii 1878 tot 31 December 1879 De quaestie omtrent bet beginsel van ataats eiploitatie zal aan het onder nek eener speciale oommiasie worden onderworpen Aan een wetsontwerp tot den aanleg van supplementaire spoorweglqnen is de urgentie toegekend De llongaarsehle Kamer heeft het wetsontwerp tot tijdelijke verienging van het met Oostenrijk bestaande jMègltich aangenomen In het Ifeerenhois herhaalde da hear Tiaia kortelfk de Terklu4 igeB iaat ham ia de Kamer van afgeTaatdijden betreffanda de politiek der Begeering I afgelegd waarna het wetsontwerp betreffende het orediet van 60 millioen flor jaeu onveranderd wtrd aangenomen BINNENLAND GOUDA 23 Mei 1878 Gisterenavond werd alhier de gewone jaarlijksche vergadering gehouden van leden en begunstigers der Kerkinrichting tol Kering der iedeUrg De rekening over het jaar loopeUe van 1 April 1877 31 Maart jl werd overeenkomstig het Kapport der Com nissie uitgebracht door den heer Remy onder dankzegging uau hh Bestuurders goedgekeurd De heer Eemy wees er de vergadering op dat onder de outvaugaten voorkwam een gift vau een onbekende ten bedrage van ƒ 1000 Hij bracht ouder instemming der vergadering aan dezen bescheiden weldoener zgn hulde en drukte de hoop uit dat de belangstelling in deze voor Qouda zoo nuttige inrichting ook door deze koninklijke gift zou worden verlevendigd Uit de rekening bleek o a dat de contributien lOO minder opbrachten dan in het vorige jaar Als Bestuurders werden kerkoeen de hh K Jonker en T Goedewaagen ffetozen in plaats van wgleu den heer P de Graaf de heer A H van Dillen Als Commissarissen werden herkozen de hh J A Bemg mr J Fortugn Droogleever VV Post Drost en O van Dillen en gekozen in plaats van wijlen den heer J Droogleever Fortugn de heer A Schoiieveld van der Oloet en in plaats van den heer T P Virulg de heer G J do Jong Sr Kaar wy vernemen zullen vanwege het muziekcorps der dd Schutterij gedurende den zomer eecige mnzieknitvoeriugen op de Markt warden gehouden in de aan de gemeente toebehoorende muziektent Door den hevigen wind zgn hier Zondag vetsobeidene hoornen omgewaaid en ia een met graan beUiden vaartuig in de Gouwe bg de spoorwegbrug met zooveel geweld tegen den kant gestooteo dat het dadelgk is gezonken De aan boord zgnde personen hebben zich kunnen redden In de zitting der Arrondissements Becfatbank te Botterdam werden Dinsdag B S en J S alhier beschuldigd van laster vrijgesproken De leden van de Bente Kamer zgn ter vergadering bgeengeroepen tegen Maandag 27 Mei e k des avonds ten acht ure Staten Qeneraal Tweede Kahei Zittingen van 21 en 22 Mei 1878 yóót de openbare zitting is een drietal wetsontwerpen in de afdeelingen onderzocht In de openbare zitting werd de discussie over de successiebelasting in de rechte lijn voortgezet De hh de Bieberstein Schagen van Leeuwen Brouwers ArnoUlts en Lambrcchts bestreden het ontwerp op verschillende gronden De hh de Jong Mees Idsinga en de Megier verdedigden het De heer van der Hoeven zou voor het ontwerp fiemmeu mits de bepaling omtrent den eed daaruit werd weggenomen In de zitting van gisteren is ingekomen een wetsontwerp tot regeling van het onderzoek naar de oorzaken van zeerampen Het debat over de suscessiebelasting in de rechte Iqn is voortgezet De minister van financiën heeft het ontwerp nitvoerig verdedigd De belaetingverhooging was noodig en andere middelen ter versterking der schatkist waren voor het oogeublik met raogel jk De nadeelen dezer belasting waren zeer overdreven de voordeelen daarentegen waren groot De IKB dsche eerlgkheid was een waarborg t geu meineed Matjtalm gemoed zou de minister de beslissing afwachten over dit ontwerp dat hg nit plichtsbesef had voorgedragen De heer Basten sprak voor het ontwerp De heer van Nispen verklaarde zich tegen het ontwerp De heer Eoéll verwacht nog inlichtingen De heer Wlntgeus heeft breedvoerig gerepliceerd Heden voortzetting Bg de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot verhooging van de b rooting voor de landsdruknerg dienst 1877 Het voorstel strekt om die begrooting te verhoogen mat ƒ 4000 Het is een gevolg van het vele drukwerk in 1877 besteld en afgeleverd Op voordracht van igne feestcommissie heeft de olgemeene kerkeraad der Ned herv gem te Amsterdam besloten de predikanten dier gemeente nit te noodigen om in hunne toespraken op 26 Mei e k gedachtig te zgn aan de gewichtige omwenteling die v 5ór 300 jaren op dien datum in Amslenlain tot stand kwam en de stichting aa de hervormde gemeente aldaar Voerta werd bepaald dat qok op 29a Mei den herinneriagsdag der eerste hervormde godsdienstoefening in de Oude kerk 2 aroudbeqrten zullen gehouden worden ééae in de Oude ééaa in de Nieuwe kerk In die zamenkomsten zal door onderscheidene predikanten het woord gevoerd worden Op voorstel der commissie werden daartoe uitgenoodigd de beeren Koopman Brummelkamp eu Hoedemaker voor de Oude de beeren de Graaff ten Kate en Vos voor de nieuwe kerk Met uitzondering van den heer de Graaff namen allen die taak op zich De beurt in de uieawe kerk zal opgeluisterd worden door koorgezang van de weezen eu de oudste leerlingen der diaconiescholen Aan den morgen van denzelfden dag zal er ook een vroegbeurt wordem gehouden in de N Z Kapel onder leiding van deu heer van Bbnkel Eindelijk werd besloten dat op 26 Mei aan het einde van alle godailieuBloefeningen en op 29 Mei in plaats van de gewone inzameling collecten zuUea geschieden voor den bouw eener kerk n het nieuwe gedeelte der stad Volgens een bericht van bestunrderen van hetToUensfonds zgn overeenkomstig het doel der instelling ondersteuning van hulpbehoevende betrekkingen van overleden prozaschrgvers en dichters voor dit jaar weder twee gratificatiëu uitgereikt Voorbijdragen tot dit fonds houdt het bestuur dch b voortduring aan bevelen I De pogingen door eenige ingeietenen van Kralingen in het werk gesteld om aan de Maas eeae zwemen badinrichting te stichten is mislukt Er waa slechts voor 6800 ingeschreven terwgl 10 000 noodig was Omtrent deu brand te Zaandam deelt het HU o a nog het volgende mede De brand ontstond in den nacht vau Zulurdog op Zondag te ruim 2 uren op een scheepstimmertverf misschien ten gevolge vuu onvoorzichtig breeuwen daags t voren Aangewakkerd door een flinke bries uit het westen deelden de vlammen zich mede aan de kostenwoning van de hervormde kerk welke met die kerk spoedig iu vlam stond een Int dat de toren deelde In Zaandijk en de omliggende gemeenten was uatuurlgk de geheele bevolking kort na het uitbreken van deu brand die een zeer ouheilspclend aanzien bad op de been Een twaalftal spuiten waaronder twee van de plaats zelve rukte snel aan eu werd in werking gebracht maar wat baatte het betrekkdijk geringe blusohvermogeu dezer spuiten tegen de kolossale vlammen die door den wind krachtig voortwoeddeu Gelgktgdig met de kerk die ongeveer 0 meter van de werf stond vlogen eenige kontloodsen in brand gelegen aan de overkant van de sluot die langs de werf loopt op een terran waarop tevens onderscheidene woningen een fabriek van gereedschappen voor oliemolens enz stonden die alleu een prooi werden van bet vernielend element waardoor te zomen met het reed genoemde 81 kadnsirale peroeelen zgn vernield waarvan slechts enkele bewoonde huizen Toen de brand een ernstig karakter bail aaugeiiuinen seinde de burgemeester van Zaandijk om hulp naar Amsterdam welke nagenoeg tegen half vijf iu den morgen ter kennis werd gebracht van de brandweer met last uit te rukken Anderhalf uur later kwam de s em der Beydm bemand met een twintigtal officieren en manschappen en onder persoonlijlÉ bevel van den commandant der brandweer ter plaats aan Op dat oogeublik was bet werk der vernieling zooals dat nu door de mine te zien is reeds geschied maar groot gevaar bestond voor een aantal bewoonde gebouwen die in de onmiddelgke nabgheid lagen en onder den wind van een in volle vlam staaiiden hooiberg De brandweer liet het nathouden der puinhoopen aanvankelgk aan de Zsandsohe collega s over en richtte twee straalpgpen op den hooiberg concentreerde da r het vuur en bleef tot iia uur in den namiddag onafgebroken bezig om het hooi uit elkander te werken en alle verdere gevaar te voorkomen Het bedrag der schade vooral door het verbranden van de kerk en den toren eene groote hoeveelheid benkenhout en maehineriën is nog niet met eenige sekerheid te bepalen men spreekt van 2 ton Te Utreoht had Zondag 11 ia de Jacobi kerk onder leiding van ds Verhoeff eene treffende plechtigbeici plaat De doop werd bediend aan een Noefoorsch meisje van den stam der Papoea s dat door den heer J L van Hasselt zendeling van Kieuw Guinea wai medegebracht Dit kind was vroeger uit de handen van roovers vrijgekocht door den Duitschen zendeling den heer Frans Mosohe eersten echtgenoot van ds tegenwoordige echtgenoote van den heer van Hasselt en werd naderband ti lid tan zgn gezin door den heer van Hasadt overgenomen In den avond van Zaterdag was dit meisje nu omstreeks 17 of ISjaaroudt ten hniae van da Verhoeff in tegenwoordigheid vaa den zendingsdirecteu do Loogen en den heer van Weede en van Dqkvdd ooderlingfii als lidmaat aangenomen en daarna bevestigd Omdat t j lich in De Mahomedanen bepalen hunne tijdrekening naar de maan en hun jaar heeft dus slechts 354 dagen of afwisselend een maand van 29 en een van 30 dagen Het is dus voor de Moslems van groot belang waarnemingen op de Maan te doen van niet minder gewicht is het echter voor hen de sterren gade te slaan daar van dezen het uur van hun avondgebed en bet begin en t einde van hunne vasten af hangen Deels om die reden deels ook uit liefde voor de wetenschap heeft sultan Abdoel Hamid iu zgn lomerwening Yildix Kiosk een klein observatorium laten bouwen en hg verwaarloost menigmaal de sterreu van zijn harem om die van den hemel te bestndeereu Den 6 dezer beeft de khalif zelfs den doorgang v an Merkurius langs de zon w aargenomen Vergadering vaa den Oemeeaterasd DINSDAG 21 MEI Ttfgfnwoordtg zijn st de lüden D notiiled der vorige Tergadering wofdea voorgalcssa en oDvertaderd goedgekeurd Da vojT itter deelt mede dat door Oedepateerée Staten dezer proriocie is goedgekeurd bet raadsbealuit van 30 April 11 tot mehikbaar atellen van gelden oor ophoofcing van h t Jaagpad Aaoginofflen voor kcnuisge ing Da voorzitter deelt varder mede dat de heer T CjRorgleterde betrekking van Stadi Apotheker met kan aaovaarden óór l Jnli dat de keer Tbim niet genegen ia die betrekking langer dan tot IS Mei waar te nctneo waaro n ti en W den haar P H Wegar daartoe bcbbon oitgenoodigd die dat beeft aangenooien AangeniiDiea voor kenniagevmg Ingekoiaen zijn Ken voordracbt voor bolpoodeiwijzer aan de BorgcrsebooL voor Jongena waarop geplaatat is M Ü Emeia la fieenngk rijnde B en W met tn de mogelijkheid een voordracht van 3 personen in te dienen bg gebrek aan geachikta sollicitanten Ter visie en benoemiag lo de volgende vergadering een mImivo vaa J Kleqaeodorst verzoekende eervol ontalaf tegen 1 Juli e k als hulpoodeiwgzer Wordt eervol verlecad een missive van librijemeesters een oordracht iozeadenda voor de bcataaoda vaeature daar de beer mr W J Portnga Droogleever jr de benoeming met heeft aangenomen Paaroy znn gcptaatat de beeren dr F H G van Iterson ea èr H iJeiel de Schepper Ter visie en beooemiDg in de volgende vergsderiof een missive van D J Veenendaal intrekkende zyn vroeger gedaan verwek om genoteerde grond B en W trekken dientengevolge bon in een voriga vargadering gedaan voorstel in zullende later mat eca nieuw voorstel betreffende dien grond by den raad komen mtssivea van U IJ Jongeuefl en 1 M Groencodaal beide alhie en J T Wicsman te ttrecbt verzoekende benoeaA te worden tot Zwemneester De heer boel vraagt of er een ezamea zal worden afgcaomea aan de aollicitanten wat volgaas den voonutter veel moeilylt heden zon inbebbcn daar b v met zulk weet als thaoa bceraebtf de sollicitanten daaraan geen deel zouden willen nemen doeh dat men door middel van attesten ea verklaringen voldoend op de hoogte kan komen van hanne capaciteiten Deze missives worden ter visie grlegd terwgl de beBoaanisf in eta volgende vergadering zal plaats hebben De voorzitter vraagt daarop maekuging tot 4 a boop aa 30U00 blauwe IJselstraalkliokers daar de owde ml de op brekiug van andere straten dispombrl geworden ateeoen die mea bad denken te gebrnikeo voor den Kattcnaingel daar voor ID te slechten toestand verkeerden De gevraagde maehligmg wordt verleend nadat emt ir beeren Oudljk Stmver en dainauin achtereenvolgens hadden medegedeeld dat door hen geïnformeerd waa naar de redan waarom bg de aanbesteding van blanwe Uselstraatklinkers niet ingeschravcn waa dat blijkens buniie berichten Ie wylen was aan I feit dat naar Uaelstraalklinkers van itudiorm gevraagd was die slechts door een paar steenbakkers gemaakt werden waarop de leoizitter mededeelde dat aan dat soort door den architect de voorkeur werd gegeven Aan de orde waren daarop De rekening IS 7 van haS Museum van Oudheden Wordt londer boofdelgka stemming goedgekeurd De rekening 1B77 der Librge Wordt eveneens zonder boofdelgke stemming goedgekeard Ben voorstel lot verhooging der bezoldiging van dea be t diende ter Stads Apotheek Dit vooralel wordt zonder boofdelgke stemming aangenomen De voorzitter herinnert dziarop dat bg de behandeling er begrooting van dit jaar bestoten waa een brug te maken over de IJselbnveii slois waarop B en W later terug gekomen waren en den Raad badden voorgesteld uithoofde van over wegende beswaren die daartegan bestondan dat bealnit in te ITckkvn waarna somuige raadaledeo de wenschelgklieid van eeu kraanbrog hadden betoogd Ojk dit soort van brag was echter volgens den architect met aan ta raden en ooi da raadsleden te overtuigen dat een dergelgke brug met wenscbelgk was hadden ti en W een model laten vervaardigen thanao k t Stadhnia aanwezig waarbg de rebiiect alle inljchtrogaa zon kunnen geven die men verlangde waartoe de vergadering echter eenige oogenblikken werd geKhorst Na heropening werd liet voorstel van B en W esr vroeger genomen besluit tot t makea van een brug over iv IJsi Ibavcn sluis in te trekken in stemming gebiwcbt nadat eerst de hr Oudgk bad verklaard wel daarvoor ta znlUin zgn mat Loog op de groote kosten in varbouding tot het doel dat de raad voor oogeo bad gehad alhoewel hem de onmogelgkheld van en daar ta maken brug niet gebleken was Bet voorstel werd aangenomen met 18 tegaa 1 atei dia van den beer Samaom Daarop wordt tot bnlpoadarwgsar heasand d haar W F Keizer tn Uardaoi net algeSiecna ftvssmsa Aan da orda waa daarop da aapvraag on Cboaeaalo tii mslsg en etploitatia af ner waterleiding Da voorzitltr deelt mtde dat B ea W aaar aaalei WiVt de In de vorig vaif adeiing ingekomen kissivc der aez jyU commissia cesigt vriki geu hebben cbr èht in de fiec Wa voorgestelde voOfwaarden ter verleenuig Ier ronccasie daar zij de gronden door gensemrfe csocesiie sangwoerd voor ee graat deal mmtén nea Dvia èüzi fagsd hetrtÜa de sitt I es I0 die ia l n esit van het dear de gerendkeiAtcoiiadaai aangevoerda vcraadvrd a U