Goudsche Courant, vrijdag 24 mei 1878

OVERLEDEN N vso H n jk wei A Oo tentt k 67j Stolwijk OEHOBEN Marfije ouden A Uilteabogiard en J Verburji Oerrit ouden W ven Eek ea N Molenaar OEHüWD C Noordegraaf en A Kool M Vlingeriand en H Varboom Haastrecht GEBOBEN Martha btephana ouden A A Spruit en A van VeldhuiuD Koeuwijk GEBOREN Simina ouden C Boer en A Bos Jaeob oudera J Plak eu T lan Vliet Klaaa ouden 1 de Jonj OVERLEDEN A H Se enho en 1 m W J da Wel 8 m ONDEKTKOUWD H van der Vourt en C Ntderhof D Vcikada eu U vau der Wolf Waddinxveen GEBOREN Cornelm Hendnka ouders C an Os en C kliok OVERIEDEN J OroeneteU 10 d F H llm 3 j OMtEBTROÜHÜ H SpooraiBkcr en N C Wracg GEHl Wü H loinmene en J Overes ADVERTENTIÊBI Zondag 26 Nel N 214Ö 1878 GOÜDSCHE COURANT CD Adverlenlieblad voor Gouda en OmslrekcD Getroffen door de talrijke bljjken van achting en belangstelling die de ondergeteekendeu bij gelegenheid hunner VIJP EN TWINTIGJARIGE ECHTVEREBNIGING hebben ondervonden betuigen zij daarvoor ook namens hunne Kinderen hunnen Jtartelijken en weigemeenden dank P VAN DER KLEUN J E TAN DKB KLEUN Vbbhoep Gouda 23 Mei 18 78 Voor de vele bewijzen van deelneming bg de bevalling zjjnerecbtgenoote ondervonden betuigt de ondergeteekende ook namens haar zgn nartelüken dank G J DE JONG Gouda 20 Mei 1878 Het Bestuur der GOÜDSCHE VLEBSCHHOÜWERU maakt bekend dat bet tarief der Vleeschprjjzen GSEME VERANDERING ondergaan lieeft De Secretaris M H DIEPEVEEN TERSTOXD GEVRAAGD Eene DIENSTBODE F G goed kunnende werken en koken Adres Kattensingel No 97 Terstond gevraagd een DIENSTMEISJE boven de 15 jaar oud Adres No 73 Bureau der Courant k itijfi3t ixi i K iKiK swMa g laat lifflfii m Pariis I IT HIT MACAZIJ V VA N DEN PONT NEUF RneduPonl N uf n l n 4 i nofi n nel0 4nieBouthpr nM den volledigen CATALOCrUS met de gravuren van de Zomermodes vooi 1878 met aanwijzing om zelf de maal te nemen van alle Heeren Kinderkleederen Uittreksel uil ilea Catalogus Overjassen demi baibona grya niarcn o fantasie Ol 7 50 de EIbeuf Vpeion broi k flii veBt koni Jeoilakenach Zwart lakensch Jaequ t broek en vest Oed Sedausch laken Gl 22 so Kinderpak valje lan het buisje vast kort brookje fan lib ie aken 14 2 ai BO 61 90 Bi Slcllingen van f 12 60 af worden franco vracht en rechten veizonipn heizti tegen rcniboiirs hetzij na ontvang i van een postwissel Va elk klccimistvl da tij onltangst niet mocht tetaJlen wnrdl iel i ttd onmiddelijk terug geslnwd ALLK BESTELUnoE Tl RICHTbN AAN LF DIHECTEIIS DE U Maison da PONT NEUF M n correspioncle rt er m hot HorUndsch NidftI d hecf LajjteB otw da reoriMlen eeaer vat rleidiaK in heil tgemcea had getprokcB cd ïq t Hcht bad gesteld dat d ze witerleidiog tot itand xou kumea xouder eeoigQ geldelyke opuETtiriog vaa de i dc der getofcate vtaarom de bcereo die de concessie BBDvrageo leker ten volste recht IwddcB op eco elKillBode en toorkoncRde bchandLÜDg werden de veriehilUDde tttikeleQ m behaDdeliog gcDomeo Art 1 werd na seer nitvoenge duacoasie aldui VMtgestetd BecoDceuie strekt om het uitaluiteod recht te verleeavB tot Iwt leggen van p P n door de gemeente tot aaovoering en Ufe iog TiD foêd ftfiitreer4 helder en ntiver IJaelwater V0H $ € mindere hoedanijfheid dmn b art lU wordt vermeld un pwttculieren in hun buizen cd uden perceelen Dl twee coriief gesteld zinncD aren ia t artikel gebracht door een amendement van den beer LuijteD dat met algC lueene stemmen en een van den beer Kist dat met een sttm tegen die van den heer Loijten werd aaogenomen Het gdbecle artikel werd met 19 tegen 1 item aangenomen dia tan den heer Lu jten Da hter Post Drast was b deze atenimiagen niet meer ter vergadering tegtronoordig Daarop werden de art 2 tot en mat 7 allen Digrnoeg onTcranderd aangeuoraeo breedroerlge discussie getoeid over art 8 en Ö doch met t oog op t vergeiorderd uur de beslissing daarvan tot later aaaftchooden Laatste Berichten Brussel 22 Mei Bij de beraadslaging in de Kamer van afgevaardigden orer bet ontirerp tot aankoop van een gedeelte van het spoorwegnet in Vlaanderen heeft de heer Frère Orban het finanlieel beleid der regecring gegispt en aangetoond dat de aankoop op de voorgestelde voorwaarden nndeelig ü voor den Staat De minister van opnbare werken verklaarde in lyu antwoord dat de exploitatie der spoorwegen van staatswege goede uitkomsten oplevert De staat km over 1877 twee millioen van het voor de exploitatie gebruikte kapitaal aflossen Dover 22 Mei Graaf Schouiraloff is heden namiddag alhier aangekomen en is te 8 4 uur naar Londen vertrokken BerlJJn 22 Mei De nationaal liberalen hebben ia eene door de party gehouden zitting besloten het wetsontwerp tegen het socialisme te verwerpen FdSt 22 Mei De financieele commissie van het Lagerhuis heett het voorstel betrefiFende de 80 millioen a huld aan de nationale bank onveranderd aangenomen Petersburg 22 Mei De Agmu Ruaae schryft AUea geeft recht te gelooven dat de pogingen van hen wier belangen b j een oorlog tusschea Engeland B Busland gebaat worden en die alzoo eene overeenstemming tusschen hen beiden trachten tegen te gaan geen doel lullen treffen Ook de jongste belichten uit Konstantiuopel en Berlyn zoomede die omtrent het byeenkomen van het congres bewyzen het Om alle valtohe tydingen over de resultaten van Schouwaloffs reis bg voorbaat te niet te doen wijstde Jgenee Siuu a op dat stellige berichten over de uitkomsten zqner reis eerst in den loop van de aan foande week vsn Londen naar Petersburg kunnen komen MARKTBERICHTEN Gouda 23 Mei 1878 By kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 12 ƒ 12 76 Mindere ƒ 10 i 11 Rogge puike ƒ 7 60 a ƒ 8 Mindere ƒ 7 a 7 iO Voer ƒ 6 36 a ƒ 6 60 Oerst puike 7 fcO a ƒ 8 20 Minder 6 50 l f 7 Haver iwsre ƒ 6 a ƒ 6 Ligle 4 i 4 76 De veemarkt met weinig aanvoer de handel traag eohapen alsmede varkens en biggen met groote aanroer de handel mede traag Aangevoerd HO partyen kaas pryzen van 20 28 Goeboter 1 15 a ƒ 1 30 Weiboter ƒ 1 00 A ƒ 1 10 BargeriUke Stand Gouda OEBORENf It Mei Eliiabeth Henrietta ooden O IJesel da Sabepper en A E VernMe 20 Hendrika Aletta onden A U an Oeodekom en 8 M van Nas 21 Jobannes Wgnaiid ondara i san Hanseb en J t Hart Maria ouders J taa der Horat en H dan Herteft Hendrik Herman adar H G Kelker en C M iNiebtinfl Dina ouders P J Mulder en E kraoser 82 Willemina ouden T Simnen en E Se on OVERLEDEN I 1 Mei I do Jong 1 j 2 m 21 L J van MaoseUnd 4 w 22 J de Mol Ij 7 m GEHUWD 21 Mei l A Wolïen C san den Berg 22 U A Prinsrnberg en E van Wyk A van der Spelt en A Matfa W C da Keiiar en E Edelman Burgerlyke Stand van onderstaande gemeenten van 18 tot 22 Mei 1878 Hoordreoht GEBOREN Pietaraelli oudera IJ de Jong en A Rieiseld JoliaDaes ondara D bteenbeek en J F van der Grijo OVtBI EDEN 1 Vertnnst 80 j M Vermeer 62 j JL M da Kornt 2 m tnQBRIBOUWO e AIpbtiaor StJ en J ds Wilda 86j JSBOttD 9 BrodbuKB ao t Twigl Ooaderak gCBORJBN Cnradia ouders 1 Elootbart en C Stout itrit ubn A He ndooia m 1 t Hairsnuo S SOUER DONDEBT TB GEVEN DOGE HET Muziekcorps van het 7e Begiment Infanterie ONDIB DlBECTIK VAN DEN HbeB W SONNEMANN op ZONDAG 26 MEI 1878 des avonds te 7 nien HH Leden hebben met ééne Dame en hnmw by hen inwonende Kinderen Vrjien Toegang Introductie voor Dames en Kinderen 25 Cents per persoon Naar aanleiding van het eerste lid tm Art 19 van het Reglement wordt aan Kindewn beneden den leeftijd van 4 jaar alsmede aan Dienstboden de toegang verboden HET BESTUUR een GESCHIKT PERSOON om werkzaam te zjjn in een KAASPAKHUI8 te Go At en toezicht over den voorraad te houden Alleen zy die van goede getaigschriften voorzien zgn komen in aanmerking Adres met franco brieven onder letten K D aan het Algemeen Advertentie Bureaa van NUGH VAN DITMAR Rotterdam 297e Staats LoteriJ De TREKKIAG der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 27 MEI 1878 GEHEEL NIEDWE VINOINO tot finale uitroeiing van zonder reuk of iete te beschadigen met 8 isMt garantie Te ontbieden door het geheele n k J GOEDHART Co Adres Oppert 64 Rotterdam Ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON Chemisten f aar schuwing Deze URBANüS PILLEN zjjn door on in doosjes i 37 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uiteluitend verkrngbaar gesteld by den Hr L SCHENK op de Hoog 8tr at NÜTIONALE BELOONING Van fr 16 600 Gfwt BOUDEN MtOAILlE f XCHTK Wg waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen Venttrktnd tpij verlerend koorltverdrijvend DB wijnhoudeud éUksler bevat alle hoe danlgheden der 8 verschillende kinasoerten vereenigd het is leer aangenaam en wordt zeer door de geneesheeren aanbevolen teffen Bloedsgebreft gebrek aan krachten ziekelijke bleekheid aandoeningen van de maa g blo edtrvMMt gevolgen van het kraambed aanhoudende oorf en langzame henlelling tni FABRISBSHXBK OIDEPONKUD GoüDA Datnc van A BniDKiiAN VB naiis M SUB neuST s in auB teeei rorHissa Gouda Depot bq ZELDENWJK Apotheker BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken Vrfldag des voormiddags ten 8 j nur in het Gasthuis gelegenheid zal bestaan om zich kosteloos te doen inenten en herinenten Oouda den 26n Mei 1878 Burgemeester en Wethooders voornoemd VAN BERGEN IJZKN DOORN De Secretaris BROUWER BUITElNTLAND Uuiteiilandsch Overzielit Hoewel omtrent de resultaten der reis van graaf SchoewalolT nog uieta naders bekend is en hy zich te Berlijn in leer terughoudende termen heeft uitgelaten neemt de vredelievende taal in de Russische organen in overeenstemming met de gevoelens der Begeeriug te St Petersburg steeds toe De Russische consul te Parkje de Coumany is naar St Petersburg ontboden naar men onderstelt met het doel om hem aan prins Gortschakoff toe te voegen ter bijwoning van het congres of wel als tweede gevolmachtigde daarheen te zenden Het Ëiigelsohe miuiaierie is bekend met den uitslag van de zeiiding vau Sohoewaluif de Eiigelsche officieuse bladen laten zich over t geheel gunstig uit Euutler evenwel byionderheden mee te deelen Het Ëugeliche ministerie behaalde eergisteren in bet lagerhuis bg de stemming over de motie Hartiugton welke de sttekkijig had am bet gebruik van Indische troepen af te keuren natuurlqk de overwinning de verhouding was 347 tegen iit Aan eene poging van een dertigtal vluchteliiigen te Ronstantinopel om Maandag onder den kreet Leve de Sultan I in den tuin van het paleis door den exSultan Motrad bewoond door te dringen wordt als een poging beschouwd om den tegenwoordigen Sultan Abdoel Haniid weder door zijn broeder te vervangen Hoewel men iu Konstanttnopel ieder oogenblik aan dergelijke feiten blootstaat wordt tucb dikwijls te veel waarde gehecht aan een onbeduidende nuk 1 e orde werd door tussoheukomat van troepen hersteld de vluchtelingen die gewapeud waren doodden een schildwacht terwijl hun eigen aanvoerder AH Suavi door de soldaten werd neergeschoten De gearresteerde personen verklaren onbekend te zijn geweest met het doel van hun aanvoerder terwijl de ex Sultan Moerad aait ijn broeder de verzekering heeft dueu geven dat hij geheel onbekend waa met het complot De ultramontaausohe dagbladen in Frankrijk zijn natuurlijk niets tevreden over den afloop der Voltnire interpellalie al kunnen ze ook kwalijk zeggen wat daarvan onder dr tegenwoordige omstandigheden beter was te verwachten Het schijnt dal nigr Dupauloup zijne rede gereed had eer men vau het besluit van den heer Marcère wist Ddarduor verviel eigenlijk de aanleiding tot de interpellatie eu daar de bisschop toch spreken wilde moest hij het zwaartepunt zoeken in de bekende bloemlezing uit Voltaire s geschriften Maar hiervan viel niet veel tegen de Regeering te zeggen nu het recht tot colportage niet was gevraagd Dit alles was natuurlijk niet in bet voordeel van den spreker en zijne rede kon niet den indruk maken dien ze ouder andere omstandigheden zon hebbeu gehad Het eenige wat nu rest is de clericalen op te zweepen tot eene tegenmanifestatie en daartoe doet men zyu best Maar tegenover het partionlier karakter der geheele plechtigheid kan dit geene groote gevolgen hebben Voor het overige kan men niet zeggen dat de uiterste linkérzjjde der republikeinen zich voorzichtig gedraagt lu stede van Frankrijk zooveel mogelijk rust ie gunnen is ig door eene plotselinge feestwoede bevangen Thans wil men weer het feest van de initeming der Bastille vieren waaraan wel eene beteekénis kan worden gegeVen maar dat in vele opzichten toch alles behalve tot de aangenaamste kerinneriugeo van de omwenteling beboort Een besinit ten opzichte van het ingediend ontslag van den Pruisischeu minister Falk is nog niet geuomen Algemeen houdt men zich overtuigd dat indien de genoemde minister uit het kabinet treedt dat voorbeeld door andere ambtgenoofta zal worden gevjigd Als de zooilaiiigen noemt mende ministers Priedenthal Leonhardt en Hobreeht Mocht dit inderdaad het geval zijn dan verliest het kabinet alle leden die meer of minder de liberale partij Zijn toegedaan zegt de Berlgusche berichtgever der 9 eter Zeitmg Het Hoedel zal Waarschijnlijk niet worden berecht door het staalsgercchtshüf maar verwezen naar de gewoue rechtbank de Berlijiische jnry Het niet ontdekken van medeplichtigen heeft tot deze overweging geleid De discussie over het wetsontwerp tot den aankoop van verschillende spoorwegen voor rekening van den Belgischen Staut gaf aan den heer Frère Orban gelegenheid zgne grieven te ontwikkelen tegen de administratie der Regreriug De Minister van Fiuoncién had veel beloofd maar weinig gedaan hij zon de comptabiliteit en de tarieven der spoorwegen verbeteren een wetsontwerp aanbiideu betrtffinde de trauspurien een overzicht over den toestand der spoirwigeu aanbieden en wat heeft hg i ediuiii Niels zeide de hter Frère Orban Hut wuren slechts verkiezingsbeloften geweest doch een goed administrateur moest zich met geen politiek bemoeien Hierop volgde een heftige bestrijdiug van het wetsontwerp omdat hij de aankoop der bedoeUle lijnen iu strgd achtte met bet belang van het land wat de Minister van Openbare Werken echter vrij afdoende bestreed waarna de Minister van Financien een overzirht over deu toestand der geldmiddelen gaf en zich tegen de aanvallen vau den heer Frère verdedigde Door de Zweedsohe Kamer vau Afgevaardigden ia een wetsontwerp aangenomen om aan de Regeering een krediet van twee millioen kronen te verlceuen ter verdediging der nenlraiiteit van het laud In antwoord op eene vraag van den heer Hedien verklaarde de Minister van Bnitenlandsche Znken dat de geruchten betreffende onderhandelingen tot sluiting der Bultisohe zee voor oorlogsschepen van andere mogeudhedeu oujuist was Naar aanleiding van verschillende klachten over drukkende rechten heeft de Spaansche Minister van Financien aan eene commissie van scheepsreeders beloofd vermindering van rechten op katoen cacao koper en indigo nis die waren met Spaansche schepen worden ingevoerd op suiker uit de koloniën benevens van nog eenige andere rechten toegezegd De berichten van Cuba luidentniet gunstig voor de Spaansche Regeering Martinez Cumpos heeft geen geld meer om de muiters af te koopeu en houdt itu ook op met het zendeu van gunstige berichten BINNENLAND GOUDA 26 Mei 1873 VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den 28n Mei 1873 des namiddags ten 1 ure leu einde voort te zetten de behandeling der voorwaarden betrekkelijk de aanvraag om concessie tot aouleg en exploitatie eeuer waterleiding Te benoemen Een Hulponderwijzer aan de Burgerschool voor jongens Een Directeur der Bad en Zweminrichting Men sohrgft uit s Hage aan de rirnh Ct dat door Fransche kapitalisten concessie ia gevraagd voor den aanleg van een spoorweg van Rotterdam over Schoonhoven naar Utrecht aansluitende aldaar aan den Oosterspoorweg en denCentraalspoorweg B uter seint uit Penang De HolUndsche mailboot u FooTKaarti en de stoomboot i rfiiw zgn bij Kaap Muka tegen elkander gevaren de uFoorKtartt strandde de passagiert ign aan wal gtict f Het ageutschap der stoomvaartmaatsehappij Nederland deelt nog aan htl Vadtrland mede dat het stoomschip Foortcaartt kapitein F J Aokes nabg Penang door de Engelsche mailboot nKiedixe is ingeloopen en tot de waterlijn doorsneden Het schip is daarna op het strand gezet terwijl de passagiers alsmede de mail gered zijn Het schip is waarschijnlijk verloren Naar men stellig meent te weten zal Z E de minister van oorlog zich binnen weinige dagen tot herstel van gezondheid naar de badplaats Spa zal begeven Staten Qeneraal Tweedi Kameb Zittingen van 23 eu 24 Mei 1878 In de zitting van Donderdag bij de voortzetting van de beraadslagingen over de successie belasting in de rechte Igu hebben verschillende sprekers nog bet woord gevoerd en heeft de minister het ontwerp nog uitvoerig verdedigd De algemeene discnsaiéa zijn toen afgeloopen De bh van der Kaay de Brnyn Kops en de Jong hebbeu een amendement op de successiewet voorgesteld strekkende tot afschaffing van hét recbt op overbedeeliugeu beperkt evenwel tot scheidingen van huwelijksgemeenschappen en uabiteuschappcn Het recht op de overbedeeliugeu bij scheidingen van I maat of vennootschappen en eiken anderin gemeenschappelijken ei piidoni blijft gehandhaafd De heer de Bruyn Kops heeft afzonderlijk een amendement voorgesteld strekkende om aan de bezwaren voor kleine boedels eeuigszius meer tegemoet te komen eu om verschil in deu toestand tusschen erfdeeleu onder en die boven de f IDOO minder sterk te maken In de zitting van gisteren is het ontwerp betreffende eene successie belasting in de rechte lijn aangenomen met 48 tegen 32 stemmen B j de diacussien werden verschillende wijzigingen aangebracht Art 2 bepalende d it als erfenis beschouwd wordt inbreng volgens het burg wetboek is erworpe n Na discussie over den eed is art 5 den bestaanden eed handhavende aangenomen met 58 tcgin 17 stemmen Daarna zijn de contracten met de Indische spoorwegmaatschappij omtrent den aanleg van spoorwegen op Jiiva ine t algemeene stemmen verworpen Maandag zgu verschillende ontwerpen aan de unie Voor het gerechtshof te s Hage stond Donderdag terecht J V die in Januari jl uit de kolonie OnHnerschans waar hij verpleegd werd een brief had geschreven aan deu landbouwer van V te Capelle n d IJsel Daarin vroeg hij hem ƒ 2B bij niet voldoening van dit verzoek dreigende bij v V dra boel des nachts te komen iu brand steken D beschuldigde bekende dit feit gepleegd te hebben als eeiiigen grond daartoe opgevende zijn verlangen om uit de kolonie outslaiten eu Baar de gevangenis overgebracht te worden Het openb min requireerde deswege één jaar gevangenisstraf Als verdediger trad op de heer mr D S van EmdcB De tutspr uik is bepaald op Dinsdag aanat Met eene der booten van de Nederlandsohe Stoombootreederij passeerden te Lobith gisteren de eerste ketsen uit Duitschlaud 230 mandjes bestemd voor Engeland Sedert een paar dagen heerstbt er eene buitengewone drukte aan de Bitmeuvestgracht te Leiden tegenover het academisch ziekenhuis alwaar de woningen van zekeren zich noemenden directeur der Sicuritas genaamd £ eu zekeren S door leveranciers bestormd worden welke iaatsten gocdcreu it comptant geleverd hebbende echter geene betalingen zouden kuuncu erlangcu zoadat lelfs een der in leteuen met veel moeite zgne goedenn ait d wonui vau eerstbedoelde had teruggekregea Ook vemeemi men dat die woningen van Donderdagavond af onder toezicht van de politie staan hetgeen unteiding geeft te veronderstellen dat meergenoemde personen die eerst sedert S weken in deze eineeule woonachtig zgn met het voortdurend aaukoopen van goederen minder oede bedoelingen op het oog hebbea