Goudsche Courant, zondag 26 mei 1878

I Voor de vele bewgzen van belangstelling op 22 dezer ondervonden betuigen wjj onoeu vrelgemeenden dank Sau ipüii v a Iwt 7 e reginirat iu interie te Nijmegeu heeft een lymr ineerdefciNjii iiing geal igeu Hg heift iLiarvour usj ireu kiuiwdgeil tr if üatvaugen uiet vervalku lerkluriiig vuu deu min airen tand De 9Se algemeeae vergadering der 3I atsohappij tot Nut van t Algemeen 2 il dit jaar gehouileu worden deu 13den Augusius lu het kerkgebouw der Reinonetrautsflh Geretormeerde Gremeeute te Amsterdam onder voorziiterschap van den heer W F Loman Ouder de werkzaamheden koint voor een voorstel van het Hoofdbestuur om een prijsvraag uit te schrijveu ter verkrijging vau een volksleesboek over de gesohiedeui der ugverheid der kunst en der beschaving h ier te lande om daardoor de groote voordeden van dèu vredd boven de nadeelen vau deu oorlog in het licht te stellen en ook eèu voorstel om een vroeger besluit tot het doen vervaardigen eener handleiding waarin de grondslagen van onderlinge vereenigingeu eooperatie worden ontvound in te trekken De Commissie belast met het doen van een voorstel om de toekomst vau bet onderwijzend personeel eenigsEius te verzekeren stelt voor om daarvoor uit de algemeene kas voor den tijd vau vijf jiar jaarlijks 100 ouder bepaalde couditien beschikbaar te stellen Door het departement Amsterdam wordt ecne ubsidie van ƒ 6000 aaugevraagd ter verkrijging van een eigen gebouw voor de iudustrie sohool voor de vrouwelijke jeugd Het departement Rotterdam stelt voor het Hoofdbestuur uit te uoodigen deu Volksalmanak niet meer iverkrijgbaar te stellett Voor het publiek alvorens het vereisefat getal exemplaren aan de departc nenteu il afgeioadeii Door het departement Arnhem wordt voorgesteld 38000 esemplareu van een werkje De DiimeUitlm aan te koopen ter beetrijduig van het drankverbruik Het departement Belliogwolde weuscht de algexneeoe Vergadering iu Juli te honden terwijl het deparlemeul Hasselt een aanvulling in de bepalingen omtrent de bekroningen door de Maatschappij wen ohelijk acht Teu slotte ii er nog een rapport aan de orde in xake de prgsvraag over armenverzorging Daar door de Commissie van beoordeeling geen der zeventien iugekomeu antwoorden de bekroning waardig gekeurd ie stelt et Hoofdbestuur voor de prijsvraag iu te trekken en de ƒ 1000 ter beschikking te stellen van deu railden onbekenden gever Men meldt uit Apeldoorn dd 20 Mei Met snelle chreden nadert de dug waarop alhier de tentoonstelling van paarden vee landbouwwerktuigen enz benevens die van zuivelbereiding zal plaats hebben Groot liju de toebereidselen die er gemaakt worden en de commissie beijvert zich om haar luisterrijk te doen lijn Heeds kan men het schoone Oranjeperk doorwandelende de toebereidselen aanschouwen naast de Hoogere Burgerschool worden de gebouwen voor de zuivelbereiding ook voor de machinale boter en kaasmakerij iu gereedheid gebracht naar men verneemt zal er voor de boter eu kaasinakerij dagelijks 800 Uier melk verbruikt worden De gebuuweii voorde overige ten toou te stellen zaken worden mede met spoed iu orde gemaakt Voor goede muziek zal insgel ks gezorgd worden deze zal zich in een muziektempel die ook bjjna gereed is op die dagen i oenhooren Ook voor eene goede cantine waar men tegen billijke en vast te stellen prijzen de uoodigeververechiupen bekomen kan wordt zorg gedragen Behalve de in het programma verlaugde zaken z nnog vele anderen toegezegd De uitloving van vele groote en kleine gouden en zilveren benevens bronzen medailles zal zeker velen tot inzending aansporen opdat deze tentoonstelling die de eerste is waarop hier te lande de boter en kaastabrikage volgens het daitsebe systeem zal plaats hebben in allen deeleaan de verwachting beantwoorde Aan de tentooastelliug zal ook eeue loterij verbonden worden omprijzen op het terrein der inzenders aan te koopen de prijzen zullen bestaan iu paarden vee landbouwweAtnigen en mt Bü P B NieuWenhuis te Breda versoheen een brochure waarop wij de bijzondere aandacht vestigen de titel luidt De vergiftiging door tabak Naar het Hoogduitsch vau dr Dorublüth door Ph L Kooperberg arts te Ooslerhout Het is wellicht de belangrijkste studie over de tabaksvergiftiging die er tot heden verscheen zij is zuiver wetenschappelijk en onthoudt zich van phrasen het resultaat kan natnurlp voor de tabaksverbruikers niet gunstig Bjn toch bestrijdt de sohryver meer het misbruik dan het gebruik van tabak sonder te beseffen dat voor de meeste mannen bet een van bet audei niet il af te scheiden Men meldt uit Hertogenbosoh dd 81 Mei aan SM raderlmd Ba iiit Mtr kt Uodjititeek tuseken Qrav s Bosch op S 00e heiBiaren gronds ge ohat is tendeele nog diep onder water bedolven ten deele geheel dras De omstreken van Deu Bosch verkeerennog steeds in hoogst treurigen toestand Bij een waterstand van S 79 M + AP teekeiide de peilsohaalheden weder was Waar men den blik over de stadswallen werpt en grond meent te zien is het veelalslechts vlottend gras de hooioogst kan als verlorenworden beschouwd Bewezen als het is dat bijzondere krachten te kort schieten om in deu toestand vau het noord oostelijk deel van Noord Brabant wat afwatering en dijkwezeu betreft verbetering te brengen ziet een nijvere veelal laudbouwende bevolking sedert jaren reikhalzend uit naar hulp vau regeringswege Kraolitiger dan ooit zal die bulp nu door eeu aantal gemeente en polderbesturei weder worilen ingeroepen Mogen die pogingen met deu geweuschten uitslag bekroond woide u Het vleesoh en de huiden van 30 wegens longziekte verdachte eu onteigende runderen heeft te Aarlauderveen bij publitken verkoop ƒ 2 600 15 opgebracht De outeigeningssom bedroeg ƒ 7372 geheelo waarde Aan de wijze waarop de aanbieding ten verkoop alsmede de vertoüpiug zelve geschiedde mag het worden toegeschreven dat eeue gunstiger uitkomst verkregen werd dan somwijleu iu andere gemeenten dezer provincii het geval was Het HandehUad maakt melding van êen curieus familiefeest Een verpleegde in een oudeumaiiuenhuis te Amsterdam viert op 24 Mei tegelijk met zijn zoon zijn kleinzoon eu zijn achterkleinzoon zijn verjaardag Alle vier heeten Jan Vau Oort De overgrootvader is 95 jaar de achterkleiuzoou H H Q Standaard zou dit feest ook zeer merkwaardig vinden ah t waar was wat dat blad echter tegen spreekt I N G E Z O ND EN DËfiËKOËMIi GVMËËMWËMMËËSm Iu het jougste ur vau de Gouduche Courant staat een verslag van de Dinsdag gehouden zitting van deu Gemeenteraad waaruit o a blijkt dat er weldra tot de benoemiii g van een Zwemmeester zal worden overgegaan Tevens bleek echter dal het voornemen be8ta it om de soUicilauteu geen examen af te doen nemen maar alleen bij de beoordeeling hunner bekwaamheden op veiklariugen af te gaan Geschiedde dit bad er een benoeming plaats alleen op grond van goede inforroatieu het zou zeer te bejammeren zijn daar ineu dan Weinig waarborgen zoh hebben een bekwaam persoon te benoemen Hoe toch zou het iu ziju werk gaan Do sollicitanten hebbeu nooit als de vorige zwemni cster vóór hunne benoeming op de zwemachool diensten bewezen er is nooit gebleken dut zij geschikt en bekwaam zijn en alzoo zal men moeten afgaan op andere personen die zegj m dat deze of die der sollicitanten zoo goed kan zwemmen of op bet feit dat zij wel eens iemand uit het water haalden Een benoeming nu gegrond op t beweren vau deze of gene dat de sollicitant goed zwemt is met zeer gemotiveerd daar men vooraf zou moeten weten of hij die dat zeide zelf verstand heeft van zwemmen en hg het uiet veeleer meteen goede bedoeling zegt om eeu bekende aan een baantje te helpen eu om de waarde van het iemand uit het water halen te kunnen beoordeelen zou men de orastaudlgheden moeten kennen waaronder dat geschiedde er ziju toch vele voorbeelden dat mensohen die iet konden zwemmen door hun goede hart gedreven bij eeu drenkeling sprongen eu hem met verdere hulp van andereu er uit haalde Iu alle gevallen is het redden van een persoon nit t water niet steeds eeu bewgs van een goed zwemmer te zijn Het eenige middel olzoo om een rechtvaardige keuze om een gemotiveerde benoeming te doen is een examen Het raadslid mr Snel heeft blijkens t verslag iu d Ooudtch Cl daarop dan ook gewezen waarop de voorzitter echter antwoordde dat dut veel moeilijkheden inhnd wijl het we r dezer dagen geen eiamen toeliet Alzoo dat is het motief waarom die Zfkerheidsmaatregel van een examen niet OU plaats hebben Welnu dat is geen onoverkomelijk bezwaar slechts een dag of veertien gewacht eu bet we4r zal waarschijnlijk een examen toelaten Ja maar het wordt al wat laat in den tijd wordt er wellicht geantwoord Welnu beter de zuemschool t a veertien daag te laat geopend dan een onbekwaam zwemmeester bencmdl Dat de heercn raadsleden ook zelf niet tegen een examen gestemd zijn voor een zwemmeester blijktuit hunne eigen woorden Het is ld eenigen tijd geleden gebeurd dat er in den Baad twijfel werd uitgesproken over de bekwaamheden van den zwemmeester toen volgens het Verslag van hst verhandelde in den raad werd door den heer Kranenburg gevraagd of hem 66t ijn benoeming een examen was afgenomen welke vraag door den voorzitter ontkennend werd beantwoord WRMop door een ander raadslid voorgesteld word üilUji een etameii aan den reedt tele Jaren in funotit lijnde iKemmeester af te nemen Dit vond insttmmiug o a bij de heeren Kranen burg Noothoven van Goor Snel en Samsom £ r werd toen o a gezegd Het is dringend noodig dat een proeve van bekwaamheid worde algelegd Het moet blijken dat hij voor zijn betrekking geschikt is De heer Noothoven van Goor zeide o n Nooit kan t schaden dat hij de zwemmeester bewijzen van kennis geeft en dat hg doe blijken bet vertrooweu waard te zijn t geen dringend noodig is De heer Snel merkte o a op Juist van deze betrekking hangt er veel van af of hij die aaa t hoofd slaat iu staat ia zijne betrekking uaar eisoh te vervullen daar de zwemschool eeue iuriohting is in t leven geroepen met het oog op de gezondheid en er bij ongeschiktheid van den directeur veel levensgevaar is De heer Kranenburg sprak o a t volgende Ik zie uiet in waarom wij geen onderzoek zouden instellen Hg de zwemmeester is nu eenmaal als directeur benoemd maar gaat bet nu aan hem daarom geschikt te achten neen de raad is m i verpttcit een onderzoek in te stellen De heer Samtom betoogde vooris nonr aankiding van een opmerkiug van eeu der heeren omtrtut het bezwaar aan eeu examen verbonden dat een dergeIgk onderzoek niet moeilijk was er behoefden volstrekt geen kindereu in t water gegooid te worden zooals schertsende was opgemerkt een geweer was duurtoe voldoende Alzoo werd toen de noodzakelijkheid van een examen betoogd nogal voor een zwemmeester die al jaren iu functie was hoeveel te eer zal het dan nu noodig zijn bij de benoeming van iemand vao wiens capaciteiten men hoegenaamd niets weet Het is derhalve te hopen en met het oog op de zienswijze der heeren raadsleden zelf zooals die uit de hierboven medegedeelde woorden btgkt ook eenigsziiis te verwachten dat de benoeming van een zweramee ter iu de eerst volgende vergadering nog niet plaats hebbe Groote haast is er niet bj de benoeming en al was die er al moest door uitstel lr zwemschool al eens wat later worden geopend dan andere jaren wat t zwaarste is moet het zwaarste wegen de bekwaamheid van den te benoemen zwemmeester IS van t hoogste belang I Mijnheer de Redacteur I Onderstaande regelen verzoeken wy u in uw eerstvolgend nr te willen plaatsen en wel daarom juist in uw eerstvolgend nr daar wellicht spoedig weder eeu raadsvergadering in aantocht is en wy gaarne hadden dat de raadsleden vóór deze vergadering keunis van dit geschrijf namen Om die reden kuunen wij eveumiu wachten op het ferelag van hl eerhandelde in den Baad maar gaan af op t korK verslag in uw ur van Donderdag Wij bemerkten daaruit nl dat er waarschijnlijk M examen zal worden afgenomen voor de betrekkinf van directeur der zwemiuricbting Wg meenen in t bekng onzer kinderen daartegen te moeten opkomen en wel hierom oradot er inderdaad meer afhangt van den persoon des zweraraeestcrs voor den geregelden gang van zaken dan menigeen wel deukt Nauwelgks toch zgn de deuren der verschillende sohdlen of 12 uur voor de jeugd geopend of zij vliegt naaf de zwemschool en de joiigciie gedureude een drietjd uren opgesloten vieren dan met al de dartelbfia en levenslust dien leeftg d eigen hunne luimen bot Gedwongen geweest stil te zitten onder t oog van een docent die de een meer de ander miuder maar altijd tooh eenigszins eerbied afdwingt komen zg uu op een plaats waar zij niet stil behoeven te zitten maarkuD neu loopen springen vliegen enz eu wel pnder t oog van iemaud waarvoor zij nu niet bepaald eerbied hebben Zij doen wat zü willen de een stookt den pder op zijn er altijd onder die ondeugendheden verzinnen el steeds worden die met gretigheid uitgevoerd Stel u nu een eenvoudig man voor die nooit met jongens cm leerde gaan die niets beeft noch in zijn uiterlijk noch innerlijk wat eerbied afdwingt stel udien maa voor te midden van een troep schreeuwende razende vliegende jongens die voortdurend met elkander ruzie hebben elkanders kamertjes betwisten elkander scheldwoorden naar t hoofd en kleeren om de oorea gooien eu ontken zoo gq kunt dat eeu persoon die voor een dergelgke betrekking geschikt is meel moet zijn dan de een of andere man die w4 de bezoldiging van zwemmeester wil verdienen Wij stemmen direct toe met het oog op bet salaris kan geen volmaakt zwemmeester benoemd wordeOi maar men doe althans wat mogelgk is men g niet lichtvaardig tot de benoeming over maar a uema de sollicitanten een examen af Vooreerst zullen wn dan weten dat de benoemde ten minste tteemme kan en dat mogen wy ouders ten minste vorderen willen wij onze kinderen gerust naar dozwemscbool heenzeudeu en ten tweede kan men dan bg dat examen zien hoe zij ioh bewegen hoe zq zich aanstellen hoe hnnne manieren zijn men kan zich ortrtuigen of zij iets nets iets fatsoenlijks over zich hebben wat wij gaarne zien bij hen die dagehjks gedurende eenigeii tijd met het toezicht over ouze kiuderen belust ziju Dringend verzoeken wij met bet oog op het belang onzer kinderen dat de heeren raadsleden geen direcitur der bad en zweiniiirichiing benoemen alvorens bun gebleken is dat bij goed zwemmen kan alvorens zij zich met eigen oogen hebben overtuig dat de benoemde een beuo ming waard is A B en C Laatste Berichten Parijs 24 Mei Nabeurs groote rijziug op bet gerucht van de bijeenroeping vau ecu congres te Biden Baden i Londen 24 Mei Heden is Kabinets ra id gehouden üit Malta wordt geseind dat de tran8port 8cbr cii Coa en t iole aldaar zijn aangekomen met eeu ngimeiit infanterie van Bombay Berlijn 24 Mei De Rijksdag heeft bij de tweede lezing het wetsontwerp tegen de socialiateu verworpeu Een door de afgevaardigden Gneist eu Beseier voorgesteld amendement tut verbetering van 5 1 viel met 24 tegen 60 stemmen terwgl daarna § 1 der regceringsvoordracbt met 251 tegen 57 stemmen verworpen vierd De president van den Bondsraad Hofraann verklaarde dat de Regeering aan eeue verdere behaudiliiig van het ontwerp geen waarde hecht Heden avond zal de zitting van den Rgksdag gesloten worden St Petersburg 24 Mei De geme rum schrijft Tut dusver schijnt alles op een spoedige samenkomst van het congres t uitzicht tp openen Brussel 24 Mei Ken telegram vau bedeu uitW eeueu aan de indépendaace beige zegt Daar depunten van geschil tnsschen Rusland en Engelandthans geregeld zijn heelt Ëngelaiids eisch dat bet tractaat van San Stefano in zijn geheel aan het congres moet worden voorgelegd in zijn oorspronkelgken vorm elke reden van bestaan verloren Men verwacht de same nkomst van het congres stellig in Juni Scliullcrisraail te Gouda Bij vonnissen van 29 April en 23 Mei zijn veroordeeld J C S wegens plicbtvertuim door droukensobap en onbehoorlijk gedrag in eene geldboete van ƒ 3 en 2 van 1 J T J wegens püchtverzuim door dronkenschap met aanneming van verzachtende omstandigheden iu eene geldboete van 60 cent G v D wegens plichtverzuini door afwezigheid bij de iaspeotie van 7 en de exercitie van 15 April jl iu twee geldboeten van f 5 Eu bovendien allen iu ii kosten van het geding BurKerlijke Stand GEBOREN 23 Mei Carolus Aoguttinui Htodricus ooden C L l aroinuu en P Miitcmer F li abelli ouder D I rmi eu E M Laurier U Willem ouden A C SteeuKiBkel rn W C da Vue O DIiRTROUWD U Mei T Raietteia te Waddiulteen 26 j eu C M vao Booiekuir 2ÜJ S J den Edel 25 j D C tan Ooitrram 28 j A hu Rredt Dorllaud 29 j en CM ven Veeo 2U j ADVERTENTÏËN JAN BOS KN MARIA BOOK Gmtda 25 Mei 1878 Ondertrouwd ADRIAAN vak REEDT DORTLAND EN CORNELIA MARIA va VEEN I Gouda 24 Mei 1878 3 IJSSELSTIJN J USSKLSTIJN Ha6 mjk 25 Jarige SECHTVEHEENIGINGj P MOL Getrouwd EN K SCHOUTEN die tevens hunnen weigemeenden dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling bij hnn huwelijk ondervonden Zaandam 23 Mei 18 78 t De ondergpteebende brengt met deze zijnen hartelijken dank aan zijne Vrienden voor de vele belangstelling bij zijn 25 jarig Lidmaatschap bij het Muziekcorps der Schutterg alhier op den 23 dezer ondervonden en wel aan zijne Mede Leden van het Corps voor het prachtige cadeau hem geschonken Gouda 23 Mei 1878 K vas der BURG mmil SCHOLEN De gewone IrisehriJTing van leerlingen zal plaats hebben op DINSDAG 28 MEI 1878 des namiddags ten 5 ure in de respectieve Schoollokalen Wijders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten iJe Secretarii der Plaatselijke School commiem te Gouda NOOTHOVEN vak GOOR EENEVEAAS Een voorstander van Christelijk Onderwijs vraagt of er te Gouda niite gedaan moet worden in betrekking tot het bekende VOLKSPETITION NEMENT a an Z M den K ONING Ten spoedig ste een DIENSTMEISJE f svraagd boven de 15 Jaar Adres aan bet ureau dezer Courant onder N 74 De Dames M ERG K Peperstraat K 73 vrageu TERSTOND eene f wegens ONGESTELDHEID hunner Dienstbode Adres in Persoon tusschep 10 an 12 nnr Berigt van Inzet De BOÜWMANSWONING en LANDERIJEN onder Ouderkerk a d IJssel met de party HOOILAND onder Berkéfiicoude op den 22 dezer ten overstaan van den Notaris SPRUIJT in 18 pereeelen geveild hebben bij opbod en verhoogmg kunnen galden als volgt Perceel n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 1150 6200 4000 3600 4100 3800 3400 4100 4200 4400 I 3200 1 2200 1900 1900 1500 4 1500 1500 1050 alzoo te zamen 53700 De Afslag en Combinatie dier perceelen blgft bepaald op WOENSDAG den 29 MEI 1878 des voormiddaga ten 10 ure ten huize van den Herbergier A BROERE De ondergeteekende bericht zgnen geachten j Siadgenooten dat hy heeft ontvangen eene ruime sortéering rnmi MOLooiES Franache en Duitsche KLOKKEN alles tegen zeer billgke prjjzen verkrBgbaar Ook beveelt hg zich minzaam aan voor het HERSTELLEN van alle Huis en Zakuurwerken J C VAN FLORESTEIJN Aan hetzelfde Adi a kan ook een LEESr LINQ geplaatit worden De ondergeteekende heeft de eer keiiifis te geven dat de Handel in KAAS en daarmede in verband skahde zaken gedreven wordende ouder de Firma Wed T HOOGENBOpM met 1 MEI laatstleden is overgegaan aan den Heer DIRK HOOGENBOOM ïz G STBAVBR Qoitda 24 Mei 1378 iJ uanöJiaoj ji ovflvoz 03 ovaaaovoa do GEHEEL NIEUWE VINDING tot finale uitroeiing van J WAi GËhlKRTE zonder reuk of iets te beschadigen met 6 jaar garantie Te ontbieden door het geheele Rijk J GOEDHART Co Adres Oppert 64 Rotterdam OPENBARE VERKOOPING op MAANDAG 27 MEI 1878 voorm ten Elf nre in het Schaakbohd te Gouda van 1 een zeer ruim hecht en sterk WINKBLen WOONHUIS met ERF PLAATSEN en TUINTJE sedert onheagelijke jaren dienende als mmam jeBTlOOliTiA KKEmj iiaa den Langen Tiendeweg w k D No 49 te Gouda 2 een uitmuntend stuk TUIN of BOUWGROND gelegen achter het vorige perceel en langs de Vest of het Plantsoen ook zeer geschikt tot het bebouwen met huizen 3 een GEBOUW zijnde twee HUIZEN of PAKHUIZEN onder één dak aan de Vest of het Plantsoen ongenommerd bezjjden het eerste perceel Alles te aanvaarden 1 Julg 1878 Veiling afzonderlijk en bj combinatie Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen bfl Notaris Mr KIST te Gouda Alle soorten van prima qualiteit lUllJ DlIGËV TAN E TI Ui ES te Lud wigshafen a Rh tot de meest concarreerende prgzen verkrggbaar bg Van Wageniiigcn Keijser te Dordrecht Vertronwen kaïi een ileke alleen in zalk een Ueneeswijze stellen die evenals dr Aiar s Natuurgeneeswijze feitehjk getoond heeft goed te zijn Dat door deze Geneeswijze buitenge woon gunstige zelfs verbazingwekkende Genezingen worden verkregen blgkt uit de in het rijk geïllustreerde werk Dr Airy s Natuiirseneesw Ijze afgedrukte tab ijke ecbte getuigschriften volgens welke zelfs die zieken nog genezen werden voor wie hulp niet meer mogelijk scheen Elke zieke mag das zijn toevlaeht tot deze beproefde Geneeswijze met te toeep vertrouwen nemen daar de leiding der getaeslng wanneer dit verlangd wordt aan daarvoor opzettelijk aangestielde practisobe geneeaheeeen wordt toevertrouwd Nadere inlichtiiigen dnuomtrent vindt men in het 500 bladiildeB dikke bdek Dr Biry s JiatuUJgenee w ixe prijs EEN Gulden by bijna alle boekband lfreii door hetgS hecle rijk te ontbieden alsmede door Ri ter a Boekhandel tè otlci dam ale het boek op nvrage en franco toezending vin tX pc tx tU i 5 oents dadelijk franco ventadt