Goudsche Courant, woensdag 29 mei 1878

WocDSdag 2 el N 2146 187 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken Uit hoofde van den Hemelvaartsdag wordt de volgende Courant één dag vroeger uitgegeven Farlemcntalre Werkzaamheden Ieder minister van finantiën die in de laatste jaren is opgetreden is vriendelgk herinnerd dat aan onze belastingen die geen e e2 genoemd kunnen worden hier en daar vriJ wat hapert en na de herinnering kon de zeer bescheiden vraag niet uitblijvea Wanneer zal het U gelegen komen om onze belastingen te hervormen overeenkomstig de eischen van den tijd de behoeften der schatkist de draagkracht der natie Anderen meer bescheiden in hun eischen vroegen afschaffing van zout zeep en vleeschaccyns de bier en azgn accyns die weinig opbrengt en veel moeite vordert is een dwaasheid de suiker accijns verplaatst de suikermarkt naar Landen en vernietigt onzen groothandel de jenever accijns is uit een moreel oogpunt even als de staatsloterij hoogst nadeelig de patentbelasting vindt biJ niemand verJedignig de grondbelasting maar genoeg Ieder heeft belastingplauneu en toch is nog geen minister zoo goedwillig geweest om in weerwil van al die verkregen inlichtingen niet een goed uitgewerkt belastingplan op te traden En de laatste week hee 1 bewezen dat zü zeer wjjs gehandeld hebbeu afschaffen van belastingen is zeer gemakkelyk en daarvoor is het niet moeilijk een meerderheid te verkrijgen maar moeten de afgeschafte belastingen door andereu vervangen worden dan komen de bezwaren Nu de buitengewone uitgaven waren toegestaan nu de leeuing gedecreteerd was moesten de middelen vastgesteld worden om in de renteDoor den minister was over de impopulariteit van deze belasting waartegen slechts één adres is ingekomen In de zitting van Woensdag was de minister aan het woord Vooreerst verdedigde hü de noodzakelijkheid van vermeerdering van middelen zoolang de gewone uitgaven de middelen met 5 j millioen overtreffen en toonde h het verkeerde aan om die door verhooging van accynsen te vinden Zich tot het ontwerp bepalende werden de ingebrachte bezwaren tegen het drukkende het fiscale der belasting van alle pathetische beschouwingen ontdaan het gevoel wer J het zwijgen opgelegd ejf het nuchter verstand werd het woord gegeven Wat blijft van de begréafplaatsscenes over nu de belasting eerst na 7 maanden moet betaald worden Wat blijft 0 t vernietigen van kapitalen en het overgeven der weezen aan armoede en ellende als het recht slechts 1 38 PCt bedraagt en kapitalen tot 1000 zijn vi ögesteld Wat moet men denken van alle bezwaren wanneer men ziet dat die belasting in andere landen uitmuntend werkt en van al die opgesomde bezwaren geen spoor te vinden is Na de redevoering van den minister tal van replieken waarin weinig nieuws meer kon gezegd worden De heer Wintgens sprak een tweede redevoering uit die scherper was dan de eerste en het succes door de eerste behaald zeker niet vermeerderd heeft hatelgkheden toch tegen personen zijn geen afdoende middejeu om het verkeerde van een belasting ontwerp aan te toonen De heer Wintgens bewees alleen dat de heer Godefroi een gevreesd tegenstander was die zoo min door spot als door drogredenen te overtuigen i i Langp Grocncndaal JJ fjfj tTrUfflTIJjJ Lange Grocnendaal Garen Band en Mode Artikelen Opnieuw ontvangen eene ruime sorteering DAMES en KINDERüARNITUREN KRAGEN MANCHETTEN BOKZKLAARS CORSETTEN NACHT en NEöLIGÉMUTSEN KINDERJURKEN DOOPMUÏSJES en DOOPJURKEN HOEDJES KAPERS CHEMISES HANDSCHOENEN DAMKS en K1NDERK0USEN KN00PBN GARNEERSELS BLOEMEN LINTEN VEKREN benevens eene ruime sorteering HEERENARTIKELEN als FRONTS HALFHEMDEN STRIKKEN DASSEN enz Alles tot zeer voonleclige doch vaste Prijzen SUMEBOBBM ENAmEE WIJNEN Alle soorteu van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f 26 per Anker met aooijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschen knrart en half ankers Prijscouranten worden gratis en fi anko verzonden Alles wordt frank o huis geleverd Maatschappij van Levensverzekering gevest d te Dordrecht Goedgekeurd door Z M den Koning t olleekend Waarborgkapitaal f 400 000 00 Directeuren S W H M COLOMBIJN A A COLOMBIJN en S L BOERS Verzekering van kapitalen nit te betalen c i overlijden of op een vóóraf bepaalden leeftyd Iflfrenten op 62 jaar ruim 10 op 70 jaar ruim i3 j oi P 75 jaar ruim 18 der gestorte som en andere overeeükomsten op levens en stervenskansen gegrond In de laatste drie boekjaren slopt de Maatschappij 42 446 contracten Tarieven gratis te bekomen ten kantore der Maatschappij te Dordrecht en te Amsterdam en verder bij HH Agenten door het geheele R jk DE OSGEOLA STIJFSEL overtreft alle andere Fabrikaten in ZUIVERHEID GLANS en VOORDEELIGHEID Kleeft niet aan de ijzers is geheel reukeloos zeer geschikt om ONGEKOOKT te gebruiken en ook tot plakken Verkrijgbaar a 1 per Pak van 3 Kilo 5 25 Kist 18 BIJ JACOBS k C TE ROTTERDAM Kortenaerstraat No 6 Tegen flinke Provisie AGENTEN gevraagd 297e Staats Loterij De TREKKIxNG der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 27 MEI 1878 In de Sodetéit Ons Genoegen Boelekade wordt een FATSOENLIJKE JONDEN GEVRAAGD Gebr PALTHE te ALMELO STOOMVJEBVEBIJ van wollen en halfwollen zjjden en halfz den Japonnen Gordijnen Trjp Tafelkleeden enz enz Mantels en Heerenkleedingstukken worden geheel in elkaar zonder lostornen geverfd CHEMISCSE WAS8CHEBIJ van Japonnen Heerenkleedingstukken Gordijnen Tafelkleeden enz enz Japonnen en Mantels met welk gameersel het ook zij zoomede Heerenkleedingstukken worden gewasschen zonder lostornen en zonder dat ze krimpen Monsterboeken liggen ter inzage en prijscouranten zgn te verkregen aan onze depots die in alle groote plaatsen van Nederland gevestigd zijn De verfgoederen worden met c U dagen de waschgpederen met e 8 dagen weer afgeleverd Gerepresenteerd te Gouda door den Heer W van der PAL8 aan de Markt die de te behandelen goederen lederen Zaterdag naar AlmeU opzendt T KROMHOUTj Si ANXHONIESTRAAT Gouda beveelt zich aan tot het geven van L E s s E nsr in de vakken van het GEWOON LAGER ONDERWIJS de FRANSCHE Taal en bet TEEKENEN Het Bestuur der GOÜDSCHE VLEESCHHOUWERIJ maakt bekend dat het tarief der Vleeschprijzen GEENE VERANDERING ondergaan heeft De Secretaris M H DIEPEVEEN KOKiGIlEBROOD iiii3i2iKi3sri3Aïri a K ATTENTONGEN TURKSCHE KOEKJES enz bü W N RAAIJMAAKEB8 Haven ZOi OAG a s weer 7 PORTRETTEN è ƒ 1 L H SERRE Onfeilbaar Middel Ondergeteekende heeft de eer te berichten hij sedert 3 jaar een middel beeft uitgevonden tot geheele UITROEIING VAN WANDGËDIERTEN uit alle Woningen zonder het Hout en de Verf te beschadigen Hy biedt zich bij deze beleefd aan tot het REINIGEN VAN WANDGEDIERTB Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zyn verschillende getuigschriften ziJn voor de belanghebbenden ter inzage Geene betaling behoeft te geschieden voor men overtuigd is van de gebeele vernietiging J DE JONG Az Timmeiman Kuipersteeg K 207 Gouda 77 t J IZIEEI Een klein doch gewichtig artikel onzer da jelflksche behoeften is een stuk ZEEP I Weleen nadeeligen invloed toch kan eene Zeep van onzuivere en minerale bestanddeelen hebbe n ze doet de oogen aan maakt de Huid hard en springend en veroorzaakt alle daaruit voortspruitende ongemakken Hoe aangenaam opwekkend en verfrisscheud is daarentegen eene goede deugdelijke TOILET ZEEP en dat is hg uitnemendheid de JOH HOFF sohb MALÏ ZEEP die b hoogst aromatischen geur door hare r ke meutgehalte eene buitengewone kracht bezit aan de Huid eene gezonde kleur te geven en te onderhouden de HUID zacht en elastisch maakt en daardoor het natuurlijkste middel tegen Huiduitslag en Dauwwormen is Prijs 1 stuk 177 eii stuks 95 cent 35 cent 6 stuks 1 95 50 en 70 cent per stuk JOH HOFF sche Centraaldépot Amsterdam Smalle Bloemmarkt by de Paleisstraat F 250 Te Gouda bjj J C van VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUT EN L HOIST GotDA DeüK van A BaiKKMAW In de zitting van Dinsdag had het ontwerp weer een ernstige aanval te verduren van den afgevaardigde van Delft den heer Schagen van Leeuwen die door ziJn werkkring als notaris over de werking der successiebelasting kon oordeelen Liever dan deze wet had spreker een ontwerp beoordeeld tot uitbreiding der patentbelasting waardoor biJ een grondige Wrziening de opbrengst van 4 a 5 milUoen tot 6 a 7 millioen gemakkelijk zou kuunen stijgen ten minste als vermeerdering van inkomsten na het goedkeuren der leening in de eerste jaren noodig was De successiebelasting beoordeelende noemt spreker deze deraoraliaeerend en moest hij kiezen tusschon incometax en deze belasting dan zou hg aan de eerste nog de voorkeur geven omdat de laatste zich plaatst tnsschen ouders en kinderen en daardoor on Nederland8ch kf Een lofrede op de huiselijkheid en het familieleven der Nederlanders bewees hier goede diensten evenzeer als de invoering dier belasting door Napoleon en de afschaffing door den souvereinen vorst Een en ander mag weinig bewijzen tegen de successie belasting het maakt toch effect Een nder breed uitgemeten bezwaar is de bevordering der onzedelijkheid omdat deze wet len zal aandrijven om zich aan ontduiking schuldig te maken Of dit nu alleen een bezwaar tegen deze wet is daaromtrent kan men in alle grensprovinciën en ook op vele vergaderingen vnn zetters inlichtingen verkrijgen Is het te verwonderen dat de heer de Jong den laatsten spreker gehoord hebbende verklaarde dat hü bekeerd wa en van een tegenstauder een voorstander geworden was Scheidde de heer Schagen van Leeuwen zich van zijn politieke vrienden af ook de heer Van betaling te voorzien Door den minister was der Hoeven deed dit toen hy het ontwerp vervoorgesteld het heffen van een belasting op de dedigde onder reserve dat de eed uit het ontwerp successie en de rechte Ijjn en de kamer neeft zou worden verdreven Nu wij kort geleden Ie de geheele week besteed om de voor en nadee imfopulaire belasting voor Indië in beginsel goedlen dezer belasting te overwegen nadat reeds gekeurd hebben moeten wjj ons niet laten afde vorige week drie sprekers hun afkeuring schrikken door de breed uitgemeten klachtlïi hadden ie kennen gegeven Hoelang zou dan wel de discutsie duren als een geheel belastingstelsel aan de orde was Het grootste deel der bestrüders had kunnen zwügea na de redevoering van den heer Wintgens die alle bezwaren breed genoeg had uitgemeten terwfll ook vele voorstanders der belasting de discussie aanmerkelgk hadden kunnen bekorten wanneer ook zy het debat aan een paar leden hadden overgelaten Nu hoe dikwgl zijn reeds klachten aangeheven over de langdradigheid van ons parlementair debat hoe dikwyls is reeds geklaagd over de minder geschikte wijze waarop de voorloopige verslagen tot stand komen Vond de regeering daann gemotiveerd wat de vertegenwoordiging althans de meerderheid weuschelyk oordeelt werden daarin de voorstellen geformuleerd dan zon dit zeker bgdrageu om de discussie te bekorten en ons bewaren voor wetten die reeds spoedig na de vaststelling herzienine behoeven adres aan de wet tot regeling van net hooger en middelbaar onderwgs de geneeskundige wetten enz enz Is het uiet doenlyk het zesdaagech debat in een kort bestek te behandelen de voornaamste gronden van de voor en tegenstanders mogen hier een plaats vinden ter kenschetsing van dit met animo gevoerde politieke debat In de zitting van Maandag was hoofdzakelijk de verded ging aan het woord De heeren Rutgers van Rozenburg de Brugn Kops en Godefroi verdedigden het ontwerp De speech van deü heer Wintgens werd vooral door den laatsten ervaren spreker onder handen genomen en vele der ingebrachte bezwaren ontzenuwd In de zitting van Donderdag deed zich een nieuw spreker nooren de nieuwe afgevaardigde uit Amsterdam de heer van Tienhoven zal zeker met welgevallen door den minister zijn aangehoord uitvoerig werd door spreker aangetoond dat de voorgestelde belasting hier vroeger reeds tydens de republiek bestaan heeft en wg dus met een nationale betasting te doen hebben Maar reeds geuoeg VYerd een motie om de discussiën te sluiten verworpen om niemand de gelegenheid te benemen het woord te voeren wg sluiten hiermede ons overzicht van de algemeene beschouwipgen In de zitting van Vrgdag kwamen de artikelen aan de orde Lokten de eerste artikelen niet veel discussie uit het artikel omtrent den eed door een der erfgenamen af te leggen gaf aanleiding tot een heftige discussie hooidzakelgk in verband met het bepaalde omtrent den eed en de wet der becedigde vertalers Toen is de heiligheid van den eied niet geëerbiedigd welnu verwijder dan ook den eed uit deze fiscale wet werd den heer van der Kaaij en zgne medestemmers van de overzijde toegeroepen Steunt gij op de oud Hollandsche eerlgkheid waarom dan vastge jonden aan den eed vroeg men den minister bij de stemming bleek dat 58 leden het met de zoo veroordeelde redactie eens waren Nadat nog andere quaestiën vluchtig behandeld waren werd het ontwerp met 48 tegen 32 stemmen aangenomen Van de liberal partg stemden de heeren van Kerkwyk en van Leeuwen tegen van de overzgde behoorde de heer Luyben tot de voorstemmers Daarop vond de kamer nog gelegenheid de door de vorige regeering gesloten contracten met de Ned lndische spoorwegmaatschappij met algemeene stemmen te verwerpen en de begrooting voor het plantersfonds in Suriname over 1878 benevens het rapport omtrent het koloniaal verslag over 1877 goed te keuren Zal de eerste kamer mede genoegen nemen met de voorgestelde leening en de successiebelasting Spoedig zal het blgken of ook die tak der vertegenwoordiging den minister de gelegenheid wil geven om bedaard en volgens een vast plan de uitgaven in overeenstemming te brengen met de inkomsten Eerst wanneer dit Beeft plaats gehad zal menvan een geregelden toestand kunnen spreken I L TJif tï bk s e3L UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1S77 Vervolg Brandweer De brandbldschmiddelen verkeereu in goeden toestand Aan de brandspuit welke ten gebruike aan bet Garnizoen is afgestaan zullen binnen kort belangrijke herstellingen moeten geschieden De toren wachter V Hoogendoors werd in het afg loopen jaar vervangen door P van Hapi Het onderhoud der brandbluscbmiddelen heeft gekost aan onderscheidene levwantiën 394 79 en aan arbeidsloon 102 38 Ten behoeve van het personeel van de brandweer is uitgegeven ƒ 1147 64 Er hadden in 1877 drie branden plaats De eerste in den nacht van 10 op 11 Augustus in de broodbakkerg van den Heer C J G Smeets op de Gouwe wjjk Cu 99 De tweede brand had plaats den 17n September in eene bnanloods ocbter het perceel wgk Q n 117 aan den Kattensingel toebehoorende oaa den Heer J P tun Catz