Goudsche Courant, woensdag 29 mei 1878

i fan het resultaat door hem wordt medegedeeld en opgehelderd door eeu kaart De richting door hem voorgesteld komt hoofdzakelijk hierop neer De sluis blyft geprojecteerd bij de Galg doch iu plaats van het kanaal bijna recht door den Moordrechtschen polder te trekken naur de spoorwegbrug over de Gouwe laat hij het kanaal eeu bocht beschrijven zoodat het achter de Korte Akkeren naar de Gouwe loopt Tusschen de Mallegatswei en de Kromme Gouwe is dan gelegenheid voor den aanleg vau een Saven toor Gouda Daarenboven zou eene eoupure door den Bloemendaalschen polder van het Rabat tot aan het eiud van den ontworpen Haven deze eu t verdere kauaal in gemakkelyke verbinding brengen met de Turf siugelgracht Langs de haven zouden gemakkelijk zeer guustig gelegen bouKUrreinen voor fabrieken euz kunnen aangelegd worden Kwam dit plan tot stand dan zouden zeer zeker groote veranderingen in de inrichtiug van onze gemeente aanstaande zijn en gedachtig aan de vele opofferingen die daardoor zouden worden gevergd kunnen we den wensch uiet terughouden zouder onze erkentelijkheid aan den heer Stieltjes te vermisderen dat de bezwaren tegen eene verbetering van de oude vaart nog door een deskundige mogen worden uit deu weg geruimd Het was ons een waar genoegen uit het naschrift door den schrijver aan zyne brochure toegevoegd keunis te maken met eene oplossing die alleszius de aandacht verdient en die ontworpen werd door onzen gemeentearchitekt den heer L Burgersdijk In ons volgend ur zullen we dat plan mededeelcn Ëenigeu tijd geleden is reeds door ons medegedeeld dat het Bestuur der Afd QiuOa en Otutreke van Folitondeneyi in dezen zomer wederoln een uitstapje wil maken met leerlingen die door getrouw schoolbezoek hebben Juitgemunt Werd twee jaren geleden dit feest bereid aan de leerlingen van de Tnsschenscbool thans zijn die der beide Armenscholen weder aan de beurt doch evenals vroeger znlUu ook leerlingen der R K school worden uitgenoodigd Het vool aemea bestaat om wederom een bezoek te brengen aan den Haag en Scbeveiiingen In 1876 is het feest zoo uilstekeud geslaagd dat deze keuze ook uu ongetwylcid veler sympathie zal verwerven Die sympathie dient zich ook nu weder te uiten door de giften onzer stadgenooten want t ligt voor de hond dat de ka der afdeeling niet bij maebte is ceiie dergelijke uitgave te bestrijden Daarom zulten de leden van het Bestuur zich weldra bij buune stadgenooten aanmelden om geldelyke ondersteuning Moge het lofwaardig voornemen va dat Bestuur bekroond worden door een ruime ontvangst dan zal het in staat gesteld worden om san vele kindereu die zoo weinig doelmatige uitspanning genieten een heerigken dag te bezorgen en t getrouw schoolbezoek zal er ook voor t vervolg zeer zeker door worden bevorderd Door de vereeniging van burgemeesters en secretarissen iu de omstreken van Gouda is besloten de pogingen van het hooldcomité te Amsterdam te ondersteunen en bevonlerlijk te zyn ten optiohte viin een nationaal huldeblyk aan te bieden aan Z K H prins Hendrik by H D aanstaand huwelijk Z M heeft benoemd tot hoogheemraden van den Krimpenerwaard de heeren B Holland en D Oskam De Eerste Kamar der Ststen Genenkl heeft gisteren avond hare werkzaamheden hervat De laatstelijk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen werden naar de afdeeliogen verzonden Blijkens een bjj het departement van koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van Nedertandsch Indié van 26 dezer is de expeditie tegen de Battaks van Tohe beëindigd en z u de troepen teruggekeerd met achterlating van eene voorloopige bezetting in Silindoeog Staten Generaal Tweedk Kamah Zitting van 27 Mei 1878 In de zitting van gisteren zijn aangenomen verscUllende outwerpen waaronder dat tot vaatstelling vau nadere bepaliugen omtrent den yk en het gebruik van weegwerktuigen en dat tot onteigening van penieelen van den spoorweg Zaandam tfoorn Bij de behandeling van het laatste ontwerp verklaarde de mififter dat het ontwerp Hoorn Enkhnizen afhing van den nitsUg van bet onderzoek of Enkhuizcn als eindpunt kon Worden aangenomen Het ontwerp Soeek Leeuwarden kon niet ingediend worden dan na den afloop eener opname van het nieuwe trao £ over Bolsward Voorts interpelleerde de heer de Jonge over den aanbouw van het museum te Amsterdam De minister van binuenlandsche zaken verklaarde dat de geraamde kosten van een millioen met 100 peraent snlltn worden overschreden ten gevolge van 1 Bitbraiding vaa htt oorspronkelgk ontwerp welks In beide gersllen bepaalde du brand zich lot de perceeleu waarin h vras ontstaan Üe derde brand ontstond den 13n October in de pottenbakker ran den Heer H Jager gelegen op den hoek van de Lange WiUemateeg en de Keizerstraat w k K a 134 Door het tijdig werken der brandspuiten werd het ruar spoedig bedwongen Nog is te vermelden een begin van brand in het in aanbouw zynde perceel wgk Q n 184 aan de Crabethstraat toebehoorende aan den Heer Pb Verbraggen te Waddinzveen waarvan de verdere uitbreiding voorkomen werd door eenige personen van de brandweer zonder dat de hulp van brandspuiten noodig is geweest De verlichting van den openbaren weg geschiedt door gas van de Maatschappg van nieuwe geoctroijeerde gaabereiding Er zijn 286 gaslantarens Bg den aanvang der gasverlichting in 1853 bedroeg dit getal 210 De prjjs door particulieren voor het gas betaald is met 1 cent per kubieke meter verminderd zoodat deze thans 14 cents per M bedraagt De gemeente betaalt voor de verhchting barer gebouwen 10 cent per kubieke meter Nationale Militie Het aandeel der gemeente in de lichting van 1877 bedroeg 51 man Hei getal ingeschrevenen waarnaar het aandeel is berekend was 154 Daarvan werden 87 om verschillende redenen vrjjgesteld en 67 voor den dienst geschikt verklaard Lotelingen 40 Nummerverwisselaars 1 Plaatsvervangers 10 Lotelingen bg de zeemilitie Te zamen 51 Vgftien lotelingen werden na de inlyving afgekeurd zoodat voor hen vijftien hoogere nummers moesten worden in dienst gesteld Schutterg De dienstdoende Schutterg bestaat uit drie Kompagniën De werkelgke sterkte was 503 manschappen waarvan actief 287 reserve 216 De bg de wet gevorderde actieve sterkte der Schtitterg is 296 De eerste ban bestond uit Officieren 3 OnderofScieren 7 Korporaals 11 Tamboers £ Z Il Te zamen 242 man Onder leiding van den Kapitein D Lulins van Goor hielden de Officieren gedurende de wintermaanden htume theorie vergaderingen terwgl tg zich in vereeniging met het kader eenige malen theoretisch en practisch oefenden De gewone ezercitiën en oefeningen hebben Toor IOC ver de ongunstige weersgesteldheid niks niet verhinderde geregeld plaats gehad De daarbg gebleken orde en bedrevenheid worden door den Kommandant der Schntterg gunstig Tenneld De vrgwilUge winteroefeningen der man chappen van de nieuwe lichting in het gebonw dei Btadelgke Gymnastiekschool werden geleid door den In Luitenant Adjudant A van Reedt Dortland Zg leverden gunstige resultaten op De Scherpschutters vereeniging Willem Prins van Oranje onder kommando van den Kapitein A Nortier blgft zich voortdurend oefenen in het schieten naar de schgf Door de manschappen Tan de Ie en 2e kompagoie der Schntterg zgn mede schietoefeningen gebonden Tengevolge Tan de ongunstige weersgesteldheid in de maanden Augtutns en September konden de manschappen der Se kompagnie aan deze oefeningen niet deel nemen De Weerbaarheids vereeniging Burgerplicht bestond san het einde van het jaar 1877 nit 34 weidende le en 1 begunstigd lid en 19 begnn stigers tegen 29 werkende leden 1 begunstigd Ud 23 b qstigers in het vorig jaar De oeMningw in het behandelen van het geweer en het schieten naar de schgf met FlobertMtranen worden des winters gereffeld op edken Vrgdagavond eehooden in een Ideaal dat van gnne nt wege is aangewezen en ook Toor rek BiB f der GraMsate wordi verlicht en verwarmd W r4t vervolgd BUITENLAND Buitenlaiiilsch Overzicht De tijdingen omtrent de bijeenkomst van het congres blyvea gunstig luiden maar tot heden iijn omtrent de onderhandelingen van graaf Sohoenralotf geene bijzonderheden uitgelekt Verscheidene bladen noemen reeds 11 Juui als den dutum voor het bijeenkomen van het congres De Cjmmissie nit de Fransche kamer vau afgevaardigden belast met onderzoek van het handelstractaiit met Italië heeft toegegeven aan den drang der Italiaansche regcering Hiuir rapport zal thans aau de kamer voorstellen om de regeering uit te noodigen met de Italiaansche regeeriiig in overleg te treden over eeiiige verandering die het tractaat voor de kamer aannemel k eouden maken Men herinnert zich dat de commissie de behandeling vau bet tractaat wilde uitstellen totdat de nieuwe tariefwet was aangenomen die nog in bewerking is eu eerst iu November aan de orde kan komen Slechts uoode gaf de commissie toe aan den aandrang van den minister van buitenlaudsche zaken die haar de dringende vraag van Italië om eeue spoedige behandeling overbracht Slechts om eeu ondubbelzinnig blijk van welwillendheid aan Italië te geven is zg van haar aanvankelijk systeem afgeweken VVeder zijn eenige verkiezingen door de kamer veruietigd Onder andere vielen de bekende heeren de St Paul en Baragnon als slachtoffers der officieele candidatuur De tentoonstelliugsfeesten duren te Pargs voort de Kamer stond Zaterdag weder een half millioen toe voor nieuwe feesten Da zittingen der Kamers zullen 5 of 6 Juui worden gesloten Het 80cialisten o twerp is door den Duitschrn Ryksdag met eene zeer groote mijerderheid verworpen Aa ontbinding van dit lichaam wordt naar het schijnt door de rogeeriug niet gedacht Zij zal vermoedelijk zeggen ik heb het mijne gedtlan de verantwoonlclijkheid kome nu vcnier voor den Eijksdag Inmiddels zal zij wel aan de bestaande wetten beter de hand houden dan tot dusver gelgk haar duor den heer Bennigsen werd aauiiraden De Keizer zou naar thans bericht wordt het verzoek om ontslag van Falck hebben geweigerd e Kogel als candidaat voor den opperkerkeraad hebben laten vallen Toch zou Falck zyu positie nog altijd twijfelachtig noemeu daar de reactiou iire wind in de £ vaugeliocbe kerk bestendig voortblaast Het verzoek om Wtslag van di Falk heeft de kcrkclgke quaestie ü Duitschland opnieuw aan de orde gebracht Belangrijk is het op te merken hoe eindelijk ook daar de overtuiging veld wint dat volkomen scheiding van Staat en Cerk de eenige oplossing is voor een duurzaam goejie verhouding Naar aanleiding van de geruchten dat de heer Falk misschien nog aan het bewind zifl blijven merkt het Serliner Tagellatt op tt in ieder geval de bodem waarop de Miuister staat hol is tengevolge van de houding der orthodoxen zoudat het misschien in zij eigen belang zou wezen niet langer op den ondermijnden grondslag der kerkelijke verhoudingen zyu krachten te wyden aan een hopeloos werk Hij is zegt het blad uiet meer in staat den vloed van het orthodoiisme die tegen zyne bedoeling uit de Sj nodal Ver auimg onophoudelijk het land overstroomt te keeren Het streven der Staatskerk om onat hankelijk van den Minister van Eeredieuat zich zelve te besturen en te regeeren wint meer en meer veld en de aanstaand versterkingen van het hoogste kerkelijke college met elementen die volkomen in stryd zyn met de beginselen van dr Falck is een symptoom te meer voor de onmogelijkheid om zich nog langer staande te houden Het blod betreurt dit niet zeer want na de vele teleurstellingen door de kerkelijke vrijzinnigen in den laatsten tijd ondervonden kunnen de kerkelijke verhoudingen niet anders dan pessimistisch worden beschouwd De orthodoxie moge beproeven hare heerschappij te herstellen het zal haar niet gelukken want de geest des tijds laat zich niet door leerstellingen en formnlieren aan banden leggen Indien de landskerk binnen haar dogmatische perken geen plaatsje voor deu geest des tyds overheeft zal deze tich buiten de landskerk een nieuwe kerk stichten Zooals als men ziet heerscht in Duitschland op kerkelijk gebied dezelfde strijd die men bijna overal waarneemt Hoewel de Dnitsohe Begeering door het voorstel tet het honden der tabaks enquête heeft beweiKn dat zij behoefte had aan nauwkeurige inlichtingen omtrent de tabakabelasting beeft z j b j de budget commissie van den Rijksdag opnieuw aangedroigen tot behandeling van het wetsontwerp tot verhooging der tabaksbtlasting De oommissie besloot echter het ontwerp niet meer iu behandeling te nemep De Finkstervaoantie van het Engelsobe Parlement zal van korten dunr zijn het Lagerhuis vertrekt 7 Juni en keert reeds den Hen weder De werkstakers is Lancashire hebben een rergadering gehouden waarop besloten ia het werk niet e hervatten Eeu ongeluk komt zelden alleen kan de Porte wel zeggen Terwijl bijna geheel Turkge in de macht van den vijand is en in Konstantinopel allerlei ellende heerscht brandt het paleis van de Verheven Porte voor een gedeelte af Zg die aan voorteekens gelooveu zullen hierin wellicht een bewys zien dat bet met de heerschappij van den divan in Europa gedaan is en de beheersoher der geloovigen aanraden om maar vast zijn biezen te pakken en den Bosporus over te trekken De brand wordt toegeschreven aan een ongeluk in de afgebrande gedeelten waren bureau van bet viziraat en het departement van buitenlaudsche zaken gevestigd de archieven werden grrej De aanlegger van het reeds vermelde oproer te Konstantinopel was zekere Ali Suavi een politieke dweper of gelukzoeker Wat van beiden hij was is ons nit de bijzonderheden die wy omtrent hem lezrn nog niet recht helder De man is ia den strijd gebleven bjj de poging om zich van het paleis meester t maken werd hij doodgeschoten Bij de huiszoeking bij hem ingesteld bleelc uit gevonden papieren dat ook by enkele hooge ambtenaren verraad schuilde Ër hebben eenige arrestaties plaats gehad De Zweedsche Bijksdag is Zaterdag zonder troonrede of eenige bijzondere meedeeling gesloten de begrooting sluit met een evenwicht tusschen ontvangsten eu uitgaven de Rijksdag besloot tot een nieuwe leeuing van 18 a millioen kronen Bij de beraadslaging iu de Belgiscke kamer van afgevaardigden over den aankoop van eenige spoorweglijneu werden door den heer Beernaert minister van Opeubare werken eenige inlichtingen gegeven betreffende den stand der onderhandelingen over het knnaal van Qent naar Ter Neuzen Ze kwamen echter alleen hierop neer dat de Nederlaudsohe regeering na afspringen der vorige conventie daarmee den aankoop van den spoorweg Antwerpen Rotterdam in verband heeft willen brengen Hierover is men het niet eens kunnen worde en wordt volgens den minister eeu proces met de spoorwcgmaatsohappy gevoerd waarin bij uitspraak van 18 April jl een ouderzock door di ku digcn bevolen is De minister van buitenlandsohe zaken voegde hier nog bij dat ile Nederlandscbe regeering niet verklaard heeft de verworpen conventie uls grondslag voor de nieuwe onderhandeliugen te willen behouden Volgeus berichten uit Madrid zou de republikeinsehe beweging in Catalonie van ernstiger aard zyn dan officieel wordt medegedeeld en zelfs vrees bestaan voor een poging tot opstand in Barcelona en eenige steden van het zuiden De Paus ontving Woensdag eenige Duitsehe bedevaartgangers die hem een adres voorlazru de Paus betoogde zijn tevredenheid dat de Duitsehe Katholieken zoo troow aan hun geloof vasthielden maar liet zich over de geschillen met de Duitsehe Rcgecriug ui t uit BINNENLAND y GOUDA 28 Mei 1878 Het was te verwachten dat de voorgestelde verbetering van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam tot veel geschryf aanleiding zou geven We hebben t onnood ig geoordeeld van het meeste wat tot nn toe io druk verscheen melding te maken omdat juist datgene wat voor onze lezers Van t grootste gewioht is ol de Goodsche belangen sohromeiyk werd miskend Dezer dagen echter verscheen een brochure van den heer E H Stieltjes viel ingenieur die daarop een gunstige uitzondering maakt In deze brochure wordt voor zooveel ons bekend is voor t eerst natuurlijk met uitzondering van de nit deze gemeente verzonden adressen op ernstige wyze over onze belangen gehandeld Het is waar ook de heer Stieltjes komt tot let resultaat dat het volgen van den Xurfsingel als éénige vaart by de tegenwoordige groote afmetingen der schepen zoo niet onmogelijk dan toch onJoen ji is maar hy stelt zich met dit resultaat niet te vreden doch onderzoekt verdef wat voor Gouda kan worden gedaan In de eerste plaats wordt duidelijk aangetoond dat zoo al niet volgens streng rcoht dan tdoh volgens de billijkheid het verlies dat de gemeente zoo lijden van staatswege eenigefmate m pet vergoed vooral ook omdat de eischen der landiveiN dediging in de eerste plaats oorzaak zijn dat d oude vaart niet kan worden behouden Daarna behandelt d adhryver de bel ng if van ons fabriekwezen j De voorgestelde afan dïng zoo schrijft hy maakt de ligging van Gouda ongunstig en alleen de volstrekte onmogelijkheid om iets voor die bloeiende stad te doen zonder het algemeen belang der scheepvaart te benadeelen zou haar kunnen rechtvaardigen Den overraiging bracht den Heer S tot een nieuw onderzoek waar wyzigiugen door zijn voorganger op advies der commissie vaa rijksadviseurs waren goedgekeurd In 1883 rekent men dat het museum gereed zal zijn Na protesten van de bh de Jonge en de Jong over deze aaiirieulijke overschrijding is de interpellatie gesloten De minister van binuenlandsche zaken heeft ter algemeeue keunis gebracht dat aan de rijkskweekscholen voor onderwijzers met het begin van den cursus 1878 79 aanvang nemende op 1 September 1878 gelegenheid zal zijn tot plaatsing in het eerste studiejaar van 21 kweekelingen te s Hertogenbosch 20 te Haarlem 20 te Middelburg 20 te Deventer en 21 te Grouingen te einde daar op kosten van het rijk opleiding tot hulponderwijzer te ontvangen Tot het examen ter plaatsing aan de kweekschool worden toegelaten zg die tusschen 1 Januari 1862 en 15 April 1864 geboren zijn De gevorderde stukken moeten i66r 15 Juni 1878 vrachtvrü worden toegezonden aan de directeur der kweekschool bij welke men geplaatst wenscht te worden Verdere sanwyziiig vindt men iu de Suatieouranl Naar wij vernemen bestaat bij den Minister van oorlog het voornemen om het algemeen depot vandiscipline de zoogenaamde strafdivisie van het leger op te heffen De Miuister van oorlog heeft ter gedeeltelijke uitvoering van het koninklyk bealnit tot regeling der krijgsschool o a het volgende bepaald Het toelatingsexamen tot de tweede afdeeling der krygsschool de cursus voor algemeene krijgskundige studiën zal iu de maand September van elk jaar te s Gravenhage worden afgenomen Het bij art 15 der regeling bedoeld examen zal in de tweede helft der maand Juni van elk jaar te sHage worden afgenomen De officieren ihans aan de krijgsscholeu gedetacheerd kunnen desverkiezende evenals de ofBciereo die de lessen der inrichting niet bygcwoond of alleen het onderwys iu eukeA vakkeu gevolgd hebben dat examen in September e k te Breda afleggen In verband daarmede zulleu de officiereu van het derde cursusjaar der krijgsschool dio het eindexamen verlaugen af te leggen tot ua afloop van het exameu aan die inrichtiug verblijven Ook de officieren die tot den generalen staf be hoerende die de lessen van de vroegere stafsohool hebben gevolgd kuunen aan een examen deelnemen ter verkrijging van het brevet De voorschriften eu bepaUnggen lot verdere uitvoering der organisatie zullen later warden medegedeeld Iu de Zaterdag avond ten stadbuixe te Amsterdam gehouden vergadering van de Hoofdcommissie voor het nationaal huldeblijk aan Z K H prins Htndrik is bestoten het comité van uitvoering uit te breidea en nn Rotterdam zich aangtaloten heeft bij het Amsterdamsohe denkbeeld de leden der Rotterdamsche Commissie mede te verzoeken van dit Hoofdoomité deel te willen uitmaken Teveus zullen alle subeommissien in de hoofdsteden va de provinoien die tot het deukbeeld toegetredenzyn uitgenoodigd worden n lid uit haar midden tewillen afvaardigen om deel uit te maken van het Hoofdoomité De Algemeene Synodale Commiuie beeft hare werkzaamheden voortgezet en ten eiude gebracht Betreffende de toelages uit het fonds ter verbetering van de schraalste predikantatractemeuten uit dat voor de noodlijdende kerken tot subsidie voor kerk o pastoricbouw alsmede uit het fonds ter voorziening in de geestelijke behoeften van gemeenten waar eigen middelen ontbreken zijn iu verband met de beschikbare gelden rapprteu uitgebraoht en voordrachten vastgesteld welke aan de Synode zullen worden aangeboden Vooral wat het tweede fouds betreft bleken de aanvragen zoo aanzieulyk dat haar gesamenigk geldelijk bedrag dat der beschikbare middelen overtreft Over de zaak van eene regeling van het toezicht op de provinciale en olassicale weduwenbeurzen alsmede voor de regeling der opleiding van aanstaande godsdienstonderwijzers zyu adviezen opgemaakt tir voorbereidiug van de daaromtrent door de aanstaande synodale vergadering te nemen besluiten D aanstelling van ecaen fcoawkdodige aan wies het toezicht otf orden ongedragen op de bestekken de begrootiugen ea den boav of hst herstel van kerken en pastoriin waarvoor nit het fonds voor noodlijdende kerken of subsidie zal worden gegeven of tot verkrijging van eene ryksbydrage aanbeveling zal geschieden was het onderwerp van langdurige bereadslaging Het resultaat daarvan zal aan htt oordeel der synode worden onderworpen Met Z Ëzc den Minister van binnenlandsche lakea had een nader overleg plaata ter fake van bet rjikssnbaidie ten bate vdB ktt ras Weg de kerk te geven hoeger ndèrw Ter tafel kwam de afgedrukte catologns vaa hef oud synodaal archief en der daarbij gevoegde indices der oude provinciale archieven Deze zal eerstdaags algemeen verkrijgbaar worden gesteld Voorts kwamen in behandeling twee verzoeken door dr F L Rutgers en jhr mr A F De Savornin Lohman beide te s Hertogrnbo oh ingediend waarbij cassatie gevraagd werd van twee uitspraken van het provinciaal kerkbestuur van Noord Brabaut met Limburg ter zake van de verkiezing van laatstgenoemden tot ouderling der Ned Herv gemeente te s Hertogenbosch De gevraagde cassaiien werden uitgesproken de eerste op grond van schennis van art 8 van het reglement voor de kerkeraden de tweede na verwerping van het eerste middel vau beweerde sehending van art 3 al 2 legl kerkeradeu op grond van schennis vos art 8 al 3 van het algemeen reglement Beide zaken werden door de commissie lot definitieve beslissing verzonden aaa het provinciaal kerkb stuur van Z land Tot leden van de oommissie voor de behandeling van spoedvorderende zaken alsmede tot geeommitteerden roor het toezicht op it administratie vanden Quaestorgeneraal werden benoemd de bh dr J K Koch en mr J J lading van Berkhout tot hunne seeundi in laatstgenoemde betrekking dehh dr F J J A Junius en mr H G Feitb C In het tijdperk van vier weken 21 Apiil tot 18 Mei 1 78 zijn blykens iugekomen ambuberichten door longziekte aangetast in Noord Brabant 1 rund Zutd Hollaud 78 runderen Friesland 7 n Totaal 84 rundereu In het vorige tydperk van vier wektn wareu 88 runderen door die ziekte aangetast Staatieeuramt van 1 Mei 1878 n 10 2 Het monument door de HoUandsche Maatschappij van landbouw opgericht ter vereering van de nagedachtenis van wylen jhr mr D R Gever Deyooot medeoprichter en gedurende eene reeks van jaren secretiirispeuuiugmeester dier Maatsohappy werd Zilerdag ten 2 ure te Loosduinen op plechtige wg onthuld De heer van Oudermeulen vo jrzttter der Maatschappij prak bij die gelegenheid waarbq behalve vele leden van bet Hoofdbestuur een aantal vereerders van dsn outslapene tegenwoordig waren eene toepasselyke rede uit waarin hij in korte trekken schetste wat Gevers Deynoot voor de Landbonwmaatscbappy was geweest welk out zyu werkzaam leven voor den landbouw in voUeu omvaug had gesticht en met welk een onbezweken ijver hg tot schier in den avond zyns levens in dat bclaog werkzaam was terwijl de spreker daarbjj levens hulde bracht aau deu heer Aiidré van deu Briuk den ontwerper van dit schoon gedenkteeken welks uitvoering niets te wenschen overliet en hem in allen deele tot rere strekte Daarna nam de heer P F Waldeck de tegenwoordige secretaris penningmeester het woord die op gevoelvolle wijze waaruiterkenning van verdiensten en dankbaarheid voor leiding en voorbeeld sprak Gevers Deynoot hsrdacht eu gaarne betuigde de taak te willen aanvaarden om voor het ongesohoodea behoud van dat gedenkteezen zorg te dragen Ten slotte nam een der broeders van deu overledene het lid der Tweede Kamer die met diens anderen broeder den Burgemeester van i Hage en audere familieden aan dez plechtigheid deelnam het woord om zoowel aan de Maatsehappq als aan de overige tegenwoordig zyude vereerder van den ontslapene innig donk te zeggen voor de treffende hnlde aau de nagedachtenis van zijn dierbnea broeder bewezen Het monnnent zelf dat na de toetwsak van den heeren v d Oudermeulen van het omhouel weid ontbloot is vervaardigd nit Bollendorfer zaad t en enbestaat uit eene aaald rustende op een vierkantenvoet met treden van arduinsteen en is io tgcbsel 7 j meter hoog omgeven door een sierlyk ijzerea hek van zeer fraaie teekeuing prijkende met d ymbolea van den landbouw Op het boveng dedl v ii het monument is het fomiliewapca singtbraeiit Aopbet voetstuk is op wil mamenB plotsn de aaal wün g CB de beteekenis van heï mOBVmeBl wsBd Jh d B ienaiasana stül ak obsHak af pinmiito obIw naakt het gsheel ao des LBosdnlasak i alw atswydicht bij het doii epgeridit oen trelieBd 4ést a iseene waardige aoBsehoawelgke hefbneridg ter vereering van cB maa aan wien de N derfciiid cfc landbouw die rijke bron van onse w ksw lT rt geoote verplichtingen heeft Men meldt uit Wageuiugen 0e meikever die zich voor eenigen tijd iu tulk een verbazend groot aantal in deze omatreken vertoonden z jn bijua fliffi verdwenen De aauhondcmle regen en hevige vind der laatste dagen heuft daartoe guiisttj oieSe erht nicttrgenstatide treft men ze aan ds Otebbe neg ia 4