Goudsche Courant, woensdag 29 mei 1878

Vrijdag 31 Mei N 2147 1878 GOÏÏDSCHE COURANT Nieuws eo Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken proote hoeveelheid nan vooral iu het eiken hukbout Oiiiblacicrde boomea te middeu van het frisache lealegroen tü beste bewyieu vnu de verwoestingen die dete diereu hebben aaugericht Men sebrqft aiin de LeidKhe Cl Bgiiii du eheele vloot te Katwi jk was op de visscherij uitgegaan ducb ia door de stoiinen van deze weck uit elkander gejaagd Uet meereudeel der schuiten is te Nieuwe Diep biniiengeluupen in afwachting van kalmer weer Kr z tt hedeu morgen twee sobuiteu aangekomen de een met geen de andere met een weinig visch tó S duur lat zelfs de vischvrouweq voor deu piijs lerugsohrikten Eciic middelmatige tong o n moest £ 0 cents op het straud doen l e visschers noemen het een kruis dat jm er wat te verdienen zou vullen het beroep niet kau uitgeoefend warden Want ouk voor de aanstaande Kruisdageu bestaat er weinig kans dat men zioh aau zeevisch zal kunnen vergasten u juist de volgende week is ryk aau vastendagen De Vereeniging voor Volksgezondheid te Kotterdam heeft een ondtrzoek ingesteld naar de koemelk die aldaar wurdt verkocht De quantitatieve samenstelling van koemelk is niet altyd dezelfde daar zij afhaukelyk is van het ras der koe jaargetyde voeding enz Toch daalt zelden het perccntgehalte der vaste stoffen vet caseïne melksuiker en zouten iu natuurlijke melk beneden 11 6 pCt terwjjl men bet gemiddeld gehalte aan vaste stoffen bij goede koemelk iets hooger mag aannemen Djt gehalte aan vaste stoffen vermindert door toevoeging van water bij de melk en door verwgdering van vet boter De scheikundigen die het onderzoek voor de Vereeniging verrichten onderzochten dus de melk met het oog op gehalte aan vaste stoffen en vet Ten einde zoo billijk mogelijk te zgn hebben zij fteineeod d monsters melk die meer dan II pCt vaste stoffen bevatten normaal te moeten coemeu de melk met een gehalte van 10 11 pCt wordt door hem als arm beschouwd is bet gehalte aan vaste stoffen beueden 10 pCt dan noemen zg de melk zeer arm Honderd monsters werden in de maanden Januari Februari eu Maart onderzocht Van die honderd monsters waren 21 normaal 43 rm 28 zeer arm Meer dan drie vierde der ondericchte melk beantwoordde dus niet aan de zeer billijk gestelde eischen en ruim een vierde was zelfs zeer slecht Bg zee monsters bedroeg het gebulte aan vaste stoffen nog geen 9 pCt en bg twee daarvan w s bet vetgehalte nog niet ëéu pCt Aan de leden der vereeniging is de uitslag van het onderzoek mededegedeeld met opgaaf van naam en woonplaats der melkverkoopers bij wie de monsters zgti genomen Het vaderland de residentie de Haagsche balie de Orde van Advocaten en eene reeks van maat ohappelgke en kerkelgke instellingen hebbeu een voelig verlies geleden door het afsterven van mr Abraham de Fiuto eeu onzer voortreffelijkste rechtsgeleerdeu deken der orde van advocaten landsadvocaat hoofdredacteur van het Wetkblad van het Btll ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw lid van den Haagschen gemeenteraad en van de plaatselgke schoolcommissie lid der hoofdcommissie voor ét zaken van het Portugeesch Israëlitisch kerkgenootschap en voorzitter der maatschappij tot uut der Israëliten in Nederland Laatste Berichten Petersburg 27 Mei De Jgnce Ruae zegt dat men deu toestand opvat iu een zin guustig voor en algemeene bevrediging De bezetting van Adadaleh door Oostenrgk is geschied in overleg met de mogendheden ten einde storingen in de scheepvaart Of den Donau te voorkomen De quaestie betreffende de baietting van de Turksche provinciën zal door bet Congres worden geregeld BrUBSel 27 Mei De Iniéptndmiue bevat een bericht uit Weeuen van heden dat de brieven ter b eenroeping van het congres door Bismarck oodertsekend Berlgn voorstellen als plaats voor het contra en d o lln JUni als dag van bgeenkomst Andnèay beeft dit voorstel aangenomen en is voorittnttns den 9dén Juni naar Berlijn te vertrekken tiOlkleil 27 Mei In b t Lagerhuis verklaarde air Stafford Northoote in antwoord aan lord Har tington dat hg nog uiet in staat was om bgzonderheden over de onderhandelingen mede Ie deelen maar dat hg kon verklaren dat ig de laatste paar dagen de uitzichten op het congres iuderdaad verJwterd wareu toejaiohing B u r Ker liTk e 8 t a nd GEBOREN 1 21 Mtl Humina Helen ooaera R it Hus ts J Tcirocslan it tilbcl ioi ThMorot ouden M PMton ta A M tn Votrea 27 Anthoaiin Pieter den i Bcasii a C d Hoog Ari oodcn M Schriek tl W ds DM OVBBtU E M n Hei A OtrritKo Ij ADVERTENTIÊM 60 Jarige i ECHT VEREENIGING 1 I VAN CORNELIS SPIT j liN ANNA MARIA de JONG I Hunne dankbare Kinderen I en Behuwdkinderen i Gouda 28 Mei 1878 25 Jarige ECHTVEREENIGING H PIETEK DïN HOED il CORNELIA MARIA tan DRAANNEN gi § Hdnne Dankbake Kindeken UI Gouda 29 Mei 1878 Bevallen van een Zoon A M PEETERS VAN Vuüren Gouda 26 Mei 1878 Op den 25sten Mei overleed te Elden bfl Arnhem onze waarde Broeder en Behuwd broeder de Heer PIETER JOHANNES BLOED na een smartelgk Ijjden in den ouderdom van 50 jaren Uit aller naam P S VAN DEE STAAL A VAN DEE STAAL Bloed Gouda 28 Mei 1878 Voor de vele bewflzen van deelneming ontvangen bjj het oysrlijden van onzen lieven zoon betuigen w ook namens onze kinderen onzen bartelgken datik L WELTER N WELTER van dbe Wolw Goudi 28 Mei 1878 In het IJzeren Bargeveer van Gouda op Amsterdam ëa terugzal gevaren worden op ZATERDAG 1 JUNIJ maar niet op DONDERDAG 30 MEI en ZONDAG 2 JUNIJ mmii I Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albams Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés SLECHTE SPIJSVERTERING Het JOH HOFP SCHE MALZ EXTRACT biedt tegen deze kwaal door de zenuwen op te wekken den eetlast te bevorderen en de maag in staat te stellen de noodige functie weer waar te nemen de ZEKERSTE HULP Men neme s morgens s middags en s avonds een wgnglas vol Prgzen 1 flesch 45 centi öflesschen ƒ 2 20 13 flessehen 4 40 JOH HOFF sche Centraaldépot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bn de Paleisstraat F 250 Te Gouda bij J C van VREUMINQBN Rl l STTANDEi U J A Gunt her TAND ARTS van Amsterdam zal VRIJDAG 31 MEI des mor f ens tusschen 11 en s namiddags ure te spreken of te ontbieden zijn overhetplaatsenvan KUNSTTANDEN en GEBITTEN en operatieve Tandheelkunde in het Hotel Dé Pauw Groote Markt te Gouda J A Günther TANDARTS 2 BEKWAME SCHILDERSKNEGHTS gevrnagd bij W VAN SOEST Mevrouw BEELAERTS Fluweelen Singel verlangt met AUGUSTUS eene een Burgerpot knnnende koken en eenig Huiswerk vcrrigten Terstond g evraag d een Dienslbode goed kunnende KOKEN en WORDEN mimi ACTIEVE BODEN voor eene SOLIEDE Maatschappij van LEVENSVERZEKERING voor Gouda en Omgireken Adres met franco brieven onder Nommer 75 aan het Bureau dezer Courant OFENEAREBESTEDM DUKGRAAP en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND zullen op Zaturdag den Ben Jung 1878 des voormiddag ten 12 ure in het Gemeenlandshuis te Lndin bg enkele iMchrgving BESTEDEN overeenkomstig de bestekken en de algemeene voorwaarden De leveriuK lo van verschillende Houtwaren In 12 perceelen 2o van Dijken Wegmaterialen in 4 perceelen 3 het schoonhouden van vaarten en kanalen in 8 perceelen Het bestek zal van den 24en Mei af voor 25 centen de algemeen voorwaarden voor 26 centen en de gezegelde inschryvings biljetten voor 21 centen verkrögbaar zgn ter Secretarie van Rgnland Leiden bg de Opzigters te Spaamdam Katwijk en Gouda De inschrgvings billetten zullen ten 11 ure van den bestedingsdag in de bus in het Qemeenlandshnis gestoken moeten zgn volgens § 72 der algemeene voorwaarden Nadere inlichting is te verkrggen bg den Ingenieur te Leiden hg dè Opzigters te Sjpoamdam te Katwijk en te Gouda Gouda Deuk van A Bbikkman BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken Vrijdag des voormiddags ten 8 juur in het Gasthuis gelegenheid zal bestaanom zich kosteloos te doen inenten en herinenten Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWEE Nationale Militie ONDERZOEK van de VEHLOFOANG£RS der MILITIE TE LANDE De BURÜEMEESTEE van GOUDA brengt ter algemeene keanis dat ingevolge art 138 der Wet op de NATIONALE MILITIE van den 19den Augustus 1861 StaattUad no ti de INSPECTIE der VERL0FGANGER8 voor de Gemeente GOUDA ia bepaald op DONDERDAG don ISden JUNÜ 1878 dts9 uiorgeua ten lO j ure op de Stads Ximmerwerf aan de Turfmarkt alhier Dat daaraan behooren deel te nemen de V£RI PGANGEES der NATIONALE MILITIE van de ligtiugen 1874 1876 1876 eu 1877 die v 5ór deo In April II in het genot van onbepaald verlof uju gtateld daaronder ook bef repen dtizulken die tot eeue andere Gemeente behooren doch thaua in deze Gemeente woouaohtig zgn met uitzondering alleen van beu die oasn quo in de maand Jau e k in erkelgke dienst moelAU komen Voorti oritH im PerU fgmgert opmtritaam gemaakt a dat z volgens art 140 der genoemde Wet ter inspectie behooren te verschgnen in uniform gekleed en voorzien van de Kteeiinf en Vitruèlmgttukken hun bq het vertrek met verlof medegegeven van hunne lakhoelgM en van hunne Vetl paiun h dat zij volgens art 180 dier Wet worden geacht onder de wapenen te z jn niet alleen gedurende den tgd dien het bedoeld onderzoek duurt maar iu het algemeen Kunneer zij t ani vrm lijn fekleed Eoodat zy die ongeregeldheden als andereina plegen if htt gaan aar de ftaalt voor hel ondertoek bepaM gedurende het onierioek en bij het naar hui keeren te dier zake zullen worden gestraft volgens bet crimineel Wetboek en het Reglement van Krggatuoht voor het krggavolk hier te lande bij genoemd art 180 toepaaaelijk verklaard 0 dat hq die door ziekte niet kan versoh jncD een alteat van een Geneeaheer of Heelmeester door den Burgemeester geviseerd moet overleggen en d dat degene welke zonder vergunning absent ia volgens de wet met arrest zal worden gestraft Gouda den 28n Mei 1878 De Burgemeealer voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN STANDEN £ Q boosnicbt boort tot owen Bttnd Diet Ed tot itn m izt niet GodUri Multatulft VortienMhoot Goddank hoort men vaak zeggen die standen vau vroeger zg zgn gelukkig verdwenen De nieuwere tgd met zijn mildere begrippen en vrgzinniger denkbeelden heeft ona ook in dit opzicht vooruit doen gaan en ons geleerd dat alle menschen wezens zgn van dezelfde soort en van geljjke bewegingen De adel en de geestelgkheid eens oppermachtig heerschende en hun staf zwaaiende over de gansche aarde zgn onttroond de eerste alleen nog gezocht in enkele salons en de laatste alleen daar nog wat te zeggen hebbend waar geringe ontwikkeling angst doet ontstaan voor een onbekende toekomst De derde stand en langzamerhand ook de vierde eens gewillig den nek krommende onder het juk dat gewoonte vooroordeel en eigenbaat hen op de schouderen hadgeschoven staken het hoofd omhoog n in plaats van geboorte en geld gelden keifiiis en ontwikkeling Zg die zoo spreken hebben ten deele gelgk er is iets waars in die dankbetnigingen er is op dat gebied grond voor een erkeutelgke stemming En toch al moge de onoverkomelgke slagboom die vroeger de menschen van elkander scheidde gevallen zijn al ma angstvallige scherpe verdeeli ig tusschen wezens van dezelfde soort zjjn opgeheven standen zgn er gebleven en die zullen wel steeds blijven bestaan Niets is dan ook natuurlijker Opvoeding na tuurlgke aanleg bevoorrechte finantieele omstanstandigheden werken er toe mede om menschen van nature en voor de wet allen gelgk te maken tot persoonlijkheden die heniélsl reed van elkander verschillen Niets is dan ook ongergmder dan den wensch te koesteren dat alle verschil in stand worde opgeheven dat behoort tot het onmogelijke en zulk een verlangen is kinderachtig Maar een andere vraag is het of de grens tusschen zoogenaamde standen niet vaak t erkeerd wordt getrokken en of die grens niet dikwijls te echerp wordt afgebakend Men neemt voor grens aan wat in de verste verte daarop geen aanspraak luagmaken eu eenmaal overtuigd dat de standen nu eenmaal voor de wet wel is waar afgestibaft inde werkelgkbcid nog steeds bestaan beschouwt men menschen uit verschillende kringen werkelgk te veel als niet bg elkander passende Ben paar voorbeelden uit het dagelijksch leven zg t vergund bier in te lasschen Er is een vacature in een of ander college b V in den raad of eenig ander lichaam Er wordt beraadslaagd over een candidaat en ofschoon de heeren die dfiaraan deelnemen meenen te behooren tot de wgrkelgk vrijzinnige ontwikkelde personen znllen zij allen tien tegen een er op uit zgn om toch vooral menschen te nemen van den def tigcn stand Eilieve waarom Juist onder de burgerklasse zijn zeer velen die gezond verstand aan eeu jnisten blik paren menschen die ijver voor en toewijding aan eene goede zaak over hebben Maar neen een deftige botmnil wordt verkozen boven een flink burgerman VVaarom Och t staat toch niet dat aan t hoofd van een vergadering zoo n man staat wordt er gezegd nog eens waarom niet Alleen belangstelling gezond verstand en een flink karakter moeten de vereischten zijn voor t lidmaatschap van dergeljjke colleges en niet een meer of min deftigen stand tJa maar beste Henri zegt Mevrouw tot haren echtgenoot cwanneer de jongelui het nu eens zijn dan moesten wg toch maar permissie geven De Iwofdzaak is dat zg elkander liefhebben Dat is goed en wel Ueve klinkt het antwoord maar het meisje is uiet van onzen stand Ik zeg er niets van dat hare ouders geen iatsoenlüke menschen zgn en gaarne wil ik gelooven dat er op het meisje niets te zeggen valt maar zg behoort nu eenmaal niet tot onzen kring Het is waar het was wel aardiger dat onze oudste jongen zgn kens had laten vallen op een meisje dat tot onze coterie oehoorde maar t moet erkend het meisje is beschaafd schgnt zachtzinnig ziet er lief uit en wat m i de deur dicht doet zg houden van elkander Kom dat zal wel overgaan Denk je dat Frits zelf niet berouw zon gaan gevoelen over Neen hoor eens dat geloof ik niet Nu maar ei kon t niets van vrouw Je weet ik ben liberaal genoeg in mijn denkbeelden ik ben geen mau van den stilstand en wel degelijk van de vooruitgang maar zoo iets ma ik niet goedvinden De permissie werd ten slotte geweigerd dezoon naar elders gezonden en twee elkaarbeminnenden werden ongelakkig y Zg zijn niet de eenige die dit door dwaze standsvooroordeelen wenlen Hoor eens Charles zegt mama tot haar van school t hnis komende zoon je moet nu voortaan niet steeds met die jongens van den bakker op en neer gaan Wandel liever uiet Frits wiens papa officier van justitie i i of met dat zjjn jongens van jon stand Maar mama u moest eens weten wat een lollige jongen Piet van den bakker is En knap Nou vraag daar de meester eens na In allegevallen met dien lammen Frits nm te gaan daar bedank ik voor Dat is een klikbek en Ho Ho Charles wat een leelgke woorden dat komt er vsn datje steeds met zulke mindere jongens omgaat Papa komt juist binnen en hem wordt doormevrouw zij ae echtgenoot onder het oog gebrachtdat Charles binnen kort naar een kostschool vanfatsoenlijke jongeheeren moet worden gezonden Hg groeit anders zoo in t wild op en leertzulke vreemde manieren Papa aarzelt doch lati r na nog eenige malen daartoe door mevrouw te zgn aangezocht stemt hg toe en zoonhof leert weldra welke menschen van zgn soort zgn en welke hg in den omgang moet mjjden Die voorbeelden waren gewis nog met ettelijke te vermeerderen telkens en telkens doen zich gevallen voor waarin nog blijkt hoe bekrompen de menschen op dat gebied denken hoe weirïg zg zich weten te verheffen boven het denkbeeld dat er zoo zeker kringen zijn waarin ieder mensch past en waar buiten hg zich niet mag bewegen M n moest vragen bg de beoordeeling v n personen wie ie hjj d w z hoe is zijn gedrag karakter ontwikkeling en men vraa t veeleer tot welke coterie behoort hjj is hg van fatf oenIgke familie behoort hg tot den duigen stand Het wordt werkelijk meer dan tgd dat men eindeiyk de menschen eens gaat beoordeelen naar hunne handelingen waarbij de motieven die daartoe leiden niet uit het oog mogen worden verloren t wordt werkelijk meer dul tgd dat men eindelijk eens ophoude met te le n op allerlei bgoDistandigheden maar alleen aeht geve op de hoofdzaak hoe is de mensch zelf De jeugd wordt het reeds ingeprent niethü is uw o mgang het meeste waard die zickflink aanstelt maar hü die in een mooi huis woont en van deftige afkomst is Zoo komt het er in En hy doet geen stap verder in de maatschappg of telkens wordt hg er aag herinnerd dat niet een goed hart een flink karakter ui ebreids kennis en achting verdiensten zgn in t oog der wereld maar t zijn van een goede familie t hebben van geld enz enz Bg al den vooruitgang waarop men zich zonveel laat voorstaan moet dit anders werden Wg spraken hierboven met een enkel woord van een verkeerde grens die gpSteld wordt door de menschen daar heeft mPn b v lui aeld Zoo er één verkeerd getrokken grens is dan is t die vaii het geld Ku toch boe vaak woidtzij getrokken Voor een man van e d iie algemeen bi kci d staat alajeen schurk of eeu ezel vliegen de hoeden f xre kundige eerlijke man dio anu bleef wgl hij oueerL k verkregen rijkdom verfoeide wordt ongezien t