Goudsche Courant, vrijdag 31 mei 1878

nrdl een amegleaaeal van den keer Oodijk ingediend om ia arbeidcrswoitingLtï van ééi g zir ao jji rinf rr oppervl ikte dnii 30 M2 hr whU r Ic dofn Uvtreii ti gi n 10 rtijta fur Weill op Htik nmeinletnfut de lieer von Goor een fiubamende neut indttitt om daaruit de woorden van één jfenit ev l leii De beer KrHiieBliijtg steil voor voor ccn n uk vee l S O te due i betaleu Het amendement ven den hi er Oit Iijk wordt aangenomen niut 9 it va 8 tüiumeii die dt r beeren I agten Kranenburg Fiiuee Strater SamaoiQ van Ëitraaten Poat Drost en Keinij Het sub amendeinent van den heer van Ooor wordt verworpen met 12 tegen 5 atemmen die der beeren Kist Droogleeiei Prince lao Goor tn Suel Het voorstel van deu beer Kranenburg wordt aangenomen met algemeene ateiumer H t gewijzigde art 12 wordt daarna met algemeene atemmen goedgekeurd Daarop worden de artt 13 14 15 18 17 18 idis onveraoderJ goedi ekeord 0 er ari 19 heeft weder veel disenseie plaats De heer Siel riielt voor de couceasie met voor 26 jaar zooals dit art bep all te verleeneo maar o r 40 jaren De beer Lnijten onderatcnnt dit maar wil tevens een geheel nieuw art stellen in de plaata van het door B en W voorgeatelde met de atrekking om na verloop van de 40 jaar de gemeente bet recht te geven zoo zy dat verlangt de zaak over te nemen tegen betaling aan conceaaiooariaaen van bet 20 vond der gemiddelde netto opbrengst over de drie laatate jaren zooels ook te Leiden bepaald ia Maakt de gemeente van dat recht geen gebmik dan wordt de conceaaie weer telkena voor 25 jaar verlengd Vele ledem vereenigden zich met de opinie om de coneeaaie voor 40 jaar te verleenen in plaata van voor 25 doch de andere door den heer Lnijten voorgeateld wijziging wordt beatreden door den voorzitter en de hh Snel Straver Muller en Bemij daareutegett verdedigd door den heer Kranenburg en nogmaals door den heer Lngteu die meent dat met dne qnaestie de nak der waterleiding wellicht staat of valt Het vooratel om de conceaaie voor den t d van 40 jaar te verleenen wordt aangenomen met 13 tegen 4 st die der hh Prince van Iteraon van btrasten en l rooglecver Het voorstel van den heer lugten wordt daarop verder verworpen met 13 tegen 4 at die der hh Lugten kranenborg Ondijk en de Rotte Het gew zigd art 19 werd daarop aamgenomen met 15 tegen 2 at die der hh Logten en Prince De artt 20 tot 28 worden daarop nagenoeg onveranderd goedgekeurd De voorwaarden met de daarin gebrachte wijzigingen worden daarop in hun geheel in atenuning gebracht en met algemeene atemm n goedgekeurd Daarop waa aan de orde de benoeming van een bnlpooderwgzer en een directenr der bad en zweminrichling Wat deze laatate aangaat werd door den heer Snel gevraagd of die benoeming niet kon uitgeateld worden om de aollicitanten een rzamen af te nemen dat z i zeer weoacbelijk waa De Voorzitter herinnerde dat reeds ia een vorige vergadering bealoten waa beden tot een benoeming over te gaan bg achtte een examen onnoodig daar men omtrent de bekwaamheid io t zwemmen van de Goedache sollicitanten voldoende op de hoogte was daar beide meermalen afdoende bewijzen hadden gegeveo goed ta kunnen zwemmen en over de vraag of zij orde zonden weten te houden zon een ezamen geen licht verapreiden Nadat de beer Kranenburg t wenaehelgke had betoogd van de benoeming toor 1 jaar te doen plaats hebben wat ook volgena mededeelina lao deu Voorz ü en W hadden willen voorstellen werd benoemd tot directenr der bad en zweminricfating J M Croeoendaal met 15 atemmen terwijl H U Jongeneel 1 atem op zich vereenigde en 1 blanco biljet waa uitgebracht Tot hulponderwijzer wet benoemd de heer M G Emeia te Reeuwgk Mieta meer aan de orde zgnde wordt ds vergadering door deu voorzitter gealoten e olitib Oevonden en aan het Bureau van Politie alhi gedeponeerd Een zwart Schortje een Knipmeqa en een paar Kinderhandscnoeotjes een portemonnaie met eenige centen Laatste Berichten Weenen 23 Mei Naar de PoUt Cormp verneemt heeft de Porte twee documenten gereed voor de bevriende mogendhedeii welke stukken aan den Engelschen en den Franschen gezant reeds overhandigd zgn Het eene resumeert de onderhandelingen die het Stefano traotaat voorafgingen Het andere bevat een uitvoerig programma van de in het Turksche rijk in te voeren hervormingen De PolU Corretp verneemt dat omtrent den datnm van het bijeenkomen van het oongtes nog niets vastgesteld is Versailles 28 Mei De Senaat heeft het spoorweg ontwerp aangenomen Vervolgeus weid door toedoen van den heer Say met 16 tegen 99 stemmen besloten het debat over het ontwerp voor een amortisabel 3 pCt fonds niet te verdagen en werden de artikelen van dit ontwerp aangenomen De heer Bouohet vroeg den heer Waddington naar den toestand in Venezuela waarde schnldeischers van het Gouvernement niet slechts geene beUling erlangden maar nog bovendien mishandeld werden Waddington erkende de gegrondheid van deu klacht Een consul was kortelings vertrokken met fdoends instroctiea Wanneer er antwoord kwam Un é Eegeering daarvan mededeeling doen WieeneO 28 Mei De Hougaarsdie ddtfftti nanr kennis van AndraSsy s expose en leslool tot het doen drukken en ronddeelen er van Audrasüy door Banhidy geinterpellaerd vérklavrde TDorby geloopen Men meene uiet dat ouze MDinerkiDg nu joist dat boed afi eui ii geldt nataarlgk niet maar dit bljjkt er nit waartoe t bezit van geld beweegt hoe Toor geld een eerbied wordt betoond die beter ware besteed san knnde eerlijkheid k rskter enz De meii3chen ttellen zich door die scherpe afscheiding Tun ütaudeu iiiet alleen bekrompen aan zg makeu het zicnzelf ooL ongezellig Deze familie w te t iii ODi met die familie intiem om te gaan en die is wêtr te min voor gene Deze meneer in een toe hais acht zich verherea boven dien meneer in een winkel deze mevrouw wier man ambtenaar of officier is wgst den omgang af met die wier echtgenoot achter de toonbank staat enz enz enz en in plaats van de prettigste aangenaamste kennissen te zoeken zoekt men die in stand overeenkomen of nog liever die in een hoogereu stand verkeere i Want dat is jnist het eigenaardige men acht wel anderente min voor zich maar wOrdt zelve niet gaarne te mio geacht door anderen Mtor waarde lezer laat ons toch vooral niet de kip waarvan Hildebrand vertelt vergeten E n ordinaire kip zeide hg is zoo goed en misschien beter dan een faza tenhen maar zg behoort daarom nog niet altijd in het hok der Goadlakensche Zoo sjj de Kippenloop veracht mag zij alleen gaan zitten onder dezen of genen sparrenboom en prikken zich in de veeren en aan de voorbijzwemmende eenden wys maken dat haar nicht in den tienden graad ook een fazantenhen is Maar de kippen hebben in den loop samen ruim zoo veel genoegen als zg in haar eenigheid achten elkander bewonderen elkanders eieren en kakelen en kokkelen dat een lust is Inderdaad niet weinig doen ala die kip deze staat te hoog gene te laag in hnn schatting om mede om te gaan en het gevolg is dat zij alleen bljjven Maar de gKvolgen van dat iJwaze onderscheid maken in stand is ook dikwgls zeer nadeelig in de gevolgen niet t minst bjj huwelijken waar iedere partjj toch vooral naar veler oordeel uit een zelfden kring moet zgn Vele onders handelen als de nil waarvan Spiridio in de Vortteitêchool zingt toen een jeugdige uil een uilinnetje ten hnwelgk vroeg en toen naar papa verwezen werd De vrger was van zessen klaar Hg meldt zich aan bjj d nilenvaar Maar spottend met z n zielsverdriet Zei de ooweheer je krggt r niet Want de eerste uil van mgn geslacht Is op n kerkmuur groot gebracht M n dochtertje is dus van natunr Te n voor uilen uit n schuur Inderdaad het is onze schuld niet dat velen menschen zoo handelen ten aanzien van het standsvooroordeel dat zg niet beter kunnen vergeleken worden dan bij kippen en uilen maar wel wordt het wezenlgk meer dan tgd dat men t bespottelijke gaat inzien van dat ve deelen in categorien en kringen dat tot niets dient De mepsch eldt naar wat hij deed in de wereld De IxMswicht t zg dan gekleed in de prachtigste kleêren wonende in een paleis zittende op den regeeringszetel blijft een booswicht de eerlgke man nit den minderen stand heeft recht ieder fier onder de oogen te komen Ieder mensch heeft recht op een beoordeeling naar zgn sen daden D man nit de groote wereld die met toont te begrgpen dat een goed gednig en een flink karakter vóór alles in i der vereischten zgn verdient9e n achting hoe voorBaam ook in zijn manieren hoe deftig ook in zgn oiterlgk de man uit nedtftigen stand die werkt en denkt heeft aanspraak op ieders eerbied Dit zgn waarheden die erkend worden j lin woorden maar er wordt niet uaar gehandeld in daden wordt daarmede geen instemming betuigd Dat moet anders worden Ieder weldenkende doe daartoe t zijne Voorzeker t zou er in de maatschappg aiiet minder door worden Men vange eens aan te toonen dat men liberaal is dat men onder de verlichten behoort dat men vrg is van bekrompen inzichten V r alles op t gebied van het standsvooroordeel waar nog zoo dikwgls t tegendeel blijkt W BUITENLAND Buiteilandscli Overzicht De Eagclsehe regeciing heeft thaiM zelf in het parlemeut medegciIeelJ dat de uiuiehten op een congres aanmerkelyk zgn verbeterd Bijzonderneden kon tg nog niet mededeelen Van rerschillendc andere zijden bericht men dat de overige mogendheden in beginsel tot het oocgres zgn toegetreden en dat inderdaad de uitnoodiging zal worden of reeds is I verzonden tegen den 11 Juni te Berlyn Belangrijk in verband Tiet de congresberichten ia de inedederling dat prins Bisinarck in weerwil van lyne ziekelgkheid binnen weinige dagen te Berign wordt verwacht Het vermoeden dat hiertoe misschien de beslissing ran den Duitichen Rijksdag over het ontwerp tegen de socialisten aanleiding geeft sobgnt onjuist want volgens de Kotniache ZeituHg is de regeering niet voornemens tot eenigeu bnitengewoueu maatregel Bver te gaan De Bondsraad zal zgn zittingen nog gedurende drie a vier weken moeten voortzetten alvorens de taak op dit lichaam nog berustende zal afgedaan zgn In de eerste plaats zijn verschillende resoUtiën door den Rijksdag aangenomen welke afwijken van de besluiten van den Bondsraad ten aanzien der betrokken ontwerpen Ten anderen moet de Bondsraad nog verschillende andere vraagstukken uitmaken zooals bij voorbeeld de qnaestie der voorgestelde enquête op de ijzerindustne en de katoenspinnerij Men twgfelt intusschen volstrekt niet aan de toestemming van den Bondsraad ook in dit geval Vermoedelijk zullen de leden der enquête commissie io den nazomer te Berlijn bijeengeroepen worden om het onderzoek aan te vangen Terwijl de Fransohe Senaat het wetsontwerp op de vervreemding van goederen van miudeijarige kinderen en onder curateele gestelde personen behandelde en daarbij het stelsel van den familieraad handhaafde heeft de kamer het onderzoek der geloofsbrieven voortgezet en daarbij de verniezing van prins de Lucinge te Gningansp vernietigd Mac Mahon heeft de nfgevaiirdigden voor het postoongres ontvangen en tot hen gezegd dat hij hoopte dat de algemeene posteenheid weldra zou worden gevolgd door een gelgke vereeuiging op economisch gebied opdat de band der broederschap tusschen de vei hillende naties zou worden bevestigd De toespraak van den president der Jlepnblie k werd beantnoard door den Duitschen gevolmachtigde den beer Stepban die ongeveer het volgende zeide wg verhengeu ons dat het postoongres samenvalt met de wereldtentoonstelling wij zien het gebeele Frausche volk aan den arbeid des vredes Frankrijk heeft veel bijgedragen tot het slagen van bet cbngres door zijn vrijzinnige denkbeelden en door den uitnemeuden verzoenenden geest die voorzat bjj onze beraadslagingen De heer Stephen eindigde met den kreet Leve Frankrijk I welke door al de aanwezigen werd herhaald De Autglnch t nttmws in Oostenrijk Hongarije nadert hare beslissing De oommisiie van rapporteurs van de Oostenrijksohe kamer voor de aangelegenheid heeft zich wat de schuld van 80 millioen betreft vereenigd met het ontwerp zooals het door het Heerenhnis is aangeoouieo en voorts hare goedkeuring gehecht san de voorstellen om het inkomend recht voor ruwe koffie te bepalen op 24 florijnen voor gebrande op 30 florgneu terwijl voorts de andere voorstellen der Regeering ziJn aangenomen met uitzondering van die omtrent de restitutie en het bank statuut waarin enkele wgzigingen wat den vorm betreft worden uoodig geacht doch men twgfelt niet of het Autgltich zal thans spoedig gereed komen In de Spaansohe Kanter is het tot onaangenaamheden gekomen tusschen den president en de oppositie en wel omdat de discussie over de werkstaking in Barcelona willekeurig wert verdaagd De oppositie benoemde een commissie om van den president satisfactie te vragen werd deze niet verleend dan zou de oppositie niet meer ter vergadering verschgnen Men geloofde echter dat het geschil wel zou worden bijgelegd Een bende zoogenaamde republikeinen in Catalouië heeft geen aanhangers kunnen vinden en i de Fransohe grenzen overgetrokken BINNENLAND GOUDA 29 Mei 1878 Overeenkomstig de belofte in ons vorig Nr gedaan ontleenen we thans aan de lezenswaardige brochure van den heer B H Stieltjes het plan van verbetering van den Waterweg door deze gemeente ontworpen door onzen gemeente architect den heer L Burgeradijk en dat volgens den heer Stieltjes alleszins de aandacht verdient Volgens dat plan blgft eveneens de sluis n den Usel hg de Galg geplaatst en wordt het kanaal io rechte richting doorgetrokken lot nabg Gouda om aldaar om te buigen en in noordelijke richting door de Turfsingelgracht t vallen waarbg dus het laatste gitdeelte van dit water van af het brugje over de Raam tot aan het Rabat in de vaart wordt opgenomen In diezelfde richting breekt het kanaal vervolgeqs door d huizen langs het Rabat pm dan met r ecu boog van 400 Meter straal door den Bloemenidaalsoheu Polder westwaarts om te buigen Bij deu richting blgft Gouda in onmiddelyke aanraking met de groote vaart en wordt tevens de omweg voor de schepen die aan de Mallegatsluis willen binnenschntten tot een minimum gereduceerd nl 1040 Meter De bezwaren die de heer Stieltje tegen dit plaa oppert zijn Io dat de weg 1200 Meter langer ii dan volgen de richting der Begeering 2o dat het zeer kostbaar is zoo door onteigening ala door den aanleg van bruggen Hg wensoht echter de verdere vergelgking van heide richtingen aan meer onpartijili oordeel over te laten Naar wg vernemen heeft ook de heer J G via Gendt Jr ingenieur te Utrecht een plan ontworpta voor dit kanaal Zijn onze iulichtiugen juist dan zou volgen dit plan de vaart dichter bij onze gemeente blgven dan volgeus het ontwerp van dea heer Stieltjes J Voor de akte als hulptinderwgzcre deden gistenn te sHage 16 candidaten examen waarvan 12 met gunstigen uitslag onder welke behooreu Mtj M H van der Geest M S Ruiter en Th J A vu Schouwenburg allen uit Gonda In eene gisteren avond gehouden vergadering vaa het departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen werd tot Secretaris benoemd in de plaaU van den heer H W G Koniog die als zoo danig had bedankt de heer Mr N D Brouwer De Zuidhollaudsche Predikanten vereenigisg lal hoar zesendertigste vergadering honden op Donderdag 13 Juni e k in de groote zaal van idler s Hotelde Pay Ba te Rotterdam De alg meene vergadering der Maatschappij van Weldadigheid zal den 4n Juni a in t Nut te Amsterdam gehouden worden De kapitein Eland van den Geoeralen Staf thau leeraar asn de Krggsschool voor officieren te Breda is belast met de waarnoraing van de betrekking van directeur der nieuwe Krg gsséhool die met 1 October a a in werking zal treden In de zitting van de Tweede Kamer van giitereo zijn veracbillende ontwerpen aangenomen waaronder nn eenige discussie dat tot vernieuwing der bestaande hypothecaire iuschrgvingen De kamer is daarna op reces eaohefden Ook te Amsterdaa bestaat weder het voornemeneen melkinrichting töt stai d te brengen die goJdkoop en onder stieng toeiicht zal trachten den ingezetenen mel k te verschaffen De feestelijke opening der tentoonstelling teLeeowarden van voorwerpen van ngrerheid en kunst door vrouwen vervaardigd is vastgesteld op Dinsdag den 4n Juni a s De inzendingen hebben de verwachtingen verre overtroffen en dit laatste geldt evenzeer de verscheidenheid der voorwerpen Door den Koning is aan de ooramissie vergunning verleend aan de tentoonstelling te verhinden een veriotiug van voorwerpeu Het getal loten is bepaald op tén hoogste 8000 a 1 t lot Als een gunstig bewijs van den gezondheidstoestand op Nederlandsch Mettray kan dienen dat aldaar in 1877 behoudens enkele huiehoudelijke veratfekkingen slechts 13 recepten ten behoeve van 7 kweekelingenzgn geschreven Gedurende 4 jaren i aldaar geenenkel kweekeliog overladen v Voorzeker een gunatige verhouding iu vergelgking met het verbeterhuis te Alkmaar waar knapen en jongelingen van den zelfden leeftgd schoon bij een meerdere bevolking van 80 90 percent verpleegd worden Het getal recepten voor dit gesticht in 1877 afgegeven heeft volgen de Alkm Cl bedragen 4879 De ze en twintigste algemeene tentoonstelling van vee voortbrengselen van en werktuigen voor den landbouw welke de Hollandsche Maatwhappg van hindbonw voornemen is te houden in Delft zal plaats hebben in de tenten der maatschappij op de landergen bjj het logement De Prins aldaar van 8 lot 22 September a s Voor deze expositie zijn wederom een aantal uitlovingea bes hikhaar gesteld De algemeene vergadering der maatschappg zal gehouden worden op Vrgdag 20 September Daag daarna is een harddraverg uitgeschreven Zooals men zich herinneren zal had in den namiddag van 26 Jan jl in het srmweeshuis te Middelburg de kinderrader F A het ongeluk terwijl eenige weesmeisjes op de binnenplaats van het gebouw zich vermaakte met het werpen van sneeuwballen na haar iu kortswijl gewaarschuwd te hebben daarmede op te houden een naar hij meende ongeladen geweer op haar aan te leggen en af te trekken tengevolge waarvan twee meisjes door de lading hagel iu het aangezicht bovenarm en borst getroffen werden Beide meisjes zijn gelukkig geheel hersteld een heeft zelfs het gesticht reeds verlaten en is thans elders als hulponderwijzeres werkzaam doch de kilidervader moest zijne ouvoorzichtiKheid nog op andere wijz boeten dun met den ondervonden schrik en droefheid £ r werd namelijk tegen hem eene strafrechterlijke vervolging ingesteld ter zake van het door onvoorzichtigheid toebrengen van kwetsuren aan twee personen Te dier zake stond bij de vorige week voor de arrondis aeuientsrechtbank te Middelburg terecht Hoewel overtuigd dat de bekl hoegenaamd geen boo opzet had liet het O M echter niet onopgemerkt hoe hoogst onvoorzichtig hg gehandeld heeft door zelf militair geweest zijnde en belast met de zorg over zoovele weeskinderen zich niet vooraf Ie vergewissen of het geweer al dan niet geladen was Met aanneming van verzachtende omstandigheden requireerde het O M schuldigverklaring van den bekl aan het hem ten laste gelegde feit en zgne veroordeeling tot twee geldboeten ieder van ƒ 60 alsmede in de kosten van bet gedingZaterdag heeft de rechtbank in deze zaak uitspraak gedaan en den bekl overeenkomstig het requisitoir van het O M schuldig verkhutrd en veroordeeld In de kamtwolfabriek van hh Deswert te C te te Terheyden bg Breda i e n 14 jarige knaap die in de walkamer aan eene machine werkzaam was daarmede in aanraking gekomen en geheel verpletterd Aan het Pruisische ministerie vsn onderwijs is door de wetenschappelijke deputatie voor de geneesk aangelegenheden een rapport ingediend betreffende de verlichting met gas m woonkamers scholen en groote werkplaatsen Wat de acholen betreft heeft zich in het algemeen blijkens de ervaring van de oogarteen geen nödeelige invloed van het gaslicht op oogen der leerlingen doen kennen als nl het licht doelmatig aangebracht wordt al er met name inrichtingen aangebrachtworden waardoor de onmiddellijke werking van devlam op de oogen wordt voorkomen Kappen enbnllous van doorschijnend melkglas zijn daartoe hetbest De blikken kappen van vele schalen deugeaniet omdat te ondoonchijiiend zijn het oog in hetduister blgft maar op een stuk verlichte vUkte staarten daardoor verblind en te sterk geprikkeld wordt Wegens de sterk aitstraleude warmte der gasvlammoet deze niet te dicht bg de hoofden aaogebraohtworden Het bericht vSn Kralingen dat de pogingen om eene zwemen bad inrichting tot stand te brengen mislukt zouden tijo is onjuist Er ia ƒ 10 000 noodig en daarvan is ƒ 8000 genomen terwijl de voorloopige oommissie zich tot Augustas permanent heeft verklaard om eers t dan over hel al of niet tot stand komen van het plan zal worden bcsliat Zoover men weet ontbreekt op dit oogenblik van de reateerende ƒ 2000 hoogstens nog maar ƒ 000 zoodat van mislukken wel geen sprake kan zgn Niet alken dat de melkinrichting te Utrecht uitmunt door hare onvervalachte melk en tiudelgke bediening maat zij biedt ook voor de wandelaar en vreemdelingen eene nitspanniugs en verkwikkingsplaats aan Op de bekende uren dat de melk van de boerderijen wordt verwacht ziel men een tal van dames en kinderen zich naar de inrichting begeven om in den grooten onmiddellgk daarachter gelegen tuin die teer tmaakvol i ingericht van de gelegenheid te profiteeren Al een staaltje dat die inriefating ook invloed oefent op de melkverkoopers lang de straat dient dat toen eene oplettende huisvrouw aan haren melkboer teiit dat zijn melk tegenwoordig beter was dan vroeger zij daarop ten antwoord kreeg ja je bent tegenwoordig door ie melk inriohting Wel genoodzaakt goede melk te geven De Eténement deelt eenige bijzonderheden mede omtjrent een talrgke bende zalïkenrollers welke te Londen haar hoofdkwartier heeft en welker leden meest reeds herhaalde malen veroordeeld bg beurten in de verschillende landen van Europa strooptochten ondernemen Ook te Parijs waren eenigen hnnner leeds gevat eeq zestal echter vdor eenigen tjjd aldaar aangekomen hadden zich nog aan de dienaren der gerechtigheid weten te onttrekken Zondag II brachten zij hnn eerste bezoek aan de tentoonstelling met een jonge vrouw die reeds twee jaren prachtige kamers in d ühauBS d Autin bewoont en in de Farijsche beau monde bekend was ender den naam van Emma Parker Deze aohoone dame heeft zelfs verleden winter een reeks van feesten gegeven welke door tal van bekende personen uit de fiuanciëele en artistieke wereld werden bijgewoond Zij placht in den regel uit te gaan met een livreibediende zekeren Jackson doch ditmaal had deze de livrei uitgetogen IQ zich alt heer hij het gezelschap gevoegd Dit wekte de aandacht van een politie agenf die de vreemdelingen in het oog hield en volgde naar een sierlijke villa in de Avenue d Kylau waar dienzelfdeii avond de politie fiuiazoeking dted Meu had axti misgetast en de leden van het gt Zi lachap werden in hechtenis genomen Een hunner zekere Forster verklaarde toen dat bij nog een tiental makkers wschttr om een grooten slag te slaan in de juweelen g ilnrij der teutoonstelling Zijn bende teide hij hield zich met kleine diefstallen niet op en ging tot geea operalie over welke niet voor het minst een honderd duizend fr opbracht Deze heereu tijn thans in de gevangenis van Mazos de schoone Emma Parker is te Lizara opgesloten Een correspondent der Köln Ztg heeft grooten lof over voor de modellen teekeniugen en reliefkaarten die Nederland vau zijii openbare werken op de wereldtentoonstelling te Fargs heeft ingezonden Zij vormen op zich zelven reeds erne expositie die naar zijn meening menigen architect en ingenieur de moeite van eene reis naar Parijs zou loonen 0 k de wetenschap is in de Nederlaudsche afdeeliug vertegenwoordigd en de schr is goedgunstig genoeg om te erkennen dat Nederland op wetenschappelijk gebied geenszins achterlijk is il moest ook schrijft hij bet zeer opgang mikeude werk van een Nederlaudschen natnurosderzoeker om koopers te vinden onder den titel de koffieveilingen op Java uitgegeven worden ofschoon er niet een woord over koffie gesproken werd t Is zeker voor het eerst dat aan Mnlutuli de eer te beurt valt van onder de natuuronderzoekers gerekend te worden Vergadering van den Oemeenteraaa DINSOAO 28 HEI Tegenwoordig ryo al at ledea De notolen der vorige vergsderlog wordeo veorgcleieo en oonnnderd goedgekeurd D Voorzitter deelt mede dit ia ingekomeo eene miiitre van den heer Tbim met verzoek die UQ de Kud mede te deelen Daarin wordt medegedeeld det gemelden beer door den gemeenteootTiDger een eoin fan ƒ 175 ii aangeboden Iervoldoening der betoldiglng voor de waarneming der gemeenteapotheek doch dat die aom door hem geweigerd is daar bij meent recht te hebben op een bezoldiging berekend near het honorarioin uitgeloofd aan den nieuw benoemden titularis en wel ad I4 0 en ƒ 300 TOor indemniteit voor irye woning waaromtrent het geroelco van den raad door den heer Thim ingnronnen wordt Ter liiie Ingekomen ia Io Bet rapport van da commiaaie Maat met het voorlooloopif nazien der r keoing der beaturcn van de instelling van weldadigheid adviseerendfl tot goedkennng Wordt onder dankbetuiging aan de comniuie ter visie gelegd 2o Het rapport van de commiaeie belast met het voorKiopig nazien der rekening van de achntterij Wordt eveneens onder dankbetoiging ter visie gelegd Aan de orde ia daarop de voortzetting van de bebendeling van de aanvraag om cooeeaaie vaa den aanleg en exploitatie eener waterleiding Door den beer Lnijlen was in de vorige vergadering op t thans aan de orde zijnde art 0 een amendement ingediend met de strekking on 6 boogateos 12 standpijpen daar te atellen waarait aan de ingexetenen water kas worden veratrekt tegen vergoeding van de gemeente van 1 ceiit d e 80 liter Naar aanleiding van bet in de vorjge vergadering geoomea besluit lot wijziging van ait 1 hadden B e W volgeaa mededeeling van den Voorzitter de roorgeatelde arti 9 en 10 eenigszins gr uzlgd Daarop werden de diicnssicii voortgezet nadat de heer Littjten in 2gn amendement in pluata ven 6 lot 12 8 atandpijpen had voorgesteld De heercn Oudgk Kranenburg en öaïoaoéi verklaarden zich v6dr t amendement l i ten doch l alstgenoemde wilde en stalde voor cerpachling van den verkoop van t water tegen 1 et de 80 liter en een halve cent de 16 liter en de voorlaatst genoemde wil alleen deu winging in t amendement Loijten dat bet getal in bet midden zou worden gelaten De beer Fortuijn Droogleever wilde eerst uitmaken or het water aan de minvermogenden gratia of tegen betaling zal geleverd worden De heer van Iterson stelt voor t water te doen verknopen tegen 1 et de 15 liter Het voorstel van den beer Fortoün Droogleever wordt vertDOrjMn met 18 legen 4 stemmen die der hh Post Drost van 8traaten Droogleever en Remij Dat van den heer Samaom wordt venoorpe met 12 tegen 5 atemaseo die der bh van Iteraon Straver Sanaom Fortngj Droogleever en van Straatea Dst van den heer van Iterson wordt vencorpem met 15 tegen 2 atemmen die der beeren van Hereon n Fortngo Droogleever Het aub amendement van den heer Kranenburg wordt aangenomen met 12 tegen 5 stemmen die der heeres Kist Ln ten Prince Oodgk en Reaaü Het Imendement van den beer Lnijten gewijzigd door het aannemen van t aBb amendemant van den heer Kranenburg wordt aunjtenomeit met 11 tegen 6 atemmen die der beeren Prince Poet Droat lan Straaten Fortngn Droogleever Remg en de Voorzitter Door het aannemen van bet amendement van dan heer Lugten ia aixoo art 9 voorgeateld door 6 en W vervallen Art 8 dat in eeu vorige vergadering aangehouden waa wordt daarop zonder hoofdelijke stemming algemeen goedgekeurd Daarop bad diaonxsie plaats over art 10 waarop door den beer Logtea aen amendement werd ingediend met de atrekking dat alleen goed gefiltreerd IJaelwater zal behoeven te worden geleverd door coocessioneriasen Dit wordt echter niet onderatennd en komt alzoo niet in bebandelfog Artt 10 en 11 worden da i beboudena eene kleine wgzigiog in de redactie onveranderd goadgekenrd Over art 42 wordt breedvoarig diacusaie gevoerd Purop