Goudsche Courant, vrijdag 31 mei 1878

OPENING VAN HËT SIGAREN AGAZIJ op ZATERDAG f JUIVI 1878 hoek Korte Groenendaal en Naaijerstraat Onder minzame aanbeveling JACQUES COURLANDEB Rotterdüm Oouda Vertegenwoordig er H C VAisr STAVEREN Zobdag Z Juni W 2148 1878 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleijtiebiad voor Gouda en Omstreken ZOMEROIENST I JUNI 1878 V n LEIDEN Maandag voorm 4 nam 2 30 nnr Overige dagen 5 2 30 Van AMSTERDAM Maandag yoorm 6 30 nam 1 nnr Overige dagen 6 30 2 De dienst 6 30 nnr vervalt Zaterdag MAANDAG van AMSTERDAM naar DEN ÜITHOOEN ten 12 in plaats van 9 30 nnr Van LEIDEN GOÜDA Zondag voorm 6 45 nam 4 45 uur Overige dagen 6 45 12 30 nam 4 45 uur Van GODDA LEIDEN Zondag voorm 7 10 nam 5 10 nur Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag voorm 7 10 il l5 nam 5 10 uur Vrijdag voorm 4 11 15 nam 5 10 unr Zaterdag 5 30 11 15 nam 5 10 GEEN DIENST Nieuwejaarsdag Ie Paaachdag Ie Pinksterdag en Ie Kersdag DB DIBECTIE HOTEL VOdEHEBN Spui 216 Den Haag Bezoekers an den Haag worden attent gemaakt op de uitnemende gelegenheid tot het gebruiken van DINBES vanaf 1 50enhooger in de Achterzaal met Tuin van 2 tot 7 uur s avonds Table d Hóte te 5 uren F N STOEL Jr Eigenaar oFENSAiiE imwm te GOUDA van HUIZEN en EBVEN aldaar op MAANDAG den 3n JÜNIJ 1878 des voormiddags ten elf ure in het Eoffijhuis cdb Haemonik en wel Een WINKELHÜIS en ERF aan den Langen Tiendeweg wjjk D Nr 10 Verhuurd voor 20O sjaars Twee HLIZEN en ERVEN aan de Karnemelksloot wijk R Nr 160c en d Het eerste verhuurd voor 150 en het tweede voor 135 in het jaar En de navolgende allen bg de v eek verhourd te weten Een HUIS en ERF met BOVENHUIS met afzonderlijken opgang aan den Groeneweg L 160 en 160a Een HÜIS en EEP als voren L 107 Twee HUIZEN en EEVEN aan het water van den Groeneweg L Nr 79 en 80 Zestien HUIZEN en EBVEN in de Genzenstraat L Nr 46 tot 56 en 63 tot 67 En Vier HUIZEN en EEVEN in de Janmnilenpoort L Nr 119 tot 122 Nadere inlichtingen zgn te bekomen tenKantore van den Notaris V J PQETÜIJNDBOOGLEEVEE te Goud t lieh bereid den oorsfronkeljjkeu tekst van bet StefanoIraetaat over te leggen hij beloofde verder binnen den kortst uiogelyken lijd misschien reeds iq de volgende ittiug opheldering te sullen geven betreffende elk punt in het verdrag waartegen Poslenrijk beiwaar gemaakt bad lo de Oostenrijtsche delegatie werd door Andrassy Terklaard dat de monarchie niet in moreele afhankelijkheid van andere Staten geriiken mag Z j moet op een vo t vau gelijkheid zich doen gelden Er louden ioh verwikki lingen kunnen voldoen die ook bij eensgezindheid over de Europeesche quaesticn de belangen der monarchie konden bedreigen ï aarom waren versterkingen gezonden naar Zevenbergen en Salmatië Er is nitzicht op het spoedig bijeenkomen van bet Congres De Begeering zal zich farijveren voor den vrede in Europa en tevens de jplangen der monarchie beschermen Het karakter van de politiek der Regeeriug is onveranderd Het iltianciëele exposé van den Minister werd naar de commissie voor het budget verwezen MARKTBEBICHTGN Gouda 29 Mei 1878 Bg zeer kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike 11 a 12 60 Mindere ƒ 9 75 ü 10 75 Rogge puike ƒ 7 75 a 8 Mindere ƒ 7 i 7 50 Voer ƒ 6 30 f 6 60 Gerst puike 7 a ƒ 8 Minders ƒ 6 25 s 6 75 Haver zware ƒ 5 a ƒ 6 Ligte S 75 a ƒ 4 75 De veemarkt met weinig aanvoer de handel traag schapen en lammeren traag varkens en biggen vlug te vcrkoopen Aangevoerd 94 partijen kaas prijzen van 23 i ƒ 27 öoeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weibotcr ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Burgerlijke Stand Oonda OEBORENi 87 Mm Korinus ouden C Oliksrtc en O Vcrkl j Adrian Citharioa ondcra W an OVERLEDEN 2S Mei C A Schouten 60 j J E jn Oent 11 d G Nieowland S m B i Gosaeiing 11 w GEHUWD 29 Mei H Nobel en E Kerper J FlauderhijB en H Veening Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 23 tot 28 Mei 1878 Moordrecht ONDERTROUWD A Hoornweg vin Berg Amba cbt 31 j ea M Tom 26 j GinUHD W Broelhngien 23 j ea M J via derKnij 18 j I Oouderak OEBOKENr Wilhelmina Pieternella ouders J G Vollebregt ca W Tgn Marrigjr oudera U Hoogeodoorn en 1 van Dam Neellje Wilbclmiaa ondera M Potugt en S van üx ï rden OlfOERIBOtlVVU D Noorlander 24 j van Berkenwonde D K de Winter 23 j J W Paa 83 j in Knlingen en E de Jong 21 j Beeuw k GEBOREN Jacobs ondera L iin der Winden en 8 van Hofnef cn OtEKLEDEN M de Gana 62 j J van Eenwen 91 j P Jongenetl 6 m ONDERTROUWD J Hart 27 j en A Hagen 81 j GEHUWD R Eliinga en C Tamae ADVERTEWTIfiN GEVOITDEN op de straat te Qouda 11 Maandag een 6ELDBBÜBSJE De rechthebbende kan mits zjjneigendomsrecht bewgziende tegen betaling vande kosten dezer Advertentie hetzelve terug bekomen bfl S VAN VELZEN Jb Oranjeplein 60 te Gravé f t Linnenmeid Op een Buiten bg IJtrecht wordt dadelp gevraagd eene LINNBNMEID goed kunnende Strijken eu Naagen P G Loon Tachtig Golden benevens ruim verval Zich in persoon aan te melden bg Mevrouw STEENS ZIJNEN te Gouda aohnistratie Eien gehuwd persoon een nette en vlugge hand schi vendé nog eenige uren disponiM hebbende zag die gaarne besteed voor de etne of andere ADMINISTRATIE of SCHRIJFWEBX Adres met franco biievea onder No 7 Bniean dezer Courant Donderdag a s weerT Portretten a EEI Gulden L H SERRE Terstond gevraagd een Dienstbode goed kunnende KOKEN en WEBKEN P G Adres Kattensingel N 97 GEHEEL NIEUWE VINDING l ot finale uitroeiing van WANDGKDIKIITËN ponder reuk of iets te beschadigen met 6 jaar garantie Te ontbieden door het geheele Bijk J GOEDHART Co Adres Oppert 64 Rotterdam aül A LAROCHE van KRAEPELIEN en UOLII Apotheker tè Zeüt De eenigre QVEVA LAROCHE welke door de Red van de ureneesk Cour aan UH Geneesknndlgen Is aanbevolen tegen algemeene zwakte gebrek aan eetlost slechte apiJBvertering zenuirziekte in bet tüdperk der herstelling na zware ziekte ofkraambAl ltoorta en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzncht teringaohtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prijs ƒ 1 90 pïir flacon by den Heer Apotheker C Thim te GoudO i Gouda Dbuk yan A BRiNKitAK sy deze Courant behoort een Ryvoefsel Kennisgeving INRIOTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP NAÜEEL KUNNEN VEROORZAKEN BUEQEMEB8TBE en WETHOUDERS der Gemeeate Gouda Gelet op artt 6 en 7 der Wet van den 2n Janü 1875 SUattUad n 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bglagen van de beeren G Prince Zn om vergunning tot het vergrooten van bun Stoom werktuig in het perceel gelegen aan de Raam wijk O n 174 kadaster sectie D n 1676 Dat op Zatnrdag den 15n Jnny 1878 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om beswaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie aajen i66t dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan warden kennis genomen Gouda den 1 Juuij 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1877 Vervolg Scholen voor lager onderwgs In de samenstelling der Plaatse ke School Commissie k am gedurende bet afgeloopen jaar geene verandering voor De toestand van het Lager Onderwgs zoo op de Openbare als op de Bgzondere Scholen is voldoende op sommige scholen is hjj zelfs zeer goed Met lof kan worden gewag gemaakt van de wjjze waarop de Hooid Onderwgzere en HooidOnderwözeressen hunne betrekking waarnemen en met tevredenheid kan worden gewezen op de plichtsvervuUiug van het hulppersoneel Was het aantal leerlingen op de verschillende scholen over t algemeen sterk toenemende op de openbare Avondschool bedroeg het in het afgeloopen jaar minder dan gedurende 1876 Openbare scholen Deze zgn zes in getal te weten de beide Armenscholen de Tosschen chool de Burgerschool voor jongens de Burgerschool voor meisjes en de Jonge Jn£frouwenschool Op alle Openbare Scholen wordt meer uitgebreid lager onderwas gegeven Behalve de gewone vakken omvat het onderwgs Op de beide Armenscholen en de Tusschenschool de Gymnastiek het Teekenen en de Handwerken voor meisjes op de Burgerschool voor meisjes dezelfde vakken en de beginselen der Fransche taal op de Burger chool voor jongens de b inselen der Fransche Engelsohe en Hoogdnitsche taal die der Wiskunde deGymnastiek en bet Teekenen j op de Jongejuffrouwenschool de beginselen der lerende talen 4 Gymnastiek het Teekeueu en de Handwerken voor meisjes pe vacaturen onder de onderw zers en onderwgzeressen waren niet zoo menigvuldig als in het vorige jaar het personeel aan vele scholen was soms geheel voltallig een feit dat zich in de laatste jaren niet had voorgedaan Hoofdzakelgk wordt zulks toegeschreven aan de verhooging welke de bezoldigiogen hebben ondergaan Op de Armenscholen is het onderwjjs kosteloos op de Tusschenschool bedraagt het schoolgeld 0 10 per week op de Burgerschool voor jongens l en voor hen die ook Engelich en Hoogduitsch i of eene dezer beide talen leeren 2 50 per maand op de Burgerschool voor meisjes 1 per maand en op de Jongejuffrouweaschool SO per jaar Nog door het R k noch door de Provincie werden subsidiën ten behoeve van het Lager Onderwgs verleend De toestand der schoolokalen is over het algemeen voldoende Het nieuw aangebouwde gedeelte voor de voortgezette klasse bij de Burgerschool voor jongens werd op den lu Januari in gebruik gesteld Daarin werd dewijl door het toenemend aantal leerlingen de middelste klasse in drie afdeelingen moest worden gesplitst in den loop van het jaar eea glazen alscheiding aangebracht Door de Plaatselijke Schoolcommissie werd onze aandacht gevestigd op de gebreken welke het gebouw der Openbare Tusschenschool aankleven Wg stellen ons voor om te bekwamer tgd de noodige voorstellen tot verbetering bg den Gemeenteraad in te dienen Het aantal lesuren op de school voor Jongejuffronwen dat in de week 30 bedroeg werd overeenkomstig het voorstel der Schoolcommissie op 28 gebracht en alzoo gelijk gesteld met het aantal lesuren op de overige Openbare scholen De kosten van het lager ouderwgs hebben bedragen 43505 88 De opbrengst der schoolgelden was 9438 40 Aan de Openbare ïusscheiwchool zjjn Ryksnormaallessen verbonden De hoofdonderwijzer de heer M H Kluitman is Directeur Behalve hem zgn nog als onderwijzers bg deze inrichting werkzaam de bh G B Lalleman U W Kramers J Gonda H J W Huber 8 Posthumus D J van Vreumingen eu H J Steenbergen De lessen werden bggewoond door 46 kweekeUngen nl 29 maone ijke en 17 vrouwelijke De lokalen benevens vuur en licht worden van gemeentewege verstrekt Ook bestaat in deze gemeente eene inrichticg van onderwgs voor de kweekelingeu der openbare Bewaarschool ten einde ze te bekwamen voor Bewaarschoolhouderes De lessen worden door den heer M H Kluitman in het lokaal der Tusschenschool gegeven Deze geniet daarvoor een jaarlgksche toelagfe uit de gemeentekas van 200 Er zgu in deze gemeente twee scholen van Middelbaar onderwijs de Burgeravondschool en de Hoogere Burgerschool De Burgeravondschool verkeerde in zeer bloeiendien toestand VOp 1 Januari 1877 telde zg 148 leerlingen Hiervan volgden 133 het volledig onderwgs en 15 dat in enkele vakken Voor den cursus 1877 78 werden 198 leerlingen ingeschreven waarvan 84 nieuwe Van de laatste gaven 2 zich aan voor enkele lessen terwgl 82 aan ttoelatinga examen deelnamen Van deze 82 trokken zich 8 terug 15 zgn afgewezen wezen 12 geplaatst in de eerste en 47 in de voorbereidende klasse Later zgn nog drie leerlingen in de voorbereidende klasse opgenomen Bg het begin van den cursus waren de verschillende klasse bevolkt ols volgt Voorbereidende klasse 58 leerlingen Eerste kl 56 Tweede kl 30 Derde kl 12 Vierde en Vijfde kl 16 leerjingen De lokalen even a s da hulpmiddelen bevinden zich in goeden toestand De opWgst der schoolgelden beliep 292 25 De kosten van de Burgeravondschool hebben bedragen 17227 28 hieronder cgn begrepen de mil de som waarvoor de vergrooting der school weH aanbesteed Worit vtnolg BUITENLAND UuUenlandscti Overzicht De bijeeukomat van het congres is thans zeker Zelfs ontvangt men van een Londensch blad mededeeliugen aangaande de overeenkomst tusschen Engeland eu Rusland lu een buitengewone uitgave van de Gl Ae leest men W ij hebben goeden grond om te elooven lat tot de bijeenkomst van het congres voorgoed besloten is De regeeringen van Groot Brittnnnie en RusUnd zijn het eens geworden over de volgende punten welke aan de beslissing van het congres zullen onderworpen worden lo vorming van twee Bulgaarsche provinciën de eene noordwaarts van den Balkan onder een vorst de andere zuidwaarts maar zich uiet uitstrekkend tot aan de Egeisehe Zee met een Cbristeu gouverneur en eene Regeering gelijk aan die eener Engelsche kolonie bet congres bepaalt den naam van laatstgenoemde 2o de Turksche troepen ontruimen laatstgenoemde provincie en kceren er niet terug 3o Engeland betreurt den wederafstand van Bessarabie maar zal zich daartegen niet verzetten 4o Engeland behoudt zich het recht voor om op het congres de internationale bepalingen betreffende den Djnau te regelen 5o Engeland beschouwt het bizit van Batam niet als eene rechtvaardis iiig lot vredelievende tusschenkomst Rusland bel oft do grenzen aan den kant van Azië niet verder uit Ie breiden 6a Rusland staat op verzoek van Ëii eland Bayezid aan Turkije af doch laatstgenoemde mugeudheid doet daarvoor afstand vau de provincie Kulour aan Perzie 7o Rusland belooft de ourlo sschatting Biet te dekken door middel van Turksch grondgebied bet congres tal de wgie van betaling reg leu 8o het congres neemt maatregelen ter reorganisatie van Epindr Thessalie en andere Grieksche provinciën I 9o Rusland verklaart zich te vereenigen met het I beliouu van het status quo wat betreft de vaart I door de Durdaueileu en den Bosporus lOo Engeland stelt aan het congres roor dat Europa beraadelage over de organisatie van Bulgarije uuk zal het de bezetting van Bulgarije door Rusland eu het trtkkcn van troepen door Rumenië ter sprake brengen Lang zal het congres niet duren Vooreerst is Berlijn geen aangenaam verblijf tijdens de warmte en ten andere kunnen de ministers van buitenlaudsche zaken niet zoo lang afwezig blyren Ëeu Russisch staatsman zei dezer dagen dat men den vrede gesloten achten kon behoudens onvoorziene gebeurtenissen waaronder natuurlijk worden bedoeld spaken die de oorlogspartij in Engeland of in Konstantiuopel in het wiel konde steken Met zulk een kans moet men altijd rekenen maar veel kwaad kan daar denkelijk niet worden gebrouwen Het plan schijnt te wezen dat het congres de algemeene vredesvoorwaarden vastslelle terwijl dan de verdere bijzonderheden zouden worden geregeld door eene conferentie van gezanten te Konstantiuopel Voor de binneulandsche staatkunde van Engeland ui de bgeenkomat van het congres stellig dit gevolg hebben dat de macht der partij die thanr aan het roer is voor geruimen tyd wordt bevestigd In de eerste tijden toch dat het dreigend gevaar voor een algemeenen oorlog werd afgewend ii meq doorgaans uiet zoo bgzouder genegen uanwkeari na te ploizeo hoe dit in zijn werk is gegaan Bovendien ontbreken dan nog de gegevens Eerst later worden die geleverd en al de geschiedenis kunnen oordeelen Maar thans ud de indruk wel wezen dut de tegenwoordige Engelsohe regeering een verdienstelijk werk heeft verricht en wat daarover eenige jaren later wordt geoonleeld zal thans lord BcaooDSÜeld niet hinderen In het bericht aan de Otoit ld men opmeikl hoe weinig ten slotte wordt geheOhl n d BeM rabiaohe taak waarvan eerst Wik een geweldig ophef is gemaakt Se ds geruimen jd geleden hebben wij dit herhaaldelijk voorspeld Over het ff uaA genomen tichgdt ons he t voordeel der thans voorge stelde schikking veel merr tan de tijde van Rudaad dan oppervlakkig lijkt Maar Bugebtnd verkreeg jujat genoeg verandering M d B volk te kiuiDea die