Goudsche Courant, zondag 2 juni 1878

iMk B dat rr ondsr ir t verrioiit en de ie millioea pond oorlogakusten geen weggeworpen geU liju Het etuw fef t voor Voltaire is Donderdag te Parijs gevierd Ia de redevoering door Violor Hugo b j die gelrgeuhcid gehouden en welke levendig werd toegtjiiioht werd aaiigeilroiigeu op vrede en amnestie Oeeu enkel iiiaident i te vermelden De Fransche kamers sullen sooaU men weet 6 Juni naar huis gaan voor den tqd moet de Ki ner uog 11 verkietiugen oudenoeken acht echter wuuronder die van Fuurtou Decaies De Mun bleven bewaaril tutilat het oudersoek van de groute parlemeniaire commissie lal lyn afgeloopen B halve hpt handelsverdrag met Italié zijn verder nog eenige kleine wets ontwerpeu aan de orde ook de Senaat heeft niet veel meer te doen Woensdag dreef Léon Say de behandeling door va i het wet onlwerp beitreffende de vorming van een 3 pCt aflosbaar fonds bestemd voor den aankoop van eenige spoorwegen De somervaeantie tal vgf maanden dureu en de buiiengewune litting tol behandeling van de begroaüng den So November worden geopend Den 30n Juni tullen de verkieiingen plaaU hebben voor de vernietigde mandaten beneveus roor den overleden kolonel Denfert lesde arroiidissement van Parys De dag van het groole nationale feest is nog niet bepaald Te Berlyn gelooft men niet dat Falck laug minister lat blyven ook al laat hij lioh voor t oogenblik bewegen om lyn portefeuille te behouden het schynt oamelyk dat het vertohil van gevoelen met den keixer reeds lang bestond en samenhangt met de geheele werkiaamheid van de ultra orthodoxe party dete heeft blykeus de Krtumit slechts voor het oogenblik toegestemd in het tydelijk blyven v an Falck Uet is de vraag of Falok met dete wetenschap tich zal laten bewegen om op tija Terzoek om ontslag teru g te komen Het getuigenverhoor in take Hodel duurt uog altyd voort heden waren aan de beurt de moeder en de stiefvader vnn den misdadiger Uit fiome wordt bericht dat de kardinaal staatssecretaris aan den Paus geheime iustructiën voor de Pruisische bisschoppen ter goedkeuring heeft voorgelegd daarin ton een gematigde maar voor alle bisschoppen gelijke houding worden voorgeschreven At ultramontanen tonden het Leo XIII voortdurend too lastig maken dat hy zijn ambt reeds moede is BINNENLAND GOUDA 1 Juni 1878 A an de ingezetenen onzer gemeente is de volgende voulaire verzonden NATIONAAL HULDEBLIJK ütierlaHieri I Landfeaooten t Een der meest geliefde telgen uit Neêrland s Vorstenhuis Z K H Prins Willem Frerierik Hendrik der Nederlanden zal zich met H K H prinses Maria Elisabeth Louise Frederika van Pruisen in den echt verbinden Zoo luidde voor eenigen tyd de henchelijke tyding i t alom ih Nederland met gruote vreugde werd begroet £ u duitenden in den lande die op zoovele verschillende wijzen ondervinden en waardeeren wat Hy voor het Nederlaudsohe volk is tul en met ons de gedachte hebben gekoesterd dat thans het oogenblik Toor Nederland gekomen is om te toouen boe lief bet lynen Prins Hendrik heeft Daartoe roepen wy uwe kr whtdadige medewerking in Wy gelooven te handelen ia den geest van outen Doorluchtigen Frine wanneer ny op den voorgrond stellen dat het karakter vau ons hulileblyk niet anders mag en kan zyu dan Algemeen Nederlaudsch zonder onderscheid van rang en stand gezindte of woonplaats £ r moet echter met het oog op de spoedige voU trekking van het hnwelyk snel worden gehandeld Van daar dat wy de volgende beginselen hebben VBStgeeteld Elke aftonderlyke insohryving kan van ten minste m ft tifn ti0 etiUt tot titn gultUn bedragen Hooger tom van iéa persoon wordt niet aangenomen Duidelyk tohryve men voorti naam voornaam en woonplaat op de onderstaande itrook papier en levere die met zyne bqdrage in ter plaatse waar de Bnr emeester of eene Sub Commissie zal aanwyien De namen en woonplaatsen der gevers zullen allen londer vermelding der bijdrage in een Albam verlameld aan bet Vorstelyk Echtpaar worden aangeboden En terwyl de inzameling door het geheele laad geschiedt zullen wq gaarne de wenken onivangen van degenen die on willen voorlichten io de keuze Tan eene gepaste en waardige bestemming der gelden LandoemootxnI Iteermalen toonde het Nederlaadsohe volk reel goed en ohoons tot tand te kunnen brengen en gaf het van zyne dankbaarheid een dnurtaam bewy Welaan dan Landgeuooteu laat on ook thans SPOBDIG en EENDRACHTIG HANDELEN Jk Barfd CommUae t i Mr M ifaiimtal BMlMlgt £ ene aanaporinjg om aan bareogeiuiemde droalaire gevolg te geven tou einig gepast tyn Uet geven van een geschenk moet geheel uit eigen aandrift geschieden en Waar het hart niet tot geven dringt is het beter dat de gave achterwege blyft Wij bepalen er ons daarom toe om de aandacht op de circulaire te vestigen en onze lezers verder té verwyien naar de advertentie die in dit blad voorkomt van de Quudsche commissie waaruit o a blijkt dat de iusohry vingen aan de huizen zullen warden afgehaald Velen tullen zich aaluurlyk geroepen gevoelen om te tooneu dat ty deelen in de vreugdevolle rerbinteuia van een der prinsen nit bet huis van Oranje dat too langs reeds lief en leed met ons vulk deelde I Voor de handwerken deden gisteren te s Hage 13 candidaten examen £ r werden 7 toegelaten waaronder 8 M Koppenol uit Gouda roor nut en smaak De 66ste algemeene vergadering van de vereeniging van en voor Nederlandsche industri£eleu is tegen aanstaanden Woensdag 5 Juni belegd ter behaudeling o a van de volgende punten als Verbetering der verbindiug te water van Amsterdam naar Rotterdam in directe gemeenschap ook voor de tusschengelegen gemeenten met de Noordzee Verbond van gebruikers van stoomtoestellen ter bevordering van veiligheid genot en geinnk De tuikeracoyus in verband met het voorstel Buthe Te Waddnixveen heeft zich ook een sub commisie voor het nationaal huldeblyk aan Z K H prins Hendrik gevestigd Zy bestaat uit de hh G W C van Dort Kroon K van der Torren Kt H M van der Haak en P Kraan De dykslosteu in de Krimpenerwaard zullen voor het dienstjaar 1878 79 bedragen 6 gulden per hectare belastbaren grrad Naar men verneemt zal de Sloombootdienst ran Vreeawyk op Rotterdam v v dnderneming van den heer A Quakeruaat van Spyk te Goriucbem reeds met Pinksteren a s in werking komen Tengevolge van reparatie zal de vaart door de sluis te Oudewater gestremd zijn ran 3 tot en met 22 Juni Het gerechtshof te s Hage deed Woensdag uitspraak in de zaak van J V te Capelle a d IJsel beschuldigd van bedreiging met brandstichting en veroordeelde hem met aanneming van verzachtende omsttndighedeu en afwezigheid van schade tot 1 jaar correctiöneele gevangenisstraf Statea Oeneraal Eiiuti Kahi Zitting van 31 Mei 187 t lu deze zitting z n ingekomen onderscheidene bezwaarschriften tegen het aanhangige ontwerp tot in roering van een successie recht in de rechte lijn Tegen heden zyn verschillende ontwerpen waarvan de eindverslagen gereed zyn aan de orde gesteld het ontwerp tot het aangaan eener geldleening zal Maandag behandeld worden Bij de verkiezing ran eén lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Arnhem zyn uitgebracht 8051 stemmen van onwaarde 11 Daarvan bekwamen de heeren Otto van Bees liberaal 838 Cremers ultramoutaan 466 De Savornin Lohman antirevolutionair 424 Byleveld liberaal 102 en Van Goltstein conservatief 158 stemmen Hetatemming alioo tmsohen de heeren Otto ran Ree en mr W C J J Cremer By de openbare aanbeateding Dinadag te Rotterdam door Dykgraaf en Hoogheemraden van Schieland gehouden zyfi de volgende gunningen gedaan Ie Het reoonstru eren der valbrug te Terbregge aan P Bomeyn Wz te HiUegereberg voor 1869 2e Het doen van eenige herstellingen aan de Maas en IJselhoofd n aan L Luyendiik te Nieuwerk a d IJsel voor ƒ 540 8e De leverantie van zwaar timmerhout ïn 8 peroeelen eerste pere aan W Hoogeudyk Wi te Gouda roor ƒ 969 tweede perc aan de firma van Mierop C te Hotteidam voor ƒ 388 derde perc aan W Hoogendyk Wz te Gouda voor ƒ 185 4 Vürzwaring aan de bedjjkiug van den hulpboezem benevens het leggen van een rietbeslng vtó die bedyking enz aan F Mudde Tz te Lekkerkerk roor ƒ 2450 Be Het herstellen ran de defecten aan Sohieland boogen teedyk in 10 peroeelen eerste perc aan Q Aleraans te Capelle a MJsel voor ƒ 830 j tweede A Lagerwaard em rcS ƒ 220 derde O ran Herk te Ouderkerk a dJPlJsel voor 80 rierde A vau derSys te OapeÖe a d Usel voor ƒ 500 j v fde W van Harten te Ammerstol roor 800 zesde G ran Herk te Ouderkerk a d Usel rooi ƒ 2450 zevende W Romeyn te Capelle a d IJsel TOor 290 achtste Jan Verschoor te Amme tol roor ƒ 10 800 negeiide L Luyendyk te Nieawe kerk a d IJ el voor ƒ 260 tiende G van HeA te Ouderkerk a d IJsel voor 220 Dinsdag is te Vlaardingen de eerste nienwe Sohotseht maaljesharing aangevoerd Het was een partytje tui 15 ton de qualiteit is zeer goed Zy werd dadelijk in diverse verpakkingen in den handel gebracht Door de Vrije Gemeente te Amsterdam zal overeenkomstrg hare statuten eene school voor godsdienst onderwys worden geopend De inrichting van die sohool met vieijorigen cunu is geregeld In de maand October e k op nads bekend te maken dagen en uren zal het onderir i aanvangen Dat onderwys tal in den aanstaanden cursus gegeven worden in het gebouw Singel bij het Koningspleu 612 lokaal No 16 en wel in de 1ste klasse door den heer H Mohrmann godsdienstunderwyzer in ds 2de kl door dr J W Bok predikant by de Benen strantsohe gemeente in de 3de kl door dr G vaa Gorkom predikant by de Bemonstrantsche geraeeote in de vierde klasse door den heer P Hugenholtr Jr voorganger van dé vrye gemeente Bovendien stelt laatstgenoemde zich roor b j genoegzame deelnemigg een cursus voor dame te openen over de beginseln der zedeleer Het roorloopig rerzlag der Tweede Kamer op hst ontwerp houdende regeling roor de opleiding en de berorderiog der officieren ran den generalen tttt is thans verschenen Het is een uitvoerig stal waarin vele bezwaren tegen de voorgestelde regelioc warden aangevoerd Ook de gewyzigde inrichting der bij kon besluit ran 14 Maart 1878 geregelifa krygssohool kwam uitroerig ter sprake mede in afkeurenden zin ook omdat nu niet éia krygschool met een cursns zooals art 11 ran de wet van 80 Me 1677 die voorsohryft is in het leven geroepen maar twee schalen die ou4erling niet het minste verband hebben Naar men uit Leeuwarden meldt gelooft men dat de levenslange tuchthuisstraf ran Tut niet vau bngeu duur 1 zijn De beruchte moordenaar toch is zeer ernitig ongesteld De gewone algemeene rergadering der rereentging Eigen Hulp die op Zaterdag 8 Juui a s s roormiddags 11 uur in het locaal Diligentia te s Gravenhage tal plaats hebben is o a bestemd ter behandeling van de rolgende onderwerpen Verslag omtrent de cprichtiag eener algemeene abieeling spaar en roorachotkaa rerslag omtrent de storting roor borgtoohtplichtige ambtenaren verslag van het district Amsterdam o a omtrent de opnehiing van een centroaUmagazyn rooritel van het district Zwolle 0 a om algemeene maatregelen tegen het vervalwhen van levensmiddelen uit te lokken voorstel van het district Pnrraereud tot het vestigen eener algemeene afdeeling onderlinge verzekering tegen brandschade Zondagarond was eene talr e schare l jeen in hel kerkgebouw der Rem gemeente te Amsterdam om feestelijk te herdenken het derde eeuwfeset ran Aflieterdams bevryding der Spaansche overheersohiug De Vereeniging tot bevoruering van telfstandig godsdienstig leven meende dat deze dag niet onop gemerkt mocht voorbqgaan en had daarom reeds raar geruimen t d besloten eene zoodanige feestelyke samenkomst te houden De feestredenaar de heer J A BShringer hield eene indrukwekkende rede terwyi het zangkoor de solisten en eenige belangsteHende dames en heeren roor deze gelegenheid rerraardigde liederen zangen Met het tingen van een drietal eoaptatten ran het volkslied ging de rergadering uiteen In Juni zal de spoorwegbrug e Nymegen beproefd warden maar de opening der l n Arnhem Nijmegen zal eerst io Mei ran bet volgende Jior geschieden De jaarlyksehe algemeene rergaderinft der reNeni ging ran officieren der schuttery in Nederland lal van 24 tot 26 Juni te Nymegeo plaat hebban De politie io den Haag heeft Donderdag in hunn woning op het Oranjeplein in hechtenis genomen B naar bet huis ran arrest overgebracht eeo Belg B zijn huisvi onw wier uitlevering door de Belgische Begeeriog waCrenoohVter uke ran ralaehheid Te Arasterdam is Woensdag avonden de ilgeiaeen rergadering der maatsohappij tot exploitatie ran staatsspoorwegen VoUeo bet nitgebraofat reraiag waren de uitkomsten orer 1877 met het oog op da vele uitgaven door de nienwe spoorwegwet reroonaakt niet ongunstig te noemen Van faet winet Mldo ad 938 000 houdt de raaataohapmj a75 QOO orer zoodat 8 pCt kan worden uitgekeord Te ijaütiiam ontrluchlte Dinsdag eeo num die aan rèrsuhdrerbijstering lydt uit hetbestedelingenhuis Drie verpleegden van het gestiol t werden den vluchteling achterna gezonden om hem op te rangen Eenhunner waa kreupel eeu ander had lecht over eenen arm te beschikken de derde as van zeer gebrekkigen lichaamsbouw en de vluchteling was een krachtig man Op den Amstel hadden zij eindelijk met veelinspanning den ontsnapte bereikt en weten te vatten toen dete in een aanval ran woede zyne wachtersvan zich afschudde hen over elkaar orer de straatdeed rollen en op nieuw ontrlnehtte De politiererricktte toen het werk dat de gebrekkigen niet hadden kunnen volbrengen wist hem met veel inspanning meester te worden en bracht hem naar het gasthuis Een iniender in de Dél ltcie Cl heeft zich de moeite gegeren de geldswaarde of verkoopprys ran de Haagsche schilderijententoonstelling te berekenen Na aftrek van de 34 nummers die niet te koop zyn vond hjj in den catalogus voor de overblyrende 466 een totaal bedongen ran 396 776 Uit Geldermalaen wordt 29 Mei gemeld De verkoop van kersen heeft hier heden plaats gehad De prgzen waren niet hoog zoodat de koopers goede taken kunnen maken alt de boomeo gtreowat te bel oven Uit het Westland meldt men dat wanneer het weder gunstig blyft de aardappelen dit jaar op de hovenierslanden een maand vroeger dan in 1877 gerooid zullen worden Welk een enorme schade de roeaen te weeg brengen blykt uit de rolgende rondst ran twee jagers dezer dagen nabij Znidlareo gedaan Zy ontdekten nl een nest jonge rossen en maakten rier leintjes buit die naar gissing 10 weken oud waren by het nest ronden zjj aan roorraad roedsel 8 haten 10 konynen 9 patryzen 1 eend 1 kip 10 eieren en eeoig klein gerogeltje De bloemisten te Haarlem en in de omstrekenzijn druk bezig met het opnemen der tulpenbollen Over bet geheel kan gezigd worden dat het gewastot het middelmatige behoort ü C Eigen Haard bevat thans een portret ran H K H priiisea Marie ran Pruisen de rerloofde ran Frini Hendrik daViblijkbaar naar eene photographie giOomen is en do naar meo rertroaweo mag meer kansen op getrouwe ge j jkenis bezit dan de tot dusrer onder het publiek verspreide afiwehliugen Door de heeren Berns en Bosenkötter te Rotterdam is als generale agenten r n buitenlandsche fabrieken aan den gemeenteraad van Zwolle concessie aangevraagd voor den aanleg eener waterleiding aldaar met rentegarantie of onder voorwaarde dat de gemeente liofa tot een zeker waterverbruik rerbinde Als een merkwaardig staaltje ran juist treffen by het sobyfsehieten meldt men dat door den Isten luitenant Van den Bergh ran de dienstdoende schuttery te Tilbarg op eene schietoefening den 27 dezer in eene serie ran 5 schoten acbtereeuvolgeM op 200 pas gedaan 5 rozen zijn geschoten De roos had eene middellyn ran 80 eentimeter Koffie rerralscihingen Dr O Dietnach de cheiknndige ran het ny verheids musenm te Zurich waarschuwt tegen het gebruik van zoogenaamde fabriekkoffie Hy wyst op een geval dat een geheel huisgezin door t gebruik van zulke koffie ziek werk De kolBe was met kopervitriool blauwnchtig groen gekleurd Die fubriekkoffie wordt oatuariyk nit de slechtste en uit bedorven boonen vervaardigd en uit dien hoofde kunstmatig gekleurd Dr Armand Muller scheikundige te Zurich heeft een party Bio koffie onderzocht waarin boonen voorkwamen die enkel nit brooddeag bestonden maar op de eohie boonen wat rwm en kleur peireU rolkomeo geleken Dr 3 Skdwrat de aiheUnndige rao het Uiittrnuiunj umi für LebenmUUl in Hannover bericht dat een io den handel voorkomende Hollandsche koffie essena in poedervcirm enkel uil 4ot poeder gebrachte gebrande suiker beslaat Volgens deo Hgaro werd aan iemand die te Parya m BM 2e dineerde 16 frank gevraagd voor 36 asperges Hij weigerde hardnekkig te betalen deed eent bod en kreeg ten aibtte gelyk Hadden er maar meer dien mtied t iMalstleden Diosdtgiirond zoo wordt nit Beri9 gemeld nam iemand aan het itation ran den Pots dammer spoorweg een plaatibriefje naar Parys om de teatoonstelUng te gaan cien Naar faet perron stappende hoorde hy eeosklapa aohtw zich In iiugj V Da ondeigeiaelcenden betoSgni htDui B hartelgkea dank roor de rele bewijzen van belangstelling by gelegenheid hunner 25 JARIGË ECHTVEREENIGIN6 ondervonden J BOS M BOS Booir Gouda 1 Juni 1878 V De Heer en MerronwIJSSEL DE SCHEPPER VKBsiDE betuigen bg deze hunnen harteiyken dank roor de vele bewezen ran belangstelling onderronden bjj de geboorte banner Dochter Kraamvisites worden afgewacht Donderdag 6 en Vr dag Juni a st Doam des Kooing en wenl door een politie 1 beambte vastgehouden Nerens den beambte stond eeu persoon in wien de passagier een tyner schuld i eischer herkende die reeds lang eren als menig ander overal te rergeefs naar hem had getocht Uy begreep derhalve dat er niets anders overbleef dan te betalen of den beambte te volgen Hy gaf de roorkeur aan het eerste haalde papier en specie roor den dag en nn bleek dat zijn reisgeld juist de versohuldigde som van 900 mark bedroeg zoodat hij die kon voldoen op zooveel na als hy voor tyn plaatabrieQe had gegeven Dat hindert niet zeide de schuldeischer dan neem ik het briefje in betaling aan en ga in uwe plaats naar Parys Zoo gezegd zoo gedaan Onder een algemeen gelach stapte hij in den trein terwyl de ander met ledige beurs naar huis kon gaan Laatste Berichten Berlijn si Mei Het bericht der National Znt ng dat de uitnoodigiiig tot bijwoning van het congres door de Fransche fegeering ontvangen MUj zyn is volgen uit stellige bron ingewonnen inlicht tingen onjuist De uitnoodigiugeu aan de verschalend Kabinetten zijn nog niet verzonden Parijs 31 Mei Uit goede bron vecueemt men dat het Congres niet TÓ 5r het eind ran Juni zal byeenkomen Heden ii het 50 jaar dat in mgne fabriek werkzaam is Door trouw vlgt en goed gedrag heeft hg zich m nen dank en achting waardig gemaakt B VAN GALEN Burger lijke Sta nd Gouda OEBOBENi 28 Mei Cithirina Hiris i JoliUBts Josepliui ou4en J vu der Faasw cD X Tin Ei SO Helirns JohsDDi oaderi O Orsiesteyn ti U J vao der Pool 80 Mirtinui oideri K i vso Vliet ea 1 Vtrkiik Diu Adriine ouden A J Tin der Bree en F nn der B elt 81 Willem Johannes MuU onderi F Sigaiini en J £ fan Wiokttia OVEBI EDËN 2 Mei ran dar Faaew 1 d l i Bak 1 d H OltliBiJKn S sa tl i Tan Reeden 8 J 8 m ONDERTROUWD 81 Mei M l Cat 84 j en S Sandeii 21 j GEHUMD 81 MeL J A Sikkena en A J Koot Haastrecht 0 EELEDB V A Lermoiid 1 m A H nn Z ülan 4 w Waddinxveen GEBOREN Maraireth ouder A de Voe en T Klever Leendert Dirk oodera L llohtrde en h de Haan rtrSidn ondrr A Janmaat aa A Okkrnc Marpwetk Elue onder A Braudea en A Haageni Jnksona Maria onder A BoDehi en A Krgiiheer e Til ouden A nn dn Water en N nn Lecoweo OVERLEDEN M Figea 8 j CEHUWDi H Spoormaker en N C Verweij Gouda 1 Jnni 1878 Heden herdenk ik den dag waarop voor VIJF EN TWINTIG JAREN B TROMPËRT in mgaen dienst trad in welk tödsvertoop hg zich steeds door rlyt eerlgkhéid en trouw van zgnen plicht heeft gekweten Wed L VAN DEB SANDEN Gauda 2 Juni 1878 ♦ De ondergeteekende Vtuigt eor deze X z nen bartelgken dank voor de buitengewone groote gift b gelegenheid van zgn50 J A RIGE WERKZAAMHEDEN in de Garenfabriék van den Beer B vak GALEN Hg hoopt dat het zgnen Patroon en verdere Familie nog lang moge welgaan C VA DE VBGT ADVERTENTIEN Gouda 1 Juni 1878 Tegen Goed Loon en de Kost wordt eene 40 Jarig8 § Si ECHTVEREENIGINGl HELPSTER gevraagd voor dadelgk GUSBERT ROELOF BOÜMAN EK TRUNTJE ÜITTBNBROEK Hunne dankbare Kinderen en Behuwdldnderen Reeumjk 1 Juni 1878 Men vervoege zich aan de KindtrbtwaarplaaU o p de Nienwe Havfn Mevrouw van dek GARDEN te Luik vraagt tegen 1 AUGUSTUS EENE ZINDELIJKE DIENSTBODE Zich in persoon aan te melden te O uda Oosthaven B 84 Mijafvr A S Kohibragge VROEDVBODW verhuisd van de KUIPERSTEEGnaar de DUBBELE BUURTbij de Haven WEE2VR0ÏÏW Van s morgens 7 tot 10 tnir behalre Zon d wordt en WERKTRODW ge ygd Getrouwd JA0Q0E8 ALBERT SIKKBNB 2 J tt kn t dor JnfiHitaria M MEftóÈXik JOHANNA XOOT Chuda 31 Mei 187Ö De Heer en MerronW SHCKENS Koor betnigen him hartelgken datf voor de velebewgisen van belangsidliog bg bon Huwel kondervonden A BRINKnXAN Voothanden Editie KOESMA No 1 S82 waarvan Catalogussen verkrögbaar znn fiamede in Uitgamn PETERSTLITOFF mitda MENDELSSOHN S V SKBN au T Adtes ondsr Uttor W s ndtS i P ahi l J VA BBNTÜM y ZOON t giltttfa t s