Goudsche Courant, zondag 2 juni 1878

Zondag 2 Jt nf 1878 Stadgenooten De Sub Commissie in deze gemeente verwezende naar de toegezondene Circulaires heeft de eer ü uit te noodigen eene feestgave te storten ten behoere van een NATIONAALGESCHENK aan onzen beminden Prins Hendrik Men gelieve daartoe de onderste strookin te vullen zooals op de Circulaire is aangegeven en zal deze binnen 8 dagen wordenteruggehaald terw l later het bedrag der inschrjjving door den Penningmeester zal ontvangen worden i Circulaires zgn steeds verkrijgbaar by den Secretaris en Inschrflvingsbilletten wordenook door de leden der Sub Commissie in ontvangst Ijenomen Gouda 1 Juni 1878 De SUB COMMISSIB voor het Nationaal Haldebiyk Mn A A VAN BERGEN IJZENDOOBN Voofzüter H W G KONING Secretaris f Me J C du pui Penningmeester Luitenant Kolonel O J J BULEVELD A H VAN DILLEN W J FOBTDIJN DBOOGLBEVEE L P HOOGENDIJK S B VAN LEEB JJAt ZaMERDIENST I Jimi 1878 G STBAVEB Van LEIDEN Maandi voorn 4 nam 2 30 uur Overige dagen 5 Vaa AMSTERDAM 2 30 Maandag voorm 6 30 nam 1 uur Overige dagen 6 30 2 De dienst 6 30 uur vervalt Zaterdag MAANDAG van AMSTERDAM naar DEN ÜITHOOEN ten 12 in plaats van 9 30 uur Van LEIDEN GOÜDA Zondag voorm 6 45 nam 4 45 unr Overige dagen 6 45 12 30 nam 4 45 uur Van GOUDA LEIDEN Zondag voorm 7 10 nam 5 10 uur Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag voorm 7 10 11 15 nam 5 10 uur Vrijdag voorm 4 i 11 15 nam 5 10 uur Zaterdag 5 30y 11 15 nam 5 10 GEEN DIENST Meuwejaarsdag Ie Faaschdag Ie Pinksterdag en Ie Kersdag DE DIRECTIE Gebr PALTHE te ALMELO M i j STOOMVEBVXISIJ van wollen en half wollen zijden en halfzüden Japonnen Gordijnen Trijp Tafelkleeden enz enz Mantel en Heerenkleedingstukken worden geheel in elka r zonder lostomen geverfd CHEMISCHE WASSCHEBIJ van Japonnen Heerenkleedingstukken 1 Gordiinei Tafelkleeden enz enz Japonnen en Mantels met welk garpeersel het ook z zoomede Heerenkleedingstukken worden gewasschen zonder lostomeo en zonder dat ze krimpen Monsterboeken liggen ter inzage en pryscouranten zgn te verkregen aan onze depots die in alle groote plaatsen van Nederland gevektigd zgn J Oe verfgoederen worden met e 14 d gen de waschgoederen met e 8 dagen weer ai Kverd Gerepresenteerd te GotuUt door den Heer TT van der PAL8 aan de Markt die de te behandelen goederen ièderen Zaterdag naar Almelo opzendt ♦ GOOBA D JK TAK A BïlItKlIAW TEBSTONB mum eene geschikte DAQ DIENSTBODE vasc gsede getuigen voorzien Adres met franco brieven onder N 77 bj den Boekhandelaar A BRINKMAN NAAIMACHINE Te KOOP een gebruikte doch zeer goed werkende TBAPMACHINE te zien en te be vragen bjj L B van ES BEPARATIËfi worden spoedig en accuraat uitgevoerd T KROMHOUTr St ANTHONIEBTRAAT Gouda beveelt zich aan tot het geven van £ 1 iSlM in de vakken van het GEWOON LAGER ONDERWUS de PBANSCHE TAAL en het TEEKENEN NA4ISTERS FlinJè Salaris Op het Atelier van D SAMSOM worden tegen FLINK SALARIS BEKWAME NAAISTERS gevraagd Terstond gevraagd een Dienstbode goed kunnende KOKEN en WERKEN P G Adres Kattensingel N 97 ER BIEDT ZICH AAN BEN Koek en die met het vak bekend is Brieven franco onder N 78 aan het Bureau dezer Courant GRASIAAIWEDSTRIJD TB BEETSTEHZWAAG OJE 28 DNdlEI 1878 ONTVANGEN TELEGRAM De BUCKEYE heeft den EERSTEN PRIJS Landré Glindertnan Spnistraat 6 8 Amsterdam Dep Jthouders van de BUCKEYE GBASen GRAANMAAIMACHINES vervaardigd door Adkiance Platt Co te Pjoughktepsie GEHEEL NIEUWE VINDING tot finale uitroeiing van WAKDGËDIERTPi aUer renk of iete te beschadigen met 6 jaar mntie TjS ontbieden door het geheele Rgk J GOEDHART Co kim Oppert 84 Kotterdam Adverlentiên EAUMEEVEILLEÏÏSE Prijs per Flacon 1 00 Er best at g ee zgn natuutlgke i peraat alleen verl Louis P WESTBi VM J 1 beter middel om het haar mste hergeven als dit pre krijgb bij WELTER Fz Coiffeur over het Gasthuis Giiadoao s rnaova f mo9 i iï j 3JJlJBf 1 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hü DONDERDAG 6 JUNI a s Gouda met zgne Artikelen zaï bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal ziJn bij Mejufvrouw de Wed A HAUDI JZER Socie teit ïVredebestt op de M hkt s Haos Opticiex I GecnBüOD GiUJSof VV ÏÏJiaar Zeker is t dat men van alle Haarverfmic delen het zoo gunstig bekende EAU CHROMA TIQUE de voorkeur geeft omdat ergeenschadel k bestanddeel in voorkomt Met dit vocht wordt het witte haar blond bruin of zwart Rood haar wordt bruin of zwart naar gelang men verkiest en zoo NATUURLIJK dat een ander het niet BEMERKT Het groote debiet gedurende 10 jaren aan mijn verfmiddel te beurt gevallen maakt verdere aanbeveling overbodig Franco aanvraag k ƒ 2 de flacon bij THEOPHILE Haarkundige Frecleriksptew S2 Amsterdam OVEETOLUGHAAEÏ ÏÏ zigt van Dames is schadelijk voor hare schoonheid Men kan zich door mijn onschadelijk middel eigenhandig voor altijd bevr den van dien wezenleken last ƒ 5 de flacon daarmede heeft men voldoende Op franco aanvraag te bekomen tegen postwissel of rembours bij THEOtHILE Haarkundige FrederikspUin Begts N 82 Amsterdam Depot van THEE riT HET Magazijn vas M Ravenswaay Zonen 1 GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons et vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde ordersaanbreiende j reebAART LZ Botermarkt te G ouda OODDA DBDK VAN A BrINKMAX I Het DEPOT der THEÊEN uit het Magazyn van JAN van REES ZOON te ZwoUe is gevestigd voor Gouda bg de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDEWES D 44 alwaar OEAtis Prijscouranten zjjn te bekomen Deze Theêen uitmuntende door kracht geuren teaterhoudendheid worden afgeleverd in pakjes van 5 27 1 en Vs onsi verzegeld en voorzien van stempel prijs en nommer Alle soorten van prima qualiteit 1 iUllJniDVlGË VAK E THUXES te Liid vigshafen a Rh tot de meest concurreerende prijzen varkrggbaar by Van VVageüliigen kcijser te D ordrec ht l Sedert 23 Jaren z jn de beroemde echte 1 Abshaubblus of Anti Kliunrailschc Watten bij de Rhumatiek liJders een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende verdrgving van die vaderlandsche plaug De Uoofddepot houder A BREETVELT Az ie Delft heetl ze a cent per pakje vei kt jjgbaar gesteld bg Depots voor Abshanbbins Watten 1 A G oa Dulb Gond Jk ie Wtd llo in ri Goudi t W dto Uil Schooiihoieii Hmo Ze enli iitD l J boiidkade Boakoop O Hoogeud jk Upelle Si viiu der kraati Bleuimk C B Verbuul Uudeimtir A Hm Berk l J tan Dorp Zoetermeer A KauliD AljiheD iJ B B C Ml Ulman Bodtgrai K Ooalti ling HaaalKcht Ard 6 Wilhelinal Wotrdcn Tegen hoest en vei lijming bij Kinderen i s de ItUXUKDSClIE DRIJIIE B01UTH0 I vau W H Kielienheihier het beste eu aangenaamste middel Badegravea 21 Januari 1876 MJnheer Zend my eeu kist Druiveuborathonij liet is rajj uaugeuwim U liet volgntde aU eeu Ixwya der gcuezeiide kr ohK ler DRmVEN BOESTHONU te kunnen mede leeleh Jfet kiud van F Bekker alhier leed aan een hevij cu slgnihoest De iugeroepen hulp van geneeskundigen baatte met Eepe flcsoh Borêthqnig was echter voldoende om het vau dien hoest te bevrijdeo Nn minwme groeten UEd dienaar P VEKSLOOT Yerkrjjgbaar in flegachen a fl 2 fl 1 en a 66 Cent terwyl tot voorkoming van bedrog of namaak iederflesch van een metalen oapsuLe Toorvfen is waarop nevenstaand fabriekinerk gedrukt is Te Gouda bö F H A Wolff Boskoop ba A J van Twout Waddinxveen bjj C van Eenwen Haastrecht bjj J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg Onfeilbaar Middel Ondergeteekende beeft de eer te berichten hg sedert 3 jaar een middel heeft uitgevonden tot geheele ÜITROEUNG VAN WANDGEDIERTEN uit alle Woningen zonder het Hout en de Verf te beschadigen Hg biedt zich bij deze beleefd aan tot bet REINIGEN VAN WANDGEDIERTE Van lie stiptste geheimhouding kan men verzekeid zijn verschillende getuigschriften zgn voor de belanghebbenden ter inzage Geene betaUng behoeft te geschieden voor men overtuigd is van de geheele vernietiging J DE JONG Az Timmeiman Kuipersteeg K 207 Gouda De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklijken Xederlandschen Wurtembergschen THEEHANDEL van P VV TROUSSELOT ZOOX NIITIONALE BELOONING Van fr 16 600 Cnte GOUDEN HEDAILU DE ECHTg HofipveraHciersvan de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bij J J V D 8ANDEN Botermarkt pijxnerterend versterkend en hoortsverdrijvend een iwt met yzer 1 1 1 ie iiManifawl eni t VmiMEKSMUlK J i Szr il V Ta pARi a aa nuE drouot in jn alle goede apotheken Gouda Depot bij ZELDENRIJK Apotheker ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN è 1 L H SERRE VOORZEKER geen middel zoo aangenaam en gemakkelgk in Eet gebruik en daarbij vaneen zoo snel gunstige werking als deze uit Slgmoplossende bestanddeelen en de fijnste Suiker geprepareerde BOl BOAS van Johann Hoff te Berlijn Bg diegenen die eenmaal met deze MalzBoQbOns kennis gemaakt hebben en een verdere aanbeveling overbodig en pleit de in denlaatsten tgd zoozeer toenemende consninptie ten sterkste voor de heilzame werking van ditmin kostbare Huismiddel Verkrggbaar in Blauwe Zakjes è 80 Ct JOH HOFF sche Centraaldépot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Goöda bg J C van VREDMINGEN