Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1878

1878 Wücnsdag 5 Juoi N 2149 GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Adverleiilieblad voor Gouda en Omstreken ff Kennisgeving De BUEGEMEESTER van Gouda brengt by deze ter kennis van de belangbebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Direete Belastingen euis te Botterdam op den 18n üei 1878 is executoir veriilaard het 4e kwartaal kohier voor DE BEliASTING OP HET PERSONEEL Dat voormeld kohier tet invordering is gesteld ia handen van den Meer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht i zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen weikeu de reclames behooreu te worden ingediend Oouda den 1 Juni 1878 De Burgeraeetter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN EENNISGEVINQ De BURGEMEESTER van Gouda brengt bü deze ter kennia van de belanghebbeuden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 29n Mei 1878 is executoir verklaard het ie kwartaal kohier van het PATENTREGT Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den heer Ontvangrr dat ieder rop voorkomende verplicht i zgnen aanslag op deu bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van drie maanden binnen welken reclames behooreu te worden ingediend Gouda deo 1 Juni 1878 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN KSKNISOBVINO OPENING MS ZWEM8CH00L BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van Goud brengen ter algemeene keunis dat de Zwenuebool van af den 6den dezer maand tot nadere aaokondiging kosteloos voor ieder toegaukelyk zal zq n eiken werkdag van de namiddag 12 tot 2 uren en op Zon en feestdagen van de voormiddag 10 tot de aamiddaga 2 uren Burgemeester en Wethouder vertrouwen dat zg die van deze vergunning gebruik maken zich ordelijk rullen gedragen en de waarschuwingen en bevelen door den Directeur der school of die hem vervangt gegeven slipt zullen opvolgen Die hieraan uiet mocht voldoen zal het zich zelf te wgteu hebben al hij tijdelgk of voortdurend uit de zwemBchool wordt geweerd Gouda i Juni 1878 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOBN De Secretaris BEOirWEB Parlementaire Werkzaambeden Na de ingespannen werkzaamlieid die de laatste weken van onze vertegenwoordigers gevorderd hebben is een korte rust noodig geovrdeeld en daarom is men weder op rece gescheiden na Maandag en Dinsdag nog verschillende wetten aangenomen en bet antwoord geboord te hebben op een interpellatie van den beer de Jonge De onteigeningswet voor deu spoorweg Zaandam Hoorn bracht de spoorwegen weder aan de orde Zeker zullen de Friescbe afgevaa digden niet aangenaam gestemd zgn dOor de verklaring van n minister dat het opnemen van de lyn Bolsward een werk van maanden wellicht Ton een jaar is Dat ongelukkige amen dement jom Bolsward ook de voordeelen van het spoorwegverkeer te bezorgen ieefl reeds vrg wat onrust in Friesland veroorzaakt en deze verklaring zal de zaak niet verbeteren £ en ander wetje tot vaststelling van bepalingen betreffende den gk en het gebruik van w gwerktuigen werd met 49 tegen 6 stemmen aangenomen de nöodtekelgkbeid van dien gk werd betwflfeld men wilde liever geheele afsohnffing intasschen was men beieid tot 1880 te wachten wanneer de wet omtrant het wegen en meten herzien muet worden Zal men dan weder half werk verrichten of zal men dan deu t d gekomen achten om met het Oude geheel te breken Met de proeQaren zgn wg niet veel vooroit gegaan De hoofdschotel van de zitting van Maandag was de interpellatie van den heer de Jonge over den aanbouw van het rgksmoseum te Amsterdam Een zevental vrAgen door den interpellant gedaan werden door den minister helder en duidelijk beantwoord en al moge de waarheid un minder aangename gedachten opwekken wg moeten den minister dankbaar zgn dat uu officieel geconstateerd is dat het met het mosenm zal gaan zooals met zoovele publieke werken dat raining en eindrekening geheel verschillende aitkonuten hebbeu Bg het museum is dit echter buitengewoon daar nu reeds verklaard werd dat de uitgaven het dubbel zullen zijn van het geraamde Moet men zieh verwondereu dat gevraagd werd of de vertegenwoordiging dan eerst moedwillig om den tuin geleid is Als oorzaken dier misrekening werden door den minister opgegevea de uitbreiding van het ontwerp de aanzienlgke meerdere kosten bjj de fondeering door het harde terrein het lage niveau van het bouwterrein het kiezen van een andere omamentatie de verwarming van het gebouw enz Nu is reeds 638000 mtgegeven terwgl men in 1883 denkt gereed te zyn De verdiensten van den architect bestaan in i pet der aahnemiugssom verminderd met 10 000 voor het bekroonde antwoord op de prgsvraag uitgeloofd een verdienste dos van ongeveer f 70 000 De benoeming van een commisie van toezicht achtte de minisier uiet noodzakelijk Scherp maar verdiend was hetgene de heer de Jong zeide Betreurde hg het dat de vertegenwoordiging daardoor weer geen meester was der Staatsbegrooting het was nog erger dat de Kamer bedrogen was door menschen die het beter moesten weten dat de mannen van den kunstzin zoo weinig waarheidsliefde hebben dat zg komen met de halve waarheid Niet minder scherp beantwoordde deinterpellaut den minister en het wordt dan ook waarIgk meer dan tgd dat aan zulke teleurstellingen voor goed een einde wordt gemaakt £ r zgn openbare werken waarvan de jniste kosten onmogelgk te bepalen zgn maar dat kan toch niet gezegd woi en van een gebouw te Amsterdam waar de laatste jaren zoo enorm gebouwd is ook in de nabijheid van het nieuwe museum terwgl de materialen uiet van belang in prgs verhoogd zjjn De minister kon zgn voorganger alleen verontschuldigen door er op te wgzen dat he denkbeeld om een museum te stichten in een oogenblik van geestdrift van de Kamer zelf is uitgegaan wat den hoer Wintgens aanleiding gaf het genomen besluit te verdedigen en de hoop uit te spreken dat hg het nog zal mogen bejeven dat de werken onzer groote meesters zullen worden bewaard op een wijze ons tand waardig Nadat en de heer de Jong en de heer de Jonge er op gewezen hadden dat het hier geen qnaestie van Euust maar een geld quaestie betrof werd geen motie gesteld blgkbaar nam men genoegen met de verklarincc van den minister dat hg de veraotwoording r bet vervolg op zich nam Ëen ander wetje over gedane verstrekkingen door het Dep van Oorlog dat mede met algemeene stemmen werd aangenomen deed alweder zien hoe vreemd met s lands penningen wordt omgesprongen Waartoe gelden beschikbaar gesteld moeten worden voor Mnbtenaren die een bgzonderen opdracht ontvangen die hun geen onkosten veroorzaakt terwgl hun traktement doorgaat is niet daidelgk Hoe dikwgis is niet gezegd dat de reeks van bezuinigingen gesloten is met groote posten moge dit het geval zgn maar men moet niet vergeten dat vele kleintjes nog een vrg aanzienlgke som kunnen maken In de zitting vau Dinsdag waren een paar wgzigingen in de wetgeving op de hypotheken aan de orde zonder discussie werd met algemeene stemmen goedgekeurd dat hjpoÖiekeu in het vervolg niet meer zullen kunnen itttrden doorgehaald dan op schriftelgke volmacht Algemeen was men het ook eens dat de hypothecaire boekhouding veel zeer veel te wenscben overlaat dat zg in een woord slecht was en men kon zich dan ook zeer goed vereenigen met een vernieuwing der bestaande hypothecaire inschrgvingen om zoo schoon schip te maken en zoo den grond te leggen tot een betere boekhouding Zeer verschillend werd echter gedacht over de vraag wie die hernieuwing zou bekostigen Is het Staatsbelang dat velen meenden dan moet ook de Staat de kosten dier vemienwing dragen is het daarentegen in bet belang der hypotheekhouders dan moeten dezen de kpsten die toch niet van belang zullen zgn ragen Met 37 tegen 17 stemmen werd een amendement van den beer Lenting verworpen die de kosten ongeveer 200 000 op den staat wilde brengen waarom de kosten zullen ge Hgen worden óf door de grondeigenaars óf door de geldschieters óf door beiden zooals dat door beu ia overeengekomen Met 41 tegen 12 stemmen vereeniöde men zich met dit ontwerp Na de aannenung van nog een paar ontwerpen is de kamer op reces gescheiden Zullen wg dit jaar weder een drukke zomer i zitting hebben om zoo den tgd in te halen die in bet eerste deel van dit zittingjaar door de crisis is verloren Dit zal geheel afhangen van den minister van biniienlandsche zaken Is deze spoedig geieed met zgn antwoord op het voorloopig verslag op bet wetsontwerp tot regeling van het lager onderwgs behoeven geen nadere besprekingen en overleggingen meer plaats te hebben dan zon dit ontwerp misschien nog in dit zittiugjaar kunnen afgedaan worden en daardoor te spoediger een einde gemaakt worden aan de opwinding van het volk achter de kiezers Hoewel zeer teleurgesteld door het ontwerp achten wg de behandeling toch dringend uoodzakelgk omdat daardoor alleen een einde gemaakt kan worden aan de bestaande malaiseop het gebied van het onderwgs die sedert jarenzoo hoogst ongunstig op ons geheele staatsievenbeeft ingewerkt De eerste kamer heeft zieh in de afgeloopen week bezig gehouden met bet onderzoo der hoogat belangrijke financiëele wetten zal ook dit deel der vertegenwoordiging door de eindstemmiqg tooïien vertrouwen te stellen in het financieel beleid van dezen minister Het voorloopig verslag doet daaromtrent hetbeste verwachten lu de zitting van Zaterdagwerden eenige kleinere wetten door dat deelder vertegenwoordiging geregistreerd gisteren waren de financiëele wetten aan de o De Ifieningswet werd reeds aaDgenomeij L UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1Q77 Vervoto l Bet onderwgs aan de Latj uehe sehoal wn4