Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1878

immr i ilË Vrijdag 7 Juni N 2150 1878 Opg erig t in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN SHUIOEN GULDEN v igcr un rd i Directeur Jhr Mr C HAUfsËI Jbsz Tweede Directeur Mr J P POETIEUE Kantoor Regnliersdwarsstraat by het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEm WEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING VAN BETAALDE PREMIEN OP STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN 0ENER44L AGE1 DE HË T DRAIJËR TE S GRAVENDAGE HËERËIRAGHT i Correspondetiten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortugn Droogleever Notaris Brielle Heeren de Kunter Veegens Delft Heer Mr C E Overgaauw Pennis Dordrecht H Vricsendorp Gorinchem t Heeren C de Gyselaar Co t Gravenhage Heer P J Landry Leiden Heeren Lezwyn Eigeman Oudewater Heer R W Haentjens Dekker Burgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopuyt Co Vhardingen Heer Panlus Kikkert Woerden G Groeneveld GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken Bhjkens de laatste rekening waren er 1327 deelnemers tegen 1227 in 1876 De inlagen in het jaar 1877 gedaan beliepen 75220 62 terugbetaald werd zoo voor opgevraagde inlagen als voor interessen 57386 98 In het vorige jaar werd ingeJjracht 54363 22 aagd 36411 91 en opgevraag De Spaarbank betaalt 3 ijtt rente h De Hulpbank iusgeUjks opgericht door het Departement Gouda der Maatschappy tot Nut van t Algemeen De Hulpbank verleende in het afgeloopen jaar 63 voorschotten tot een gezamenlyk bedrag van t 10330 In 1876 was bet getal voorschotten 71 en beliep de voorgeschoten som 11420 c Een algemeen Ziekenfonds met 145 deelnemers door welke ƒ 654 41 aan contributiën 1 werd bygedragen 110 personen genoten geneeskundige hulp d Eene begrafenisbus die 1164 leden telde voor het begraven van 52 personen werd eenbedrag van 3900 uitgekeerd Landbouw en Veeteelt De toestand van landbouw en veeteelt was weder zeer gunstig Gedurende den zomer was er ve el gras in de weiden en werd er veel hooi g wonnen In het najaar echter hield de groei van het gras vroegtndig op tengevolge van de veelvuldige regens Daardoor moest ook het vee vroeger dan in het vorige jaar worden gestald Naar de voortbrengselen van den landbouw in deze Oemeente grootend els bestaande in rundvee boter en kaas bleef veel vraag bestaan er werden hooge pryzen bedongen In de maand December werden ongev 4 2768 hi ctaren land publiek verkocht koopprys bedroeg ± 2850 per hectare halve de kosten ad 11 percent De huurwaarde der landeryen verschilt van 60 tot 110 per hectare De alhier bestaande afdeeling Gouda en Omstreken der Hollandsche Maatschappy jvan Landbouw welke 225 leden telt schyut een guDstigen invloed op den landbouw uit te oeteneii zy hield in het afgeloopen jaar geene tentoonstelling Voor zoover ons bekend is zyn geene nieuwe gewassen werktuigen of veerassen ingevoerd De gezondheidstoestand van het vee kan gunstig genoemd worden Men vindt hier twee niet onbelangryke bloeraisteryen Ook van warmoezierderij wordt meer werk gemaakt dan vroeger Er bestaat hier eene boomkweekery die eerst sedert korten tyd is aangelegd De boomgaarden en de houtteelt zyn van zeer geringe beteekenia De veestapel bestond aan het einde van het jaar uit 140 wèrkpuftrden 2 ezels en muilezels 4 springstieren 926 melkkoeien en melkvaarzen 126 kalveren en pinken 20 stuks meatvee en trekossen 114 schapen 30 geiten en bokken en 107 varkens Het getal pluimvee was ongeveer als volgt 1200 hoenders 86 eenden en 6 zwanen De middelprijzen bedroegen van paarden 105 melkvee 162 slachtvee ƒ 200 kalveren 41 schapen 22 lammeren 17 50 varkens 63 biggen 8 50 boter per kilo 1 55 en kaas per 50 kilo 27 Er werden ter nmrkt gebracht 39 paarden 2889 runderen 7329 kalveren 3657 schapen 2421 lammeren 4211 varkens 14029 biggen 63219 kilo boter en 638991 kilo kaas Wordt vtrvih ♦ Voor de Tele bewijzen van dtólneming onderïoiid iJi bij hunne 25 JAR GE ECHTVEREENlüING betuigen de oudergeteekenden bunnen harteiykéh dank VAN DkAANNEN en HOED C H DEN HOEDGouda 4 Juni 1878 De Heer en Mevrouw H W SCHALKWIJK Botsr VAN LiuBUso betuigen bij deze hunnen hartel ken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huweljjk ontvangen Rotterdam 1 Juni 1878 De ondergeteekende betuigt zijn harteIjjken dank voor de Gift en de eer die hem is aangeboden door de Wed L van deh SANDEN ZONEN ter herdenking van zjjn 25 JABIG KNECHTSCHAP hopende dat de zaak nog vele jaren in bloei moge toenemen B TROMPERT G o uda 4 Juni 1878 By den ondergeteekende wordt uitgegeven een VAN HET Verhandelde iii den Gemeenteraad VAN C3 OTJIDJ5L De laatste Nrs bevatten o a de voorstellen van Burg en Weth en de missive der openbare Gezondheidscommissie betrekkelijk de aanvraag om CONCESSIE TOT AANLEG EN EXPLOITATIE EENER WATERLEIDING binnen deze gemeente benevens tie uitvoerige discussie over dat onderwerp Prfls per jaargang DRIE GULDEN A BRINKMAN Gouda 4 Juni 1878 VLUGGE PEESONÊN kunnen geplaatst worden als BODE van een tolied Begrafenisfonds om werkzaam te zjjn te Gouda en omstreken Brieven iianco lettersC D aan den Heer C van DUIJN Gasthuiseiugel 26 te Haarlem WÏNKELHUIS Men vraagt aan d Markt of op den Kleiweg over ide Nieuwe Keik alhier een WÏNKELHUIS te huur of te koop Franco brieven worden ingewacht met duide yke opgai en van pr js en Idealiteit onder No 80 bj den üitgeveï de es DEIE a VIER alhier komende ArnWhtslieden zoeken een geschikt opgaven franco onder No 79 aan het Bureau dezer Courant TWEH JOITQELIEDEU wenschen brj fatsoenlflfce lieden KOST en INWONING lieist met een vrjj kamertje Adresmet opgave van prgs onder bet motto Inwoning b den Boekhandelaar B i VBRZIJL Korte Tiendewejj Ondergeteekende heeft d eer te berichten dathjj DONDERDAG 6 JUNI op deBloemmarkt Gouwe alhier zal zyn met DOORBLOEIENDE en LAGE ROZEN MET BLOEM ER OP Onder aanbeveling noemt by zich J VERMEULEN Hzoon te JBotkoop STEDELIJK MUSEUM te Gouda Op de BEIDE PINKSTERDAGEN zal het Museum weder tegen betaling van 10 cents de persoon van des namiddags 4 6 nur TOEGANKELIJK zyn De COMMISSIE BOEEHOÏÏDEE Een Jongmensch als BOEKHOUDER werkzaam wenschte zyn vrgen tyd gaarne te besteden aan het byhouden van Boeken of andere administratieve Werkzaamheden Brieven franco onder No 81 aan het Bureau dezer Courant ONTEIGENING TEN ALGEMEKiXEN NUTTE De BURGEMEESTER der gemeente Waddinxveen maakt bekend 1 dat ter voldoening aan art 10 der wet van 28 Augustus 1851 StaaUblad n 125 eene Commissie uit Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland bygestaan door den daartoe door het Algemeen Bestuur aangewezen Hoofd Ingenieur en het Hoofd van bet Bestuur der Gemeente in hët Gemeentehuis aldaar zitting zal houden den 19n JÜNIJ 1878 des middags te 12 ure ten einde de bezwaren van belanghebbenden aan te hooren tegen het plan van aanleg van een grindweg onder de gemeente Waddiruxveen ter verbinding van de Dorrek enskade met den Kerkweg en noodigt belanghebbenden uit om hunne bezwaren ter plaatse en ure voormeld mondeling of schrifteiyk aan genoemde Commissie mede te deelen en 2 dat de stukken vermeld in art 12 van voornoemde wet waaronder ook een uitgewerjft plan van het g heele werk ter voldoening aan de 2e al van dut wetsartikel ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter Secretarie der gemeente van af den 3n JU NU eerstkomende totdat de Commisae hare werkzaamheden heeft volbiagt Waddin een 1 Junü 1878 De Burgemeester voornoemd Van DORT KROON Gouda deck van A Brinkman S 13iA TirCTN 3r Oouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FIJN UITGEVOERDE RIIXSTTAMJE m J A Giïnther TAND ARTS van Amsterdam zal VRIJDAG 7 JUNI des morg ens tusschen 11 en s namiddags J ure te spreken of te ontliieden zijn o ver het plaatsen van KUIV SÏTANDEN en GEBITTEN en operatieve Tandbcielkunde in het Hotel De Pauw Groote Markt te Gouda J A Günther TANDARTS Vloeibaar Brood wordt niet ten onrechte het MALZ EXTRACT door de HERSTELLENDEN genoemd gebrouwen uit het beste MOUT beantwoordt wegens haren aangenamen smaak hare buitengewone snelle verteerbaarheid hare spüzen vervangende kracht voedzaamheid en paralyseering der schadeiyke werking van gegeten ongezonde stofifen in de maag inzonderheid door hare geschiktheid om als calmerend middel voorgeschreven te worden kunnende daardoor alle HEnSTELLENBEU met bet volste verjurouwen worden aanbevolen Prüzen 1 flescft 45 cents 6 flesschen 2 20 13 flesschen 4 40 De ledige flesschen worden il 5 cents berekend en tege i dien prys steeds tarugzenomen JOH HOFF sche Centraaldépot Amstordun Smalle Bloemmarkt Te Gouda b j J de Paleisstraat F 250 VAN VREUMINQEN UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1877 Vervolg Middelen tot leniging en vermindering der armoede inzonderheid door onderwys en werkverschafBng Instellingen tot leniging en vermindering der armoede door onderwfls door of van wege de Gemeentj beheerd zyn de beide Armenscholen en de Avondschool welke toegankelijk zyn voor alle onvermogenden Werkverschaffing tot leniging van armoede geschiedt door instellingen welke door byzondere vereenigingen worden geregeld en bestuurd a De Werkinrichting tot wering van bedelary Deze instelling bestaat geheel door bgdragen van particulieren en door de opbrengst van het gemaakte werk of van de door hare verpleegden verrichte dientten Zy die ondersteuning noodig hebben kunnen door arbeid in bet GeËinw der Werkinrichting den kost en bovendien eenia loon verdienen De Gemeente heeft aan de instelling eenige localiteiten kosteloos in gebruik gegeven Het grootste getal opgenomenen in deze inrichting was gedurende bet afgeloopen jaar 20 het kleinste 5 Het beatnur der Werkinrichting bestaat uit 9 leden en een oollegie van 25 Commissarisien 6De vereeniging Hulpbetoon aan eerlgke en viytige armoede Deze vereeniging wordt door eenige dames bestuurd Zy verschaft tegen een biliyk loon aan vrouwen naai en breiwerk tja stelt haar daardoor in staat eenigermate in bet onderhoud van haar en baar gezin te voorzien De vervaardigde kleedingstukken worden deels verkocht deels verloot Instellingen ter voorkoming van armoede door of van wege de gemeente beheerd a De bank van Leening bestunrd door eene commissie van drie leden Op dcD In Jinuri 1877 wirCD unwiziji lU4e piDdcii Wleiud aet ƒ 46083 35 werd beleend 787 Mr 215445 Te zamen 94238 penden keieend mtifitXhii n Dearcntrgen werden erj Oflnit 77K79 pinden tegen ƒ 218679 80 Verkocht 1015 8IOO n5 Te ZKiacD 78994 pindeD ten bedrage f D 8l6679 45 Zoodat op uit Dec 1877Mi eiig waren 15239 panden beleend net ƒ 8 f J Het Ido in ka bedroeg iSf Hel debet der admioutratie Mn terkoop 320 7 Kapitaal der bank op uit December 1877 57e97l i Er werden in den loop van dat jaar 4649 Vanden meer beleend en 3895 65 meer ter leen verstrekt dan in het vorige jaar b De spaarkas onder het beheer van het bnrgeriyk armbestuur Door 477 personen werd in 1877 by de spaarkas ingebracht de som van 4982 80 Zy ontvingen terug 5140 27 Dit meerdere werd gevonden uit de rente die het kapitaal dat op de spaarbank werd geplaatst afwierp ten bedrage van ƒ 46 11 en voor het overige uit de fondsen van het burgerlyk armbestuur In het vorige jaar hadden 559 personen de som van 5628 30 ingebracht Behalve de beide voorgaande Gemeente instellingen kunnen wy nog de volgende die door of van wege Corporatien of particulieren beheerd worden y vermelden a De Spaarbank opgericht door het departement Gouda der Maatschappy tot Nut van t Algemeen BUITENLAND Ituilenlanilscli Overziclil Tot dusver komen niet dan gunstige berichten omtrent den toestand van den bejaarden Duitschen keizer die bg deze gelegenheid weder blgkeu geeft een ijzersterk gestel te hebben De moordenaar die ssichzelf een zware wonde toebracht is nog niet verhoord geworden Toch verzekert men dat er aauleidiag bestaat om aau een complot te deuken Althans de onderzoekingen gaan raa die onderstelliug uit en arresutièn en huiszoekingen hebben te Berlijn reeds plaats gehad Er wordt te Berlijn een besluit verwacht waarbij wordt bepaald d it de Keizer ten opzichte vau de w i iriirnins der loopende zaken zal worden vervangen door den Kroonprins Dagelijks houdt de Ministerraad zitting de vergadering wordt ook bijgewoond door den menwen vice president vau het Ministerie graaf Stulijerg lu Engeland heeft gelijk overal n aanslag op keizer Wilhelm een diept indruk gemaakt Blijkbaar wist men daar weinig van de gevaren Waarmede de Duiische Staat bedreigd wordt door de revolutionaire suciniisten Men g looft rij algemeen dat apostelen van het nieuwe gi loof dat dofir de democratische vereeniging der Duil che wirkliul n gepri dikt wordt de hand hebben iu de erkslakinxm waardoor Éugeland s voorspoed bedreigd wordt Er is een verbittering en toorn in de verschillen gekom u tussohen werklieden en fabrikanten welke veel ongerustheid wekken in Engeland I Ware de toeleg van dea moordenaar gtlakt zegt I de Tini het zoo voor Europa niet niinder Dood I lottig geweest zijn dan voor Duitschl ind Zeker is i 4 e Keizer een groot vriend van dea Czaar ma ir hü altijd op de hand van dtn vrtfit geweest tn eer er zeker heeft liij paus B sinaick v icu i l Uihiiud te wa irschu ven ilat tic iiuesr nvrdre eu tisclun van het Iracia it v iu S in Si fuuo mo sun worilui teruggenomen Du verdient te wordui herdaohl Vrede of oorlog lag in de hnndeu van den Keiier Tiin Duitschlnnd Met weinig gevaar voor Duiischland zelve had hg den oorlog ouverm delijk kunnen maken Uij had Oostenrijk en Frankrijk de handen kunnen binden en Rusland krachtige hulp verleenen zonder een bondgenootschap te sluiten nUelukkig had de Keizer een te krachtig besef van zijne groote verautwoordelgkheid om aldus te handelen en de invloed van zijn rijk is gelrouw gebezigd om eene schikking tot stand te brengen r Bezwaarlijk zegt ten slotte de Times khn meu eene laa hartiger gewelddaad bedenken dan deze poging om het leven te benemen aan een bejaard vorst die zijn land zeer groote diensten hteft bewezen niet eens beschuldigd wordt van persoonlijke titannie en hoog geacht wordt zelfs door staatkundige partijen met welke hij volstrekt niet kau sympathiseeren Wat de Oostersehe quaestie betreft verdient opmerking dat de Rii siiche ofBcieuse bladen zich vredelievend blijven uitlaten de aanslag te Berlijn moet op Keizer Alriander een diepen indruk hebben gemankt en naar men meent hem nog meer voor den vrede gestemd hebben Ook in Rusland heeft de nihilistische quaestie in den laatstea tigü eeu dreigende gedaante aangenomen Sir Staffürd Northcote deelde in het Engelsche Lagerhuis mede dat graaf van Munster Engehiud heeft uitgenoodlgd tot bewoning van het congres te Berlijn op 13 Juui a s ter berutdslnging oT r het verdrag van San Sief ino met dien veistaud dat aan Engeland de viyc disooaeie wordt gelntea over den inhoud van hd verdrtj iu liju gehMl met de bevoegdheid om het vefilrsi al dan iti t aan to nemen Lord Salisbury beeft deze uitnoodigiug aanvaard ia de onderstelling dat ook de andere belanghebbenden op dtlelfde vourwaardc toetreden Lord Beaoonsfield lord Salisbury rii di heer Odo Rus cll zullen Eni elaad veitegenwoordinen De markies van Hirriington he ft in het t tthuis en lord Gramille in het Uoogeihuii de be