Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1878

Doediil tiË Vki 6 ii n field en lord Saliabary tot ver egenwoordigera van Engeland op het Congres gelaakt De Regeeriug verdedigt desen maatregel welk door da omstandigheden wordt gerechtvaardigd lutussohen keuren ook de conservatieve regeeringsbluden in sterke bewoordingen dete beiioeniingen at lu antwoord op eene vraag van lord Orey heeft lord Salisbury verklaard dat de mededeeliug in de Glote van verleden l ouderdag in geeneu deele authontiek is Te Konstantinopel it men niet weinig ontsteld door de overeenkomst tasachen Engeland en Rusland die naar men daar gelooft o a de volgende punten bevat lo Een onafhankelijk Bulgaiije tut aan den Balkan 3o Inlyving van Thessalic Epirns en Creta bg Qriekenland 3o Toevoeging van gebied aan Servië en Montenegro behoudens goedkeuring van Oostenrijk 4o Al de dyerige gewesten vau Europeesch en Aziatisch Turkije behalve Hedjaz maar met inbegrip van Konstantinopel krijgen eigen beheer onder eene internationale commissie De Sultan blyft in Kouslautinopel souvereiu in naam In hoofdzaak zullen deze inlichtingen wel juist zijn ofschoon het tweede en vierde punt nog niet van elders bekend z ju en misschien niet zoo geheel waar Zeker is bet dat er weder eene miuisteriëele verandering heeft plaats gehad Mehemet Kushdi is afgezet en ie bekende Minister van Buitenlandsche Zaken Safvet tot grootvizier becoemd waarschyuljk ziet de Sultan in dat de hoop op een nieuwen oorlog in verband met Engeland is vervlogen De Oosteurijksche Kamer nam Maandag verschillende punten aan van het nieune Vergelijk zoodat ook deze slepende quaestie eindelijk zal Worden opgelost De Fransche Senaat heeft door het aannemen van een amendeóient van generaal De Cissey het vonnis uitgesproken over het ontwerp van Gambetta en Proust betreffende de pensioenen der officieren dat door de Kamer was aangenomen Krachtens dat ontwerp zou 5 pCt in plaats van 2 pCt van de bezoldiging der officieren norden afgehouden maar de pensioenen daarentegen aanzienlijk worden verhoogd De Cissey a amendement strekte om de 2 pCt t behouden de Senaat nam het aan met 176 tegen 1C2 stemmen De Senaat vereenigde zich daarentegen tot groot Terdriet van Buffet c s raet het fiuancièele deel an het ontwerp tot aankoop van eenige spoorwegen DDITSCHLAND Be aanslag op den Keizer van Duitsehland stelde de ramp van Folkestone zoo niet up den ehlergrond bij benam tijd en gelegenheid tot het incdedeelen van eenige bijzonderheden over het groote onheil dat de betrekkelijk neg zoo jeugdige Duitsehe marine heeft getroffen en waardoor zoovele meuschen in een enkel punt des tijds uit het leven zijn weggerukt Der Grotur Kur üril den 17 Sept 1875 te Wilhelmshaven vau stapel geloopen was een van de grootste pantsersehepen der Duitsehe marine 309 voet lang 62 breed en 23 diep hij een laadvermogen vau 6700 tonnen Het was tot beneden de waterlinie voorzien met een pautsering ran 3 duim dik Het schip was een ijzer gebauwd en volgene het zoogenaamde cellensysteem ingericht zoodat het in vele afdeelingen was gesplitst die door waterdichte beschotten van elkander waren geseheiden De machines van 5400 paardekraeht waren volgens de nieuwste uitvindingen volgeus de beste stelsels ingericht De Groiur Kur Srii was gewapend met 6 dekkanonnen voorts in ieder der beide torens twee 26oentimeter stukken en op den boeg en den steven een 17centimeter8tuk De bemanning bestond uit ongeveer 600 man terwijl het commando werd gevoerd door graaf von Monts de eerste officier was de korvettenkapitein Krokisius Het schip had in zyn geheel aan het r k gekost 6 S90 462 87 mark en wat in dit jaar voor het eerst in dienst gesteld zoodat het slechts van 6 tot 31 Mei in functie was Onder bevel van den vice admiraal Batsch was hel Duitsehe eteader bestaande uit de schepen Köxig WUktlm vlaggesohip itr Groiur Xur ürtl en frfuiun den ithua Mei van WiHielmshaven vertrokken met bestemming naar Gibraltar Het eekader vertegenwoordigde ïoowel wat schepen ala bemanning betrof de ieia an de Duitsehe marine terwijl b den bouw der tehepen alle mogelgke maatregelen voor reiligheid waren genomen In den morgen vdn 81 Mei bfl helder wéér kalme zee en matige wind bevond bet eskader zich in het nauwste gedeelte rao bet Engelsche Kanaal ongeveer op de hoogte tusBohen Dover en Calais maar korter naar Folkestone waarvan het slechts 2 i myl verwijderd was zoodat van den wal de bewegingen van de Duitsehe schepen konden worden waargenomen De KSnijf tTUiehi en de t Orontr K rfür V voeren zoo dient bij eUcatldei lai tgcuoemde een weinig achterwaarts dat men er zich op het land over verbaasde dat twee zoodanige schepen zuo na in elkanders nabijheid bleven Van land af kon meU hen voor één schip houden De Pre e kwam op veel grooter afstand achteraan Eensklaps het wae ongeveer kwartier over ijegeiien zoodat iedereen aan boord op ziju post wjs kruiste op ongeveer i mijl afstand een vreemde bark denkoers van de Kónig Wühtlm Deze hield daarom eeiiigszms noordelijker aan teneinde eene wendingte kunnen maken en voer daarbij de Grosser Kurfunt in de zijde bij den middelsten mast De stootwas zóó hevig dat vau de König Withdin Iemasten oinvitleii De Kurjurst begon oogenblikkelykte zinken en helde zoodiliiig over zijde dat men van land zijn dek kun zien De matrozen rendoU naarde hoüge zijde de noodvUg werd in top geheschen van alle zijden werden reeds maatregelen tbt hulp genomen maar voor het grootste gedeelte kwaiti men telaat in slecihts vijf minuten tijds zonk het sehin naar de diepte zoodat de punten van mast ii zichtbaal waren 1 Een akelige noodkreet weerklonk toen werd het st jen hoorde men slechts het hulpgei bep van hen op de oppervlakte van het water vih ffljreid rondzwi men of dreven König lyilhelm éie elf zwaardeu boeg beschadigd was zoodat er groot gtti bestond dat oc k dit schip zou ziiik n en alle poging moesten worden aangewend om fcel boven watei houden zette evenwel booten itit om hulp te iSL Iceneu maar de Fteussm was wLirsohijulijk op M grooten afstand althans hij sohijiit geeu booten tihebben uitgezet Van ulle iaden Schoten du visscheVs van Folkestone met hunne vaartuigeS toe oiki hulpte verleenen Helaas het aMiluli drenkelingen Vf te groot om allen te kunnen rifdden honderiaen vtm dwenen in de diepte omdat er geeii hand genoegwar n om hen te redden tef i plaats omi hen te bergen voor hUniiS oogen nléesten de brave Vissóhers van Folkestone huil tot l pii diep droefdWs zienverdrinken Het juiste aantnJ geredden en verongelukten is thans bekend 316 gered en 274 vermisten Men kan zich voorstellen ho elen in Duitschland in vreeselyken angst en sfiiniiing verkeerden als men zich die wanhopige nio der5 vrouwen en kiudereu voor den geest roept De Engelsche marine is in tllet ter hulp gekomen ia heeft een harer eigene dokken te Portsmouth Ier beschikking voor de König IfUhelm gesteld terwijl in de cily van Londen reeds eene inzameling is gehouden ten behoeve van de behoeftige nagelaten betrekkiiigsn van de slachtoffers Of er aan de zijde van de Duitsehe officiereu sprake kan zijn van eenige schuld Men beweert dat een bevel om te wenden verkeerd is verslaan Vooral op zee hangt dikwijls van kleinigheden zooveel af en daarom veroordeele men niemand zoolang niet een ernstig onderzoek meer licht heeft verspreid Omtrent den persoon van C irl E Nobiling viudt men in ie Rotkrdamtth UieuwMad aog ie io f iaiiti mededeellug van iemand die te gelijk met hem te HuUe studeerde Den lOden April 1840 werd hij geboren te Kolno een stad bg Bimbaum in de Pruisische provincie Posen en in 1871 als student ingeschreven aan het landbouwkundig instituut te Halle waar hij gedurende de eursussen 1871 72 en 1874 75 in de landbouwkunde studeerde Eecds toen trok hij onder zijne medesladenten de aandacht door zgue socialistische neigingen die zich in al zgne gesprekken en vooral door zyue redevoeringen in het Academische landwirtsehaftliohe Vereiu openbaarden Vandaar dat hg zich den bijnaam uSocial democröter verwierf Hoewel hg bekend stond zijn eenmaal opgevatte denkbeeldeii tot het uiterste te verdedigen had zeker niemand zyner collega s toen gedacht dat de ijveraar die somtijds zeer practisch en gezond kon redeneeren 60 wiens levenswgze menigeen lot voorbeeld kon strekken door dweepcrij tot zoo noodlottige daad zou worden verleid Als een bewgs vai zijn vasthoudendheid aan eenmaal uitgesproken meeningen diene dat in de bg stadenteD gebruikelijke Bierteitimg eens een gedicht verscheen waarin naar aanleiding van een debat de volgende zinspeling op hem gemaakt weid In wie viel Debatten man sioh anoh erging Becht hat und behalt stets Herr Nobiling Bg een andere gelegenheid toen hg zgn redenaarstaleut bg het bewreken van een echt landbouwkundig onderwerp de iNmstmeststoffen weder duchtig had doen gelden zonX een onbekend dichter dit volgende rgmpje Dass du Guano theuer bist Kann una nicht langer harmen Denn Freundchen deiner Worte Mist Siiid besser als Guano I Na zijn verblijf te Halle bezocht hij de universiteit te Leipzig en promoveerde aldaar onder professor Rosoher op eene dissertatie gZur Gescinohte der landwirtfaschaft der Frovinz Sachsen BINNiaXTLAND GOUDA 6 Juni 1878 Gisteren werd de stedelijke zwemschool il opeiid onder Directie van den nieuwen zwemmeesw onder de ioot deel t kalme De bestuursveraiideriug bg deie iurichtufi willen we niet laten voorbij gaan zonder een jford vau waardeering te uilen jegens hem die gedurende tal vanjaren aan het hoofd der zwemschool lieu geslaaa De vorige zwemmeester toch L van der Bkij heeft zich voprtdurend getrouw van zijn plichtVekwelen hij Was steeds beleefd en hulpvaardig e bezoekers der zwemschool voor een van jeugdigen leeftijd wist hij altijrl jB flinlchcid de noodige prde te bewaren wl Het is dan ook werkelijk jammer dat Vm heeft te moeten bedanken en het zwemmend publiek ziet hem met leedwezen vertr ke J Mocht de nieuw benoemde werkzaam onder waardeeiing v n het publiek niet twgfelen laat hg dan een voorb Itj aan de wgze i waarop zgn voorganger zi r taak kweel Gisteren is ppenba gemaakt het re f oord op bet VersUg der 2e kamer ql wetsontwerp tilt wijuging der wet gezeld gatn t ilifgj inig of en der vbèril de gedachte aj fd ontweni gehutfil o nJieniiigen uMl of yesluiteii verWÉI do rWUie wtf on f 3 rtdèrs vMc de oM te hebb nj van lo dat do 4peuWfeü irberetd W f duderwijtu r Indien ouU ruimte het toeljfiiiL g eersti iags pplqit silKien dewijziging i 1 geeifug IUft üoeptmgezeK j mttisteri ihéift A Éeinig puinen toêg eveHjMaar d enVlu hfitlooiiprdirt èJ jk on nt djidcri e ens ili vo r get Do mi hoofdpi giuselei omtrent inglof maatregelda v lor leni ig i enkele anmre opziehten i verduidelijking tegemoet De comtnissie van ti wet is na keunis gena van antwoord vairooi slaging gebeegza m it Staten Oeneraal txn Kah van 4 Juni 1878 j In deze zitting is de wet op het mcoessie recht iu rechte linie aangeuomen kurt 19 tegen 16 stemmen De bekende bezwaren welden er tegen ingebracht en wogen ook bg vele leden hetgeen blijkt ait bet groot aantal te nttemmen De meerderheid evenwel schoon geen enthousiaste vaorttaudert erkende dat vermeerdering van iukomsten tegenover de leening noodzakelijk en dat dit ontwerp bet bette wal wat er op het oogeublik ia te vinden Van de Zuid Hollaudsohe leden itemden voor de wet de beeren Virnig Joost v Voltenhoveo Hein D V Twist de Raadt en Pineoffs Tegen alleen de heer Blussd De Kamer is tot nadere bijeenroeping uiteengegaan De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen 12 Juni s namiddags 8 g ure Naar wg vernemen vertegenwoordigen de gelden welke by de faoofdcommiitie voor de tliehting vaneen gedeukleeken ter eere van wglen H H de Koningin zijn ingekomen niet een zoodanig bedrag datdaarvoor een kinderziekenhuis on groote schaal kan worden gebouwd en gecxploileerd De hoofdcommissie stelt zich echter vbor aan het ttraod bg Scheveningen een gebouw te doen verrgzen bestemd tot opneming van zieke klndereB van minvermogendennit alle oorden van ont vaderland die de zeelucht enhet zeebad behoeven Dit kinderziekenhuia zal jaarIgke eenige maanden geopend zijn Men hoopt denISden dezer maand met de uitvoering een aanvangte maken D Cl Wij vernemen dat de hoofdcommissie voor het nationaal huldeblijk aan Z H H prins Hendrik der Nederlanden thans uit 36 leden bestaat Uit de hoofdsteden van al de provinciën met uilzondering van Drenthe waar zich geen tub commissie had gevormd ii een lid der sub oommissie tot het hoofdbestuur toegetreden zoo ook al de leden van de Rotterdamtehe en van de Haagsohe commissiëu Van al de steden in Nederland is Harlingen de eenige die eeo afioaderlgk geschenk zal aanbieden ofschoon ook vele ingezetenen hunne bgdragen rechlsstreeks aan de hoofdcommissie hebben ingezonden De hoofdcommissie heeft tot al de gemeenten in Nederland het verzoek gerioht om de iugekameB gelden na aftrek der onvermijdelgkc oukoiAen v6 c den SOtten Joni e k per aangeteekenden brief of per missive en pottwitael te mogen ontvangen en voorts heeft zg doen weteu dan het baar aangenaam zott zgn indien haar de naamlijsten der inteekenaars alphabetisch gesteld werden toegezonden daar natuurlijk anders het alphabetiich stellen verbazend veel jd en moeite zou kotten In de week eindigende 1 Juni kwamen in ZuidHolland benoorden Maas en Lek 9 gevallen van alleen van binnen is men op verlnaiing n rbetering bedacht maar men gaat i u jk i ar i uit u werken eu heeft daartoe iu de eerste piaais te li ihd aan t werk geslagen om een waardigeu houfdiuguug naar de Koningstad daar te stellen De onoogelijke nietige barrière waardoor men voorheen den kralon als het ware moest binnensluipen is reeds verdwenen en waar vroeger rondom KoUa fiadja struik en onkruid welig tierden ontdekt men nu een geheel schoongemaakt eu gemoderniseerd terrein en zal weldra een groote breede rijweg de bewoners dier stad de welkome gelegenheid aanbieden voor een liiiike wandeling De algemeene gezondheidstoestand is dan ook merkelijk verbeterd en het ziektecijfer is 60 pet minder dan vroeger blijkbaar uit bet feit dat iu het laatst van bet vorige en in het begin van dit jaar het groot hospitaal te Paiileh Perak 1200 zieken herbergde en er in Februari 11 nog maar ongeveer 600 gevonden werden Het zijn evenwel niet enkel zieken die in de hospitalen als zoodanig verpleegd worden van tijd tot tijd ordt het getal lijders daar nog vermeerderd door dezen of geneu ongelukkige die het slachtoffer werd van Atcbineesche maraudeurs die op verre na nog niet uitgeroeid buune schanddaden bedrijven in de onmiddellijke nabijheid van den kralon Frauseh toegel 31 afgew 37 Engelsch toegel 9 afgew 10 Hoogduitsch toegel 11 afgêw 10 Wiskunde toegel 32 afgew 12 Teekeneu toegel 8 atgew 6 Landbouwkunde toegel 0 afgew 1 Gymnastiek toegel 4 afgew 12 Hoofdonderwijzeressen toegel 11 afgew 2 hulpouderwgzeressen toegel 34 afnew 10 onderwijzeressen Frauach toegel 25 afgew 14 Engelsch toegel 23 afgew 9 Hoogduitsch toegel 10 afgew 2 VViakunde toegel 8 afgew 0 ieekeuen toegel 2 afgew 4 Hanjwerken toegel 49 afgew 32 Gymnastiek toegel 2 afgew 0 Men bericht uit Kralingen Als een bewijs hoe aanzienlijk de elftvangst dit jaar is geweest diene dat in de maanden Maart April en Mei deu zoogenaamden elftlijd niet minder dan ruim 96 000 stuks van deze ïisch aan t Kralingsohe Veer ter markt zijn verkocht en steeds voor hoogen prijs mfde ziju in April en Mei niet minder dan 66 stuks Isteuren gevangen Uit het Westland meldt fnen dat wanneer het weder guusljg blijft de aardappelen dit jaar op de boveuierslanden een maand vroeger dan in 1877 zullen gerooid worden Het Vaderland verneemt echter j dat de toestabd Jiniet zoo gunstig is en dat dfe aardappelen veel ieleden hebben door de hevige regens van de Uiaéte jweken Enkele tuinders hebben zelfs het laSd waarop d aardappel reeds gepoot was omgeploegd en met aan bezaaid Men scbrijff aun de teidtcke Cl aa aardappelen dat voor 14 dagen met kleine Iproefje uit het Westland begon krijgt nu met lederen longziekte onder Bet rundree T09r waarbg de af i ondcrwijier oegel 43 afgew 2 j onderwgzers making vau regeeringswege plaaU had In het spoe i f TÏ 1 1 i liOgdistrict werden er 36 als aan die ziekte lijdende vanwege de eigenaars gfslacht De longblaar krijgt langzamerhand meerdere uitbreiding De ooraraiasarie des Kpnings in Zaid Holland heeft den 29 Mei jl een circlilttirB gerioht aan de burgemeesters der gemeenten in deze provincie betrekkelijk de oproeping in werkeldken dienst van de milicienverlüfgangers bij het reg vesting artillerie van de lichting van 1876 bij de torpedo compagnie lichting van 1876 bij bet korps poutoauiers lichtingen 1825 en 1876 bij de compagiiiiai artillerie transportfrein uitit bij de compagnie transporttrein bestemd voor deii adiniilttratieven dienst lichting van 1875 en bij het bataillon mineurs en sappeurs mede lichlinjj van X875 Op deze oproeping zijn dezelfde bepalingen toepasselijk alt dpor deb C jmmi8saris des Koniiigs tijn medegedeeld omtrent d e ojpkoyét Maart 1877 I Uit Leiden éh ijft men i Het was een $ lukkige gedachte van de Leidsche aiigvereeniging 3m op 3 Juni den sterfdag van ederlau beminde Torstin een avond aan htfC iLigedacblIuis te WijJen In de WerkmansMe leest men de volgende advertentie Wg ondergeteekenden geven door dezen met leedwezen te kennen dat op den 25en Mei 78 ons een broeder is geboren onder deu naam van Joris JohanHct vervoer nia Crisliaan verder betreuren wij allen de geboorte van dat kind om reden dat wij door onze ouders verplicht zullen worden weer elk een gedeelte van onze voeding kleeding en dekking te moeten missen En dat is zeker en gewis Dat de geboorte van dat vierde kind Voor onze ouders Meer vloek dan zegen is Uit aller naam mijner bedroefde broeder en zuster noemen wij ons J C LïBEAO Snï H C Lebhu G Lebeau De HMglandtche kerk was geheel met roawdrape ieén beUlngen waarvan een spreuk flïlag meer uitbreiding Zoogenaamde kinnetjes ver i i I j j 1 u ïschuffcii reeds de gelegenheid om zich van de jonge aZ K fl jfins Alexander verhinderd de pleph i J voorzien die als het weêr gunstig blijft tigheiii lid peUbon bg te WSnen tJliet zich door zgn f j algemeen adjudlnt jkapjWi lnilenailt ter zeS van Goeut ver i i een verschil van een maand tegenwo ij ligi vertó bemerkte ineu onder de aan i Ofschoon de bloemkool die gaarne wezige AooSrtgdentdS fetav doij ir Van Harden eu vochtig weer verdraagt niet tierig isbroek Baron laels Van Amerongen jhr Van Patat j veldgewassen voldoende van Bingerdetl baro Sirtema o Grovestint de j vMok miste in den laaisleu lijd warmte heereu r Weokherllli Vinkhnijznn Van Reenen Bijcrman e a Nog waren de taaiste tonen der Uarche funèbre niet weggettoriieu toen de hoogleerw r L W E Rauweuhoff het spreekgestoelte heklom en in een gevoelvolle rede llaar herdacht wier afsterven in Nederland nog zoo zwaar gevoeld ordt Wat wg weieuUjk liefhebben loo sprak hg wordt ons niet dour dèn dood ontroofd Het blgft om vooruit te komen doch de zomer moet n g bc giiinen eu d iii kan eerst met grond eeuig oordeel deswege geveld worden Volgens het Dagil heeft hel bestuur van de Haagsche tramway inaalschappij van de Ilegeering geen vergunning kunnen bekomen om iiietstoom tergden Het portret van dr Nobiliug die Zondagnamiddag 2 g uren te Berlijn een aanslag op het leven vat eizer Wilhelm deed was reeds Maandagochtend U 9 uren voor de glazen van hel bureel van I Holler Al M dans let choset de ce monde une tram fniisibfe dc A n6es célettet qu un oeil religieui 5 pA om het middelpunt ttitmaikle Deze f a4 onfie d ailli eeii vertrouwelijk sArijven vaii Hh M en de Sfoon gedadhte daarin neergelegd ga nanf veljjh jdaf uaUjivezigen dën leiddraad in de hand I vaM lN it fi S oaxin zij den beerlijken trear mWsoi San fisethoveuti die ten zeven urè plechtig 1 4Öot jpe ewellt fi ruitchte aatihoorden Laatste Berichten het on e en hoe levendiger wg dat geVoeleu det te te 2 uren te Berlijn een aanslag op het leven van meer wUkt de bitterheid uit de herinnering van het Keizer Wilhelm deed was reeds Maandagochteiid te veriies en wordt de herdenking een weemoedig genot i 9 uren voor de glazen van hel bureel van N i deze opbearende woo den schelste de spreker nogdamich NuumbM ter bezicbiiging geptoatst iniials het vorstelijk beeld in al wat het Nederland 1 Gedurende den geheelen dag verdrong zich de rae zoo dierb iar gemaakt heeft Het Nederlandsohe volk uigle om het portret te beschouwen zevoelde in haar niet alleen een vorstin van ge Lorte maar ook een vorstin naar den geest en j Tijdens de Tenloonste Img vA te Panjs een intervooral een vorstin naar hel hart te bezitten en de nationale schaakwedttrgd orden gehouden die zeervooral een ur belangrijk belooft te zijn Er zgn tal van prgzenzweeft hel volk nog teedt op de lippen uitgeloofd De eertte prijs bestaat in een kunstToen de ipreker geëindigd had weerklonken ernstig voorwerp ter waarde van 5000 fr en 1000 fr u en geheimzinnig de eertte tonen van Brahm j Requiem geld de tweede nil een o fW P J aan den Kroonprins evenzeer op een misverstand alt Weenen 6 Juni De Kamer van afgevaardigden nam het voorstel harer commissie aan betreffende het tolen haudelsverboud met Hongarge Dit beslait der Kamer komt niet geheel overeen met de besiniten van het Heerenhuis Weenen 5 Juni De PolilUeke Correifo de 3 maakt den tekst opeubaar van een door de Forte gereed gemaakt Memorandum over de geschietleuis van de Preliminaire onderhandelingen te San Stefano Berlijn 5 Juni De Keiier heeft gisteren namiddag prins Bismarck bij zich ontvangen Heden it de Kroonprins een geruimen tgd bij Bismarck aan huis ge weest De Norddevticie AUg Zeituxg zegt dat het ge schoonste lofspraak Zg it goed voor ons geweest euft hel volk nog tteedt op de lippen b r j c a i r c c y g g i o b ïoen de ipreker geëindigd had weerklonken ernttig voorwerp ter waarde van 5U u ir en luuu ir in aangaande de opdracht van een regenttchap ireheiratinnig de eertte tonen van Brahm j Requiem geld de tweede ml een voorwerp ter waarde van j Kroonprins evenzeer op een m = en bemoedigend viel het koor in 18U0 fr en 600 fr lu gud de derde ml 1500 verdrgviug schijnt gegrond te zgn Selig sind die da Leid Iragen I fr in geld de vierde uit 1000 fr in geld Berlijn 6 Juni De Poll meldt in een telegram Die mil Thtanrn eaen werden De bette tpelert uit alle lauden nemen aan den Weeuen het volgende De Londenschesocialisten Mit Frende ernten I wedstrgd deel uit Duitsch and Andensen en rauli e i ontegenzeggelgk vooruit kennis gedragen van Koor en orkest al hadden wg ze in dit kerk ten nil Engilanu Bird Blaokburne Hotter en uclterj j Wilhelm Graaf Andrassy bouw nog zoo gaarne wat tterker gewentcbt had lort uit de Vereenigde Staten Maton en Kichantton gUteren aan eenige leden der delegatie mede den blijkbaar Brahm t heerlijke tobepping met voor uit Frankrijk Rosenthal Men = ht dat de j j ontvangen datÜngelsche delec lives een dag te vor n de Engelsche Regeering hadden verwittigd dat er eene groote beweging heerschle ouder de socialisten en dat groote gebeurtenissen opbanden schijnen Volgens den Provincial Correipondeni moest de instructie tegen Nobiling voorshands geschorst worden ten gevolge van zijii toestand Doch de nasporingen der tcheltkaarten daarbg gevoegd eene yergelgking i g g j oo ge v it gesteld tusschen de distnclen van Suriname met gebleken geeft veel grond om te denken residenliën op Java en provinciën in Nederiand moordaanslag het werk is van een complot Het grootste distriet van Suriname Marowgne parija 5 Juni Volgent bericht uit Konstauli heeft eene oppervlakle van 190 geogr raglen en is heefscht er zekere ongerustheid in Stambonl dus grooter dan de residentien Chenbon en lagal peteraburg 6 Juni Sohoewaloff en Oubril iiefde bestudeerd en het tweede koor Denn aUet bmtste strijd tusschen Andertsen Bluckburne en Ten einde de beteekenis van Suriname beter te DeWylonparlij werd door den heer Messchaert doen uitkomen heeft de heer N van den Brandhof lu T l r meteen eer svranathick Eeluid iu zijn jongst verschenen geschrif over den toestand de middelen tot herstel van die kolome op een Fleisoh ist wie Gras und alle Herrliohkeit det Roeeuthal gestreden worden al l Iensohen wie des Gratet Blnmen kwam geheel tot zgn recht vervuld een zanger met een zeer sympathiek geluid ook al was zijn intoneeren niet altijd even zuiver ea die vooral in zgn tweede tolo zeer gelukkige opgenblikken had samen die 180 geogr mglen tellen en tweemalen de provincie Gelderland ten bedrage van 184 geogr mijlen In t geheel heeft Suriname eene oppervlakte van 649 geogr mijlen na Marowijne heeft de grootste oppervlakte Nickerie 110 g m de kleinste oppervlakte Para te weten 33 g m zgnde 4 g m meer dan Pekologan eu 8 meer dan de provincie Utrecht Volgens een particuliere correspondentie uit Atohin aan het Btt UaniehU is de kraton thant werkelijk geheel veranderd en gaat men nog rfagelgka met vernieuwing voort Overal waar men zgn tohreden zet ziet men werklieden bezig tteedt verrgzen er nieuwe gebouwen die het vroegere ongezonde verbigf in eene nelle stad zullen herscheppen En niet zullen morgen ajhier aankomen om iustructién te halen voor het congres te Berlgn De beterschap in den toestand van Gorttchakoff houdt aan Zgn vertrek naar Berign is vastgesteld op Zondag oiieriijk op Maandag Baron Jomiui en baron Frederichs zullen hem vergezellen Berlijn 6 Juni Het bulletin van heden namiddag 6 ure luidt De gunstig versohgnielen iu Z M toestand duren voort D eellutt it eenigazins toegenomen Tiettdi deféeit Het heden avond ten 9 ure venchenea bulletin luidt Tot dusver ie de Keizer tonder koortt gebleven De Warmte in den gewonden rechterarm is iets verhoogd doch 7ij gaai niet gepaard met pijn Het glanspnnt van de uilvoering was echter de sopraansolo van roejuffr Gips die ditmaal zichzelf zoo mogelijk nog overtrof en wier heerlgke stem ajt van esn trooitenden engel door hel gebouw raisohte Ihr habt nun Traurigkeit aber ich will euch wiedersehen und eurer Herz soil sich frenen En nadat in het voorlaatste gedeelte het koor opindrukwekkende wgze de overwinning van den dood bedongen en bet Tod wo ist dein Suchel uitstekend geklonken heeft lost alles zich op in het heerlijke slotkoor Selig sind die Todten die in dem Herrn sterben von nun an Ja der Geist sprioht datt lie ruben von Jhrer Arbeit deun Ihre Werkefolgen Ihnen nach Daarmede wat de indrukwekkende plechtigheid afgeloopen De nittlag van de thant geëindigde voorjaaritkteexament in de provincie Zuid Holland is als volgt Hoofdonderwijzers toegelaten 36 afgewezen 40 hulp