Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1878

t MARKTBERICHTEN Gouda 6 Juni 1878 Bij kleinen o aitt was de stemminj flauvr Poldertarwe puike ƒ 11 50 a 12 60 Mindere ƒ 10 a 11 Rogge puike ƒ 7 75 a 8 j Mindere ƒ 7 a ƒ 7 40 Voer ƒ 6 30 a ƒ 6 50 I Gerat puike ƒ 7 50 a ƒ 8 25 Minders ƒ 6 60 a I ƒ 7 25 Haver zware ƒ 5 a ƒ 6 Ligte I ƒ 4 a ƒ 4 76 j De vcemiirkt met weinig aanvoer de liandel traag sobapen en lammeren traag varkens en biggen traag I te vcrkoopen Aangevoerd 201 partijen kaas prijzen van ƒ 22 a ƒ 27 Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Wiiboter ƒ 1 tl ƒ 1 10 Zondag 9 Juni N 21Ö1 1878 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken r K o r i ij k e Gouda GEBOREN 3 Juni Hsndnkn ouders J H VellM en D Verheij ran Herwanrden 4 Qeertruy ouders T G Schooudernoerd ea lï Pulet S Jacobui Dtonius Johannea oudere J G Steeuland en 1 Elzendoofn Dirk ouders U van Wfelden en C van Erk iEHUWU 5 Juni S J deo Edel en C van Oaslerom Burgerlijke Stand van onderst iande gemeenten van 29 Mei tot 5 Juni 1878 Moordrecht GEBOREN Wijntje onders J Boere en B de Jong Jurfjeo Hendiik ouders W Perk en K bloot OVËRI EIlENi A Tuiiicnburii 2 j J van Druoen 4 in A Vis 2 m Ë van Duin 23 m J Pronk m GEHUrtDi G AlpMnaar SO j eu J dij Wilde 36 j Gouderak GEBOREN Adriann ouders T van Schieveeo en A W Jonkers Stolwijk GEBOREN Jlaiie ouders A Oskam eo M Araersfoi rt KamiDiTt ouders L v d Heuvel en J de Gruijler OVERLEDEN W Breedveld IB j O van Es Uónk 69 J Haastrecht GEBCREN Jan ouders J de Jong en M K de Broijn Reeuwijk GEBOREN Elisibetb ouders L de Broio en M vu Leeuwen OVERLEDEN P Slreojr 2 m GEHUWD H van der Voort en C Nederbof Waddinxveen Jaonn onders M Eijkelestim en K Bronwer Gevonden en aan het Bureau van Politie gedsponeerd Drie Sleutels aan een King een Koper Sloije met Sleutel een Knip met Beursje van nieuwziUer een pak postpapier blijven liggen op het telegraaf kantoor en een Brief met het adres de hh S Sacks eu C Hamburg Kantongerecht te lonila B u Stand Terechtzitting van Woensdag 6 Juni 1878 Knntoareohter Mr J H tan MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SGHOLTEN te Eotterdam VEROORDEELD P B vissoher wonende te Reeuwijk tot eene boete van drie gulden eu eeue boete van één gulden of gevang van een dag voor iedere boete wegens binnen de gemeente Reeuwijk visschen in eens anders vischwater zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewgs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende van het vischwater en aan een rgksveldwachter of diens vordering niet vertoonen van de door hem verkregen vischdcte P H visscher wonende te Nieuwerkerk a d IJsel tot eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegens binnen de gemeente Nieuwerkerk a d IJsel visschen in eens anders vischwater zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergnnning van den eigenaar of rechthebbende van het vischwater A K vissoher wanende te Reeuwijk tot twee boeten ieder van drie gulden of gevang van één dog voor iedere boete met verbeurdverklaring van de gebezigde stekken wegens binnen de gemeente Beeuwyk visschen in gesloten vischtgd en visichen in eens anders vischwater zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende van het vischwater GEBOREN ADVERTENTIENe W van L en J van der W visscher wonende te Gouda ieder tot twee boeten van zes gulden of gevang van twee dagen voor elke boete wegens eens binnen de gemeente Gouda en eens binnen de gemeente Waddinxveen visschen in eens anders vischwater zonder voorzien te zgn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of recbthebheude van het vischwater en zulks na binnen de laatste 19 maanden wegens visschen in eens anders vischwater zonder vergunning te zijn veroordeeld 25 Jarige ECHTVEÏIEENIGING VAN A VAN DANTZIG EN S LIGTEN8TIJN Hunne Kindebsn Gouda 6 Juni 1878 D van L visscher wonende te Gouda tot acht boeten van zeven galden of gevang van twee d lgen voor iedere boete met verbeurdverklaring van de gebezigde stekken wegens binnen de gemeente Gouda op twee verschillende tydstippen visschen in gesloten viscbtijd en visschen in zes verschillende ïisohwaters zonder voorzien te zijn van schriftelyke bewijzen van vergunning van de eigenaars of reohthebbenden van de vischwatera en zulks na binnen de laatste 12 maanden wegens visschen in eens anders vischwater zonder vergunning te zyn veroordeeld Voor de vele en hartelijke bewgzen van belangstelling bij gelegenheid onzer VIJFTIGJARIGE ECHTVERBENIGING ondervonden betuigen wij ook namens onze Kinderen en Bebawdkinderen welgemeenden dank CORNELIS SPIT ANNA MARIA SPIT de Jono Gouda 5 Jtmij 1878 L de B arbeider wonende te Zevenhuizen tot twee boeten ieder van tien gulden of gevang van twee dagen voor elke boete met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling van de wildstrikkel wegens op twee verschillende t dstippen zich met een wildstrik in het veld bevinden buiten openbare wegen en voetpaden binnen de gemeente Zevenhuizen A A arbeider wonende te Nieuwerkerk a d IJsel tot eene boete van tien gulden of gevang van twee dagen met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling van de wildstrikken wegens zich met twee wildstrikken in het veld bevinden buiten openbare wegen en voetpaden binnen de gemeente Nieuwerkerk a d IJsel In het IJZEREN BARGE en terug zal gevaren worden op ZATÜRDAG 8 JUNÏJ maar niet op ZONDAG en MAAiNDAG 9 en 10 JUNIJ W van V arbeider wonende te Bleiswyk tot eene boete van tien gulden of gevang van twee dagen met verbenraverklaring en bevel tot vernieling van den wildstrik wegens zich met een wildstrik iZTruTj ui in het veld bevinden buiten openbare wegen en voet f VÜJ K Van rOtlda Op Amsterdam paden binnen de gemeente Bleisw jk GEHEEL NIEUWE VINDING tot finale uitroeiing van WAAiDGEDlËRTËN zonder reuk of iets te beschadigen met 6 jaar garantie Te ontbieden door het geheele Rijk J GOEDHART Co Adres t Oppert 64 Rotterdam Gouda dbck van A Brinkman W van der W asbeider wouenende te Zevenhuizen tot eene boete van tien gulden of gevang van twee dagen met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling van den wildstrik wegens zich met een wildstrik in het veld bevinden buiten openbare wegen en voetpaden binnen de gemeente Zevenhuizen P van D arbtider wonende te B enwgk tot eene boete van tien gulden of gevang van twee dagen wegens binnen de gemeente Reeuwjjk jagen op waterwild op Zondag en zulks meer dan een half nar vi5i$r zonsopgang VRIJGESPROKEN W g visscher wonende te Hekendorp van de aanklacht binnen de gemeente Hekendorp in eens anders visishwater te hebben gevischt zonder voorzien te lija van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of reohthebbende van bet vischwater WINKELHUIS Men vraagt aan de Markt of op den Kleiweg over de Nieuwe Kerk alhier een WINKELHUIS te huur of te koop Franco brieven worden ingewacht met duideliike opgaven van pqjs en localiteit onder No 80 by den uitgever dezes In de Sociëteit Ons Genoegen Boelekade wordt een FATSOENLIJEE MM eu een Kindermeisje GEVRAAGD VOORHEEN T Spui 216 Den Haag Bezoekers van den Haag worden attent gemaakt op de uitnemende gelegenheid tot net gebruiken van DINERS vanaf 1 50 enhooger in de Achterzaal met Tuin van 2 tot 7 uur s avonds Table d llóte te 5 uren F N STOEL Jb Eigenaar rnmmmf zal de BEIDE PINKSTERDAGEN des sm gens HALF ZEVEN ure van GOUDA en snamiddags VIJF uur van EOTTERDAM varen Retour ACHT DAGEN geldig 50 cent ENKELE REIS 30 cents De Dibectib Kiezcriyk Koninklijk gepriviligeerd eu eertt Amerikaansch en Kugelsoh gepatenteerd Anatherln Mondwatcr In flacons tegen fl 1 76 en fl 120 en 60 cent vau dr J O POPP k k Ho tandartt txm Z M den Keizer van Oottenryk en fTeenen is het voortreffelijkste middel tegen rhumatiiche tandpijn bij ontsteking zwellen en iweeren van het tandvleesch het lost den aanwezigen tandsteen op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden weder vast door versterking van het tandvleesoh en daar het van alle sohadelgke stoffen reinigt geeft bet den mond een aangenamen frissohen renk tirwyi het den onaaogenamen reuk weldra doet verdwyuen dr Popp s Anatherin Tandpasta tot reiniging versterking en behoud der tanden tot verwydering van een onaangenamen reuk en van kalk dr Popp s aromatische Tandzeep Zij maakt de tanden zuiver wit zonder het émail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeningen en houdt den mond frisch Het kost 40 Ctt en is toereikende voor een half jaar Dr Popp s PlantaardigTandpoeder reinigit de tanden verdrijft de zoo lastige kalk en maaktshet glazuur steeds helderder en fijner Dr Popp s Tandplombeersel waarmede men zelf holle tanden ken vullen Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam hg P E van Santen Kolff apoth en A Sohippereyn £ Co blauwe porceleinwinkul ie s Hage bjj J L P Snabili apoth te Delft bij A J van figu en J E Kaowenhoven te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordyk te Utrecht by F Altena en Kraan te Amsterdam hij F V Windheira Co en H H Uloth Ct apothek te Oudewater bij T J van Vreuraingenj te SohoouhOVeu bij A Wolff BU deze Coantnt behoort een BUvoefsel Parlementaire Werkzaamheden ZiJn de onderwerpen die bg de eerste kamer in behandeling komen gewoonlgk reeds van alle zijden bezien en heeft men dus bij de discussiën weinig nieuws te verwachten de leden dier kamer hebben bovendien de prijzenswaardige eigenschap om zoo weinig mogelgk in herhdingen te vervallen waardoor dan ook in een paar zittingen kan afgedaan worden wat de tweede kamer dagen lang heeft bezig gehouden In de zitting van Maandag zgn niet slechts de Indische spoorwegen en ie Indische belasting de revue gepasseerd en het leeningsontwerp goedgekeurd maar ook nog verscheidene wetjes aangenomen Discnssie had alleen plaats over de verhooging der Indische begrootingen de leeningswet werd de laatste metalgemeene stemmen aangenomen tegen bet eerstgenoemde verklaarden zich negen Iraen zonder evenwel hnn afkeurend oordeel te motiveeren En de heer Dnymaer van Twist als oad goavernenrgeneraal van N Indië met de toestanden aldaar bekend en de beer Pincoffs verdedigden zoowel den Aanleg der spoorwegen van staatswege als de belasting van de KurOpeanen van Atchin was geen sprake zoodat de taak van den minister vrg gemakkeiyk was Betreurde de heer Dnmbar het dat de minister zich niet tot eer Teening van 33 millioen bepaald had drong bü op da giootate spaarzaamheid aan hg scheidde zich bg de stemming niet van zgn medeleden af Meer strgd kostte in de zitting van Dinsdag de aanneming van de wet op het recht van saccessie in oe rechte Ign die dan ook slechts met een geringe meerderheid werd goedgekeurd nadat verschillende sprekers hun onennstig oordeel hadden gemotiveerd gebteand door een aantal adressen waarin de afsteimning van dit ontwerp tot invoering van deze nieuwe beLuting werd verzocht Eenige leden die onder de voorstemmers behoorden deden dit hoofdzakelgk omdat de gelden noodig waren na het gevallen beslnit tot het aangaan eener leening Na de uitvoerige discnssie in de tweede kamer koB weinig nieuws gezegd worden dat de belasting onzedelgk auti nationaal en onrechtvaardig was dat zg meer het grondeigendom dan het kapitaal in portefenille zou treffen dat zg inbreuk zou maJcen op het familieleven en te dikwgis zou ontdoken worden is door venchillende sprekers meer of minder uitvoerig in het licht gesteld maar evenzeer door anderen zoo goed mogelgk weerlegd uitvoerig verdedigde de minister het ontwerp dat door de vorige regeering ingediend en door deze overgenomen was omdat vermeerdering der middelen gelgken tred moet honden met de vermeerdering der uitgaven verschillende bezwaren werden nog door den minisier opgelost en ten slotte mocht hg het gennegen smaken dat het ontwerp met 19 tegen 16 stemmen werd aangenamen Was de meerderheid niet groot de aanneming der wet blgft toch een groote overwinning voor dezen minister wanneer men nagaat hoe weinig ingenomen men nog niet vele jaren geleden was met de sitccessie berasting in dit opzicht is de verandering belangrgk vroeger hoogst impopulair hebben zich thans slechts een gering aantal personen om de aanneming bekommerd heeft men in het laatste oogenbl ik nog eenige adressen opgezonden bg de tweede kamer was slechts één adres ingekomen Thans heeft de minister de gelegenheid om ernstig te overwegen welke wgzigingen in onze belastingen noodig zgn heeft men tot nu toe zonder eenig vast plan gehandeld thans is het oopenblik gekomen om de ontvangsten in evenwicht te brengen met de uitgaven zonder dat wg afhankelgk blgven van de Oost Indische baten die oit den aard der zaak hoogst wisselvallig zgn Spoediger dan men aaovankelgk dacht zal de tweede kamer weder moeten bgeenkomen ter behandeling van het vrets ontwerp tot regeling van het lager onderwgf daar het regeeringsantwoord reeds in handea der vertegenwoordiging is en de wgziginnn niet van dien aard zgn dat een nieuw afdeeungs onderzoek noodig kan geoordeeld worden Door de aangebrachte wgzigingen is aan veler ernstige bezwaren te gemoet gekomen De positie van den hoofdonderwgzer is aanmerkelgk verbeterd daar aan hem en niet aan burgemeester en wethouders de inrichting zgner school zal opgedragen worden De zestienjarige hnlponderwgzeressen zgn verdwenen De schooldistricten aan welker hoofd een bezohiigd schoolopziener staat znllen in minstens twee arrondissementen verdeeld worden met het toezicht zullen verder onbezoldigde arrondissements schoolopzienera belast worden Kweekelingen van 17 tot 19 jaren zullen tot eigen vorming op de scholen kunnen worden toegelaten Öchorsing van de onderwijzers zal niet anders kunnen plaats hebben dan op voorstel van den arrondisaements sehoolopziener terwgl van inhouding van het traktement van den geschorsten onderwijzer pen sprake kan zgn Het onderwijzend personeel moet verder hemkend worden naar het aantal kinderen op 15 Januari en niet naar dat op 1 Mei zooals vroeger voorgesteld is Ziedaar de voornaamste wgzigingen Heeft de minister geen vrgheid gevonden om nog andere wgzigiugen in het ontwerp te brengen wg mogen vertrouwen dat bg de openbare behandeling nog eenige punten in het belang van het onderwij zullen gewgzigd worden Wil de staat aan zgn verplichtingen voldoen door te zorgen dat overal voldoend lager onderwgs gegeven wordt dan moet hg ook de middelen willen en de gemeentebestaren krachtig steunen door niet te karig in de aitgaven bg te dragen Het is waar de geldmiddelen van den staat verkeeren op dit oogenblik in geen bloeienden toestand spooren waterwegen zullen de eerste jaren nog aanmerkelgke sommen vorderen maar ook vele gemeenten knnnen ter nanwemoodin haar behoeften voorzien toch moet er geld veel geld zgn wil men het onderwgs verbeteren en daarom is het wenschelgk dat de bgdrage van den staat kan verhoogd worden hetzg door vermeerdering der middelen hetzg door bezuiniging op andere zaken Jaren lang heeft men zgn groote ingenomenheid met ons volksonderwijs te kennen gegeven het zal nu blgken of die ingenomenheid zich alleen in woorden lucht geeft het oogenblik is gekomen dat men die met daden kan toonen Uns waoht een hoogst belangrijke discussie BUITENLAND Buitenlandsch Overziijit Donderdag zal het congres te Berlyn bgeenkomen Het zal vau korteu duur zgn sleslita een achttal dagen alleen de grondslagen van de schikking zullen warden vastgesteld terngl de ngeliug van de bijzonderheden zul worden opgedragen aan een bizoudere oommissic de vaststelling der grondslagen zal echter deu definitieveu vrede geven eu de ontwapening althans voor hel groolstf deel der strijdkrach ten De reis van Gortchakoff naar Berlijn wordt nergens opgevat als een ongunstig teeken sommigen beweren zelfs dat zijn tegenwoordigheid zal bijdragen tot een meer snelle behandeling der zaken Al de mogendheden hebben de uitnoodiging sangeaomen de Torksche gevolmachtigden vertrekken Zaterdag en Lord Beaconsfield verlaat Londen denzelfden dag om over Brnssel in korte dagreizen naar Duitschland s hoofdstad te gaan Berlijn is vol vreugde over de dag aan dag toenemende beterschap van den Keizer wiens krachtig geitel matigheid moed en zetfbedwang aan de wersld hst bewondereoawaardig schouwspel geven van een 82 jarigen soldaat eo koning die levenskracht en levensmoed genoeg heeft om een ontzaglijken schok van het zennwstrlsel en ernstig bloedverlies te overwinnen Werkelijk is thans aan den Kroonprins het regentschap gedurende de ziekte zijns vadera opgedragen Daar de Keizer niet teekenen kon hebben alle ministers het uitgevaardigde besluitals getuigen onderteekend In Mue aanschrijving aan den Sijkskanielier en het Staatsministerie verklaart de Kroonpriut Het is mgn vaste wil de taak welke mü ter vervanging des Keizers door den Keizer koning is epgedragen en die ik op mg genomen heb met naawkeorige inachtneming van de constitutie en de wetten te vervullen olgens de mü bekepde beginselen van mijn Koninklijken Vader caMett lu alle kringen heeracht nog in Daillcklaiul ontsteltenis een soort van paniek die mjéichien sanlei ding geven zal om buitengewone maatregelen te nemen tegen de socialistea door wie men n van allezijdei bedreigd voelt Ontzettender teeken dan de herbaalde moordaanslag zelf acht men terecht de vn agde marmede het nieuws van da lafhartige misdaad in lal vbb pisatseu ontvangen is nla talrijke kroegen en herbergen waar de werkUedei bgeenkomen is pt moordenaar als een held geprezen en is de mislukking van zgn aaualag betreard zegt de Kölmutke en zeker is de ergerlijke demonstratie der Duitache socialisten in Landen voor het huis van den gezant waar ze den Kroonprins heleedigden door hun ruwe vreugd over den moordaaniUg een veel gevaarlijker teeken dan de krankzinnige dweepzucht van een enkelen moordenaar De Ntttionat Zeiiunf verneemt uit kringen van leden van den Bijksdag die den Sisten Mei gestemd hebben tegen het wetsvoorstel betreffende de socialisten dat den 24sten Mei velen hunner in den Rijksdag uitgingen van de onderstelling dat de aanslag vau Hoedel als zijnde een daad van een verloopen persoon geen verdere gevolgen zon hebben en dat door de aanvulling van eenige leeraten iu het strafwetboek het dreigende kwaad kou worden bedwongen Deze Onderstelling is thans vervallen De voorbereidende maatregelen van Nobiliiig zijn oonneotiën die tot in het buitenland schijuen te reiken het stelselmatige bij den aanslag de verspreiding van de snoodste denkbeelden onder tairgke klassen des volks de aehaamtelooze bedreigingen gericht tegen personen die een hooge plaats in de olfioieele wereld innemen dat alles brengt een diep ingrijpend verderf aan het lioht dat men niet krachtig en bijtijds kan bestrijden indien men blgven wil op het terrein van het gewone reoht Veeleer moet men om het staatsweten te redden en ia eea gezonden toestand te brengen thans overgaan tot buitengewone maatregelen De National Zeitunt voegt daarbj ala e Regeering iu deu Rijksdag komt met de verklaring dat zy voor de veiligheid van de dynastie o van het land machtiging tot buitengewone maatregelen moet verlangen dan zijn wij overtuigd dat de meerderheid in den Rijksdag bereidwillig daartoe machtiging zal verteenen aan de Begeering behondens hare verantwoordelijkheid volgens de gronduet Uet is te hopen dat men een kalmer stemmiDK afwaehle alvorens tot dergelijke laslregelen bnitcn het gewone reoht oVer te gaan Hevigheid baat in deze weinig en overhaaste en oBdeordaofate gelegcoheidswettru hebben lelden ndefa dan kwaad gesticht Uet verzoek om ontslag r n den miuister van eerediei4 t den heer Falk is door hem ingetrokken nadai de htzwaren die daartoe atnleiding hadden gegeven uit den weg waren geruimd