Goudsche Courant, zondag 9 juni 1878

vau de cxircitie na vroeger meermalen veroordeeld te zijn in eene geldboete van ƒ 15 G V D wegens hetzelfde feit tweemalen gepleegd na gelijke veroordetliug in eene geldboete van ƒ 10 en eene van ƒ 15 Bovendien beide in de kosten Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Juui Jubannei ouder A Nubil eo L Jongenetl OVKIILE IEN 6 JiHii T Uithol 18 J 0 L EI TltOU D 7 Juni G Bieneiinmnn to Mool 2 j en J ii Liiijpen 25 H Faaij 64 J eo U I Kievenaar 38 j P Boot 26 J eo A M Koster 26 J J v D Geclro 62 eo P Koieovaar 50 j H L Blok 20 j ea U jvoolmees 19 GBHLWD 7 Juui A ao Reedt DortUod eu C M van Veen In de Kamer deelde Giévy mede dat de minister Waddingtoa bericbt heeft dat de uituoodiging tot het congres is oiUv ingeH en dat deze uitnoodiging beantwoord is Waddington zeide dat hij Donderdag de buiteolandsche politiek der Begeering zou mieeuieuen De Kamer heeft een aanvang gemaakt met de beraadslaging over het haQdelstracta it met Italië Opnieuw heeft de JDostenrijksche Kamer van afgevaardigdiu een stap edaan tot oplossing det sj eiVi quaestie door i annemiug van de voorstellen der oomraissie ynu Kapporleurs betreffende de conventie over de tolrechten en de haudehbelcingen nut Hongarije evenwel niet geheel in overeenstemming met de beslniten van het Heerenhuis zoocint die vooratellea daarin nogmaals zullen worden be handeld lu de Vereenigde Staten is met 134 tegen 121 temmen het gematigd voorstel van den heer Wood verworpen om een zweem van vrijen handel in te Toeren en de drukkende rechten te verminderen waardoor de fabrikanten zich beschermen ten koste van het publiek De onlzaglgke duurte van alle behoeften doOr uitsluiting ran mededinging heeft het lijdend volk nog niet overtuigd naar het schijnt binnenl OjdT GOUDA 8 Juni 1878 De onderwyzers van het zevende district in ZuidHolland houden hedeu hunne eerste gewone vergadeiing Op de agenda is geplaatst lo Verkiezing van vier leden voor t bestuur ia Èekeniug en verantwoording van dm penningmeester 3o Opmerkingen betreffende het wetaontwerpKappeyne Van de 104 aspiranten voor machinist leerling 2e kUssEf hebben 62 aan t examen voldaan Slechts 40 zyn er toegelaten waaronder de heer P P van der Meer alhier Dinsdagavond zal in de Bemonstrantsche Kerk alhier een orgel concert worden gege eu door den heer Jos A Verheien Van geachte zijde ontvingen wij zeer gunstige berichten omtrent genoemden Heer Hij is tunus organist in de Mozes en Aarouskerk te Amsterdam en was vroeger lid der commissie voor het orgeli en ook eenigen ttjd organist in het Paleis voerVolksvlijt Op uitnoodiging van den organist der Madeleine te Parijs den heer Guilmant zal de heer Verheijen dit jaar op de wereldtentoonstelling een orgel bespeling geven Ook de heer Venderloo wordt als een goed tenor dilettant geroemd Het programma bestaat nit Nrs van de eerste meesters zoo oude als nieuwe en biedt een choone afwisseling aan Ben gedeelte van de opbrengst is bestemd voor de Armen Men schrift ons uit Stolwijk Werd een paar jaar geleden de eerste Openbare School aanmerkelijk vergroot thans ziet zij weder eene belangrijke verbetering te gemoet De gemeenteraad heeft besloten er eene glazen afscheiding in te plaatsen waarvan reeds bestek en tcekening zjjn ingekomen Zoo toont het Gemeentebestuur van Stotwgk voortdurend de belangen van het onderwgs te behartigen Men deelt ons mede Tot Wethouder der gemeente Berg Ambacht i in plaats van wglen den heer Jacob Voorsluijs benoemd de heer J P Mahlstede Ouder de bekroonde inzenders op de laudbouwtenloon telling te Apeldoorn komen voor A van Vliet te Berg Ambacht voor tte kaa de Ie pr js zilveren medaille en 3 van der Breggen te Woddinxveen voor fabriekskaas een verg zilveren medaille De N R Cl deelt mede dat gisteren aan de Vereeniging het Rundvee Stamloei de Ie pr s is toegekend voor stieren ter Pargsobe tentoonstelling ingezonden Volgens berichten uit New York zouden drie Nederlaodaohe oorlogishepen voor San Domingo aangekomen zijn om de uitlevering te eisohen van Nederlandiohe sehepen ea koopmansgoederen welke door de Dominicaansche overheid ia beslag genomen werden wegens het aan boord hebben van oorlogs contrabande De N S Cl veronderstelt dat dit bericht in velband staat met de gebeurtenis waarvan tij in hare Ni van 1 ea 3 Nov jl melding maaktf De Nederlaodsohe schoener Htttaka Packet ki p tein Harken te St ThomH bfevraeht ortt in de baat van HaBuuillaen UontoChridto eene lading in te nemen werd op deze laadplaats op bevel der Dominicaansche regeering in beslag genomen omdat de gezagvoerder veraaeht werd wapens en ammunitie aan boord gehad en aan de opstandelingen geleverd te hebben Het schip werd den 6den October door de bemanning en door Dominicaansche ambtenaren nnar St Domingo gebracht werwaarls ook de gezagvoerder en de stuurm iii als gevangenen geaonden werden De lading der Jiatana Packet bestand volgens dit bericht uit malionichout ter waarde vim ongeveer t 1300 eu was bestemd naar het kanaal voor order De Duitsche consul te Moiite Christo gaf per brief d f r de belanghebbenden den 2en November te Amsterdam ontvangen van het gebeurde kennis Hij voedde er bij dat aangaande de trgen den gezagvoerder gerezen verdenking nitts met zekerheid gebleken was doch dat een onderzoek bevolen wns hetwelk eerst de ware toedracht der zaak aan t licht zou kuimcn brengen In den niicht van Woensdag op Donderdag tusschpn 12 en 1 ure brak er brand uit in den kom der gemeente Zcvcnhuiïen bij den winkelier C de Joilg Niettegenstaande de biMndspuileli zeer spoedig op I de plaats aanwezig wareii zijn huis en inboedel een prooi der vlammen gewSrdec Ook is een der bel iidende huizen afgebrand Het ongeluk is verinoWelijk door een petroleumlamp veroorzaakt Ijlet teenschillen is in de Lekdorpen van den Krimpeiiierwaard ditmaal veel vroeger afgeloopen dan in vorige jaren De voorraad leen lot schilling was dan ook aanmerkelijk minder daar er nog zooveel voorraad geschilde teen van het vorige jaar aanwezig en de handel sl ip is De scholen hebben in dezd streek ditmaal niet veel over schoolverzuim te klaj en gehad eensdeels oin bovengenoemde reden maar ook omdat de politie in deze streek nauwkeurig acht heeft geslagen op overtreding van de wet op den fubilieksarbeid Jijkens de memorie van beantwoording Op het verslag der Tweede Kamer betreffende het wets ontwerp tot regeling van het lager onderwijs brengt de minister n het oorspronkelijk ontwerp slechts luttele veranderingen meerendeels van redaolie Bij aanneming dezer wet is de minister voornemens voor te stellen alle examens in vreerade talen op te dragen aan de commissieu van middelbaar onderwijs Wettelijke regel Ug der bewaarscholen zal iu rechtstreeksch verband lot die van het lager onderwijs behooreu te staan doch formeel van deze streng moeten worden afgescheiden gehouden Bij do tegenkanting die de leerplicht nog ondervindt en vooral bij de onvoldoeudheid aan ondernyzers en gebouwen is aan invoering van den leerplicht log niet Ie denken De kosten dezer wet voor den staat raamt de mieistir op 2Vj millioen dadelijk en 4 millioen gaandeweg jaarlijks Deze uitgavsu znlleu tot de gewone behooren en dus uit de gewone middtlenmoeten worden bestreden Bijzondere ontvangsten kunnen daarvoor niet worden aangewezen Men mag zich vleien dat do jaarlgksche hoogere opbrengst onzer belastingen niet deze uitzetling van uitgaven gelijken tred zal houden Zoo iioodig zullen nieuwe bronnen van ontvangst moeten worden geopend Het financieel bezwaar mag in elk geval hier ujet alles beheerschen De regeering heeft de vaste overtuiging dat zy niet meer vraagt dan bet onvermijdelijke zal aan het voorschrift van art 194 der Grondwet dat overal van overheidswege voldoend onderwijs behoort te worden gegeven niet worden te kort gedaan Voor het denkbeeld al de kosten van het openbaar lager onderwijs ten laste der schatkist te brengen valt in het afgetrokkene veel te zeggen doch hetzou gepaard moeten gaan met het terugnemen vande uitkeering der 4 5 van het personeel aan de gemeenten Zoodanige maatregel toegepast buiten verband met eene algemcene herziening van het gemeente ea ryksbelastingstetsel zou de flnanciëele huishouding onzer gemeenten thans geheel op die uitkeeringgeschoeid iu sohromelijice verwarring brengen Ditmaakt voor het oogenblik bet gemengde stelsel tot het eenig uitvoerlyke Wat betreft de kweekelin eu hou t de regecring vast aan deze twee zaken geen zelfstandig onderwijs mag worden toevertrouwd aan een olibevoegde en de kweekèling mag niet worden geweerd zoolang men hem ter aanvulling en versterking van het op andere wgze gevormd personeel niet missen Van Wat hij wel en wat hü niet mag doen behoort in het sohoolreglument niet in de wet te huis Maar de regeering komt tegemoet aan den wenscb om ook vrouwen niet beneden 18 jaar tot het examen toe te late en bjj de toelating van kweekelingen bet schooltoezicht te betrekken Art 24 il omgewerkt en bepaalt nu dat het hoofd der school wordt bggestaan door minstens 1 onderwijzer al er meer dan 30 kinderen zijn door 2 boven 70 3 boven 120 4 boven 170 Boven 200 moet er één onderwijzer op elk 40 taI kinderen zijn en nog 1 meer voor een overschot boven 24 Zijn er meer dan 4 onderwijzers dan moeten 2 boven 8 minstens 3 23 jaar oud zijn en de hoofd acte bezitten Vak onderwijzers worden bj dit artikel niet medegcrekend Geenschool mag zouder vergunning meer dan 400 kinderen tellen Het belastbaar inkomen voor den hoofdelyken omslag te Jjeiden is voor dit jaar ongeveer ƒ 6 200 000 waarvan 1 800 000 wordt afgetrokken wegens de f 400 aan ieder belaslingsohnidtge voor eigen onderhoud toegekend De omslag die tot over 1877 werd geheven liet een aftrek van slechts ƒ 300 toe Indien deze verhooging niet ware geschied zou over 1378 niet 2 maar slechts 2 pCt zijn geheven Het kohier is door B en W opgemaakt uit de eigen aangiften der belastingschuldigen zonder den bijstand van een afzonderlijke commissie Die aangiften ziju vooral uit de meer gegoede standen veel hooger dan bij den vorigen omslag toen het vermoedelijk inkomen naar huurwaarde mobilair dienstboden en paarden werd geschat eu de hefliug 3pCt bedroeg Hieruit blijkt dat vele belastingschuldigen zyn ontlast terwijl anderen die vroeger niet belast werden thans ook in den omslag zijn betrokken Volgeus uit Penang ontvangen telegram is het stoomschip Madura aan boord hebbende de passagiers equipage eu troepen van het gestrande stoomschip Fooricaarts benevens 1825 blokken tin daarvan afkomstig den 5deu Juni s namiddags 4 uur van die plaats vertrokken naar Nieuweiliep Van de equipage zijn de kapitein de 1ste rn 4de officier en de 1ste en 2de machinist achtergebleven voor de behandeling van de aldaar nog loopettde zaken Dinsdag werd te Amsterdam de jaarlgksche algemeene vergadering van afgevaardigden der departementen van de Maalêchappij van H eldadigheid gehouden Het jaar 1877 was voor de Maatschappij een gunstig laudbouwjaar de winst bedroeg ƒ 9 286 09 tegen een verlies van ƒ 4 266 82 iu 1876 Op ulto December bestond de veestapel nit 485 stuks In de afdeeling fabriekmatige arbeid leverde de mattenweverg een verlies van 193 19 de juteweverij gnf f 971 28 winst en de mandenmakerij Wn verlies van ƒ 2 193 52 Op 1 Januari 1877 telde de bevolking met inbegrip der ambteuaarsgezinnen 1832 zielen tegen 1882 op 1 Januari 1876 V f schoolgebouwen zgn thans in gebruik Vermeerdering van het ledental is hoogst wenschelgk vau verschillende zijden werden pogingen aange reud daartoe te geraken Daardoor vermeerderde tiet ledental in verschillende afdeelingen Zeven nieuwe oorrespondentschappeo traden toe Door de commissarissen ia Nederl Indic kou een bedrag van ƒ 150 worden overgemaakt De onbekende weldoener der Maatschappij schofik dit jaar voor de 9e maal ƒ 8 000 Voort werd ia 77 en 78 ruim 17 000 aan giften en legaten ontvangen Het aantal leden bedroeg in 1877 4738 De geheele winst bedraagt ƒ 5 035 18 Op 25 Augustna e k zal de Maataohappg 60 jaar hebbeu butaan Met de inschrgvingen te Amsterdam voor het nationaal geschenk aan I rias Hendrik gaat het naar aan de Middelt Ci gemeld wordt zeer slecht De twee eerste dagen waren de beste doch toen op den derden dag het voorstel vaa Burg en Weth om uit de stedelgke kas itn som van ƒ 12 000 voor een sfzonderlgk huldeblgk beschikbaar te ttellen bekend werd bielden de inschrgvingen io eens op Van de 35 000 belastingschuldigen zeiden duizenden dat zij indirect mede bijdroegen door dit offer uit de stedelijke kas De commissie besloot dan ook wgselgk den dunr der inschrijving te verlengen tot 16 dezer iu de hoop dat men kunst en vliegmiddelen zou vinden om de bron opnieuw te doen stroomen Het luttele bedrag der insohrgving ia echter zegt men een der oorzaken dat men er al niet mede voor den dag is gekomen Gevouden en aan het Bureau van Politie alhier gedeponeerd Sedert ruim een jaar in bewaringi Een Den met twee vierkante ijzeren pennen er in en een gzeren ketting er aan STAAT VAN BHIEVEN geadresseerd aan onbekenden uit Gouda verzonden in de Ie helft der maand Mei 78 Schwetz te Amsterdam A Bemmers te s Hage J J Bersoh te s Hage G v d fiogerd te Leiden Net de Bruin te Nijmegen E Herjz te Eotterdam J v Vliet to Stolwijk Uit Soctermeer verzonden P O v d Geerte s Hs e De waarnemende Directeur v h Postkantoor te Gouda IJSSEL DE SCHEPPER Laatste Berichten Weenen 7 Juni Het Heerenhuis vereenigde ich met de besluiten der Kamer van afgevaardigden betreffende de statuten der Bank slechts 5 40 handhaafde het in de oorspronkelgke redactie Iu tweede en derde lezing nam het daarop het elsontwerp aan omtrent de Quoten liet aandeel van beide deeleu des Rijks in de gemeensch ippelijke uiliraveii en op de verhouding der restitutie van betaalde accijnsen en rechten De Kamer van afgevaardigden nam het vooretel betreffende de dekking van Oosteurgks aandeel in het buitengewoon krediet van 60 millioen nou Berlijn 7 Juni Vanwege Pruisen is gisteren ten voorstel bij den Bondsraad ingekomen tot ontbinding van den Syksijag In de motieven wordt f op gewezen dat na den tweeden aanslag op het leven des Keizers de verantwoordelgkheid der regeeniig voor de handhaving van orde en wet nadat de Kijksdag het kortelings ingediende wets ontwerp tot beteugeling van sociaal democratische uitspattingen verwierp uitt meer gedekt is door het feit dat zij dit ontwerp indiende De regeeriug is van meeiiing dat in de in dat ontwerp aangegeven richliug thans iflfa verder gegiian moet worden en zg kan er niet op rekenen dat een hernieuwde indiening van het ontwerp nu beier resultaat zou opleveren Zij heeft bovendien priiicipieelc bezwaren tegen de richting oa inii de redenaars in den Kgksdag haar bij een later ontwerp eventueel hunnen steun toezegden Zij wil niet de wettelgke vrgheid van beweging in haar geheel aan banden leggen doch uitsluitend het streven der sociuul demooratie te keer gaan waardoor de bi taande rechtstoestand in gevaar gebracht wordt Het voorstel draagt de handteekening van prins Bismarck VersallleB 7 Juni In de Kamer van afgevaardigden verklaarde de minister Waddington nadat de heer Regnault zijne interpellatie had toegelicht in t kort het volgende Frankrykc streven en handelen wa steeds ten gunste van het behoud des vredes Ten aanzien van het congres maakte Frankryk het voorbehoud a it de auaeslii bctreffemle Egypte den Libanon en de Heilige plaatsen van de beraadslagingen zouden worden buitengesloten Toen dit was toegestaan kon Frankrijk niet vergeten dat het mede onderleekeiiaar was der triiotaten van 1856 en 1871 voor de regeling der vele onderdeelcn van het Oostersche vraagstuk wns het van oordeel dat allern een congres dit op bevredigende wijze kan doen Toea overeenstemming verkregen wa omtrent de samenkomst van het congres nam Frankrijk de uitnoodiging tot bijwoning van het congres aan ouder voorwaarde echter dat geen enkele andere nuaestie dan die welke door den jongsten oorlog op t tapijt gebracht waren in behandeling genomen zal worden De minister geloofde te mogen zeggen dat het behoud des vrede nagenoeg zeker is Frankrijk al aan het congres deelnemen roet het oprecht verlangen den vrede bewaard te zien en zgne neutraliteit te handhaven en het hoopt dat het oougrea behalve de toekomst van de Bulgaren ook die der andere christenen op het schiereiland van den Balkan ter harte nemen zal Aan belde z den der Kamer werden deie mededeelingen luid toegejuicht De heer Regnault stelde hierop de volgende motie voor De Kamer met vertrouwen akte nemebde van it stellige verklaring van den minister dat Frankrijk trèven zal naar het behoud de vrede de handhaving jner neutraliteit en de behartiging van Europa s groote belangen gaal over tot de orde van den dag Met algem stemmen werd deze motie aangenomen Versailles 7 Juni De Kaïner heeft het voorstel aangenomen om de Begeering uit te noodigen met Italië de onderhandelingen tot w ziging van het handelstraotaat te heropenen Daarop hervatte zij ds beraadslagingen over liet ontwerp regelende de pensioenen van uit den militairen dienst ontslagen officieren waarna zij het ontwerp betreffende de directe belastingen nadat het door den Senaat gewgzigd wa opnieuw in behaur deling nam De Kamer handhaafde de oorspronkelijke redactie en verwierp de door den Senaat aangenomen wgzigiug Berlijn 7 Juni Het bulletin van heden avond 91 uur luidt Zgne Majesteit heett in den loop van den namiddag herhaaldelijk rustig geslapen In den eetlust is geen zichtbare verbetering waar te nemen Tengevolge van den gedenkdag van het sterven van Zr Ms zaligen vader was er heden eene gedrukte stemming en grootere matheid te bespeuren L aueb Lakoenbach Whm Schutliysraad te Gonila Bij vonnissen van 23 Mei en 7 Juni zgn veroordeeld J V D wegens plichtsverzuim door afwezigheid De Arroudissements rechfcbank te Itotterdai heeft het ACCOORD namenS den gefailleerde WILHELMUS HERMANUS va v S ARK Smid en Kachelverhuurder te Gouda door Mr H J KRANENBURG advocaat aldaar aangeboden GEHOMOLOGEERD en VERBINDEND VERKLAARD overeenkomstig ie bepalingen der wet De Curator J FORTÜIJN DROOGLEEVER Wordt gevraagd voor VAST WERK een i VERT ENTIË ia Ondertrouwd BïNKlOOS Paaii en Baubeea Petkonella Kievïsaab Ijï Gouda 6 Joni 1878 J FUNGAREN SPINNER Adres in persoon bg den Heer Cs taj deb GRAA F te Lekkerk erk De ondergeteekende geeft aan zijne geëerde BeiTunstigers te kennen dat van af HEDEN de prijs van EIGEN GESLACHT TET mwi mi IS 4 0 et per 5 ons bij de kleine wicht tegen 45 et waarbij geregeld 3 maal per week VERSCH VARKENSVLEESCH geslacht wordt P HORNES SB V Getrouwd 8 Gonwe C 71 W N RAAUHAAKJEBS f ADRIAAN VAN REEDT DORTLAND hl Haren B 17 i CORNELIA MARIA van VEEN M Il Gouda 7 Juni 1878 J S 2i s r i ® y Voor de belangstelling en vriendschap van velen ondervonden bij het herdenken van ons 40JAlUG HUWELIJK betuigen wj onzen hartelijken dank W Ti RAAUHAAKERS UaTen B 17 G R BOUMAN F BOUMAN ünTESBEOEK Reeuwijk 6 Juni 1878 Voor lOO Gulden buiten verval wordt tegen AUGUSTUS of NOVEMBER iu een Klein Gezin te Gouda gevraagd eene NETTE STÉDELIJE MUSEUM te Gouda Op de BEIDE PINKSTERDAGEN zal het Museum weder tegen betaling vnn 10 cents de persoon van des namiddags 4 0 unr TOEGANKELIJK znii De COMMISSIE van goede getuigenissen nit vorige diensten voorzien liefst niet onder de 25 jaren oud STAALZAAET Zij die DONDERDAG de Staalkaarten van GEKLEURDE KNOOPEN hebben gehaald verzoek ik die TERSTOND terug te bezorgen bij Adres met franco brieven onder de lettersB M aan de Boekhandelaars J van BENTüM Zoon te Gouda Openbare Verkooping j = op WOENSDAG 26 JÜNIJ 1873 voorra te Elf ure in het Schaakboed te Gouda van zal de BEIDE PINKSTERDAGEN des smorgens HALF ZEVEN tre van GOUDA en snamiddags VIJF uur van ROTTERDAM varen Retour ACHT DA GEM geldig 50 cents NKELE REIS SO tórits De Dïhkctie P aeen bgna geheel nieuw opgemaakt HUIS Bestaande uit twee gedeelten waarvan het eene ingerigt tot WOON HUIS met grooten fraa a TUIN uitkomende aan het water en het andere gedeelte ingerigt tot KANTOOR en PAKHUIS met ruime zolders van uitmuntenden beschoten kap voorzien alles aan de Wachterstraat w k P n 183 groot ongeveer 3 Ares 20 Centiares 2 eene KLEINGARENBAAN naast het vorigegelegen met VOORLOODS en PAKHUIS wp P n 183 en met eene zeer groote met beschoten kap voorziene AGflïERLOODSen PAKHUIS OEHEEL NIKDWE VINDING tot finale uitroeiing van WAt DGEDIKRTËlN zonder reuk of iets te beschadigen met C jaar garantie Te ontbieden door het geheele Rp J GOEDHART Co Adres Oppert 64 Rotterdam 30 7o Vijf in 1876 nieowgebouwde WOONHUIZEN mét ERVEN grooten TUIN KADE en GEMEENBN GANG in de Derde of Kluizenaarskade R n 191 19Mte öourfa ieder groot ongeveer 1 Are 33 Centiares De perceelen i n te aanvaarden 1 ea2deft 1 Aug e k de overigen allen verhaurd by de week ad 1 50 dadelijk Na afzonderlijke veiling zullen getombineeri worden de perceelen 1 en 2 en de perceelen 3 tot 7 Naiere inlichtingsu geeft Notaris Ma KIBT te Gouda