Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1878

1878 Woensdag l Juni N 21Ö2 aOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Oonda en Omstreken J P ij J Kennisgeving Oproeping in Activiteit van MILICIEN VKKLOFGANOEBS der Ligtingea van 1875 ea 1876 De BURGEMEESTER Tan Oonda bren ter kennis van beUughebbenden dat in 1878 in werwerkelgke dientt worden opgeroepen de hieronder aangeduide Uilioien Verlofgaugers te weten VAN DE LIQTINO 1S75 ran 3 tot 81 July e k die fan de 4 Konlp f uie ran het l Begiment Ve ting A rtillerie die van de 1 2 Sc 9 en 10 Komp ran het Zj Eeg Veatmg Artillerie en die van de 6e K amp Tan het 3e Reg VeatingArtillerie Tan 16 julij tot 12 Augustus e k die Tan de i 7e thans de 21e Kamp bcboorende tot de IV Afd Vesting Artillerie en de 12e Komp Tan bet Ie Eeg Vesting Artillerie en die Tan 4 12e en 13e Kamp Tan het 2e Eeg Vesting AruUeriei Tan 27 Julg tot 21 Augfutns e k die Tan de 5e Kompagnie Tan het Ie Eeg Ves tingArtillerie eu Tsn de 1 5e 8e en 12e Kamp ran het 3e Eeg Vesting Artillerie Tan 9 Augustus tot 6 September e k die Tan de He Kompagnie Tan het Ie Eeg Ves tingArtillerie Tan de 7e 10e en He Komp Tan het 3e Brg Vesting Artillerie Tau 23 Aa nilns tot 19 Septambar uj die Tan de 2e 8e thans de 22e Komp Uhoorende tot de IV Afd Vesting Arlillerie en de l3 en Ue Kamp Tsn het Ie Rfg Vestiug ArtiUferief die Tan de 3e 5e 7e en 11e Ubmp Tan het 2 Eeg Vesliiig ArtiUerie en die Tan de 2e 4e 9e 13e en 14 Komp ran het 8e Eeg Vesting Artillerie Tan 2 tot So September e k die Tan de 3e 9e en 10e Komp Tan het 1 Eeg en die vap de 3 Komp Tan bet 3e Eeg VestingArtillerie VAN DE LIOTINO 1876 Tan 1 tot 29 Oeidber e k die van alle Kompagnien Vesting Artillerie met oït landeriug van die der Torpedo Kompagnie van 1 July tot 3 Aognstus e k die van bet Korps Poutonniers der ligtiug 1876 van 7 Augustus tot 11 September e k die van het Korps Fontonniers der ligtiug 187i van 2 July tot 9 Angnsti e k die der Kompagnien Artillerie Transporttrein niet bq de Kompagnie Transporttrein bestemd voor de Administratieve dienst van de ligtiug 1875 en van 15 Julg tot 23 Augustus e k die van het BitaiUon Mineurs en Sappcurs der ligtiug 1875 De bedoelde Miliciens worden mitsdien gelast hun Verlofpas uiterlijk 8 iagm voor den dag hunner opkomst onder de wapenen ter Gemeente Secretai ie Ie beiorgen en worden Toorts herinnerd aan hunne verpligting dat ig lich Tooraien van al de voorwerpen van kleeding en uitrusting door hen bg hun vertrek met groot verlof medegenomen op het bepaalde tgdstip voor des namiddags 4 uur bg hunne korpsen moeten bevinden Gouda den lln Jun 1878 De Burgemeester voornoemd VAN BEEGEN IJZEN DOORN ÜIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1877 Slot MÖTSiheid Handel en Scheepvaart Kamer Tan Koophandel en Fabrieken De Secretaris dier Kamer de beer J Droogkever Fortuijn overleed in Apnl In zjne plaats werd benoemd de heer mr J Fortngn Droogleever Ngverheid De toestand der alhier bestaande fabrieken was over het algemeen gunstig De heer C J Lefel richtte eene zoutziederg op Stoomwerktuigen werden geplaatst in de kleederbleekery van den heer M Schrave in de aardeWerk fabneken van de heeren P Goedewoagen en G Prince en Zonen in de grntterg van den heer H Overegnder en in de üoekdrakkerg van de beeren ti B van Goor Zonen In de Stearine Kaarsenfabriek en in de Kaarsenpittenfabnek ondelging bet getal stoomketels Termeerdering Binnenlandscbe Handel Die handel wordt hoofdzakelgk gedie 7en ib de bier gefabriceerd wor dende artikeln en in granen b iter kaaren ree De handel was vr belangryk Vele winkelneringen verkeeren m zeer bloeienden toestand Er worden bier de volgende markten gebonden a Vier kaasmarkten nl op den 2n Woensdag in Maart den 3n Woenadng in Ang den 4n Woensdag in Sept en den 1b Woensdag in Not h De paardenmarkt op Vrgdag na de Ameidiche markt Er werden diMtrop geene paarden aangevoerd c De St Jacobsmarkt of kermis die eene weekdunrt en aanvangt op Maindaa na St Jacob d De veemarkten die iedOTen Donderdag worden gebonden Boitenlandsche Handel NMr baitenslands werden voonuunelgk Teiatfl M bB i InaS h e èu pgpen garens en stearine kaarsen Scbeepvaart De scheepvaart was wederom zeer levendig Daar er bijna geen besloten water was kon zg met eene kleine tasschenpoozing geregeld worden voortgezet Er kwamen hier aan of passeerden 40513 vaartuigen waaronder 78 2 stoombooten metende te zamen 2 477 295 tonnen dns 1117 vaartuigen en 1 14 48 4 onnen meer dan in het vorige jaai Werven en Scheepsbouw Zeeschepen worden bier niet gebouwd Er zgu vv f werven voor Toartuigen bestemd Toor de binnenlandscbe vaart Eén nieuw vaartuig werd in 1877 te water gelaten De scheepmakerijen badden veel werk zoodat vele schippers die hunne schepen wilden doen repareeren naar elders moesten worden verwezen Er zün 79 schepen van tien tonnen en meer die in deze Gemeente te huis bebooren Middelen van vervoer te water De stoomboot d IJsel vaart dageljjks heen en terug naar Rotterdam eu de Stad Gouda driemalen per week De stoomboot van Utrecht op Rotterdam die dagelijks behalve Zondag heen en weer yaart legt elke reis hier aan De stoombooten de Volharding varen in den zomer dagelijks driemalen en des winters tweemalen tuaschen Leiden en Gouda heen en terug lederen Donderdag varen van Alphen Oudshoorn en Rbynsatei woude stoombooten op deze Gemeente Bovendien leggen bier by bet kantoor op de Vest aan de van Amsterdam en daarheen terugvarende stoombooten op Rotterdam Delft Dordrecht Middelburg Nömegen Helmond sHer togenboscb Waalw k Eindhoven en Maastricht de van Rotterdam en daarheen terugvarende stoombooten op Alkmaar Pormerend Nieuwediep Woerden Oude Wetering Hoorn Medenblik Enkhuizen Zwolle Groningen en Deventer de booten van Zaandam en Leiden op sHertogen boscb en die van Schiedam op Leeuwarden Dagelgks met uitzondering van Zaterdag Taart eene barge van hier naar Amsterdam tweemalen s weeks varen schniten naar sGra venhage viermalen naar Leiden Verder varen op deze stad verscbeidena markten veerschniten De stoomsleepdienst van de heeren van de Garde en C bewast aan de scbeepvaart op den IJsel en op de Gouwe goede diensten Middelen van vervoer te lande De vervoermiddelen te lande zijn de Nederlandsche R nspoorweg Maatschappg benevens een postwagendienst op Schoonhoven en een op Bodegraven tot welke laatste in 1877 concessie werd verleend aan de Gebr Blom onder intrekking van den wagendienst op Alpben BIHTEMLAND BuUenlanilsGh Overzlehte Gelgk steeds is er gedurende de Pinksterdagen die ieder aan rust en ontspanning wgdt weinig of geen nieuws vernomen Het voornaamste dagteekent van Zaterdag De Duitsche Keiter verkeert in goeden toestand ongunstige verschguselen blgten uit De wonden hebben een normaal verloop De Duitsche rrgeering heeft een belangrijk besluit genomen Zg heeft bg den Bondsraad een voorstel ingedieud iot ontbinding van den Rgksdag Daarin wordt o a betoogd djt de regeeriug met het oog op den hernieuwden aanslag op het leven vaneden Keizer niet langer de verantwoordelgkheid Idurft dra en van het handhaven der orde nu het Mingeboden wetsontwerp tot beteugeling der soeiaaldemoaaten door den Egksdag verwoipru is Zjj ïs louzeer overtuigd van de noodzakelijkheid deter gestrenge wet welke der politie de meest uitgebreide volmacht geeft dat zg besloten ia nu reeds te handelen lu de richting die lu genoemde wetavoordracht is aangeduid De nieuwe verkiezingen voor den Rijksdag znllen waarschgulgk op het laatst van Juli plaats hebben De Duitsche regecnog wil tot de voorvaderlgke regeermethode terugkeeren en met gemeld alles wat onaangenaam eu hinderlijk is onder den grond sloppen in den struisvogelwaan dat wat men niet Linger t1 t daarom met lang er bestaat Vele Duitsche juinden juichen dit in koor Wij moeten tot redding der maatschappg terugkeeren tot den politiestaat van vroeger tgden zegt de Berliner Pott Laat de reactie komen een loyaal volk zal haar met geestdrift verwelkomen euz enz Het wnre te I wenschen dat dergelgke bewonderaars van autoritaire maatregelen een weiuig loyaal waren ook tegenover de volksrecbten en de vrqheid Andere dagbladen I gingen nog verder dan de Pail en rieuen der Regeering aan juist datgene te doen wat ze nu gedaan heeft namelgk om bg bevel van het uitvoerend be wind last te geven tot d maatregelen welke de Bgksdag verbeden heeft I Het IS jammer dat zelfs de Itbecalen loo weinig vertrouwen hebben op hun beginselen om dergelgke handelwgze toe te juichen Weder een bewgs dat de leU regereering ia Duitsohlaud den kinderschoenen nog niet is ontgroeid Al gelooven wg niet in de kraohl vai maatregelen als die welke de Rijksdag verwierp en al veroordeelcn wij schennis der wet ten einde tot eerbied voor de wet op te wekkei oo bntkenncn WQ daarom voMtrekt niet het gevaarlgke eu dreigende van de samenzvcring welke tegen de Duitsohe dynastie en regeering schgut te bestaan Doch wij gelooven zoo vast in de hoofdbeginselen der liberale partg en ign zoo overtuigd dat het gezond verstand op hare zijde is wanneer ig de middelen afkeurt door alleenheerschers genomen tot liaiidhoving van orde en tucht dat wij zflfs In een tgd van crisis met zooals de Duitsohe afgevaardigden die tegcu het wetsontwerp stemden pa den moordaanslag eensklaps tot de overt ulfiiig komen dat wq gedwoald hebben en dut tot genezing der maatsohappelgke orde buitengewone maalregeleiv moelen genomen worden d i dat de politie ieder io hechtenis ning nemen die verdacht u eui socialist te ziju