Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1878

ander den reiident ie opmerking dat de eer van Daalen wel vreemd opgezien zal hebben De resident vroeg opheldering en vond het zeer onaangenaam dat zijn reisgezel hem niet eerder den naam van den derden mau genoemd had Duch het w is te laat Den volgenden dag deed de redacteur In zijne courant het verhaal van liet gebeurde beweerde dut blijkbaar de resident vurige pglen op hem redacteur bad willen afachleten doch dat hij gewoon nooit in diacuaale te treden met waanwijze bekrompenheid en domheid zich buiten het g aprek gehouden had Dit waa reeda weken geleden Doch tüans verneemt men dat do raad vau juatilie daarop reobtsiugaiig verleend heeft legen den heer van Daalen Dat de heer van Daalen een toevallig bijiewoond gesprek tot onderwerp van een dagblad artikel maakt bewijst niet voor zijn juist beaef van journalistieke gepaatheid En dat de resident van Batavia iemand vervolgen laat wegéna de uitdrukking waanwijze bekrompenheid en domheid bewljai niet voor dieua juist beaef van ambtelijke waardigheid De iropiache zon roept wonderlijke verschijnselen ook op ander gebied dan dat der jlora en fauna in het leven Dat niemand het recht heeft ook dan niet wanneer hij iu t gelijk ia zijn eigen rechter te zijn ondervond de koopman J V van Hoogeveen die onlangs voor het hof te Leeuwarden iu hooger beroep kwam van een vonnis der rechtbank te Aaaen die hem wegeua diefalal tot 3 maanden oelatraf had veroordeeld ofacboon hy Iu moreeleu zin onschuldig achijul J V toch kocht van den boer E Sol een varken voor 52 ets per kilo te belalen met 2 mud rogge en 100 lijnkoeken welke betaling ook plaats had Doch het varken werd dadelijk ge lacbt en toen bleek dat zich In maag en ingewanden 21 kilo onverteerd voedsel bevonden die dus S zich met 21 malen 52 ets of 10 92 ad doen betalen J V eisohle dan ook ƒ 6 oha levergoeding maar de boer weigerde en nu liet V een zak rogge wejr van den wagen van B afh den en in zijn winkel terugbrengen als pond voor de ƒ 6 schadevergoeding V beliep echter daardoor bjvenvermjld vonnis wegens diefstal op den openbaren weg hetgeen thans in hoogur beroep de adv gen mr 8ervatiua wilde doen veranilereu in een veroordeeling wegens eenvondigeu diefstal en wel tot 1 maand oorr gevangenisstraf De verdediger mr J Lintborst Homan idvociut tl Asaen beweerde dut bekl wel eeu volgens het I burgerlijk recht onree atmatigs daad bedreef mitir geen voor den strafrechter strafbare daad pleegde waarom hij tjt vrijspraak canoludeerde Het Hof verklaarde het feit bewezen oordeelde dal bekl dus eeu onrechtmatige daad pleegde doch zander arglist en sprak hem vrg Een bescheiden dief In den watermolen te Warmond heeft zich een dief schuldig gemaakt aan de ontvreemding van een som van 120 in muntspecie Dal bedrag bevond zich met nog ƒ 680 eveneens iu geld in een rol en was door den bewoner bestemd voor de gedeeltelijke beuling van een halsje De dief acheen den man niet al te zeer Ie willen dupeeren en nam dus akclita ƒ 120 van de 800 mee Hij is echter geval en naar hel buis van arrest overgebracht Een ingezetene van Wommel is door de rechtbank te Leeuwarden wegene mishandeling van zijn zoon tot drie maanden oelstrif veroordeeld Naar men mededeelt is dezer dagen een stoker van de CentraalspoOrwegmaatachappij de nachts op den openbaren weg te Harderwijk door de politie I aangehouden met een z ik steenkolen en moeten I dien nacht twee takken van dezelfde kolen gevon I den zijn in de woning van een machinist Hoewel belde beambten beweren dat de kolen zijn overge I schoten vnn den hun verstrekten voorraad en zg I dus het recht bodden ze mede te nemen gelooft I men toch niet dat directie en justitie hun gevoelen I zullen deelen Een grappig voorval had naar verteld wordt dezer dagen daats in het Panoptiaim Cnla te Brussel eene galerij a wassenbeelden De jjverige directeur van dit museum is reeds in hel bezit van een wassen Uódel Twee Berlgnache politie agenten die den moordenaar hadden gekend en te Brussel het spoor van een anderen boef volgden meenden dat Hodel onUnapt was en grepen verheugd over de vangat tot groot genoegen van bet publiek het conterfellael van den misdadiger aan om hem gevangen te nemen Dooderdagnamiddag is op de Zuiderzee bg Urk gezonken een tjalkschip geladen met ateen komende van Amsterdam en bestemd naar het Lemsterbop in Friesland Van de opvarenden ia alleen de knecht kunnen gered worden de schipper O K Ie Lemmer te hals behoorendc zijne vrouw en dochterje van ebt Dt Duitache regeeriug oo de Duitsohe politie UebbeB volfieus den oorrespoudent ï u de Dailj Ntwi de ovcriu giug dat ig te Irydeu hebben tegen een aameuiwcriug vau socialisten uihilislen Jeiuielen oommuniateu en pnrtioularisten d i vau alle fepers Sie de tegeuwourdige maatschappij willen oir ïerwtipen Gedeelttlyk beïesligeu de tot uu toe bfkeud geworden feiten deïe theorie ïe Cassel en te Brunswyk lijii lieden iu hechtenis genomen die Zondagmorgen reeds terklaard hadden dat de Keizer dien dag vermoonl zou worden Een hunner heet Fraukel Een paar werklieden te Barmen zijn wegens dezelfde reden gevangen genomen en 30 lieden waaronder een Sdtsisch officier zyn naar de gevangenis gevoerd omdat zij luid betreurd hadden dat de Keizer niet velrmoord was Dit alle wordt ten minste door de Duitsohe dagbladen verzekerd Vele fabrikanten ia het land hebhen nan hun werklieden medegedeeld dat z j op taandeji voet ied ren werkman zonden wegjagen die deel nitm san een socialistische vergadering De paniek niet ongelijk aan die door de commune gewekt is overgeslagen naar Weeneu en Petersburg Men beweert dat ook iu Oostenryk krachtige maatregelen tegen de socialisten genomen zullen orden Men herinnert zich wellicht dat reeds in 1869 onder net ministerie van den heer Giskra ernstige voorzorgsmaatregelen genomen werden en vele hoofdleiders der socialisten van hoogverraad werden aangeklaagd terwjl alle vreerode socialisten over de grenzen werden gezet Da discussie over het handelsverdrag met Italië ign Zaterdag in de Fransohe Kamer van afgevaardigden afgeloopen met de laoneming van hel voorstel om de Eegeeiing uil te noodigeii nieuwe onder handelingen aan te knoopcn tot wijziging van hel handelstractaat Hoewel de Eegeering en do commissie van rapporteurs geneigd waren om met het oog op de vriendschappelijke betrekkingen met Italië en de dringende Jooodzakelijkheid van een definitieve regeling het nieuwe tractaat dat tijdens het vorige Ministerie was opgemaakt althans voorloopig aan Ie nemen hebben zy die bezwaar hadden tegen de hooge tarieven de overwinning behaald zoodat voorloopis de zaak in ttatui juo moet blijven en Italië waarschijnlijk zal overgaan tot de invoering der autonome tarieven De verklaringen van den minister Wnddington betreffende Fraukryk s congres politiek kwamen overeen met hetgeen men vermoedde Vrede en onzijdigheid ziedaar het Franach programma Dit is door een eenparig votum van goedkeuring der kamer van afgevaardigden bevestigd Ben der laatste groguarit van Napoleon I de maarschalk Baraguay d Hilliers is op zyn 83e jaar overleden Reeds in 1806 droeg hy de uniform van gewoon dragonder maakte de meeste veldtochten van het eerste keizerrijk mede en bracht het onder den tweeden Napoleon tot den niaarsohalkstaf na zijn bevelbebbersehap over de Fransch Engelsohe expeditie n de Oostzee tegen de Kussen Hij was een echt type van het soldalengeslacht uit het begin dezer eeuw dapper mw en eerlijk Zijne veldheeistalenlen waren niet van dien aard dat hij onder den eersten Napoleon waarschijnlijk ooit den maarsohalksrang verworven zou hebben doch ook aan hem werd hespreekwoord bewaarheid wie lang leift kan t ver brengen Ondanks zgne groote gestrengheid maakten zijn moed zijne gemeenzaamheid z jne troupiertmanieren hem bij de soldaten bemind De vaBlstelling der wetsontwerpen voor de Ausgleiohquaéstie wordt in de Oostenrijksohe kamer vertraagd door het telkens weder verwerpen van eenig arlikel door het eene of andere Huis Thans heeft weder het Heerenhuis het weUontwerp t t goedkeuring van de Btatnten der Bank aangenomen met uitzondering van een artikel waarvpor de oude redactie is hersteld Het wetsontwerp tot regeling van hetgee door ieder der beide Bgkslanden voor het gemeenBohappelqke budget moet worden bggedragen is in tweede en derde lezing aangenomen Intutaohen heeft de Kamer van afgevaardigden het weuontwerp tot dekking van het krediet van 60 millioen definitief vastgesteld Door aanneming van de voorstellen der financiëele oommissie van de delegaties door laatstgenoemde lichamen is overeenstemming verkregen over die artikelen van het gemeensohappelgk budget waarover verschil bestond BINNENLAND GOUDA 11 Juni 1878 Op de beide Piuksterdagen i het Stedelgk Mnsenm door 189 personen bezocht waarvan 175 van den vnrminderden eotr prgs gebrnik maakten Kaar wg vernemen zal Donderdag avond de eerste iBQxiekaitvoering van het corpa moiikanten der dd Sohotierg alhier in de tent op de Markt worden gelioadea Gisteren namiddag ia duor den Kechler Commiasaris voor strafzaken bij de Efohtbank te Kollerdam een plaatselijk onderzoek ingesteld in de woning van den landbouwer A Schouten te Gouderak Voor eenigen tgd zou namelgk de aldaar inwonende dienstbode heimelijk zijn bevallen en het kind verdwenen De dienaibode bevindt zich in voorloopig arrest Tot lid van den gemeenteraad te Nieuwerkerd a d IJsel il gekozen de heer J Bos Mz Voor eene tweede vacature zal eene herstemming plaats kebbcn usschen de heeren K Boos en P Kurremaii De kindereu der school te Zevenhuizen brachten 11 Vrijdag een bezoek aan de Rotterdamsehe diergaarde Zij maiiklen de reis heen en weer in een 30 tal wagens f Blijkens een particulier telegram van de N R Ct zijn aan inzenders van Nederlandsch vee ter Pargsohe tentoonstelling de volgende prgzeu toegekend Voor Stieren eerste prijs aan de Vereeniging Het Eundvee stamboek tweede prgs aan den heer Hnlleman te Twiak derde prijs aan den heer Robert te Parijs vierde aan den heer Klay te Mijdrecht vgfde prijs aan den heer Teboven te Mechelen Voor Koeien eerste prgs aan den heer Teboven te Mechelen tweede prijs nan den heer De Goede te Purmerend derde pnja aan den heer C Brantjes te Purmerend vierde prijs Vereeniging Hkt Rundvccstamboek vijfde prgs de heer N Brantje t Purmerend Voor Schapen tweede prgs aan den heer VasVisser te Doorn derde prgs aan aan den heer Rezelman te Alkmaar vierde prijs aan den heer Akkerman te Alkmaar m De heeren Pook Leemans ra V smaer hebben bun ontslag gevraagd en gekregen als leden der oommissie van adviseurs over de monumenten van kunst en geschiedenis Het college waarvan zij een sieraad uitmaakten zal dua voortaan de voorlichting dezer bekwame mannen missen Hun aftreden echgnt als een protest beschouwd te moeten worden tegen de eenzijdige kunstrichting welke in die commissie den boventoon voert Zouals men weet ia onlangs door de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst eveneens een schriftelijk beklag bij de Eegeering ingediend wegene de officiècle eenzijdigheid iu den bouwstyl der rijksgebouwen De geftone jaarsvergadering der Remonstranlsche broederschap is te Amsterdam gehouden Uit de besprekingen bleek dat de nieuwe gemeente Ie Groningen reeds 950 telt Besloten werd het algemeen reglement te herzien waartoe een commissie werd benoemd in het oollegie van prof en curat der kweekschool werd voor den aftredendeu curator dr C Leemans te Lelden de heer B G de Vries van Heijst te Alkmaar gekozen en tot eersten Voorzitter der groote vergadering in het volgend jaar ds J II Maronicr te Utrecht Dinsdag middag ten 3 ure is te Leeuwarden onder muziek en zang de tentoonstelling van voorwerpen van nijverheid en knnst door vrouwen vervaardigd geopend Het ruime manege gebouw gelijk de commissaris des kouings zeide bestemd loor de voorbereiding voor de werken des oorlogs was than ingericht voor een feest des vredes en zeer fraai met vlaggen wimpels bloemen en groen versierd De organisatie der tentoonstelling verdient allen lof de commissie heeft eer van haar bemoeiingen welke van bijzonderen smaak en groot vernuft getuigen Wel had men verwacht dat waar uitsluitend dames zich aan het werk der regeling hadden gezet zg toon n zonden wat ig vermochten maar men had niet gedacht dat de expoaitie zelve jj66 belangrgk ign zou Ongeveer 3000 voorwerpen uit Nederland en deels ook uit het buitenland gezonden zeggen ons hoe rijk de geest is der vrouw in t ontwerpen hoe vaardig de band in t uitvoeren van arbeid op t gebied van nijverheid en kunst Voortreffelijk geslaagd mag dan ook die tentoonstelling heeten waarvan volgens de welsprekende woorden van de presidente der regelingscommissie mevrouw E Meualda Harmens het doel is geweest aan allen maar aan de vrouw in de eerste plaats te openbaren hare zwakheid maar ook hare kracht haar te ïeggen waar en hoe zg met hare gaven bet meest kan woekeren het meest kan bgdragen tot nut en veraangensming des levens kan geraken tot vrijheid en onafhankelgkheid niet door dwaze pretenliën maar door arbiid en inspanning Mevrouw Menalda wees er nog oij hoe de tentoonstelling voorwerpen ter aanschouwing bood van den meest versoheiden aard werk van vroegere dagen van vorige eeuwen telfs naast wat onze tgd aanbiedt werk van armen werk van rgken werk onder nacbtwaken en met inspanning verkregen werk in uren van ontspanning en uit louter genoegen vervaardigd kunst reeds verder gevorderd naa t proeven die de minder geoefende hand verraden devnioht van den onverbidde Itjkcii drang tot den arbeid naast de vrge ultiug van gelukkigen aanleg en talent het product van nuttig bestede snippernren bont als het leven zelf en waaruit voor wie oogen heeft om te zien en een hart om te gevoelen een geheels geschiedenis spreekt Te Rotterdam is overleden de heer Jean Fflaging gedurende geruimen tgd directeur der Hoogduitsche opera Dit verlies zal voorzeker door Hen die zijn onvermoeiden ijver tot het instandhouden en den bloei van die opera weten te waardeeren met leedwezen vernomen worden De heeren Joh M Coenen van Amsterdam en C Coenen te Utrecht zullen met een orchest van ongeveer lUO musici onder hunne leiding zich naar Parijs begeven om op 12 13 en 14 Juni in het Trooadero concerten te geven Verder zgn zij uitgenoodigd op andere plaatsen het orchest te laten hoorcn De Hollandsohe compsnisten en toDukunstenaars zullen naar me i hopen mag goed vertegenwoordigd worden Het orchest bestaat groolendeels uit de leden au het orchest van Volksvlijt een 20tal van Utrecht en eenige artisten uit Eotterdam den Haag Groningen enz Naar de II Cl van goaderhaud verneemt is than aan de Belgisobe greuskautoreu op alle spoorweglgnea een maatregel ingevoerd die den reizigers een groot gemak oplevert Eeizigers enkel voorzien van zg handbagage zooals reiszakjes fasudkoffers enz behoeven de rgtnigen niet meer te verlaten doorgaande reizigers oaet ingeschreven bagage blijven rustig zitteu n worden met niets lastig gevallen Het is onmiskenbaar dat aan de Belgische grenskanloren door dezen maatregel een Moodelooze plagerg aan de reizigers wordt bespaard Terwijl ons vee wordt litgevoeid voor Engeland en andere lauden wordt van den anderen kant wéér levend vee uit Amerika hier geïmporteerd Te Eotterdam is althans zulk een proef genomen en uitstekend geslaagd Het vee is goaf en goed te Rotterdam aangekomen Men meldt uit Valkenburg dat Donderdag middag nabg het dorp een in den grond liggende pijp der Leidsche duiuwater leiding is gesprongen ten gevolge waarvan zich weldra het water naar boven werkte en de weg als t ware een wittrrplas geleek Toevallig moest er een boerenbrulloft passeeren doch de paarden schenen er niet bgzonder op gesteld te zijn met het water kennis te maken de boeren waren genoodzaakt hen aan de teugels te leiden lerwgl de vrouwelijke feestgenooten al badende een goed heenkomen aor de overzijde moesten zoeken Het watef verspreidde zich met zulk een hoeveelheid over den Wig dal het bassin te Katwijk ueldra zoo goed al leeg was Door den directeur van het ongeval verwittigd werden de iioodige maatregelen genomen en s nachts de defecte pijp door een nieuwe vervangen Door dit ongeval was men Donderdag middag ook te Lelden van den toevoer van duinwater verstoken Het Gemeentebestuur van Ngmegen heeft de overeenkomst geteekend wsarbg aan die gemeente behouden goedkeuring bg de wet worden overgegeven de vestinggronden om die stad ter grootte van ongeveer 82 hectaren voor de som van ƒ 198 836 De kosten der waterleiding in die gemeente worden geraamd op 200 000 Uit Lunteren vordt van 6 Juni gemeld Heden middag omstreeks 6 uur heeft een windhoos in de buurtschappen Neder en Overwoudt verscheidene zware boomen ontworteld of geknapt en enkele gebouwen min of meer beschadigd Een botboer die zich op den grintweg bevond werd met kruiwagen en leege manden aan den overkant van den weg iu een sloot geworpen en op eenigen afstand vandaar werd een landbouwer met paard en kar mede in de sloot geworpen De hoo bewoog zich vrg langzaam van We t naar Oost Verscheidene bewoners vluchtten bg de nadering door t geweldig gesuis rersohriki uit banna woningen Tegelijkertijd viel op een hsU uur afstand eenzware regen Als een bewijs dat de pachtsommen voor de Ipdergen dit jaar veel lager zgn wordt gemeld dat eene te Kuilenburg gehouden verpachting welke ten vorige jaro ƒ 13 000 opbracht thans slechte 8000heeft opgebracht Bg een te Best in Noord Brabant gehouden wedstrgd tusschen haudboogsohutlergen 7 waaraan 24 gezelschappen deelnamen lyn de prgien behaald door Ie prgs gouden medaille Regt oor Zee to Gestel met 214 punten in 14 aohoten 2e prija verguld zilveren raedaille de Eendracht te 8t Ocdenrode met 209 punten 8e prgs zilveren medaille de Prius vau Aroadië te Oirschot met J05 punten 46 prijs zilveren medaille Soranns te Gestel met 196 punten liet eerekruia werd behaald door den heer A Jacjbs van jRccht door zee te Geatel met 79 pauten in 24 schoten Vrijdag deed de rechtbank te Zutfen ulupraak in lïe zaak van de vennootschap De Maatschappg tot laudontgioiilng gevestigd te Apeldoorn al eiichereaae tegen 1 den hetr N Ëdau koopman te Parijs en 2 de heeren mr F E Penniuk en Tb J van EverJingen beiden procureurs te Zutfen iu hunne boedani hüid van curators in bet failliaaement van genoemde maatschappij tot laudontginning Gelijk reed vroeger werd medegedeeld was de eiacherease iu verzet gekomen tegen het vonnis der rechtbank voornoemd van den 29steu November 1877 waarbij zg wa verklaard te zgn in laat van faillissement De eischeresse had gevorderd a dat de rechtbank haar goed oppoaante zon verklaren tegen voormeld vauiiis i opheffing van den staat vun failliasement met ontslag van de curators en veroordeeling van den eersten gedaagden tot vergoeding van koeten schaden en iutreesen Ten aanzieu van het door den eeraten gedaagde opgeworpen middel van niet onlvanktlijkheid teuneude op beweerde bsrusting van de opposante iu het vonnis van faillietverklaring overwoog de rechtbank dat geene berastiug kon worden afgeleid uit de aan den directeur der maatsehappg bekende uitvoering van het vonnis zonder diens dadelijk verzet omdat de gefailleerde de uitvoering daarvan niet kon verhinderen of aehoraen al lijnde bet vonui verklaard uitvoerbaar bij voorraad uiettegeostaande verzet en die berutiug evenmin volgt uit de medewerking van gemelden directeur bg de ver en ontzegeling inveotariaatic en het teekeaen van den inventaris aangezien een failliet volgens de wet verplicht ia tot dat alle mede te werken terwgl iu bet onderhavige geval van benuting zeker geen sprake kon zgn daar genoemde directeur bg het proces verbaal vun verzegeling verklaard heeft dat hg door zich niet te venetlen tegen de verzegeling niet geaeht wilde orden iu het meer gemelde vonnis te berusten Derhalve verklaarde de rechtbank de eischeresse outvaiikelgk in haar verzet Ajiugaaiide de hoofdzaak oordeelde de teehlbank naar aanleiding vau de voorgedragen gronden van verzet dat zich ter be li aing van de zaak ten principale alleen deze vraag Ier beantwoording voordeed of de oppueante bij het meergenoemde vonnis vau faillietverklaring terecht ot Un onrechte beschouwd i als eene naamlooze vennootschap van koophandel 0 erwegettde dat in de ztatuten van de maatschappg tot landontginuing i bepaald dat behouilens de koiiiuklgke goedkeuring overeenkomstig de bepalingen van het Ned Wetb van koophandel eene naamloaze vennoolsebap wordt opgericht ten doel hebbende lauilontginning ouder bepaling dut de maatsohappij hare werkxaamhcden zal kunnen uitstrekken ouder anderen tot het transportwezen den handel in inlaiidsch hout in pand of hypoIheekbrieven en in aaudeelen iu induatrieele ondernemingen op het gebied van den landbouw en dal alzoo mitsgaders blijken de overgelegde stukkeu o a de jaarverslagen van 30 April 1874 en 30 April 1876 de eisohende msataebappij voor het pnbliek is opgetreden als eene naamlooze vennootachap van koophandel en door het geregeld uilgeven van loterg premicleeningen als middel om met de jaarlgks daardoor te verkrggen winsten staande te blijven ook metterdaad handelszaken heeft verricht besliste de rechtbank dat genoemde maatschappij wel degelijk moett beeobouwd Worden als eene naamlooze maatschappij van koophandel én dat dua de uit die hoedanigheid voortvloeiende rechtsgevolgen met name die wegen ophoadeu vau betalen op haar toepasselijk zijn Mitatlien de grieven iist opposante tegen het vonnis van faillietverklaring al ongcitroiid verwerpende handhaafde de rechtbank voormeld vonnii van f illielverkUring al goedgewezen en ontzegde der eiachereue bare vordering net veroordeeliug van haar in de ko ten Tegen den heer van Daalen den onatuimigen redacteur van den Java Bode is legt de Mida Ct weder een zonderlinge drukpersvolging aangevangen Eenigen tijd geleden reed de resident van Batavia in gezelschap van een geacht ingezetene van Batavia in een eerate klasse oomparlinienl van den spoorweg waar zij beide spraken over de oorlogskansen en over de beachouwingen van den Java Bode daarover met welks de resident hel in het geheel niet eens wa en waarover bij zich scherp uitliet Bg het eerstvolgend station stapt een derde persoon die in hetzelfde oampariimtut bad gezeten uit en maakte de jaar zijn verdronken het lijk van den msn i gevoa den en te Lemmer aangebracht Ware het Journal dei DébaU geen eriens blad men zou moeite hebben hel volgende te gelooven Het meldt uameljgk dat in de vorige week in de Maa bg Givel een snsiek gevangen is wegende 42 kilogram Deze reuaachtige M iek van wiens wedergade men nooit gehoord beeft is lu het bassin van de Place terte te Givel ten toon gesteld Hg verbruikt dageljjka gemiddeld 30 ü 40 pond viach Drie levende walviaschen zijn met een stoomboot uit Canada te Liverpool aangebracht bestemd voor de aquarium van Brighton Mancheater en Blackpool Ztj waren op de kusten van Labrador gevangen en in hoateii kiaten met zeewier gevuld en met een menigte gaten doorbooiid aan boord gebracht Te Liverpool aangekomen sijn zij ala gewoon vrachtgoed per apoor naar de plaataen hunner beatemming gevoerd Al altijd en overal waar zij zich vertoonen zgn hel ook uu weder de Ghineezeo die van alle vreemdeliugen te Parijs het meest de aandacht trekken Aan eeu artikel van een der dagbladen over de helden van den dag i bet volgende ontleend Alle Chineezen werklieden heeren en burger dragen den langen staart tusschen de schoader afhangende en het hoofd overigen zorgvuldig kaal geachoren Al men nu in aanmerkingen neemt dat er 300 milUoen Chinesche hoofden dagelijks te bewerken zijn dan zal niemand zich verwonderen dat China eeu ontelbaar heirleger van barbiers rijk is en dat er geen werktuig meer gehanteerd wordt dan het che rmes De Chinoesohe barbier is een type een persoonlijkheid zooals er geen tweede ter wereld gevonden wordt Naauw is de dag aan den hemel of hij snelt zoo hard zgae beenen hem iragen kunnen de straat op Op den schouder draagt hij een lang riet aan d einden waarvan alles hangt wat bij tot uitoefening vau zij beroep noodig heeft Zjudra hij met zijn geoeteuden soherpen blllc maat iemand ia bet vizier krijgt wiens hoofd hem het geringste spoor vertoont niet behoorlijk geschoren te zgn springt hg op hem toe houdt hem aan heeft in een oo eublik eeu bankje neergezet een bekken met water b ven een komfoor geplaatst en een groot zonnescherm met langen stok in den groud gestoken Oamiddelgk gaat hij aan den gang en mst ongeloofelijke snelheid komen uit allerlei kokers verschillende schuiers tangetjes en wat niet al te voorsobiJK want de taak des barbiers bepaalt zich niet alleen tot hoofd en gelaat scheeren maar hij reinigt ook de ooren en oogen Bij dal alles oefent hij ook nog eene soort van magoetiseeren uit voordat hij zijne kunstbewerkingen begint Die cenlgazins geheiinziniiige behandeling heet Ckampao en bestaat hierin dat hij doir bel hoofd te strijken en te wrijven zekere slaperigheid eene soort van verdooviug bij den patient duet ontslaan Zoodra deze toestand d iar ia gaat de barbier aan het eigenlgke werk Hg scheert met een driehoekig mes dat een dikken breedeu zworen rug heeft Sneller dan men het beschrijven kan is nu het hoofd splegelglad wit en glanzend als een ivoren bal Vervolgeus ontvlecht hij den staart dien bij kamt schuiert portumeert ea dan weder op nieuw ineenvlecht De Chineezen zijn nergens meer op gesteld en vergeten tegenwoordig dot juist die staart eens een teeken van dienstbaarheid was en dit duizenden hunner voorraderen toen in 1620 bet edikt werd uitgevaardigd waarbij op straffe des doods verboden werd het kapsel der Tartaren aan te nemen liever hun hoofd aan den beul dan aan den barbier overleverden De Blaart is thans niet alleen het meest begeerde en meeat verzorgde sieraad moor wordt tot een veelsoortig voorwerp verheven de knecht stoft er de meubels meê af de schoolmeester kastijdt er de ondeugende jongen meê de ezeldrijver zweept er zgne luie dieren ineê voort de leveuzmoede hangt er zieh aan op de barbier gebruikt hem tot handvat om dra patient de goede bonding Ie doen aannemen en de beul grgpt er bet hoofd de misdadigers aan vast dien hij ontholzen moet De staart in zoo menigerlei opzicht du van groote geriefelgkheid is alleen lastig voor de arbeider die hem om om hel hoofd moeten lingeren al hij hen hindert In het AdvrttiiiieUai mor ket Oitderwiit leest men de volgende curieuae aankondiging Aan de openbare school te Purmer wordt ten spoedigste gevraagd een hiilponderwijzsres of een hulponderwijzer SaUrls 600 bciwrens emglnmenten Brieven en slakken franco oon t kcrkbestour der Hervormde Gemeente P OLTTZB Gevouilen cu aan het iJurean van Politic gedenoneeivl Een KHIPJE van Nieuw Zilver ii t BEURSJE en een liOL ZKILTJOEK