Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1878

Vrijdag 14 Janl N 2183 NIJ7EfiBEIIIS F£ESm Zij die genegen mochten zyn Nette 1878 GOUDSCHE COURANT fa Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken van af 8 tot IT JULI e k te VERHUREN worden verzocht daarvan met opgaaf van prügkennis te geven aan den Heer STEENS ZIJ NEN p happelT héttben w f heden uit onxe diettgt ONTSLAGEN Men gelieve hem due geene gelden alt andertzins voor ont beetemd meer at te geven A KOK CoMP Boek en Kantoorhandel SDEOENmERSENECET Een Bekwaam 8CH0ENMAKERSKNECHT kan dadelgk tegen hoog loon vaat werk bekomen Adres onder No 82 aim het Borean dezer Conrant Malz Extract Dit welsmakeud GEZON DHEIDSBIER wordt tengevolge van zgne voortdurende genezende werking door de voornaamste en meest beroemde Geneesheeren als Vereterkitujimiddet voor Herstellende en hoofdzakelijk bg Alj cmceiie Zwakkclijkc toestanden eenparig aanbevolen en dagelijks door Dankbrieven bevestigd De prijzen zijn 1 Fleech 45 Cent 6 Flesschen 2 20 13 Flesschen 4 40 De ledige Flesschen worden ii 5 cents berekend en tegen dien prijs steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldëpót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bij de Paleisstraat F 250 Te Gouda bfl J 0 yam VREÜMINGëN Tegen JICHT Rhumatiek verkrygbaar te Oouda Wed Bosman Alphen L Varossiad Zn Bodegraven P Vebsloot CKONDIIf lDSKLEEDIIIcH Boskoop J Goodkadk Harmeien W G Kurvees Hatersaoude 3 Gaarkeuken Montfoort 3 A jACobi Montfoort Wed Bunenbxeo Oudewater 3 Li ki akd Schoonhoven yVeA Wolff 4Z Waarder Bodthooen Woerden Gebr PFBirarao Zegwaard de Codes Op voordeeligfl voortraarden worden D ts geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépfit bg M J C HAM te Utreda DKDK VAN A BbINKMAX OOODA Laatste Berichten BerliJD 9 Juui Het hulletiu van hedenavond half 9 ure luidt De Keizer heeft heden drie uren in een leuniiigstoel gezeten waardoor It M zich aaumerkt lgk frisscher gevoelt De eetlust 19 ceuigsziu toegenomen St Petersburg 9 Juni Het Eegeeringsblad deelt een kiizulgk besluit mede waarbij het aantal dienstplichtigen ter aanvulling Vdu leger en vloot voor dit jaar op 218 000 wordt vastgesteld Voorts bevat het bkd een bulletin van den lijfarts der Keizerin gedateerd 8 deter waaruit blgtt dat H M lijdt aan koorts waarop in de laatste dagen kenteckenen zijn gevolgd van ontsteking gepaard met sterk verhoogde koortshitte slapelooze uaohten en vermindering van krachten De ademhaling is vervolgens ruimer geworden maar de koorts houdt aan Londen lO juni De MDrni gfo t gelooft dat Batum bilt aan Rusland zal worden afgestaan doch waarschijnlijk een vrijhaven onder gemeensohappelgke garantie der Europeesche Mogendheden worden zal Hetzelfde blad bevestigt het gerucht dat de Koningin lord Beaconsfield na zijn terugkomst uit Berign den rang van hertog verleenen zal Petersburg lO Juni Prins Gortschakoff is heden in gezelschap van baron Jomiui en baron Priederichs naar Berlijn vertrokken Graaf Sohouivaloff reisde gisteren daarheen De Armenische aaitsbisschop Khoren Naabey zal mede zich naar de Duitsche hoofdstad begeven Berlijn lO Juni De Bondsraad zal morgen een besluit nemen op het voorstel ter ontbinding van den Rijksdag De aanneming wordt beschouwd als ontwijfelbaar Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Juni Cornelii GeerlruiJa m Joh nncs ouderK J SchoonderMoerdcDM H I orOn 9 Maria ouders D Llepelt ea N Louwereas 10 Óijsbertus ouders T van HooyeQ en S Stolwgk 11 Emmereutia ouders A au t Veld eo M vao iolcn OVERLEDEN 7 Juni P de JoDg 68j W Schoulen 3 j m 9 N de Beon 6 w 10 G koleabrauder 77 j M C Baggert 6 m C A Begeer II m ADVERTENTIËM ♦ Voor de vele bevrgzen van deelneming onlangs ondervonden betuigen wg onzen hartelgken dank J J BERTELMAN M L D BEBTELMANgoiida 11 Juni 1878 Jacobi Mevrouw W LAMBERT Turfmarkt VRAAGT EENE die tevens strgken kan voor twee dagen in de week alsmede EENE IF 13 j £VJ XlsrG Oouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés voor MEID ALLEEN tegen hoog loon Onitoodig zich zonder goede getuigen aan te melden aUlNA LAROCHE van KBAEPELIEIV en HOLiH Jpothektr te Zeilt De eenige QIIDIA LABOCUE weUie door de Red van de ceneesk Cour aan HH Geneesknndifen is aanbevolen tegen algemeene Zwakte gebrek aan eetlust slechte spijsverteriitg zenawiiekte in het tydperk der heistelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekincht teringaohtigheid groote zwakte bloedarmoede et Prijs ƒ 1 90 per flacon b j den Heer Apotheker C Thim te Gouda voor de vernieuwing aan de Hofstede Valkendam te Aarlanderveen aan den Bijn waarvoor het bestek van af Vrijdag 7 Juni ter inzage ligt te Qouda iu het Hotel de Zalm te Alphen a d Rijn in de St Jorit bij den Heer JOH SCHOUTEN Aanwgzing in loco zal geschieden op Woensdag 12 Juni dee voormidJaas ten 10 ure terwi l iafprmatiën te verkrijgen zgn h deu Heer P VERMAAd Scheeptimmermanslaan No 9 te Rotterdam Openbare Vrijwillige Verkooping TE WADDINXVEEN van een ËEREi HUlS met KOETSHUIS PAARDENSTALLINU ARBE1DER8HU18JE8 TUIN BOOMGAARD BOSCHHAKHOUT enz De Veiling vvOFN DAa 19 Juni 1878 De Afslag op WOENSDAG 26 Juni 1878 beide dagen des voormiddag ten 11 nre in het Nieuwe SocieteitageboQw bewoond door H SPITHOVEN aan de Brug aldaar Het te verkoopene is zeer gunstig gelegen en bijzonder geschikt tot het oprichten eener Fabriek Breeder bjj Biljetten en informatiën ten kantore van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Algemeenc Vergadering op DONDERDAG 13 JUNI 1878 des avonds ten zeven unr in bet Bovenlokaal van het Koffiehnis toB Harmonie op de Markt Hkt BESTUUR Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en eclite Recept waarop men in bet bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesleldbeden der MAAG en werken heilzaam ap de SI IJSVËBTËRINU Zy zgn nitmontend tegen de OAL SCHERPTE in het BLOEI en UITSLAG der HUID zg zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDKIJVEND Verzegelde doozrn van 37 i nt en dubbelt donzen zijn verkrygbaar bij de hh Mblmserdam J de Boer Amiterdam M Clébsn 0 dreg heilige weg D 138 Botkoop 3 A van t Wondt Del t H W de Krugff Gouda L Schenk op de Hoogstraat UaattrecU K Oos erling Jlage J L F C Snabilió Buitenhof Leyden 1 T Tcrburgh Haarlem hoek Bakkersterg Moordrecht G H Post NieuK Lekkerland A Stam Oudeumter Pr Vree Rolterdaa v d Toorn Beker Weste Wagenstraat Schoonhotmt A Wolff VirecU Altena Kroon op bet Steenw over den Doukerstr n 3 2 ff oerden F Sweerma n Zecenkttizen A Priui H t depot dezer ecbte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Oouda alleen en uit sluitend geplaatst bg deu beer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelgk verzocht el attent te willen zgn dat door ons bg niemand anders de ÜrbanusPillen bereid rolgeni het onde en eohta Recept in Dépót zgn verkrggbaar gesteld in de hierèoven opgegeten Steden en Plaateen dan iy de hierbovengenoemde Dép6thouder In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening vin de vervaardigers Wed Kidnii b Zoon Apotheken welke Handteekeniog zich ook bevin K op het Zegeliak waarmede de Doosjes verzegeld zgn Wq vercoeken de gebruikers inttantelijk daar wel op te letten en raden hun aan WOl toe tO ZleU bg wien men de Uoosjrs Pillen haalt Alleen die Doosjrs waarin ean biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele nanaokeels Keimisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda brengen ter algemeene kennis dat op DINSDAG den ISn JUNI aanstaande aanvangende des voormiddags teu 10 ure erne ALGEMEENE COLLECTE met opeue schalen aan de hulzen zul geschieden tot Btgviug van het fonds ter ondersteuning en aanmoediging van den gewapeudeu dienst in het Koningrijk der Nederlandeu Zij vertroawcD dat n ieder door het schenken van eeue milde gift lal willen medewerken tot bevordering van het goede doel Gouda 12 Juni 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN UZENDOORN De Secretaris BBOUWBE BUITENLAND Uuitenlaiidsch Ovorzicbt Voor onze belangstellende lezers zgn heden evenals voor ons de berichten nil België de hoofdzaak van meer belang op dit oogenblik dan de eeuwigdurende Oostersehe qaacstie en zelfs dan de toestand van den ouden Dnitschen keizer omtrent wien men weder tameiyk gerust kan zijn Iu België hebben da liberalen de overwinning behaald op hun tegenstanders en wel too schitterend mogelijk Hun meerderheid in de kamer zal 10 in den senaat 3 stemmen bedragen Reeds moet het miniaterte bij het vernemen dezer tijding zgc ontslag kebbeu aangeboden Aoht jaar lang bebbeu de libo raUn wij leggcD niet gezucht onder kei olericale juk want daartoe was het gouvernement met de geheele intelleotneele helft der natie tegen zich niet sterk genorg maar toch een clericaal ministerie moeten dulden dat door benoemingen en langs zgwcgen de geestelgkheid bevoordeelde en dat klaarblgkelgk den weg moest banen voor een echt Sjrllabusministerie dat thant kon worden verwacht ala deze verkiezing in hun voordrei ware uitgevallen Het ia voor België en ook voor Nederland dat in België ziju natuurlijke vriend en bondgenoot erkent dus een waar geluk dat de liberalen overwonnen hebben Voor Europa ware hel een ongeluk als een der onafhankelijke kleine staten die de banierdragers zijn op het vaaleland van vrijheid en zelfregeering io de maobt ware gekomen der part j die deu syllabus wil laten zegepralen over de grondwet Hcdeu zal het congres zijne eerste zitting houden zÜ zal van korten duur zgn daar de oonvocatiebiljetten alleen spreken van behandeling van het doel der bgeenkomat Achtereenvolgens zgn de versohilleude ministers te Berlg n gearriveerd Waddington een der eraten Lord Beaconsfield heefi kort na zijn aankomat een onderhoud van l uur gehad met von Bismarck Men verwacht stellig dat de vrede uit de beraadslagingen van het congres tal te voorsohgn komen Zoo zeker is men van tijn zaak dat uit Engeland reeds bericht wordt dat koningin Victoria haar premier Disraeli bg zgn terugkomst den hertogslilel zal verleenen tot looa voor zgn diensten Menigeen vraagt zich af wat eigenlijk de reden mag zijn van de groote ingenomenheid van de Keizerin van Indie met lord Beaconsfield Had de Engelsche legeering viS r den oorlog toegeatemd in onderhandeliugen als uu duizenden menschenlevens waren gespaard en allerlei ellende voorkomen Veorwoar het is een schitterende overwinning voor de Britsehe staatkunde dat men nu na den bloedigen oorlog even ver is al y66t hg begon en dat nu geschiedt wat lord Beaoonsfield memorandum werd voorgesteld en door alle mogendhedcD behalve Engeland werd goedgekeurd De toettand van den Dnitschen Keiier blgft voortdurend zoo gunstig dat hij waarschijnlijk ovir eenige dagen naar Babelaberg kan vertrekken om daar zijn verdere genezing af te wachten de Keizer klaagt vocrtdarend over verveling en verlangt zoo spoedig mogelijk zijn werkzaamheden te hervatten Reeds heeft de Keizer zijn verlangen te kennen gegeven om de leden van het congres persoonlijk te ontvangen Steeds blijft men in Dnitschland de jacht op sociaaldemocraten voortzetten Als de bestaande wetten recht geven tot zoo krachtig optraden van politie en justitie vraagt men zich onwillekeurig af waartoe uitzonderingswetten voor de socialisten uoodig zijn Een gelukkig verschijnsel is het dat ook de burgerg haar ouvi rechilligheid ten opzichte van de sociale ziekte heeft laten varen men laat niet meer als vroeger de sociaal democraten begaan maar woont huu vergaderingen bij om den oniin tegen te spreken bijna overal worden de werklieden die leden zijn van sociaaldemocratische vereenigiugeu uitgenoodigd om hun lidmaatschap op te zeggeu en in geval van weigering ontslagen Had men vroeger op deze wgze de handen krachtig iiieeugealagen het kwaad ware zoover niet gekomen Ëeu later bericht meldt ons dat de Bondsraad zich met algemeene stemmen vereeuigd heeft met het voorstel tot ontbinding van den Rijksdag en dat bg keizeriijk besluit de nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven tegen 30 Juli a Iu den Franachen Senaat heeft de rechterzijde Zaterdag onverwachts opnieuw een poging gedaan om het liberale Ministerie uit den zadel te lichten een poging die bijna gelukt ia de bepaling van den termijn veor ue nieuwe verkiezingen voor den Senaat werd te baat genomen om de Eegeering den voet dwars te zetten eu tot aftreden te nopen De toeleg der rcchterzgde waarvan het plan door de Broglie was ontworpen mislukte alleen omdat 6 constitutiooeelen voor de B geering stemden en 12 zich onthielden bg d stemming ware de tentoonstelling voorbij geweeit wellicht ware de stemming anders uitgevallen In den Senaat ijn Dinsdag verscheidene kredieten toegestaan als een van 30 000 fr voor eeue tentoonstelling van voorwerpen door werklieden vervaardigd een van 60 000 fr voor wedrennen en een van 100 000 fr ten behoeve eener bgecnkomst van onderwijzen gedurende de Pargscbe tentoonstelling Nadat de legitimist Carayon Latour er op had aangedrongen dat de Senaat het wetsontwerp op de militaire pensioenen zou aannemen in den door de Kamer vastgestelden vorm opdat dit voor de officiereu zoo gunstig ontwerp zoo spoedig mogelijk tot wet mocht verheven worden werd dit ontwerp met algemeene stemmen aangenomen Hierop werd aan de neduwe van den generaal Aurelles de Paladinc en die van kolonel Deofert een pensioen voor ieder vau 6000 fr toegestaan Bij de beraadslaging over het voorstel betreffende de directe belastiagen nam de Senaat na verwerping van eene door Chesnelong voorgestelde wgzigiug art 13 aan in den door de Kamer vastgestelden vorm en daarna het geheele ontwerp met eenparige 210 stemmen De Senaat ging daarop tot 28 October uiteen zoo ook de Kamer Over de uaestieuse punttn is men het dus eens geworden eu de zitting sluit lu vrede Dufaiire s verklaringen hebben de gevolmachligdeu vau de vier groepen der linkerzijde bevredigd t oor het vorige Italiaaosche Mi isterie was bij koninklijk besluit het Ministerie van Koophandel opgchevrii Het tegenwoordige Kabinet echter diende een wetsontwerp iu tol weder instelling van dat Ministerie en bij de behandeling van dar onderwerp werd met 235 tegen 20 stemmen een orde van deu dag aangenomen waarbij de handelwijze van het vorige Kabinet onwettig en in strijd met de rechten van het Parlement wordt genoemd Aanleg van nieuwe spoorwegen wordt algemeen als een noodzakelijk vcreischte voor een krachtige ontwikkeling vau alle bronnen van bestaan beschouwd ook in Spanje waar de Regeering in het congres de toezegging heeft gedaan dat zij in de volgende zitting een wetsontwerp zal aanbieden tot toekenning eener subsidie voor den aanleg van nieuwe spoorwegen BINNENLAND GOUDA 18 Juni 1878 Aan het hoofd van dil nummer staat de gewone jaarlijksche kennisgeving van het houden der collecte voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst iu de Nederlanden De benaming vau dit fonds is geheel onjuist Veel eigenaardiger zou het zijn indien het genoemd werd Jondi ter ondersteuning van verminkten infirmen en oudstrijders en van de nagebUvenen der getnemelden Want daartoe dient he zie slechts de ondentaaode staat van Uitgaven in 1876 Aan gratificatien aan 2278 deelgereehtigden over 1876 34 verminkten van den veldtocht van 1815 ƒ 1 494 04 7 nageblevenen van gesneuvelden in 1815 428 33 1 922 87 109 17 5 658 7G 290 3 verminkten van den veldtocht van 1814 151 verminkten uit Oosl Iudië 6 vroegere ooriogeo 109 I den strijd tegen Belgié 4 844 Ï6 13 nageblevenen van gesneuvelden in dezen strijd 822 6 166 26S 323 verminkten en nageblevenen van gesneuvelden ƒ 13 146 56 1621 infirmen 62 148 71 334 oud strijders van Waterloo 3 340 00 2278 deelgereehtigden 78 635 87 Aan gew gift aau 85 verminkten en infirmen van Waterioo 465 00 Aan verhooging uit s Koningsgeschenk aan 60 verminkten vau Atjeh 3 076 50 Aan kottea van het lavalidenhuis na aftrek der ingehouden gratificatien en pensioenen 16 424 50 Aan onkosten der districts con mis siëu 3 222 47 Aan onkosten van het hoofdbesluur 2 744 78 periodieke uitkecring der renten van legaat C Sptrwer 200 Aan saldo der reutt u vau s Kouings geschenk 0 541 5 + ƒ 110 310 07 Hut Koking s geschenk waarvan gesproken wordt is de som voor het Nationaal Huldeblijk ter gelegenheid van Z M 25 jarige regeeriug bijerugebracht en door Z M onder zekere voorwaarden aan dit fouds geschonken Tegenover deze uitgaven staat een ontvangst van slechts ƒ 98834 74 zoodat er over 1876 een te koit is van ruim ƒ 11 000 De opbrengst der cjllecte bedroeg slechts f 30 000 ruim nog geen ceni per hoofd Hel gevolg zal zijn dat langzamerhand onze verminkte eu verzwakte oud oldaten minder en minder zullen ontvangeu en derhalve met des Ie meer moeite hun laatste levensjaren zullen doorbrengen Hrt is toch al niet veel wat zij krijgen Wie nu daaraan niet medeplichtig wil zijn die geve ruim Zou het zoo heel bezwareud voor de meeaten onzer zgn om onze gewone g ive te verdubbelen Wij aarzelen niet te zeggen dat t vuor de meesten een niet noemenswaardige uitgave zoude zijn en ook daardoor zou weer bewezen worden dat vele kleintjes eene groote nuJcen I Bij da gialeren in het hoofdkiesdittrict Arnhem gehouden herstemming ter verkiezing van een lid der Tweede Kamer zgn uitgebracht 1835 geldige stammen Gekozen is de heer O van Ree oud lid van den raad van Indié met 1201 stemmen Da heer mr W C J J Cremen raadsheer iu het gerechtshof te Arnhem btkwaaz 634 stemmen In de jl Zaterdag alhier gehouden voorjaanve ade i ring der Ouderwijterfureeoigiug in het 7e district vau Zuid Holland werden tot secretaris en peaniugmeester bü acclamatie herkozen de heereu U W Kramers en Emeijs beided alhier Tot ondervoorzitter werd gekozen de beer ti B Lalleman te Moordrtcht en tot bestuurslid de heer M H Kluitman alhier