Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1878

Zttodag 1 JubI N 2154 1878 J GOUDSCHE COURANT Nieuws eD Adverlentieblad voor Gouda en Omstrekeu bistaan over den rechterarm Zg die den Keizer 1 na den aanslag niet gezien hebbeu moeten geschrikt zgn iloor het geheel Teiauderde bleeke gelaat Tan den Vorst juist het aanmerkelijke bloedverlies doet vreezen dat de zwakte van langen dnnr zal zgn bet humeur van den Vorst blgft Tourbceldig SlechtaMi bttUeMu werdtdagelyks meer uitgegeren waarran de inhoud door Reuter niet weer wordt geaeind aangezien het eiken dag hetzelfde is goed geslapen krachten nemen toe De Krooiiprina betuigt in een lang stuk in naam zijns vaders dank j vour de vele bewijzen van httfde eu trouw Bcrlgn is ter wille van het cuugrts dat binnen zgn muren vergadert niet in staat Tan beleg gesteld maar de krachtigste raaalregeleu iijn genomen om de orde te hnndhaveu eu het Berlgnsche gemeen dat wel eens beschreven wordt als bet ruwste der gf heele wereld in bedwang te houdeu De politie heeft een harde taak want men is bevretsd voor uieuwe aanslagen van socialiatea op gekroonde hoofden en voorname atantslieden Het ergste teekeo dea tgds is ongein ijfeld de arrestatie te Berlyu van een tiental Dnitsohe soldaten die openlijk de mislukking van den lafhartigen moordaanalag betreurd hadden Dit is een voorbeeldeloos geval in het Pruisisob legu en heeft een aller pynlgkaten indruk gemaakt De Fransche Kamer en Senaat zgn tot 28 October nitcengegaan Dat de Kamer yiót zg scheidde het handelsverdrag met Italië n rworpen heeft maakte dtepen indruk in Italië Heden zal de Italiaausche Kamer der Afgevaardigden beraadslagen over wat haar uu te doen staat Bg gebrek aan parlemenUir nieuws houdt men zich te Parijs heng met de verkiezingen Toor de I Académie Frau aise welke Donderdag hebben plaata I gehad en waarbg ook de no iliijc waa betrokken De repablikeinseke eandidatm Uenri Martin ea Braeat Renan zijn gekozen met 18 en 19 stemmen tegenover de heeren Henri Taiue en Wallon Henri I Martin is de opvolger van Thiers Het aauul Academieleden is op dit oogeublik tot 36 iiigekrompeu Kr zijn drie duoden eu twee die niet stemmen Mgr Dupanloup hetft geen voet in het instituut gezet sinds de heer littii werd gekozen en de heer Ouvergier de Uauranne is te ziek om te komen stemmen Nu zegt men dat 17 Aoademieleden door de elspri keuheid Tan den heer d Hassaonville bewogen tyii om hun stemmen aan den heer Taine te geven eu 17 andere door de welsprekende taal van heer Legonvé zgn oveauigd dat zg voor den heer Martin moesten stemmen Allren de hertog d Auinale heeft het zwggen bewaard De beslissing lag dus iu zijn hand Blgkeiis den reeds vermelden uitslag heeft deOrleanistische prins in Republikeinsehen geest gestemd Hciiri Taiue dankte den steun der clencalen eu conservatieven aan ten boek waarin hg de revolutie aanvalt eu Wallun aan een leven van Jeanne d Arc in clrricalen geest en andere vrome werken Uit de Vereenigde Staten komt hrt bericht dat het Judiciary C vmmitlte met acht tegeu ééa stem besloten heeft aan te bevelen dat het congres een motie mocht aannemen wanrbg verklaard wordt dat het congres het recht met heeft hel eenmaal goe lgekeurde resultaat der presidentsverkiezing later af te keuren Vijf democraten en drie republikeinen hebben deze motie ondersteund waarbg der wetgevende macht de raad gegeven wordt de laver son liuge sale en familie en niet het vertrounen van het publiek en vau Europa te schokken door verdere vertooningen Tan de schaudalen en onwettigheden Welke Amerika s staatslieden plegen Dat de tegenwoordige president Hayea eigeaI Igk niet wettig gekozen is weet iedereen in Amerika linda lang maar men achtte het beter die Terkiezing I maar goed te keuren dan de orde en rust Tan het land in groot gevaar te brengen door een nieuwe verkiezing uit Ie sohrgven De democraten meeuen thans echter zulk een oTerTloi B van hewjjzen in banden te hebben dat de nuniater van finanoiba Sherman door omkooping de rkieting in Loniaisna TerTalscht heeft en dat andere schandelijke praktijken geschied zgn dat zg aan het Opperste Gereohtahof willen rragcu n de vetkirfing Tao den hear Hayes ONTaUOBN ra KEOHTSYEEVOLGING O de J hnisvronw Tan J W baaiiopiuster wonende te Moordrecht au de Raiiklaoht iii een lijntiiitU Ie Mücirdreobt iu dicuM gehad te hebliên een jongen haar icon beneden de twaalf jaar VRIJGESPROKEN H K en W F W londer beroep onende te Qouda Tan de aauklaoht te lameu en in Tereeuiging iemand te G ouda te hebben uitgejouwd MARKTBERICHTE X9 Qouda 6 Juni 1878 Bg kleinen omiet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 12 a 12 76 Mindere 10 i 11 Bogge puike 7 60 ü ƒ 8 Jliadere f T if 7 40 Voer ƒ 6 30 a ƒ 6 60 Gerst puike ƒ 7 26 ü ƒ 8 Mindere ƒ 6 i 7 HaTer ïWare 6 26 a ƒ 6 ligte 3 75 4 4 S0 De Tcemarkt met weinig aanroer de handel traag ebbapen eu lammeren traag rarkens en biggen traag te veikoopen Aangeroerd 154 partijen kaas pryien Tan ƒ 22 i f 27 Goeboler 1 20 f 1 30 W eiboter ƒ 1 ii ƒ 1 10 Burgerlljlce Stand e Gouda REBOBEN 8 Juni Johaniiu Wilhelmiii oudera H W na KenberKiD ea i Llsua Cathinna Klin Muia aden J Verkuik eo M i Leo 9 WiUim oiiden W vao deo Heuvrl va h van dtr Ham 10 Anna Maria WilbdiuMe onderi J T W Sweep en H C Bolte t BareDd CoDaeant n Durns ouders L Over utaw en A leeuwenburgh Jan Frednk oudera J F Praijg éu J i Hartman IS Jokannea oudera J Benuia ea W Jougtoeel OVERLBDBIi 10 Juni H Aglerhorat 19 j 11 H Jongerheld 50 J 13 ü H van drr Faauw w eEHtWS 12 Juni T BaTenatein en C M iran Rooselaar Borgeriyke Stand ran onderstaande gemeenten ran 6 tot 13 Juni 1878 Moordrecht OEBOBEN Fieter Jobaanca oudera T P rag der Stelt M £ de Sonde Gernt oudera A Bielteld en C Tan Leeuwen OVERLFDEN J A Tin Bochore eohtg vau J J Swaao Ij G£BUWD A Hoornweg SI j Tan Bergambacht en M Tom 2e j Oouderak GEBOBIN Huibertje Jaeoba Ëldirina oudera J an Vliet t M da Jong Anton George oadcra A 6 Bliiffl en M Hoogendyk OVERLEOEN C ran der Wonden i w A Kuatwat t na Stolwljk 6XB0BEN Ju oudera D tbu den Beniel en H Stigler Jan Mannua oudera T Burger en M Timmer OVEBUOEN H Berkouwer 86 j Haastrecht Ooaae aangiften kebbea bg den Burgerlgken Stand plaata ebd Beeuwjjk GEBOREN s Catkatina Snsanaa oudera F G Teekcna ec J Buna OVEBLEDBN E Nerkleü 18 j M ran Dam S7 j OeuUWOi J Hart en A Hager Waddinxveen 6EBOREN Arie oodeta E Hoogerbrug en P Cok OVEKLEOEN J Weymaa m J W Hendrika 69 j ADVERTENTIÊN 40 JariEe ECHTVEBEENIGING TA G PRINCE C P TECKKBLBNBUBGH Qouda 13 Jam 1878 Vohirtlii umgt lemmwgtmng Heden orerieed in dén ouderdoiq rau bgn 6S jaren onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvader deHeer J A tanBOCHOVE OudOfScier ym Gezondheid practiseerend Geueesheei te Moordrecht J J TAN BOCHOVE SWAAN A K MAC LEOD VAN BOCHOVE H M PETTEB VAM BOCHOTE E D H MAC LEOD A D PETTEB Moordrecht 11 Jani 18 8 Het BESTUUR der Afdeeling Gouda ran het NEDEBLANDSCH ZENDELINGGENOOTSCHAP noodigt bg deze allen uit die belang stellen in de instandhouding der 150 scholen in de Minahassa op het eiland Celebes om hunne bedragen te willen bezorgen ten huize van Ds M A G VORSTMAN Voors Ds J W HAVEBKAMP BEGEMANN Penningm Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd z n aan de nalatenschap van Tvfllen den WelEejwaarden HeerJ W HENDRIKS in leven Pastoor der R K G te Waddinxvetn en aldaar overleden den 5 Jun 1878 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op den 1 JÜLI J 1878 aan den Heer OTTO KOUWENHOVEN particulier te Waddinmten Eiecuteur Testamentair of ten Kantore van den ondergeteekende A N MOLENAAR NoTAnis Waddinxvttn é itaa 1878 Er wordt GEVK AGD EEN M MEISJE van 15 17 Jaar te bevragen bg den Uitgever dezer Conrant onder N 83 Br BIEDT zich aan om hier ter stede zoo spoedig mogeiyk in dienst te treden een flinke f een goede burgerpoi knnnende koken Brieven franco onder No 84 aan bet Bureau dezes ï Gevraagd te Rotterdam eene GEZONDE VASTE MIN Adres met franco brieven onder letter L bfl den Boekverkooper W WENK Rotterdam Een HEER zgne bezigheden buiten s huis hebbende zoekt alhier eene f met VÜUB LICHT en BEDIENING Opgave van prgs met franco brieven onderde letters C C bg den Boekhandelaar P C MAAS Jï te Gouda OEHEEL NIEUWE VINDtNO tot finale uitroeiipg van WAi DGËDlËRTEN zonder renk of iets te beschadigen met 6Jaar garantie Te ontbieden door het geheele Rgk J GOEDHART Co Adres Oppert 64 Rotterdam mmm m soou van af heden verkrggbaar in den Tuin der Sociëteit ONS GENOEGEN waartoe id minzaam aanbeveelt A DAM KASTttBIK WEIK5TRIJO OSAS miMNES op 4 Juni jl te Middelhamis Eerste Prijs behaalde de WILLIAM ANTON WOOD in concnrrentie met de CHAMPION van MITCHELL WARDER de SIMPLEX van HQ WARD en 3 verschillende SAMUEL80NS BRANSOMES SIMS HEAD bekroonde Paardenhooiharken Hooischudden Agent voor GOUDA en Omstreken J C GdTTE Keizerstraat Gouoa bg Wien Prgs cooranten en inlichtingen te bekomeii zgn De Hoofd Agenten voor Nederland HOOGLAND MASSEE Dordrecht Wed J C MASSEE ZOON Gou HEÜGHEUJE VESSTEEEEm GOEDEOOP 18 bg nitnemendheid de JOH HOFF sche IIIalz i loiit Zeep Prgzen 1 stuk 17 cent 6 stuks 95 cent 1 stnk 85 6 stuks 1 95 50 cent en 70 cent JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat P 250 Te Gouda bg J C vam VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt 8Hin en Maagplllena Deze PILLEN die siiida rele jaren net het beate geroU tejteu de slijm en alt maafVOrSterkend gebruikt onleu door hare werding de spijsvertering zeer bevorderen bvrj nder goed tegen de gal en zeer sacbt lazerend zgn lyn tegen 8iV eeut het dootje net berigt Tan het gebinik verkr gbear bg de narolgende Heeren te Aarterdam M Clébau k C Droog Heilige wag D S2 1 Bleiiwgk 8 v d Kraata Delft E Wilsohot Dordreoht U J OilUy Oouda L Sohenk op de Hoogitraat a Oiavenhage J Viaaer ie Zoon in de Spuittraat Haastreeht K Ooaterling Leyden J T Terbnrgh Haarleamentnat Lekkerkerk A den Oadsteo LinaohoUn B Kruithof Botterdam T Santen Kolff korte Hoofdaleeg Stolwjjk Wed A ZijderlMn Sohiedam Wed A U BomboDta Tiel A J Faaiaen Utreoht Alteai k Kroon Steenweg over de Don keretr 873 Vlastdingen M E Hoffuuina Tjsden ZrVenhuiien A Prins De BUfU en MAAOPILLEti bereid Tolgens bet echte recept zya door mg te Ooiiia aUee t uiUlnUmi eerkrggbaar geit ld bg den heer L SCHENK op de Hoogatraat laBT WEL Om elk dooeje der eehU en sinta oobeugelijka jaren gebrnikle SLIJM en MAAOPILLEN ia een biljet Tooizien met de bandteekening van J J8CHBEUDKB apotheker welko handteekeDlng iloh ook bevindt op het ugellak waarmede het dooqa veriegeld ii Men gelieTs daar we attent op te tna en ioh te wachten voor het gebtoik van eennamaaksel dat men tracht is omloop tt brengea Gouda juxsn tan A BmirKNAN LOTING l vooa DE SCHUTTERIJ AFKONDIQINO BÜEGEMEBSTEE en WETHOUDERS ranGonda geilen Art 10 der Wet Tan 11 AprU 1827 aUblad No 17 brengen ter kenuia Tan de belanghebbenden dat de L O T I N O Toor de Sohntterg lal plaats hebben in het BAADHUIS deier Gemeente op MAANDAG den 24 JUNU aaaataande de Toormiddagt ten e re Toor de ingescbreTenen Tan deun jare o geboren in 1S53 en ten elf ure TOor de ingeschrevenen Tan Torige jaren of geboren ia 1811 tot en met 1362 iugealoten wordende tij in hun belang aangemaand om op de hierboren gemelde plaata en op den bepaalden tyd in pereoou tegenwoordig te zgn of ingerat sij door ziekte of cenig ander wettig beletael hierin Terhinderd worden een ander met hnnne belaugen of omataudigheden bekend iu hunne plaats te doen Verschgneo Voort worden de ingeschrevenen Ti rwittigd dat de Alphabetiecke Naamlijti Toor hen ter inzage ligt op de Plaatselijke SeoreUrie Tan DIKGSDAG den 18 tot en met ZATURDAO den 22 JUNIJ 1878 des Toormiddags Tan Urn tot tieaiUf ure ten einde een ieder iu staat zoude sgu om iu geral dat lii in op de gezrgde Igst eeuige pertonen of omttmdi ktden roogte voorkomen die daarop nog souden bekooren te worden aaugcteekend of daarvan moeten worden weggelaten zulks bg de LOTING kenbaar te maken Ooada den 14n Jnng 1878 Bnrgemeeater en Wethouders voornoemd VAN BEBQEN IJZENDOOKN De SeereUris BROUWER BUITEN LAND Balteslanlscli Overzicht I De heemv ran hel Berliner oongies beginnen met de zaken kalm op te nemen Donderdag hebben tg niets gedaan dan elkanders geloofsbrieren oodereuoht het besluit genomen om al het Terhandelde geheim i te honden en Ton Bismarck op voorstel Tan Andraasy met algemeene stemmen tot president gekozen Maandag Tolgl eerst de tweede zitting Waarschijnlijk zullen de heeren hnn Trgen tgd busleden aan officieuse onderhandelingen en onderlinge gedachtenwisseling welke zeker hel terrein kunnen effenen Toor OTereenstemming ter Tergadering BehaWe de reeds gemelde conferentie tusschen Bismarck en Beaoonsfield wordt er ook mcidiug gemaakt van een langdnrig onderhoud tusschen graaf Schon waloff en lord Salisbury Ter eere Tan het congres is ten hoTe een officieel diner gegeven onder Toorzitting Tan den Kroonprins De berichten uit Konstantinopel blgren onguiutig luiden Het nieuws uil Konstantinopel toch toont hoe dringend de orisis is zegt de Londeusche Standard en men begint te Treezen d it de Zieke Man zelfmoord zal plegen en dat eenige plotselinge reTolutie de Toorwaanlen ran het Traagstuk dat besproken wordt zal veranderen De Belgische liberalen zgn nog geheel Tervnid Tan de schitterende overwinning die eg hebbeu behaald op de olericiilen het Ministerie heeft nog op den avond ran den Terkiezingsdap zgn onulag ingediend voor het nieuwe liberale Ministerie worden de toIgende nomen genoemd Frère Orban Pinaninên Bara Justitie Sainolelelte Openbare Werken Graux Binnenlandsohe Zaken Anderen noemen nog Tan Humbeek £ olin Ja uemina t Kerckhoven van Deuterghcm Officieel is niets bekend dan het verzoek om ontslag der tegenwoordige ninialers De Doitache Keiler hoopt nog altgd de oongrealeden TOor hon Tertrek uit Berign te ontvangen Al gaat het met de wonden zoo goed als dat gewensciht kan worden blgft er to h nog cenig ougemstbeid nietig en den heer Tilden tot president Ie TerkUren Het ia om dit schandaal te Toorkomen dat het congres verzocht wordt de door ons genoemde motie aan te nemen BINNENLAND GOUDA 15 Juni 1878 Gisteren margen is Tan Schoonhoven per stoomboot Vreemyk gevankelgk naar Rotterdam getransporteerd de huisvrouw A O te Ammerstol verdacht van op jl Dinsdag haar 2 j jarig natuurlijk kind zoodanig te hebben mishandeld dat de dood zeer spoedig daarvan het gevolg was Behalve de reeds vermelde prgzen op de veeteutoouatelling te Pargs behaald werden naii de Vereenigiug Het flederla dech Buitdvee Slamiaek toegekend eeue mention tree konorabte voor sti reu en I zes mention trh konorablee voor koeien De Tijd verklaart dat ook de Katholieken tegeu de wet op het lager onderngs moeten petitioneeren Met de verzending vau nieuwe aardappelen uithet Westland via Rotterdam naar ËngcUnd heeftmen dezer dagen een begin gemiuikt nadat eerst bqwijze van proef enkile kiuiienmaudcn wureu verzouden LI Vrijiing eu Zaterdag zijii rterls een paar Volgeladen schuiten te z tmeii p m 500 mandea iu stoombooten naar de verschillende Eugelsche en Schutsche havens bestemd indien deze coiisignutiën Oevredigende uitkomsten opleTeren kan men zeker zijn dat weldra de gewone scheepsmimttn onroldoende zullen wizen trots dat men bijna op aUe zeeatoombooten van groenten eu fruitlading itengroeten dekUst maakt ff I a Lands middelen over de vgf eerste maanden dezes jaors hebben opgebracht ƒ 38 246 216 87 zijnde ƒ 513 368 68 meer dan iu helzt lfde tgdvaJc vau 1877 De raming bedroeg ƒ 39 328 678 10 De afdeeliugen van de tweede kamer hebben zich Donderdag bezig gehouden met het onderzoek vau TerschiUeude wets outwerpen De Tweede Kamer heeft in hare zitting Tan Vrgdag gekozen tot candidaten Toor de Tacatnre iu den hoogeu raad der Nederlanden de heeren Mrs P R Feith rechter te Amsterdam met 37Tan de 52 stemmen S M S de Banitz president der rechtljank te Zwolle met 33 van de 64 stemmen H A Nnb advocaat te Leiden met 26 van de 49 stemmeu W J Triebels president der rechtbank te Arnhem met 34 van de 53 atemmeo en D J Mom Viach raadsheer Ie Arnhem met 24 van de 46 stemmen Wgders heeft de minister ran waterstaat bg de behandeling ran het rapport omtrent de adressen tot Terhooging der Diezedgken nabg s Bosch rerklaard dat een plan in onderzoek is tot ophoogiog van den linker Diezedyk waardoor een groot gedeelte Tan de klachten der sehipperij tal zgn opgehcTen De minister Tau finanoién heeft bekend gemaakt de Toorwaarden waarop kan worden ingesehnTeu tot het bekomen Tan schnldbekenlenuseo iu eene gddleening ten laste Tan den staat groot 43 000 000 Tastgesteld by de wet Tan den 6iiin Juni 1876 Voor die gddleening worden nitgcgeTen schuldbekeutenisaen aan toonder groot 1000 alsmede onderdeelen tbu sdiuldbekentenisiHi groot 600 n ƒ 100 De renten dier stukken ad iptl ten honderd in het jaar lijn op haK jatige cospoas Tcraehgnende lo Juni en lo OMcmber groot 20 ƒ 10 en ƒ 2 betaalbaar te Amsterdam in de hooMplMtaen derprotinoien met oitaondecing tu NoordHolUnd en te Rotterdam De prijs ran itgitlc is I V8 a pOt Tan hel Donrfaaal bedrag der a AiMbekeuteniaWD met reDl pnot root de iiisghrÜTera te Lrekaaeo l Jnli 187 De ioaehryviug Mihiedl ia sommen T n ƒ 109 of veetvonden vau flit be big by bi ttteo wdkik behoorlek iugevul ea mderteekead ip Dondanlig eu Vrijdag Aea 20a en iln j Jaai 1878 tas des voormiddafi Hefe tot dei aa