Goudsche Courant, zondag 16 juni 1878

Allen die iets te vortleieu hebben van of verschuldigd zya aan de nalatenschap van wijlen den Weljïlerwaarden Heer J W HENUKIKS in leven Pastoor der R K G te Waddin ccetn eu aldaar orerleden den 5 Jnn 1878 worden ïerzocht daarvan opgave of betaling te doen fóór of op den l JULI l 1878 aan den Heer ÜTTO KOL WEN OVEN particulier te Waddinxveen Execnteur Teatamentair of ten Kantore van den ondergeteekende A N MOLENAAR NoTAttlS Waddinxveen 13 Juni 18 78 Men vraagt ioo SPOEDIG MOGELIJK een FATSOENLIJK BBft©miIISJI bij twee jonge kinderen vnn de P G Brievenfranco of in persoon by den Boekhandelaar A BR INKMA N onder No 88 MEESTEEZNECHT Aan eene TOUWSLAGERIJ wordt ten Spoedigste GEVRAAGD een bekwame MEESTERKNECHT liefst ongehuwd Loon naar bekwaamheid Adres met franco brieven aan het Baieau dezer Conrant ouder No 86 M ffrouw ItAMPHUlZEN in de Peperstraat verlangt tegeiJ 1 AUGUSTUS EENE Gevonden en aau het Bureau van Politie gedeponeerd een Koralen Halsketting met zilrereu sluiting 4 I Laatate Berichten BerliJD H Juni De dagen van heden en morgen tullen hoofdzakelijk gewijd zijn aan gedachtewisselingen der congresleden onder elkander over afzonderlijke belangen der Staten die zij vertegenwoordigen Naar het heet is langs dien weg tussohen Busland en Oostenrijk reeds op velerlei punten overeeukomst getroffen Berlijn 14 Juni Ofschoon gelijk reeds gemeld is door geen der aan het congres deelnemende mogendheden eeu Voorstel daarover is gedaan trachten de Staten van den tweeden en derden rang het daarheen te brengen dat hun vertegenwoordigers op htt oanpres zelf hunne zienswijze kunnen uiteenzetten Griekenland legt daarbij den nadruk op zijn positie in Europa die een andere is dan die van Kumeuié eu Montenegro Wat betreft de gelijkstelling van de Joden in Uumenië met de andere ingezetenen van dien Staat hiervoor zullen verschillende gevolmachtigden op het congres opkomen OokJismarck zon gezind ziju om aan de wensch en der jlliance Uraêliit gehoor Ie geven al is t ook onjuist dat hij de gevolmachtigden dezer Vereeniging op een bijzondere audiëntie outvangen heeft Berlijn 14 Juni Het secretariaat van het congres bestaat uit de heeren von Badowiiz dr Bucher dr Busch Holsteiu Herbert von Bismarck en graaf Mouy Alle secretarissen ziju gezamenlijk belust met het reïligceren der protocollen Daarbij beeft geen afwisseling plaats In geen geval zal het congres lederen dag cene zitting houden Alexandrle 14 Juni De Comité s te ü o en Alexandrie hebben een rerzoekschrift geteekend vragende dat eene commissie van eu uète aan den Staat verslag uitbrenge omtrent den persoonlijken grondeigendom vau den Khidire De ouderteekenaurs verklareu dat de Khedive toen hij den troon 11 klom sleelils 25 000 ia n grond bezat en dat hij ilerhaUc ilc l iOO 0 i fedimu vertegenwoordigende eeue waarde vnn 41 a 50 iiiillioen p s zich slechts met fondsen vuu deu Staat beeft kunnen aausohafftn OUDE Yrouwemuis Tegen 1 AUGUSTUS gevraagd ïM Mmmim TWEE WEHEUEIEEN Looo buiten goed verval f65 en f 10 s jaars premie dus 75 met inbegrip van geneeskundi e behandeling en geneesmiddelen Zicb aan te melden by de Moeder van het huis dagelüks tegen 7 en 9 uur des avonds TERSTtÏND aBgd eeiTNET KINDERmEISJE B u r g e r 1 ij k e 8t and OEBOKEN 12 JuDi Uernuou Curnclii oaden H DlfsHinkel rn K Grercoeur 0VERLE1 EN 12 Joai C K M Vrrknik 4 d IS J G VtrilriM 2 m O A Mfyrn m P C an dm Herii 10 m U 1 I van Outlerliuiil Heu SOj 11 ni OMIKIiTUOLWD F H R rbMn 27 J 0 IV Karrelioom 24 j J Klemtnilot t 28 j rn A A ScbooleD ii i bioitkt 26 j ro T KMm 28 J Hooiueijer 1 j e A A Ueltjg 18 j ADVERTENTIËN 87 aan het Bureau dezor adres onder No Courant Voor 100 Gulden bniten verval wordt tegen Augustas of November in een klein gezin te Gouda gevraagd EENE NETFE Ondertrouwd JACOB KLEINEND0E8T en ADRIANA WILHELMINA ALBER DINA SCHOUTEN Gouda 13 Juni 1878 van goede getuigenissen uit vorige diensten voorzien liefst niet onder de 25 jaar oud Adres met franco brieven onder de letteraB M aan de Boekhandelaars J vas BENTUM Zoo te Gouda lÖm G voor het laatst werkzaam L H SERRE Voorspoedig bevallen van een Meiqe A M HOOGENBÜOM VöLLKAR Gouda 14 Juni 187 Owe lieveUng ruim negen weten oud werd ons heden door den dood ontrukt J J VERDRIES J W F VEaOBIESGouda 13 Jntii 1878 vas Vuot SPI Heden overjeed in den ouderdom n fciiua51 jaw de Heer JOHA NK LODEWïJK VA5 008TEBH0ÜT HB88 0o f4 14 J p ff 878 I te en AUGUSTUS te HI pp pjavr op goeden 8t nd een MET Het DEPOT der THEÈEN uit het Magngfln van JAN van EEES ZOON tje 2wo e is gevestigd voor Gouda bg de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDEWEG D 44 alwaar obahs Prijscouranten zyn te bekomen Det9 TheUn uitmuntende door krafJu geuratt wqterhovdeit heid worden aigeleverd in pakje v n 5 2f 1 m Vf cna verzegeld en roop T j fHil prps en notrjmtT opgave van Hwprjjs aan het Bureau dezer nrul lï tè W W tijft ifl te Icvfrcn ten kantore van den ajïent vnn bet ministerie un financiën te Amsterdam Spiiihuissteeg B 3 of vau de betaalmeesters te s Hertugenboach Arnhem a tiravciihage Rotted dam Dordrecht Middelburg Uirecht Leeuwarden Zwolle Groningen Assen en A H islriolit Na het laatstvermeldü tijdstip worden geruim inschnjvingsbiljetten ineer aaugenomtn Vau htt toegewezen bedrag wordt gestort van 8 11 Juli 1878 30 pCt van 2 6 Sept 1878 30 pCt vnn 1 B Nov 1878 20 pCt vau 8 5 Beo 1878 la s pCt Werd reeds roegcr ia de Dtlfticie Ct de wenBchelijkheid betoogd dat mep des zomers vroeger aan den arbeid zou gaan dan tot dusver in inenigeu kring het geval is uaar die Ct thans verneemt heeft de Minister van Financien die wcnschelijUu iJ niet zonder nadruk onder het oog zijner aniblenaren gebracht De heer Glciohman die zelf een groote mate van werkzaamheid aan den dag schijjii te leggen moet zioh heihaaldelijk overtuigd hebben van de gering uauwgeiethéid welke vele ambtenaren van zijn departement hoofdambteuaren daaronder begrepen in acht nemen met betrekking tot het uur waarop de bureauwerkzaamheden behoorden aan te vangen Dientengevolge heeft de Minister als j wèl zijn ingelicht zijn personeel aangeschreven dat meu des zomers s morgens om negen uur eu s winters om half tien aan het departement heeft te zijn Mên voegt er bij dat de hoofdambteuaren tevens zyn uitgenoodigd nauwkeurig toe te zien dat de ondergeschikten aan dit voorschrift gerolg geven Naar men aan de N R C mededeelt zou de stoomvaartinaatschappij Zeeland voornemens zijn ua de opening van den spoorweg Amstrrdam IJmuidcn eeue dienst te openen tusscheii de hoofdstad en Queen8borou li De Jmi Ct maakt de volgende opmerking Door de ouderwjjswet agitutie gaat bet laud een gevaarlijke toekomst te gemoet wanneer de verschillende kerkeraden der Hervormde fienieentc daiirin een w oord mede gaan spieken zoual die van Hoorn begonnen is te doen Het kan niet anders of de UI spraken der kerkeraden moeten de verdeeldheid in de gemeenten doen toenemen Het zoogenaamde volkapetitionnemenf zou zgu eigen dood wel sterven een contra beweging kan zijn leven slechts verlengen ojndat dan de stryd algemeen wordt zonder in den grond de zaak iets te verauderen Het is toch al te dwaas een antivolkspetitiontie ment op touw te zetten Een jongraeiq a uit Veendam dat onlangs de kermis te Groningen bezocht vond dat het kunstenaarsleven pleizieriger was dan dat vau dienstbode zy vatte daarom het plan op zich maar dadelijk by eeu troep aan te sluiten en vertrok er mede naar Zwolle Hare familie werd dit spoedig gewaar en liet haar van daar terughalen Niiar men zegt heeft zy tot aandenken aan baar uitstapje eeu gebroken arm mede teruggebracht De Ned Openbare Hulpoaderwijzers vereeniging heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met eeu adres van den volgenden inbond De Veieeniging heeft met ingenomenheid keunis genomen van het gewijzigde wets omwerp tot herziening der wet tot regeling van het lager onderwijs dd 13 Augustus 18S7 Eobter komen de minima van ƒ 100 voor onder wijzers en van ƒ 600 voor hootdoiiderwijzers niet hoofden der scholen der Vereeuiging onvoldoende Toor De redenen hiervoof behoeven naar de bejoheiden meening vau de Vereeniging niet gemeld te worden daar zij reeds v verschillende zyden zijn aangegeven Toch neemt de Vereeuiging de vrijheid er op te w zen dat door de gunstige bepaling van art 24 aliuea 3 slechts betrekkelijk weinigen zullen ffebaat worden en dat dezen voor t meereudeel zullen gevestigd n in die gemeenten waar een inkomen Tnn 600 te klein ia niet alleen ten opzichte der aan hen gestelde eiiohen maar ook om hen te verkeffen befei den stand derganen ifier kinder n kottelooa ondéHvijs moeten genietet Xen ander bevraidr siet de Verdenigiag ia de instandhouding der provinciale commisaie tot het verleenen der onderwyicrs akte Dezelfde redenen die tot iict inlthUen eener rükscommisaie voor de akte TOO hooüloadetVrüier leiden Hen eok wel I iaig igs voor het itiitellen voi solk etne eommiaaie ftor de ondeii 9 Ate Da meniing dat aan het reileanea d onderiK aen aktt minder gewmhf kan geheoht worden lou eeue ilkttwiag qn ran de waarheid dst de beite qraniaatie en da bekwaamste koofdanderwqisr niet rjn staat gn hetaows aan bakwkme nderwgsaM te Mtftoedf Het leedmaen Rioet de ereeAlgtng er op wiJMn dtkt er geen aitzieht vordt gfeopeiid op het stithlien na een foivd voaj ndnwen en weeian ren opepbkre onderwqier Met aaa4raug beveelt de Vereeniging de belangen der ond v zers iu dele zaak aan te meer daar het wets oniwerp bhjkens art S6 en 30 den openbaren onderwijzer verbiedt op andere wijze iu het lot der ijnen te voorzien dan door opoffering van een aanmerkelijk deel van zijn meestal gering inkomen De Vereeniging versoekt da Kamer dringend het gewijzigde wels ontwe p goed te keureu cii tevens zoo inogelgk aan de genoemde bezwaren te gemoette komen Van doorgaans goed ingelichte zijde verneemt meu dnt het nieuwe leerplan voor de gymnjisi bij denEund van State is Zeer is het te hopen dat door dit lichaam met de behandeling daarvan eenige spoed gemaakt worde en dat de minister bij iil de drukte ilie hem wacht tijd zal vinden om de noodige voordracht omtrent dit onderwerp aan den koning te doen Op alle plaatsen toch waqr inen vooriiemens is een gymnasium of een progymnnsium op te richten ziet men sedert weken en maanden reikhalzend nnnr dnt nieuwe leerplan uit daar men zoolang dat er uietis zijns ondanks geen voortgang kan maken en detyd diingt indien men met den nieuwen enrsus gereed wil ziju A Ct Het Bil noemt als hot doel vnn het volkspetitiouuement der anli revolutionoiren tegen de schoolwet agitatie te wekken on den koning te bewegen liüier te luisteren uaar de stem vau eeu z ker aantal ontevredenen dab naar het gevoelen van de wettelijke vertegenwoordigers vnn bet geheele Nederlaudache volk Het blad weet met of de ontwerpers van dit adres de gevolgen van hun daad nauwgezet hebben overrt ogeu De gevolgen kunnen nog al gewichtig zija Gesteld dut Z M weigert het we tsontwerp te bekracLiigou dan zal hij zich moeten scheiden van zyne tegenwoordige raadslieden Er zal een auder kabinet moetm optreden dat echter om aan de wenschcn der iidressauteugrvolg te geren nimmer de toestemming zal erlangen viin de StateuGeueraul zooals die thans zijn samengesteld De Kamers zullen dan moeten ontbunden worden eu ile kiezers opgeroepen om uitspraak te doen miuir met de schier wiskundige zekerheid dat dezi lfde Kamers sehier onveianderd zullen terugkeeren Kn gdukt net niet de Kamers iu den genenschten giest sau eu te stellen dun blijft geen andere uitweg opi n d in een terzijdestelling der groiidweL De adresiiinien hebben daaraan zegt liet flW blijkbaar niet gidaclit Zij muken zioh stellig vau het antwoord op zulke bezwaren af met de verklaring Dat is niet onze zaak inaur die van den koning Toch zou Z M hen kunnen doen opmerken dut het zeer eeinalckelijk IS te kingen als men niet tevens den weg aanwijst ter verbetering en dat de koning zijn raad inwint bij de wettelijke vertegenwoordiging die Z M niet in t onzekere laat hoe te handelen is Een school met den Bybel is nu de leus oogenschijnlijk een zeer eenvoudige onschuldige wensch maar iuderilaad een verlangen dat ontzaglijke biteekenis heeft Dat wordt niet alleen in het adres maur ook voor de toekomstige adressanten verzwigen en dit stempelt de poging van de leiders tot een daad van zeer verdacht allooi Want wat zij willen is niet enkel het lezen van een hoofdstuk uit de schrift maar zij verlangen dat het geheele onderwijs zal worden doortrokken met bybelsohen geest d i met kerkely ke begrippen Weten de onderteekensore die men wil lokken viaagt het üèl dat men v u hen verlangt den koning er toe te brengen of zoovele soorten van scholen door den staat te doen oprichten of onderhouden als er godsdienstige secten zyn of anderen te onderdrukken De secteschool met den bybel verdeeld naar de gezinten behoorde thuis in den tijd van het verdeelde Nederland dat de stadhouders moeite hadden byeen te houden De openlwre neutrale school is de school ran de 19e eeuw van het tot één koninkrijk verbonden Nederland ouder een koning die gewillig bet 0r 4 nt aan elke slem ook van den nederigsten burger mitar niet vergeet dat ook hij gebonden is aan de grondwet en die niet met een door bedriegalijke leoaeu opgezweepten volkshoop maar met de maehteu door de grondwet aangewezen de wetten raststelt Be Algemeene Vergadering van d Nederlsndsohe Vereeniging tot afsehaffing van sterken drank zal te utrecht gehouden worden Vrijdagavond 28 en Zaterdagmiddag 29 Juni e k Bü de openbare rer aclering wensohen o a alssprekers op te treden de heeren D J Scheuk secretaris van de afdeeling Botterdam prof F Hofstedede Groot Kd van het bestuur der afdeeling Gtoningen en E H Lasonder hoogleeraar aan deBjjjksüniversiteit te Utrecht I Als voorstellen van het hoofdbesttiur zuUelt worden Tooigeijragen dat de Algemeene Vergadering besluite lo 1 oe algemeen petitionnement uit te lokken om van regeeriugswe e te doen on ken en uitinalpen tot welke categorie ran ren de sterke drank gedestilleerd behoort öt de onschadelijke eu positief uultige driukwareu of tot de vergiften in t laatste geval met dringend verzoek dat zijn verkoop niet langer worde vrijgelaten aan al wie zich daartoe van patent gelieft te voorzien 2o Te bevorderen de kosteloose verspreiding van de Kolknrie i aan boord van alle binnenlands varende stoomscbepeu voor bet vervoer van personen en daartoe de medewerking iu te roepen van alle atdeelingen eu correspondenten uit wier ressort zoodanige stoombooten afvaren Dinsdag en Wu$n idag werd te Arnhem de jaarlijksohe vergadering ran de Vereeuiging van Gasfabrikonten in Nederland gehouden Ruim 30 leden waren tegenwoordig De heer C J de Bruijn Kops directeur der gasfabriek te Delft bekleedde het voorzitterschap Tal van belangrijke punten waren aan de orde waaronder een geheele wcts herziening De windhoos wsarvau uit Lasteren is nwU u gemaakt heeft zioh ook onder Bttnevdd vertoond Volgens sommigen was de zuiger donker van kleur volgens anderen wit Boomcu werden er door guiworteld of door midden gedraaid water uit de beken opgehaald en brandzoden mede in de lucht gevoerd Veel roeiischen gingen verschrikt uit hun buizen daar dn hoos een geluid gaf als een vreemdsoortig onweder Kukelen die op het veld uren hebben zich ter aarde geworpen om zich aan een boom vast te klemmen uit vrees ran mede te worden opgenomen Te Barueveld viel tegelijk zooveel regen als in geen jaren is geschied Ecu aantal wegeu stonden in een oogiublik blank Meu verzekert aan de Jrnk Ct dat in het Wekcromsche zand zelfs een geheele zandheuvel is verplaatst Zooals men weet is van de geneeskundige raden der proviucicu Friesland eu Groningen Drente en Overysel het denkbeeld uitgegaan om een gezoiidheidsoord te vestigen Reeds vroeger had meu daartoe in de commissie belast met de uitwerking van dit plan het oog laten vallen op Assen dat alle voort waarden er voor in zioh vereenigt Verleden week Zaterdag hield bedoelde co nmissie nu te Assen ci ne vergadering naarin de ziuk nader b sproken werd en men vast stelile dat de inrichting geschikt ititi geraoukt worden ook en wel in de eerste plaats voor de miuder door de fortuin bedeelden De bedoeling is uiet eeu instelling te maken tot het genezen van zieken maar een geschikte verblijfplaats voor hen die eenigen tyd in een gezond oord moeten doorbrengen tot geheel herstel van krachten De nadere voorbereiding is opgedragen aan een subcommissie bestaande uit de heerea Lubach en AH Cohen inspecteurs voor Uverijsel Drente eu Friesland Groningen jhr W A van der Feit burgemeester te Assen dr J de la Faille te Leeuwarden en de heer J D vsn Hasselt te Kampen De Chtmuche ZtUmig klaagt steen en been over de kunslbuterfabrioage iu Holland die daar gedrevenwordt m eeu groot auulnl fabrieken wier w jze voudoen iu de diepste duisternis gehuld bl ft Die fabrieken verbeteren ook geringere soorten van nv tuuriyke boter Van de 200 000 kilogrammen oleomargarine die in 187 uit de V 8 van NoordAmerika naar Europa werd verzonden ging 150 000 uaar Farys en de rest naar Holland Bovendien wordt daar nog een groote hoeveelheid Ooslenryksoh vetverwerkt zonder te spreken van de grondstoffen diemen niet kent De ni cste van deze boter gaat naar Duitsohland en wordt daar als goede Hollandsohe boter gebruikt De argelooze koopers denken er niet om dat dif boter even raak ran ossen als ran koeien ikomstig is Men leest in het N v i D De steeds gunstiger luidende berichten omtrent den gezoudheiilstoestaud ran den eerwaardlgen Keizer ran Duilsohland doen rermoeden dat de kans d n ouden Monarch dezen zomer gedurende een paar dagen als gast van onzen Koning in Amsterdam te zien nog niet geheel verkeken is Het voornemen bestond namelijk by den Keizer het slot Soestdijk ran prins Hendrik als het rorstelijk echtpaar zich daar had gevestigd een bezoek te brengen By dsze gelegenheid zou omstreeks het laatst vsn Augustus keizer Wilhelm mét gevolg een paar dagen verblijf houden in het Faleis pp den Daip Smfer Ffrmi geeft door de jroot cqltuur inhet open vetd tegen de jikken als afdoend middelaap de hiad om alle groenten en den groijd daartusacheu te bestrooien met stofdroqge tyne kalk Men bewerkstellige d t des mijrgeus eer rroeg wanne r de dauw de phntei en de aarde nog beroehtigt en het heeft roomt den besten uitslag indien die bestrooiing eep uur later nog eeps berhaald wordt want dan krijgen de slakken roornamelijk don geqadesla Se kalk die daartoe gebezigd wordt is ongeblüsohte gemalen en oitgezeefde kluitkalk oolr tf el Bloem van talk genaamd BROOnBAKIiËRIJ te BLEISWIJK De VEILING en VERKOOPING van het HUIS waarin BROODBAKKERIJ en KRUr DENIERS AKFAIRE met SCHUUR ERFen TUIN te Bleiswijk aangekondigd tegen 19 eh 26 dezer maand zullen geen voortgang hebben als zijnde het perceel UIT DE HAND VERKOCHT REIJNDERSj A otarw STEENKOLEN üit bet thar s in lossing liggend Schip leveren wij de RDHR KACH£Ir KOLEN tot s iy3Ci p ti L i Contant zonder Koning JAN PRINCE Cq Gouda 15 Juni 1878 f l A ♦ naJiaod L 9Va iOZ ao ï V l J IVOa do aoneiv xiostqdcxjoiotij ï WEDSTRIJD I SEAMlAAIMniNES op 4 Juni jl te Middelharnis Eerste Prijs behaalde de WILLIAM ANTON WOOD in concurrentie met de CHAMPION van MITCHELL WARDER de SIMPLEX van HOV ARD en 3 verschillende SAMUELSONS BRANSOMES SIMS k HEAD bekroonde Paardeuhooiharken Hooischudders Agent voor GOUDA en Omstreken J 0 GöTTK Keizerstraat Gouda hg wien prjscouranten en inlichtingen te bekomen zgn De Hoof I Agenten voor Nederland HOOGLAND MASSEE Dordrecht We d J C MASSEE 8t ZOO N Goet EAUlffiEVEILLEUSE Prijs per Flacon ƒ lOO Er bestaat geen beter middel om het haat zün natnnrlgke kleur te hergeven als dit preperaat alleen verkrijgbaar hy Louis P WWl Fz Coiflf or WESTBAYM tegenover het Gasthuis Onfeilbaar Middel Ondergeteekende heeft de eer te berichten hü sedert 3 jaar een middel heeft uitgevonden tot geheele UITROEUNG VAN WANDGEDIERTEN uit alle Woningen zonder het Hout en de Verf te beschadigen Hy biedt zich bij deze helèefd aan tot het REINIGEN VAN WANDGEDIERTE Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zyn verschillende getuigschriften xgn voor do belanghebbenden ter inzage Geene tetaling behoeft te geschieden voor men overtuigd is van dé geheele vernietiging n Rmtt j jjj JONG AtL THmmeimaa fnip tTsteeg L 207 Gou dm Unlverseel Zulvcrlnsszout Het eclit algemwn gunftig bekendeUNIVERSÉEfrZUtmUNGSZÖÖT een sekermiddel i igeb rmkikwaUn htjur braking hoHicatfr enz is thans echt verkiijgbaar in 1 4 ê A J 15 1CeüCM 2 psfeJ if r Géht heele pakje i 50 Qsut te öuda S H iSERS A tfelet fts jPMfcp N A J ivAN ï fOÜT