Goudsche Courant, woensdag 19 juni 1878

Een hoogst belangrijke quarttié wordt in deze dagen in do Ned Herv Kerk behandeld Het betreft vooral de vraag of booger theologisch onderwijs nog lang T voor aanstaande Evangeliedienaars in die kerk verplicht moet blijven Vanwege de Ned Herv predikautenvereenigiug heeft dr Rutgers ill eene brochure over vrije theologische studie de BtcUiug verdedigd dal er in hel vervolg niets moet bepaald aangaande de plaats waar en den tijd hoelang aanstaaude Evangeliedienaren zich voor bet proponentseianien hebbeu voor te bereiden Zijn wij Wel onderricht dan is binnenkort van prof Djcdes eene brochure te verwachten over den tin waarin vrije theologische studie al of niet voorgestaan eu verdedigd moet worden Den laatsten Woensdag dezer maand zullen de classicale vergadederingen hare consideration over de7e quaealie hebbeu gereed te maken In Augustus zal de Synode zich laten booren Daarua volgt de beslissende stemming van de leden der prov kerkbesturen Dd baslissiug wordt met gespauncn belangstelling te gemoet gezien W In bet Beicrsche stadje Oberickelsheim liet een zeker persnon zich in een herberg op een wijze over den Keizer uit die den Irouwin Duitschen waard niet beviel Dize meende cchtef de justitie die bet Uzer dagen toch al druk genoeg heeft I niet lastig te moeten vallen Hij meende ditmaal een reditkpleging op eigen hand te kunueu voeren en hij deed t fliuk Hij diende den spreker een duchtige oorveeg toe in iiuain de Keizers op een ferme tweede oorveeg werd de oneerbiedige gast onlbaald in naam van den Koning van Beieren eu daarop pakte de waard hem bij deu kraag en smeet hem in uaam van hel Duitsche volk vierkant de deur uit De directie van de Noord Brabantsch Duitsohe spoorwcgmaatBchappg bericht dat hel nieuwe aansluilingsooulract met de Kolu Mindener spoorwegmaatschappij door de Pruisische regeering is goedgekeurd en dal levens de opening vau de Ign Goch Wesel voor bet publiek verkeer is bepaald op 1 Juli e k Door eenige voorname bloetuenlief hebbers in Nederland is het plan gevormd een Fteralia èond opte richten met afdeelingen in den uitgebreidstenzin ter bevordering niet alleen van de bloemeuculluur maar vooral tot aankweeking van bet schoonheidsgevoel ouder de niiudere klassen M n wilweten dat i M de Koning medewerking beloold heeft Op het internationaal congres der voorzorgmaatschappijen dat te Pargs van 1 tol 7 Juli zitting zal houden zal o a de boer mr J L Do Bruijn KopsJnH orl uitbrengen over den toestand der voorzorgiflnmchappijeu in Nederland De heer Everwijn Laiige zal rapport uitbrengen over de spaarkas te Amsterdam de heer Sassen over die te Tilburg terwijl nog een voordracht zal worden gehouden over de b inkeu van leeuiug in Nederland De Duitsohe kolen schijnen op de Hamburgermarkt weldra de Eugelsche te zullen verdringen Da invoer van Westphaalschc kolen toch bedroeg iu 1875 1 200 000 cwt in 1876 2 8 4 800 cwt en in 1877 4 835 600 cwt terwijl daarentegen de invoer van Eugelsche kolen van 18 000 000 cwt iu 1876 tol 16 000 000 cwt in 1877 vermiuderde Hel perpetuum mobile waarnaar al sedert eeuwen gezocht en welks samenstelling door de meesten als onmogelijk beschouwd werd schijnt eiudclijk gevonden Ie z jn allhaus in dien zin dat t aan een eeuvoudigen smid te Merseburg na een inspannenden arbeid van 18 jareu gelukt moet wezea een machine samen te stellen die door de enkele werking der zwaartekracht in beweging gebracht en gehouden wordt De GarleHlauii aan welke w j deze mededeeliug ontlecnen geefi w l een algemeen denkbeeld van het ontstaan en blgven voortbestaan der beweging doch meent zich alsnog v u het leveren van bijzonderheden te moeten onthouden zoolang de uitvinder nog geen patent heeft gekregen Alleen noemt zij de taak even vernuftig aU eenvoudig het ei van Columbus 1 Volgens opgaat van den uitvinder Horstman genaamd ontwikkelt de machine die hg deed werken eu welker snelheid van beweging gewoonlgk 46 omwentelingen in de minuut tol verbazing eu bewondering van een ieder zelfs na geruimen t jd niet verminderde twee paardekracht De uitvinding van Horstman tal vermoedelgk in menig opzicht nog voor volmaking vatbaar zijn Volgens het oordeel van taakkuu ligen zal z j ook al mocht i i geen perpetuum mobiU in den volsten zin vnn bet woord wezen voor het mnchinevok van de grootste beteekenis zgn De rollen op industrieel gebied t jn in de laatste jaren gihccl mgtkccrd Er is geen sprake tneer vnn e ÏIldcl g 12 uur Ucjtuutr s Middags l g i uur Muziekuilioeriiig op de Groote Maikt dujr de Siaftnu£itk van bet 4de Regiment Infanterie ondel directie van den beer Greutiius s Middags 6 uur Diner van heeren directeuren afgeTaaidigeten leden en genoudigden iii bet lokaal Nut en Vermaak i ƒ 4 per Couvert s Avonds 7 Va H uur Muiiekuitvucring door bovengenoemd Muziekkorps op de Groote Markt s Avonds 10 uur Tot sluiling der feeslelijkheden Orool Bcbittereud Vuurwerk De Cmiccitüii en bet ViiurWLrk worden uangebgden door de Geniecule Gouda Vrydag 12 Juli s morgens 11 uur Tocht liaar Graveuiiage llgloer door bet llaagsc ie Bosch naar Scheveumgen Diner aldaar op het Groote BadIiuis s avonds zullen rytuigeu gereed staan om met den luatsieu taiu aar Gouda terug te kecren De Igslen tot deeluemiug zullen op de Berstc Algemeeuc Vergadering wordcu aangeboden 1 Oistereuavoud geraakte in de Boelekadc alhier sekere Jongkoen in woordenwisseling met zijne beiniuüe die an een zoo rrustigen aard wu d dat bg een einde wilde maken aan zijn leven waartoe bij in Je daar zijn Ie sloot sprong Waarschijnlijk had hij zijn Ircnrig doel bereikt zoo niet de agent van politic J 1 Delch imbre bij tijda er bg ware gesprongen wieu ct mocht geluk j keu hem te redden liet StaaUllad uo 76 beval het kon besluit au 25 Mei II tot nadere wyzigiug tan uit l van bet kon besluit van 23 Deo lSe7 bepalende Ie aanstelling van tien hulppredikers ter voorziening iti de godsdienstige behoefte ta van inlaudsche hristengemeeuteu in Xederlandsch ludié Het voorloopig verslag is verscheneu omtrent bet wetsontwerp tot wijziging der regeling van de kostenin burgerlgko zaken en van de bevoegdheid derprocureurs tot het bepleiten dier z iken Met verwgiing naar het voorloopig verslag omtrent het ont wtrpvau Lijnden bleef de meerderhiid vour afschaffing van den verplichten dubbelen rechtsbijstand Vig algemeen achtte msu in bet stelsel van vcrpliuhteu enkelen rechtsbijstand het aangeboden wetsontwerp geeu voldoende regeling Men betreurde de intrekking van t wctsoutwerp vau Lijnden dut bij de laeerderheid der kamer bgval had gevonden Inplaats van dat weldoordaohte en met groote zorgbewerkte ontwerp biedt de minister thans eencregeling aan van zièr gebrekkigen aard De instelling van vier soorten van rechtsgeleerde raadslieden advocaten advocaten tevens procureur g gradueerde procureurs en niet gegradueerdc procureurs kon nietstrekken tot verhooging van de waardigheid en hetzedelgk gehalte van de balie uoch tot voordeel van den rechtzoekende Stateu Generaal Theede Kjimiu zitting van 17 Juni 1878 lu deze zitting is de heer O van Hees beeedigd u toegelaten De beraadslaging over de onderwgswet is aangevangen en gedeeltelijk bijgewoond door den heer Grant en den Amerikaauschen gezant De heer VViutgena voorstander van den leerplicht had overwegend betwaar tegen de enorme kosten die dit ontwerp voor den staat en de gemeenten zoude veroonakeu en wilde het godsdienstig karakter op de school bevorderd hebbeo in den zin van overleg tttsachen gemeentebesturen en kerkelgke en plaatselijke autoriteiten De heer Sehiramelpenninclc van der Oje noemde het ontwerp ceue partg wet en ontwikkelde de eitohen zgner partg vrijheid voor het bgtonder ouderwgs en mogelgkheid vau concurrentie tegenover de openbare school Hedeu voortzetting Door den hoogen sUnd van de rivier de Lek te Alblaaserwaard is Zaterdag een groot deel van het buitendijks staand grasgewaa onder water gezet waardoor menigeen groote schade lijdt daar het troebele water het gras onbruikbaar maakt Sommigeu hebben het graa in het water zoeken af te maaien t geen hier en daar slechts gedeeltelgk to doen wat Het koude weer belemmert den waadoin in het algemeen zeer tengevolge waarvan vooral ia de tuinen veel zeer achterlijk staat DaarenboTea da c op den grond de slakked en iu de boomen de zoogenaamde trekmaai groot nadeel De felle wind van de vorige week heeft veel jonge vrachten van de boomen geslagen zoodat de groote irwwaohtiugen die men van de vruohtbaomen bad zeer zqa verminderd De weiderü M de gezoadbeidatoe and vaa de6 Tc M p l qi MCI voldoende Met 1 Jnli treedt de nieuwe saocesaiewet in werking Rj 5 opgenomen in Staahblad iio 95 en in de Staa Cimaiit no 139 Wij heriünrtpn 4at bg die wet met wgziging TSn de artt i en 42 der bestaande we het recht Tan inooèaaie nlt bepaald ali volgl lu d ooi bloeJverwautcu iu de rechte nedcrdalende linie van bloedverwanten ia de rechte opgaande linie of door dfen eeiieu eohtgeuoot van den anderen indien kind of kinderen uit bun huwelijk verwekt of afstammelingen daarvan aaunczig zijn eeu ten honderd 2o door bloedverwanten in de rechte opgaaiidf linie van uloedverwameu iu de rechte nederduleiidc linie drie ten honderd 3o door deu eeuen eolit cnoot van dcu andereu indien geen kind of kindereu uit hun buwtlijk verwekt ofgeene nfstaraniclingeu daarvan uauntzig zijn itr ten honderd 4o door broeders en zusters van broeders en zusters vier ten honderd 5o door neef cu uic it naiieef en naiiicht van oom of moei oudoom of oudinaei en omgekeerd door oom of moei oudoom of oudmoei van neef of iiiclit uaneef of uanioht zes teu honderd Op hetgeen in de gevullfii lenneld onder uo 4 en 5 meer wordt verkregen dan het aandeel bg versterf zou hebben beloopeii mitsgaders in uUe andere niet voorziene gevallen tien ten honderd Het boven eu behalve het recht van successie te beffen recht van overgang wordt bepaald op een vierde ten honderd in de rechte linie en tusschen eehtgenooten kind of kinderen uit hun huwelgk lernckt of afstammelingen daarvan nalatende iu alle andere gevallen op een ten honderd Van het richt van sueueesie is vrijgesteld lo al wat door den Staat wordt geërfd of verkregen 2o alles wat door ieraaud iu de rechte nederdalouds linie geërfd of verkregen wordt wanneer het zuiver saldo daarvan volgei S de specifieke aangifte geen duizend gulden te boven gaat 3o alles wat de langstlevende fchtgffiioot vau den cerststcrvende terwgl kind of kindereu uit bua huwelijk verwekt of afstattimeliiigen van deze aanwezig zijn erft of verkrijgt wanneer het zuiver saldo daarvan volgci de specifieke aangifte geen duizend gulden te boven gaat 4o ecu bedrag van f 500 op hetgeen diior iemand iu de sub 2o en 3o bedoible geërfd of verkregen wordt wanneer bet zuiver saldo daarvan vülgeiin de sptcifiüke aangifte meer dan ƒ lOjü doch niit meer dan 1500 beloopt 6o al wat geërfd of verkregen wordt uit erne naliteiisobap waarvau het zuiicr saldo volgeus de specifieke aangifte geen ƒ 300 te boven gaat 6o al wat in vruchtgebruik of bij wijze van periodieke uitkeering wx rdt geèrfd of verkregen zoo de icrtrijgcr sterft v Sór dat zijn genot zes maand Mi heeft geduurd In geval vau later overlijden wordt vrijstelliug verleend voor dat gedeelte van het recht hetwelk het voordeel door den verkrijger blgkens daarvan overgelegde bewijzen genoten te boven gaat 7o de waarde der onroerende zaken over welke in de overzeesche bezittingen van bet Rijk het recht van overgang wordt bewezen te zijn betaabl geworden doch alleen voor zoover die in het actief uitgetrokken waarde naar evenredigheid in het zuiver s ildo is begrepen Ingeval het onder no 7 bedoelde bewijzen geleverd wordeff na de betaling van bet recht wordt dit terug gegeven zoo deze teruggave wordt gevraagd binnen de termijn voor de verjaring bepaald Op nalatenschappen welke ó6t 1 Juli zijn opengevallen blijft de oude wet van toepassing voor het successierecht Wij vernemen tot ons leedwezen dat in de laatste dagen de berichten over den toestand van den Minister van oorlog ongunstig luiden Af R Ct Gedeputeerde Staten der provincie Noord Brabant hebben bg eene algemeene aanschrijving aan de gemeentebesturen kennis gegeven dat het hun meermalen is geblelten dat bij ontstentenis of ontslag van hoofdonderwijzers van openbare scholen het voorschrift der laatste zinsnede van art 23 der onderwijswet niet wordt opgevolgd en het dientengevolge geen zeldzaamheid is dat of de school 3 a 4 maanden gesloten is of dat iu de tijdelijke waarneming wordt voorzien door eeu kweekeliug Gedeputeerde Staten wijzen er op dat het laatste in bepaalden strijd is met art G der wet en dat de kweekeliug aan het hoofd der sottool geplaatst zich aan eene strafrechtelijke vervolging bloot stelt Zij verzoeken derhalve de gemeentebesturen om telkens wanneer aan een hoofdonderwijzer ontslag is verleend of ook waaneer de hoofilonderwijzer ten gevolge van langdurige ziekte tgdelgk buiten staat is zijne betrekking waar te nemen van het voorhanden geval an hen kennis te geven opdat hetzij op de definitieve aanvulling der betrekking betzg op de tydelijke waarneming kunne worden toegezien Zekere G t d W oud 70 jaren in dienst bij E V landbouwer te Weert kwara jl Woensdag mét zijn baas naar Budel om éene koe te koopen Onderweg bait eerstgenoemde zijn baas herhaaldelijk ge vraagd om t geld Ic dragen wal hem gfweigerd werd omdat het papieren geld was dat V niet hiu derde Terwijl zij voortgingen gaf de knecht eeu broodje met goed vet er op gesmeerd aan deu landbouwer Nauwelijks Iwd deze eenige beten gedaan of hij gevoelde z dHLnpassehjk vn m e3t in hei eerste huis waar hpHCwam bij zekere S terstond te bed gelegd wordeii terwijl de geneesheer beval de laatste H Sacrcmcutcn deu lijder te lifjen toedienen Den volgeuden dag keerde W naar Weert terug en werd vervolgenj vervangen door den zoon van E V die op zijns vaders verzoek do portefeuille uit den zak moest neineii Bij onderzoek bleek dat t geld er uit verdwenen was onmiddcllgk werd It v d W verdacht die hoewel bij eerst halsstarrig alles oiitkcude later door de inand itl toen de politie de bankbrieQes vond iu den tuin waar de AV aan het spitten was Hg is gearresteerd en gevaukelijk naar Roermond overgebracht Blgkens deu slaat der voorjaars examens vau 1873 iu de verschillende provinciën zijn geëxamiiieeid voor hoofdonderwijzer 274 waarvan zgn toegelaten 106 voor hulpouderwgzer 428 toegel 260 vooi bulponderwijzeres 231 toegel 137 Van de hoofdonderwijzers werden niet minder dan 62 pCt afgewezen De uitslag der examens was het gunstigst in Limburg waar van de 134 geëxaraineerden slechts 17 zgn afgewezen Ongunstig was de uitslag in Noord Holland waar o a van de 60 aipiraothoofdonderwgzers tlechta 8 slaagden Uit Ëmden wordt bericht dat ook van daar uit dit jaar de loggers voor tie hariugvaugtt vroeger dan gewoonlgk iu zee zijn gegaan en dat thans in de Noordzee kruist het oorlogschip Talke kapiteinluitenant Von Levetzow ter bescherming van de Duitsohe visscherg in de Noordzee tegen de aanvallen van Kugelsche visschers Nadat iu de Vrijdag te Dordrecht gehouden algemeene vergadering dert Maatschappij tot bevordering der toonkunst die bijgewoond werd door 14 afdeclingen te zaïnen uitbrengende 60 stemmen het verting I was voorgelezen werilcn tot leden vau verdiensten benoemd de bh F A Gevaert eu Guiseppe Verdi Tot hoofdbestuurders werden verkozen de bh A W van Ëeghen afiredeud lid en W F Loman Aan het hoofdbestuur werd maclitiging verleend om over het crediet van f 700 te beschikken ter opleiding van een vour de kunst veel belovende Ken voorstel van het hoofdbestuur om in de wel zoodanige wijzigingen te brengen dat de gelden voortvloeiende l uit het batig saldo van het reservefonds 2 uit de heffing der entreegelden enz van nieuwe leden en 3 uit de twee vijfden afsohrgving op het reservefonds telken jare ter vrge beschikking van de algemeene vergadering worden gnteld wordt aangenomen Het voorstel van het hoofdbestuur om de toelage voor den algemeeiieu secretaris van ƒ 600 te verhoogen tot 1600 wordt met algemeene iteramen aaugenomea De aanvrage van de afd Dordrecht om bet aangegeven roaximum crediet van 6000 voor het muziekfeest te Dordrecht met ƒ 1000 te verhoogen wordt aangenomen Na eenige discussie over enkele andere punten werd de vergadering gealoteu Iu het laatste nummer van de Lattdbome Courml komt een hoogst lezenswaardig artikel voor van de hand van den heer Eijkman uit Zaandam over de winterscholen voor boere jongelingen ia Denemarken Zweden en Noorwegen Mag men deskundigen geloove n dan laat het landbouwersbedrgf ten onzent veel te weusoben over wegens gemis van de noodige k ehnis bg onze boeren En indien wij telkens booren dat de Denen ons onder anderen vooruit zgn in de zuivelberei ding dan komt de vraag bij ons op of dit feit in verband staat met de resultaten der zoogenaamde volkshoogescholen die daar het langst bestaan Het komt ons voor dat de oprichting van dergelgke scholen ook bg ons gewensoht ia en bg de meerdere dichtheid der bevolking dan die van Zweden eu Noorwegen we zondereu hier Denemarken uit zou de stichting in ons land zeker gemakkelijker gaan Misschien ware hier eeu uicuw veld ter bearbeiding voor Volksooderwgs de Maatschappij tot Nnt van t Algemeen en andere vereenigingen We hopen dat da schrgver ons spoedig mededeelingen zal doen omtrent de meisjessoholeo dia in bet lomerhalQaar gehouden worden Twee schoenmakers te New York houden iidh thans onledig met het maken van schoenen van mentchenvel Blgkens ie jGeicerhtiaitung vtm kViamann zullen deze voortbrengselen der jongste Amerikaanscbe nijverheid te Parys bewonderd kunnen worden De grondstof voor dit fabrikaat ontvangen de bedoelde industrieeleu nil de anatomieëa te NewYork De huiden liggen 3 maanden iu een ipbsiiug vaa c eaLi en eikenbHt en wordon daarilosr volkomen buigzaam en lichtbruin van kleur Het piar laarzen van deze soort kost ƒ 190 t Kan best zijn tiat deze tak van industrie opgang zal maken en dat velen met hunne huid te koop zullen laopen Dit schijnt dan toch wèl iets nieuws onder de loa te zijn Uit L euwarden wordt gemeld i Bedert eenige dagen wordt door een veehouder in ie nabijheid dezer stad aan de ingezetenen voor de gezondheid onscbadelgke en deugdelijke melk geleverd door medewerking van de heeren M Verdenius plaatsvervangend districts tevens gemeenle veeirti en dr W K J Schoor leeraar aan de rijks hoogere burschoul nblaar l jerstgenoemde houdt wekelijks controle over den gezondheidatoestand der runderen van welke de melk afkomstig is laalslgeuaemdc loet dit dagelijks tweemaal over de scheikundige samenstelling der melk Van hunne bevindingen wordt maandclgks iu het stedelyk Advertentieblad verslag gedaan De prg i vaa deze melk is 9 cent per liter iijnsle 1 cent meer dan de gewone prijs Iemand te Dresden had een praohtigen bond sanilcn zoólogischen tuin te Porgs teu geschenke gege leu Den volgenden dag wist de houd te ontsnappen en er verliepen drie weken zondir dat menIe welAi kwam waar het dier gebleven was Eindelijk kreeg de directeur een brief van den gewezen eigenaar te Dresden die hem berichtte dat de hond naar zijn vorigen meester was teruggekeerd en hemlevens verzocht het dier waaraan hij uu om zijns voorbeeldige trouw bijzonder gehecht was in zijnbezit te laten De hond had alzoo een afstand vun 300 mijlen afgelegd om weer in t vorige huis opgenomen te worden Hoe heeft hij dien weg kunnen viuden v In een Belgisch tgdschrift worden merkwaardige bijzoud rheden medegedeeld bctrekkelgk de meerdere levenskracht vau bet israelielische volk boven andere uatien Blgkens de aoteu vau deu burgerlgken stand iu l ruisseu o a sterven jaarlgks vau 100 personen Ü 62 iiianr van Jodeu slechts 1 61 Volgens de statistieke opgaven vau dr Xeulnllc ii de middelbare levensduur der israelieteu 48 jnreu eu 9 maanden van de overige inwoners slechts 7 jaren 1 4 der Joden leeft over de 70 jaar vju de overige burgers bereikt slechts 1 4 een hoogeren leeftgd dan 60 jaren Oewoonlgk woedt de cholera veel minder onder de Joden dan onder andere volVsstamnieu De bovengeiioeuide doctor bevond in een door hem bestuurd hospitaal dal de leeringlgders ouder Joden bedroegen 18 pet In Rusland Begeren Wurtemburg Oostenrijk eu Hongargc bedraagt het aantal zilfinoorden mede een liekleverschynsel onder een millioen israelieteu 1 onder niei Jodon 4 Dejoodschc bevolking verdubbelt iu 41 jaren de overige Duitsche eerst in 51 j iren De beroemde componist Grelry bezat drie dochters recht bekoorlgke eu bciu nuelijke meisjes Toen tij den leeftgd van 15 18 en 17 jaren hadden bereikt bevonden tg zich op zekeren winteravoud onder geleide barer moeder op een partg alwaar zg zich uitermate amuseerden Niet lang na middernacht kwam Gretry de t inl binnen om de zgnen af Ie halen Hg vond zgne dochters nog druk aan het dansen en hare moeder overgelukkig om de huUle die aan haar bekoorlijke kinderen vau alle z jdeu gebracht werd Niet ver van Gretiy meer op den aohicrgrond der taal stond een man met somber nllZicht die de drie schoenen met ernstige eu onafgewende blikken beschouwde Doch in de algemeene belangstelling elke de meisjes door baar lief aanminnig voorkomen wekten scheen hij niet te deeleu Hij bleef haar voortdurend strak aanstaren Itotteliug zich tot Gretry wendende vrorg bg hem Mgnheer kent u die drie jonge dames ook k Qelosf dat het zusters zgn I gaf de gevraagde kortaf ten antwoord en hoopte daardoor dien aomheren hem onbekenden mensoh van verder vragen af te schrikken Maar de hem vreemde heer ging op ijskonden toon voort a dat grloof ik ookl Al geruimen tgd heb ik haar in het oog gehouden en het is nu al langer dan twee uren dat zg onophoudelijk aan het dansen lijn Letterlijk stralen zij van lust en genot en tooh Teraeker ik u mijnheer dat over drie jaren geen dezer meisjes meer iu leven zal wezen I De profetische toon waarop deze woorden geuit werden deed Gretry onwillekeurig sidderen doch toen hg zich weer hersteld had was de vreemdeling verdwenen Vergeeft ondervroeg Grelry onderscheiden aanwezigen naar zijn naam men wist van bem niets anders dan dal h j een aanhanger van Lavaier den gelaatkundige was Do verschrikkelijke profetie werd vervuld drie jaren laler had Gretry geen dochter meer dat in Vele lakken vnn ngverheid de werklieden loonverhooging zouden eiscbcn maar de fabrikauteu moeten loonverlagiiig vorderen eu de werkstakingen in Engeland z jn uu niet meer overmoedig totgi p isle dwiiigmiddclen om meer te rerdieneu maar nootschoten om zich tegen gevoelige vermindering van verdiensten zoo mogelijk te vrijwaren De fabriekanlen echter willen niet langer met verlis werken en dus brengt de werkstaking hen niet in het naauw Hier eu daar beginnen de arbeiders den waren toestaud dan ook in te zien en zoo is de werkstaking iu de katoenspinnerijen te Blackburn dan oo £ dezer dagen daarmede geëindigd dat de werklieden na eene groote meeting besloten hebben zich 6 pet vermindering van loon te getroosten en een half ei te kiezeft boven een leegen dop De Eugelsche bladen vermelden een en ander betreffende den heer Bantiug den uitvinder vau de I zoogenaamde Bantingkuur die onlangs op 85jarigen beftijd in Engeland is gestorven De heer Banting leed sedert jaren aan buitengewone zwaarlgvigheid sedert eeu tiental jaren was het hem onmogelijk geweest zijne schoenen aan te trekken en was h j aeuoodzaakt eene trap af te gaan dan moest h j dii ruggeliugs doe daar de zwaarte van zgn buik hem bepaaldelijk het evenwicht zou hebben doen verliezen en bij als een ton naar beneden zou zijn gerold Dit ongemak dreef hem zich op physiologische studiën en proefnemingen toe te lefigen en bracht hem er toe van alle mogelijke meelspijs en voedsel met suikergehalte af te zien Inderdaad had hij juist aan het veelvuldig gebruik van deze spijzen die enorme zwaarlijvigheid te danken welke hem de spotterng en het gelach der straatjongens op den hals baalde wat bem niet zelden zeer pijnlijk aandeed Zijn eenige troost in zijne laatste levens jareu zal wel gewest tijn dat hij door zijn corpulentie en deu heldhafiigen slrgd daartegen tijn uaam onsterfelijk heeft gemaakt in de jaarboeken der geneeskundige faculteit Ncw York telt een groot aantal vrouwen onder haar inwoners die door eigen arbeid de kost verdienen Minder huiselijk dan Eugelsche of Nederlandiche zieu de Amerikaansche vrouwen er niet tegen op in een of audcr hotel of koatbiii huu intrek te nemen hetgeen haar huishoudelijke beiilommeringen en dus ook veel tijd bespaart Het leven in hotels echter heeft voor ongehuwde vrouwen vele beswaren wanneer zij niet door een broeder of vader worden gechaperonueerd Kosthuizen boarding houses waar dezelfds menschen geruimen tijd achteretn samenwonen hebben die bezwaren niet daar is de directrice At chaporon ex officio maar aan den anderen kant zgn ze vervelend Djckens en Balzac kunnen het getuigen Toen derhalve de rechter Hilton executeur van bet testament van den rijken Stewart te New York dezelfde dié te Saratoga geen joden in Stewart s hotel wilde toelaten op het denkbeeld kwam om een comfortable hotel voor dames alleen iu te richten vond dat algemeen bijval Het hotel werd in Maart geopend Er waren ruim 500 slaapkamers en een bibliotheek er waren spreekkamers waar de bewoonsters haar vriendinnen konden ontvangen 2000 dames wendden zich tot het bestuur om kamers het bestuur koos daaruit 260 Acht weken later waren er niet meer jan 60 dames iu de 1600 kamers van het hotel Er viel niet aan te twijfelen de dames wilden van het hotel niet gediend t jn De prgs van kost en woning wanneer de dame die den leeftgd van 12 jaar achter den rug moest hebbeu Sen kamer allee bewoonde bedroeg 7 dollars per week Voor 5 dollars kon men bovendien eeg groote kamer krijgen waarin men kennissen kon ontvangen Wanneer men den sleutel der kamer verloor moest een boete van 25 cis worden betaald Voor koffers eu dooteu was afzonderlijke ruimte beschikbaar gesteld Het gas werd s avonds te half 12 uitgedraaid tenzij men extra betaalde en tevens werd dan het hotel gesloten hoewel men desnoods ook later kon thuiskomen bij voorafgaande kennisgeving Ib de slaapkamers mocht geen linnengoed worden gewasBchen Men kau deze bepalingen nu juist niet bijzonder gestreng noemen Hel was misschien wel wat hard dat hel bestuur geen katten honden of vogels wilde toelaten Heeren werden nalnnrlgk siren geweerd ieder mocht eeu vriendin aan het ontbot of middagmaal medebrengen maar eoi vrjend niet Was dit laatste misschien de reden dat hel hdtel too slecht werd bezocht en dat het bestuur eiken dag een verlies van ongeveer lOOO dollars moeet constateeren Hilton die over de schoone sekse weinig beter schgnt te deakep dan Sohonenhau antwoordt op die vraag bevestigend Een hqtel vSor heeren alleen is wèl eeo voer dames alleen niet bettaaubaar tegl hij Vrouwen gaan ni t daar waar tg geen mannen ontmoeten z j toeken ie a geet damescoupés iu de spoorwegen of dameslecszalen in bibliotheken damesclubs tieren iet Zoo spreekt de AmerikaauBche rechter Is zijn beschouwing juist of 13 hel misschien alleen spijt ¥ er het roislnkken