Goudsche Courant, woensdag 19 juni 1878

I N 2156 1878 AD VB BTBNTIÈN worden geplaalat van 1 6 it § t U it 50 Centen iedere regel meer 10 Genten OBOOTE LETTERS worden bereksBcl naar plantaminie A nderlgke Nomraera UV CENTEN statuten van de rgksbank is ten slotte met 147 tegen 76 stemmen aangenomen Tengevolge van de onderdrukking van deu opstand op Cuba hebben de Spaantehe generaals Martiuet Campoz en Jovellar eea zegevierenden inlmdit te Havana gehouden Laatstgenoemde zal naar Madrid terugkecren waar men hem naar wordt venekerd de portefeuille van oorlog zal aanbieden Martinez Campoz zal hem als gouverneur van Cuba opvolgen BINNENLAND GOUDA 20 Juni 1878 De Collecte voor het fonds ter ondersleoning en aanmoediging van den gewapenden dieoit in het koningrijk der Nederlanden heeft in deze gemeente opgebracht eene lom van ƒ 134 97 In den nacht van Maandag op Dinsdag is op f lw lu lw it a daar aük b iU wnle en bü den heer van de Weg door een bmtalen dief een en ander ontvreemd o a een klokje een wasch een nieuw zeil en een fok laatstgenoemde zaken bij den heer van de Weg Daarop is de dief in een schniije gesprongen is een eiud ver den IJsel opgevaren om verder zijn reit te land te vervolgen terwijl hij zich onderweg nog van een kruiwagen meester maakte Hij werd echter spoedig achterhaald waarop het bleek te zijn J J Demmers die naar men zegt al meermalen met de politie kennis maakte Hij werd Woensdag naar Eotterdam getransporteerd VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag den 21n Juni 1878 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De rekeningen der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid dienst 1877 De rekening der diensld schutterij dienst 1877 Een voorstel tot wijziging der begroatingdienstl877 Adres van Joh de Gruil houdende verzoek om pensioen te benoemen Een librjremcester De Collecte voor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden heeft in de gemeente Moordrecht opgebracht ƒ 36 09 In de aanstaande zomervergadering der provinciale stalen van Zuid Holland zullen eeu aantal onderwerpen behandeld worden De begrooting van kasten van het provinciaal beslnnr voor zooveel hel rijk bettuur is voor 1879 is geraamd op 76547 Volgeus hel begroeliagt ontwerp der enkel provinciale ep hoithoudelqke inkomsten en uitgaven voor geneld jaar evenals de inkomsten geraamd op een bedrag van ƒ 245 073 12 wordt gevorderd de hefliog van 7 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting gebouwde en ongebouwde eigendommen en van 4 opcenten op die der personeele belasting De post tegemoetkoming aan gemeenten in de kosten tot behoorlijke inriobtitig van het lager ondorwgs wordt in vergflükiog met 1878 tol een verminderd bedrog van ƒ 50006 voorgedragen in afwachting van de beslissing omtrent het bg de wetgevende macht aanhangig ontwerp van wet op het lager onder ijs vnn tijti pluu die htm cytiischc laiil over de Laatste Berichten Weenen U Juni lu de Kamer vau afgevaardigden heeft de Miiiisler prcaident iu antwuord op eeue iiilerpillalie betreffende het vermoorden van Balraatisohe Turken verklaard dat de regeeriug reeds krach iige stappen hecfl gedaan tol het bekonicu ecuer volledige geuoi gdoeiiing De Kamer beeft bij de derde lezing de cl lot uitvoering lau den Juifliich aangenomen Hiermede heeft deze zaak in de Kamer vau ufgevaaidigden voor goed haar beslag gekregen Berlijn 17 Juni De zitting van het Congres heeft bfdeu geduurd van 10 tot 6 ure Trins Gorlsohdkoff was aanwezig Londen 17 Juni In hel Hoogerhuis heeft deHertog van Kichmond Burs eriljke Stand GEUORBN U Juni Birciid oadLii M r8chi t en G Tiiii OorseleD Corotlis JohHoots ouder B Sirit tl iid o M Veiinix Autoirette Lieoe ouders D lluo uiibuuiii en A M Voilmor 15 Johannts oudir 1 l eaic f J Bdkker Johmu Sophia oudrra A W aii der Hn l in Stofberg Adniinu Murio uudtra H vhh iju iimdeu eu M S Pu Ijk MitiaPctronella Maria OU ItrbG O tuijudir VB J A AetberB 16 BuruarduB Ltdfwijk Aait oiidifi Kaptfia en J van Veeu H Qdrik Jacolius ouders H W Otto en J A GcrntBtü 17 Agutha Corneliu oader A o der Wal pa C Vtrmeuk D OVERLKDSNt U Juni t Rgndvre 04 j IS M van tier Pnauw ed A van der Vlist Kl j lö L KosUr ned A VBQ Leeawen 66 j 17 If A bua 10 v ADVERTENTIEM M S VIN VfIJNGAARDEN PuuK Gouda 15 Juni 1878 BeTBllen van eene Dochter D A OVERElJNDER AELBtiis Gouda J5 Jani 1878 Door Gods goedheid beviel heden voorepoedig van oen Zoon J A GERRIISEN geliefde Echtgenoote van II W OTTO Gouda 16 Juni 1878 Bevallen van eeu Zoon A M F viN EDE VAN der PALS Gouda 18 Juni 1878 geb Kbauee Voor de vele bewijzen van belangstelling hVJ ons ZILVEREN HUWELIJKSFEEST ondervonden betuigen wij onzen hartelgken dank A VAU DANTZIG S VAN DANTZIG LiGTENSTIJN Gauda 18 Juni 1878 De ondergeteekenden betuigen hunnen weigemeenden dank voor de vele en hartelgke bewtjzen van deelneming ondervonden bq het overladen van hunnen beminden Echtgenoot Vader en Behuwdvader den Heer J A van BOCHOVE Tevens kwgten zg zich van den han door den overledene zelven opgelegden plicht alleii dank te zeggen voor de belangstdling betoond gedurende zgne ernstige ongestelaheid Mevrouw de Wed van BOCHOVE SWAAN Mevrouw MAC LEOD van Bochove Mevroaw FETTER van Bochove E D H MACLEOD A D FETTER Moordrecht 17 Juni 1878 V De Heer en Mevrouw HENRI van de VELDE Hdbbkcht betuigen ook namens wedengdsche Familie hunnen hartelflken dank voor de vele bewezen van belangstelling bj gelegenheid fan hun Huwelgk ondervonden Lndtn 18 Juni 1878 immm mmimm iz fl MWff fl Dentiste 5 Aleianderstraat iiilittUWÉ s GRAVENHAGE zal om aan de vele aanvragen te voldoen voortaan geregeld eiken DONDERDAG van 9 tot 12 uur te Gouda Hotel Tivou Spoorstraal te consulteren of schriftelgk te ontbieden zijn OUDE VSflUWENHÜIS Tegen 1 AUGUSTUS gevraagd TWEE WEEKHEIDEN Loon buiten goed verval f63 en f 10 s jaars premie dus 75 luet inbegrip van geneeskundige behandeling en geneesmiddelen Zich aan te melden bij de Moeder van het huis dagelijks tegen 7 en 9 uur des avonds TDB ITBls lIEISr eene BEKLANTE ZAAK met matig kapitaal tot meerdere uitbreiding zeer geschikt Hypotheek kan gevestigd bljjven Brieven franco ouder No 78 bjj den Boekhandelaar n C EDAUW Jr Oosthaven B 44 Gouda Die welke het ongeluk heeft een bril te moeien dr en kan het beste oordeelen over den last t ongerief en tijdverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne outheven zijn denzelven te moeten gebruiken Welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog uiet lot in den hoogsten graad zijn verfleteu kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Chantom lanus Oogenwater Bjj elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is opgebruikt Maor vooral ook zjj die nog geen bril behoefden gebruiken dit middel om voor altjjd daarvan bevrijd te bljjven bjj velen ja bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig met lette maar op dat meu bij voortduring verplicht is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlgk is dat de oo en beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Chantomclanus Oogcnwater en gij zult u beter gevoelen Het is verkrijgbaar a 60 cent per fiancon bjj Beuzemaker en Co Zetden A Bot yuuvtoop A Pu lift Zevenhuizen F G a d DETH Gouda 1 H Keiler CD Zo W Wngemit ea L A S hauteDi Schli tet Oostmolenstraat Bolferdam NATIONALE BELOONING V in n 16 600 Grok GOUDEN MEDAILLE PK ECHTE Spijxverter nd vemterhend en hoortsverdriji end een zout met yzer verccnzelvjgd en met de Kina vermengd vormt het zekerst en J racht 2 t geneesmiddeltegen lilocdtgebrek Bloedarmoede gebrek aankrachten aandoeningen der maatj Irnqzame her elellmgen nevolqen t an hei kraambed cni C FABiiBiLKfiMKriK J z z OBDEl O NELHD TK MRI 33 Pue DflOUOT IN IN ALLE GOEDE APOTHKNiN Gouda Depot bij ZELDEN KIJK Apotlieker STEENROLEIV Uit bet thans in lossing liggende Schip leveren wij de RUHRKACHEL KOLEN tot S2 Ct p H L Contant zonder Korting JAN PRINCE Co Gouda 15 Juni 1878 PiiMPi iimsii Gouda Oosthaven B u 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FUN UITGEVOERDE mmmmmm Gezondbeidsbier Bjj naauwgezette observatiën aan Ziekbedden en by reeonva escenten hebben de UH Doctoren volgens getuigschriften erkend en ook hoofdzakelijk dankbaar de Herstelden dat onder de Versterkingsmiddelen het MALZ EXTRACT een eerste plaats inneemt de bestanddeelen zgn nimmer schadelyk echter steeds zuiver en onvervalsQbt en herstellen in de meeste gevallen de verloren krachten zoo spoedig dat hierdoor inderdaad wordt voorzien in de lang gevoelde lichocfte aan een algemeen VertterJnngmiidM hetwelk aan alle eischen kan voldoen Prijzen 1 flesch 45 ets 6 flesschen f 2 20 13 flesschen f 4 40 De flesschen worden it 5 ets berekend en tegen dien prys steeds teruggenomen JOH HOFF sch Centnialdépdt Amsterdam Smalle Bloemmarkt bjj de Paleisstraat F 250 Te Gouda bjj J O VAN VREUMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt BOSCH OUD BRUIN en diverse niidere oorten BIER op fiist levert 1 A CORMAN Bierbrouwer hktHibt te Vlijmen bg t Hertogenboech Eenig Agent voor Gouda en Omitreken P VAN DEK WANT G C zoon GroBsierderö in ZOUT Kantoor en Pakhuis Nonnenwater O N 2 Genezing van Heeschheid door middel van den too gunstig bekenden Riinlandschen dniiven borsthonig van W H ZICKENHEIMER te Mainz Nijmegea 20 Mei 187 WelEdtle lieer Ik moet U bij dezen mijnen harleiyken diuk betuigen voor uw uitstekend geneesmiddel Slcfillla een fiesch Borsthouig gebrnikte ik en ben daardoor van eene langdurige heeschbcid genezen Met dankbaarheid verblijf ik UEd dienaar J HENDEIKS EIJNLANDSCHE DEÜIVENBOESÏHONIG alleen echt verkrijgbaar in flaoons a fl 2 in flacons fl 1 en in flacons a 65 oent voorzien van oaptulen met nevenatnand fabriekstempel te Te Gouda bfl F H A Wolff Boekoop bfl A J van Twout Waddmxveen bfl C van Eenwen Baastrecht bij J D den Hartog Oudewater bjj F Jpnker Idenbnrg Gouda Dbdk van A Brinkman VrUdiig 2 Aul GOUDSCHE COURANT Aieuvvs en Adverlentiebiad voor Gouda ifc mstrekeD De uitgave deser Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VIIUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond t 1 DINSDAG DONDERDAG en ZATÉItDAG De prgs per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 De inzending van advertentiën kan geschieden tot één ma des namiddags van den dag der uitgave Kennisgeving INEIGTINGEN WêULË GEVAAR SCHADE OF HINDER KüNSbII VEaOOEZAKEN BURGEUEESTERen WRWHIDËKS van Gouda Oclet oa art 8 der Wet van é B Ifal Joaü 1805 SlaaMmlif Dooi te weten Dat i vergunning hebben verleend aan de Heeen O Friaoe ea Zonen en hannt rechtverkrijgenden tot bel plaatien van een STOOUWËRK TUIO in hi t perceel gelegen aas de Raam geteekend O n 171 kadaater aeetie D n 1576 Uoud deu I8u Juuq 1878 Bnifameeeter en Wethooden voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Seoretaris BROUWER raorwaarde echter dat geeo muttregelen worden genenen om een Uoeirnden tak van induatrie te vernietigen Te Berlijii zullen de oationaai liberaleu de oandidaten tan de Forlachrittspartij krachtig underatcuaen om de lociaal demoeralcv te weren Frankrijk hecfl ederom een iSi er legeraagvoerden verloren generaal Chareton db in i813 gebaren als genieoflicier in dienst trw aan de veldtochten in Afrika en de belegering A Sebaslopol deelnam en gekwetst naar het vsderlad teruggekeerd lyon Grenoble en Toulon hielp vertHcen Te Sedan werd hij in 1870 gevangen genomen tot lid der nationale vergadering verkuzrn door het departement la Drome nam hij plaats aan de linkerzijde Hij werd in 1875 tot levenslang senator benoemd BUITENLAND Door ign dood is het aantal vicaate zetels in den Senaat tol tien geklomen Volgens de wet moet in zijne vacature binnen twee maanden worden voorzien doch de Senaat is tot 28 Oct niteengegaau en men al dus tot zooUug moeten waiiiteu In de raeatoiv der negen overige Senatoren die niet levenslang waren gekozen behoeft eerst aan het einde van dit jaar bij gelegenheid der aftreding van een derde gedeelte van den Senaat voorzien te worden liulteBlandscli Overzlckt De oongreaheeren te Berlijn houden zich loo goed aau hun bealuit tot geheimhouding dal er nieU ezeulijka van de beraiadalagingen kan worden medegedeeld beter dagen kwamen onverwachta minder ganslige berichten uver den toettaad van Ata Dniuohen Keizer niet dat de wonden rijn verergerd of het leven onaiiddellijk wordt bedreigd integendeel de eigenlijkt genezing vordert sneller dau men bad gedaoht maar men wordt bezorgd over de toekomst de Keiier ia altgd een druk werkzaam beweegigk inafi geweest de jacht waa zijo grooUte liefhebber ua is hij op ecus veroordeeld tot werkeloosheid nog verergerd door de hoogst moeilijke beweging vau de armen een volkomen genezing zoo luidt het gevoelen der geleerden zal van langen duur ijjo en de leefljjd van den Vorst gepaard met de verzwakking tengevolge van veel bloedverlies brengt mee dat er niet veel tijd af kun men vreest in écn woord dat het sukkelen kan worden en de Keizer een smartelijk lijden tegemoet gaat In Duilachland begint men een weinig te vreezen dat de aooiaUsteu geen hunner vertegenwoordigers verliezen zullen en zelfs kracht uilen winnen lo hel jongst verschenen nummer der Berliner JFreie Prette warden de aanstaande verkiezingen in het breede besproken en de leden der partij ten dringendste aangemaand om ruime bijdragen te storten in de socialistische kas De hoofden van de nationaal liberale partij Duitsohland vergaderden te Beriijn ora het program vast te stellen voor de aanstaande verkiesingen de eanmissie van redaolie bestand uit de heeren Miquel Itarqnardaen Laaker en Bamberger discussie werd niet veel gevoerd want de heeren waren t spoedig eens mm vond thans algemeen dat er lusschen uittonderingsmnatregelen of gemeen recht zulk een groot verschil niet bestond in den aanhef van het slak wordt dan ook verklaard dat de ontbonden Rijksdag bereid zou zijn geweest de veiligheidsmaatregelen door de Regeering verinngd goed te keuren Verder wordt de bereidwilligheid te kennen gegeven om mede te werken lot belnsting hervormiug onder Den 7den Juli hebben in 12 departementen la Hante Oaroune la Gironde l Hérault la Hante Loire la Nièvre Ie Nord la Mayenne la Marne Maineet Loirc Ie Gard l Isère en l Ariège verkiezingen van Afgevaardigden plaats Hebben de Republikeinen in Frankrijk reeds meermalen redenen gehad om zich te bikUgen over sommige handelingen van den Minister van Oorlog generaal Borel die niet getuigen voor zijn republikeiusche gevoelciB een nieuwe kreet van ontevredenheid is opgegaan over de benoeming van een nieuwen commandant over het 13 le legerkorps te Clermout Perrand welke betrekking door de aftreding van geueroal Picord vacant was De verwachting dat in zgu plaats althans een republikeinsch generaal zou worden benoemd is teleurgesteld daar de Minister een Bouaparlisi generaal Wolif tol die waardigheid heeft geroepen Met toestemming der Duilsche Regeering zal het lijk van Koning George V van Hannover over wien het hof Ie Berlgn zelfs den rouw heeft aangenomen in dïen grafkelder der voormalige Koninklijke familie van Hannover te Herrenhausen warden begraven niettegenstaande zich enkele Welfisohe demonstralics hebben voorgedaan Sommige personen nl hebben aan den ex kroonprins van Hannover telegrammen gericht met het opschrift aan Koning Ernest August II maar deze geheel op zich zelf staande feiten geven geen aanleiding tot ongerustheid voor ernstiger gebeurtenissen Prins Ernest Aagust is kolonel a la nile vau het Ooslenrijkache infanterie rigiment no 24 Koning van Hannover De vrees dat de verwerping der redactie van art 40 van het statuut voor de OostenrijksehHon gaarscbe bank tooali die door het Oostenrijksche Heerenhuis was aangenomen door dr commissie voor het A gleich der Oostenrgksohe Kamer ccne vertraging ten gevolge zou hebbeu der Auigleichqnaestie is uiet verwezenlijkt De Kamer zelve heeft zich id met 122 tegen 110 stemmen vereenigd met de besluiten van het Heerenhuis in weerwil van het voorstel der commissie lol verwerping en van de krachtige pogingen van dr Griska ora de aanneming der redaetie van hel Heerenhuis te voorkomen Ilet wetsontwerp tot goedkeuriug der