Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1878

andere gebracht dat van Grenoble heeft le familie Brun tot 1000 fr schadevergoeding veroordeeld Het Utrechlscli Dagblad bespreekt de werkliedenbeweging naar aanleiding van de te Utrecht gehoadeii vergadering van het Werkliedenverbond Terwijl zij den goedeu geest der werklieden prijst en by de grojte vryheid hier Ie lanJe niet beducht is voor sooialislische woeliugeu acht zij het toch bedenkelijk dat het werkliedenverbond meer en meer een staatkundige vereeuigiug wordt en als zoodanig den Staat allerlei eisehen gaat stellen Ook iu andere kringen der maatschappij ziet zij tegenwoordig die gevaarlijke joodig was Het werken in neerenoieusi ie geen i strekking Men schijnt den Staal steeds omvang tid erk ouder de zweep Jict is bijua evei zierj rijker taak op te willen dragen alsof de Slaat daar 1 1 voor niet telkens meer geld noodig zou hebbeo terwijl een belasting iu te voeren zoo ontzetteud moeilyk is Alsof verder hel optreden van ambleuareu zoo gunstig werkte en alsof niet van den bijzoudcren ondernemingsgeest veel meer te wachten ware Wel ia het eusclu lijk dat de Staat optrede om zwakkeu te beschermen tegen ongeoorloofde winzucht om maatregelen te nemen voor gezoudheid en veiligheid maar het is verkeerd hem te lalen treden ia de onderlinge verhoudingen tusschen werkgevers en werknemers Zoo zou t er laugzs te blijven bestaan zijn die voor den aanleg 1 herstel eu onderhoud van groolc po l eu biuueuezeu bruggen en duikers in die wegen gelegen en dammen walerlti lingen wachthuizen mijlleu en passerloodseu en die voor het bezetten van jchihuizen Wauueer men die lyst van diensten nagaat eu denkt dat de dienst in de koffielulueu nog uiel BKuid is dau begrijpt mou nauwelijks hoe de tvolkiug nog vrije dagen over geh id heefl en evenu hoe ecu gulden per hoofd iu de verte equivJent tui zijn voor hetgeen m n wil afschaffen Doch de Ljerendieiisleu vorderden altyd veel meer volk Am Het werken in heerendieust is gee T ameukom8t van buren Personen uit de binucudeu zullen u verhalen hoe zij b v veeitig meuschjn I eertien dagen een werkloods hebbcu zien opzetten iroor het maken van eeu brug terwyl vier goede e klieden de loods in vier dagen kjU en gizet ikriibeu Dit zal de vergoeding vau het equivalent giibetaald aan vry werkvolk veel verder doen sirek 0 dan de arbeid der velen waarvoor die vergoelüiug betaald wordt Ouzuinig is het werken in ikcerendieust buiten alle bedenking Men past het uhter toe waar een talryke bcvollüug is die geen Keld heefl ora de bjlaaliug te betalen waaruit de loodige werken zouden moeten betaald worden 8edert de invoering van het kultuurstelsel en oortproukelyk daardoor is echter hoe langer hoe meer jreld ouder de inlanders gekomen Aaujeg van spoorwegen iu grbtuikneming van Eur zaken en daaréüor uitbreiding vau den kring der behoeften maken Isugzamerbaud den lijd der inlanders uiel meer tol e u voorwerp voor hen vau geen waarde en het lau niet missen of de intrekking van tijdroovecde hecreudieusteu moet op de materieele ontwikkeling lier bevolking gunstig werken en van zi lf de middelen dueii ontstaan waaruit zy later gemakkelijk ten fuUe de kosten kan opbrengen van hetgeen zij met groot tydvtrlies en tot grooten hinder van eeu algemceue toeneming iu haar stoffelyke welvaart vroeger ci enhaudig verrichtte Uil Timor wordt bericht dal de Saraarang ter hl schikking van deu K sidcut gesteld wegens mcuscheuruif door straudb oners vau de baai vau Eude op Fljres gepleegd op in t gebergte wonende landge olen een r f T XokT ar Ül LeC ê eS m t zij waren naairronderteekeu l ook als al =hh eft ondat al het strandvolk l tt g eberKte J j gevluchl was Aan deze zending was eeu bezoek van deu potlhouder van Eude met een aanzienlijk hoofd voorafgegaan welke met een vyandig antwoord van bet hoofd der rooverskampong was afgeloopen Op Timor ze moet de Uesideut een dergelyk antwoord ontvangen hebben van den Keizer van Sounebai in t Biuneuland die weigerde hel recht van benoeming van een opvolger in een deel van zijn gebied aan de Ned Regeeriug langer te erkennen De berichtgever erkent dat indien de binuenlandsche vorsten maar geen vijaudelijkheden plegen tegen de Nederliuiilers of hunne vrienden bij een bevolking too ouhesChaafd alsdan veel door de vinger kan gezien wurdeu maar betreurt het voor oiis prestige de militaire bezetting van het fort van onze phuit op Timor is ingetrokken Veertien schaakspelera van verschillende natiën hebben zich laten insobryven voor het congres te Parijs De Regeering heefl prijzen van 5000 230b UOO en 1600 frs uitgeloofd Onder de afdeeling kleedingstukken heeft mme BousseanBrondaix op de Farysche tentoonstelling twee hoedjes ingezonden De een i van geciseleerd paarlemoer de anders van gtoieleerd gond beide liiu met kant vergierd Het eersW kost 2800 bet tïeede 2000 frs dat boofd Een zeer geacht inwoner vau Mont limnr de advocaat Chaband vroeger muire dier stad werd reeds ledert jaren vervolgd door de familie Brun die het ommetje van S miMioen eiscblle dat haar door Chabmd zou ïijn ontvreemd De zaak is dMa In 1792 nam een jeugdige werkman van Montélimar dienst bij het leger men hoorde niet van hem maar in 18 0 vernam m en dat hij de vertrouwde vriend was van een schatrijken 1 ttgelaohman Twaalf jaar later vernam men dat de Eugelsclie R eeriug de familie van zekeren Brun opnep die te Calcutla 37 millioen had nagelaten Do familie Brun droeg aan Chaband op de identiteit te bewylen Deze aohoot 4000 frs voor om de noodige kosten te bcstryden en zond zyn zoon naar Londen m een onderzoek in te stellen Alle nnsporingen bleven vruchteloos en de arme familie Brun zag He kans vervliegen op de schitterende erfeuis liitosschen had Chaband de naam van de erfcms Ie hebben verduisterd Chaband werd in het © iienbaar beleedigd voor dief gescholden en voor het gerecht gedaagd om 37 millioen uit te keeren De zaak luarthi jaren en werd van het eene hof naar het StateO QeiieraalJ tivsxflE Kaueu Zittingen Tan 18 en IS Juni 1878 In de zitting vaii Diusdagzijn de beraadslagingen over de oudtrwijs wet voortge t De heeren Biohon van IJsstlmoude Sanymaus Vader en Tediug van Berkhout hi bben het nnti refolutionair standpunt verdedigd en uiteengezet dat zy vryheid van ouderwgs weuschen gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar onderwas Dit ontwerp bevredigde hen allerminst De heer van Nispcii refuteerde het antwoord vnn den minister tegen zgne uola en verdedigde bet subsidie stelsel Door dit ontwerp werd geen grief weggenomen maar werden nieuwe bezwaren geboien De heet van B uir deelde die zienswyze lu de zijling xin Woensdag zijnde beraadslagingen over de onderiiijswet voortgezet De bh Tediug iu Berkhout en de Jonge hebben het ontwerp bestreden daar de grondslag van het christendom b bet onder wijs ontbreekt De hh Keekers Brouwers en Barge hebben evenzeer het ontwerp afgekeurd als nadeelig voor het onderwijs in het algemeen en vooral voor het byzonder onderwijs terwijl daardoor de strijd niet zal ophoutlen De heer Bastert heeft het ontwerp voorwaardelijk verdedigd daar het veel overeenkomst heeft met het ontwerp Heeiuskerk en zeker eene verbetering is waar het opneemt de erkenning van staatswege van de bfhoefte aan godsdienst onderwys Hij maakte zgne stem afhankelijk van verschillende vragen onder meer of de strekking der regeering was lalrr het oiiderw js gehetl op het centraal gezag over te brengen Heden voortzetting Voor de 21 beurzen aan de ryks kweekschoul te Groningen vacant hebben zich 124 soliicitanleu aangemeld Volgens te Vlaardiogen ontvangen bsricUt uil Hitland had de eerste j igtr op 16 dezer nog slechts 11 ton nieuwe HuUandsche haring a in boord en wel van 16 schepen welke daarvoor reeds versolieidene uaohten gevisoht hadden De vangst was dus zeer karig Volgens ie Staniaanl hebben reeds 300 kerkcraden zich vereenigd met bet volks petitioneinent tegen da onderwijswet door h iar op tuuw gezet tal van anderen zullen zelfstandig dit voorbeeld volgen terwijl ook van R C itholieke zijde algemeen ecu adres ter teekening is gelegd Het Gerechtshof te Amsterdam bi handelde gisteren de zaak tegen Willem Card graaf van Kechteren Limpnrg geboren te Kampen oud 38 jaren lot 1 Oct 1875 burgemeester van Nieuwkoop sedert zonder beroep beschuldigd van poging tot moord op zijn opvolger den tegenwoordigen burgemeester van Nieuwkoop H B Onderwater Het feit zou hebbeu plaats gevonden in den nacht van 17 op 18 Januari 11 Gemelde burgemeester werd toen plotseling uit zyn slaap gewekt duor het hooren van twee schoten twee glasruiten vau liet raam van zijn slaapkamer die gelijkvloers was erden verbrijzeld dojr de kogels die ook door bet blind dat achter het raam geschoven was heendrongen Een der kogels is ook door een ijzeren hor achter het raam en het gordijn van bet ledikant gedrongeu en daarna tegen het eikenhouten beschot van dat ledikant afgestuit De andere kogel die een bolk van den zolder moet geraakt hebben werd den yolgenden dag in het bed gevonden Er zyn 10 getuigen a charge 5 a decharge gedagvaard Het O M werd waargenomen door den advocaatgeneraal rar J W Op ten Noort de verdediging iloor de advocateu mrs W H Tydeman Sr en J W Tydeman Jr De C ste getuige de heer Onderwater verklaarde dal hij dadelgk na het lossen der schoten was opgestaan en met zijn inmiddels toegesohoten dienstmaagd de beschuldigde op straat heeft zien staan die de vuist tegen hem ballende uitriep verdamde lunnnel Pen volgenden morgen deed bij hem nrresteeren in de tegenover de zyne gelegen woning De aanleiding tot deze daad zou volgens getuige gelegen zyn in den wrevel dien beschuldigde koesterde omdat hij zijn opvolger was geworden vandaar dat beschuldigde hem van den beginne af ontweek Met den secretaris bleef hq echter óp vriendschappelijkcn voet hetgeen hem geinige hinderde eh aanleiding gaf dat hij roecrlnalen hierbver met dien ambtenaar sprak dat hij hem verzocht zou hebben niet meer met dien gemeenert kerel om te gaan ontkent geinige Beschnldigde kwam gedurig op het taadhnis en nam daar inzage van allerlei ook juslitieele stukken hetgeen den burgemeester aanleiding gaf den veldwachter te gelasten hem te verwijderen wanneer hij weder zon ttnigkomei Dat hy dfarbij gezegd zon hebben dondert h m er af ontkent getuige BesohnWigde maakte rolgnis gemcht meermalen misbruik van sterken drank hij fcad hem echter nooit dronken gezien De beschuldigde die aanvankelijk had opgegeven dat z ne bedoeling was geweest om op een paar katten te schieten en daarb by ongelok het raam TUB de slaapkamer des Burgemeeaters had getroffen verklaarde ihaus dat liij llim had gescbotsn om den Burgemeester die ten onrechte een veldwachter zijn ontslag had bezorgd een schrik aau té jagen en een onaangenamen nacht te veroorzaken Hij ontkende eenige bedoeling gehad te hebben te kwetsen veel min te dooien Uit hut burgimeestersambl dat hy ongeveer l s jair bekleedde was hij op zyn verzoek tegen den l le October 1877 eervol ontslagen By de dd schutterij te Kain cn zyn nog maar leeds geen officieren benoemd Maand igavond heefi ouder cominauilo van den nieuVen kommandaat den heer Tourtou Bruins de eerste e rcitie van dit jaar plaats gehad niet behulp vau eeuige ollicieren van bet instructiebataljon Het departement Ameroiigen der maatschappij tot Nut van t algemem heeft met algemecne sttmineii besloten zich met een adres lot den Koning te we den om Z M te vmtoeken geen gevolg te geven aan de verzoekschriften der clerioale parüj tegen het wetsontwerp op t lager onderwijs Afschriftcu van het adres zullen worden gezonden aan de beidii Kamers der Staten Gencranl Dezer dagen werd gemeld dat een nanfal manschap i pen die aan boord vnn het sclilp Grosser Kur Urst waren zijn omgekomen doordieu zij niet konden zwemmen Hierbij werd n ia het Miriueb iuur ver weten dal er niet genoeg aau de zwemoefeiiiiigen i werd gedaan N iar uaideidiug daarvan zegt de Norild yiUg Zeitung dat werkelijk vele maiiseh ippcu niet iu hel zwemmen waren geoefend iiinir dat dit re cruten waren die eirsl iu Fubruari bij de vloot in dienst waren gekomen terwijl de zwemoefeiiiugen crst des zomers gewoonlijk eerst iu liet laatst vanJuni kunnen plaats hcbbju In de nlgemeene wekelijksclie vergadering® Uïj Duilsche suciaal dcmofcralisohe club te Lauden is met algeineeue Btemmefl ecue resolutie aaugenoineu waarin op Ai meest stellige wijze wjrdt verklaard dat dr Nobiliug deel hejft uitgemaakt vau de nationunlliberalc partij en mede reJatleur is geweest van de Boehmertsche CurrespMiknz eeu blad dat opzettelijk gesticht is om de sociaid Jemiioratisohe beginselen Ie bestrijden en dat hij te Dresden in openbare vergaderingen de sociaal democratische redenaars bestreed Dd bjweringeu der Duitschet bliideu die Nobiting als eeu sociaal democraat voorstellen worden als vuige laster beschouwd Terwijl hardloopcrs en zij die langen lyd achtereen loopcn in NewYork nog steeds giieile z iki u maken is thans ook de dwaasheid vau hel tegen elkai der dansen ingevoerd De Frnnscbe dansmeester Canier danste 12 uren Samuel Baron een Amerikaan moest met den Pranschmau om den palm der overwinning kampen en danste 1 1 uren ouiljr luid gejuich van het volk dat hem op zijne cbauders naar huis droeg Cirlier echter b aclit het vervolgens lot 15 ureU eu zoo zal hel voortgaan tol een van de beide gekken zich heeft doodgedausl Een heerlijke uitvinding vü r liefhebbers van bier is door een Amerikaan Emery Lockwood gedaan die daarvoor een patent heeft genomen Wie heeft wel niet eens op eeue wandeling naar een glas goed frisch bier verlangd en vond eindelijk iu een of andere herberg niets dau een akelig troebel verschaald of verzuurd en lauw vocht dat bier werd genaamd De heer Lookwood distilleert het bier van welke samenstelling of broawmethode men wil zoolang alle alcoholdeeleu er uit zyn eu slechts een stroupachlig extract is overgebleAeu Dit bierextract wordt met zuiveren alcohol vermengd in hermetisch gesloten busjes gedaan Voor het gebruik behoeft men slechts eene hoeveelheid van dit extract in een glas water te werpen om terstond een schuimend glas Erlauger Dortmunder enz te verkrygen De Midd Ct maakt de opmerking dat tengevolge van het door den heer De Bruyu Kops voorgesteld eu door den Minister overgenomen amendement op § 10 der onlangs aangenomen wel tol wijziging ran de successiewet in die $ verwezen wordt naar art 56 no 6 der wel van 28 Mei 1869 terwijl bedoeld werd art 66 no 6 Deze fout kan slechts hersteld worden door een nieuwe wet tot wyziging Tan de pas afgekondigde Vrijdag ontving te BiHusel eene fatsoealyke zestigjarige koopvrouw in piaats van eeB goudstuk een penning van verguld koper Aanstonds bemerkende dat zy gefopt was sprong zij uit haar winkel om den bedrieger achterna te eetten maar bij den hoek der straat gekomen zakte de ongelukkige als een ziellooae massa op den openbaren weg iaeen Zy w 8 gestorven tengevolge eener slagaderbreuk Pruf Vvin Geer doel in het Vail hel voorstel om art 45 van het ouderwys outwerp aldus te wijzigen Door het rijk kan over elk dienstjaar aan de gemeente een deel van het bedrag dezer kosten vergoed worden doch nooit meer dan vijftig ten honderd De grootte dezer uilkeeriug iu verband met den toestand van het onderwijs en de finauiicn der gemeente beuevens de wijze waarop zy zal plaats hebbeu wurdeu door ons bij maatregel van inwendig bestuur geregeld De schr beschouwt eeiie wijziging van het artikel in dezer voege als het middel om zonder verwerping of uitstel van de wetsvoordracht alsnog eene behoorl jke oplossing van het fiuanlieele vraagstuk te verkrijgen Na de aanneming kau de regeeriug hetzij aan het departeineul hjlzy door eene commissie vuu deskundigen de za k laten onderzoeken alle noodige gegevens byeeubrengen en daarop een deugdelijk stelsel vormen Is de goedkeuring der volksvertegenwoordiging hierop noodig dan kan de regeling bij afzonderlijke wet kau zy gemist worden bij koninklyk besluit geschieden Het maximum der uitkeering is boven de 30 pot gesteld om juist die gemoeuten te hulp te komen welke anders te veel door de hooge kosten der nieuwe regeling zouden worden gedrukt lernyl voor buitengewone gevallen de subsidiën van art 49 kunnen dienen De uitkecring is acnltatief en niet verplichtend gesteld omdat de aanzieiilyke gem enten die het lager ouderwys geheel of nagenoeg geregeld hebben en wier draagvermogen in zake belastingen groot genoeg is geen uitkeering behoeven te ontvangen Dit punt kau althans nader ooderzochl worden Op die wijzh kunnen de groote moeilijkheden voorkomeu worden die zoowel uit de regeling iu het wetsontwerp als uit een andere even weinig proef houdende by amendement er iu gebracht noodzakelyk moctra voortvloeien Men meldt uit Zwolle dd 16 Juni De zoogenaamde boeren begrafeuiasen worden ia deze streek nog steeds op zonderlinge wijze gehouden Zoudag zag men daarvan alhier nog een belangryke type Een welgestelde builen de Kamperpojrt moest b graven worden Oiustreeks zeven uur in den morgen zag men van verschillende kauten families uf gutde keunissen in huif of speelwageiitjrs naar het sterfhuis rijden Grwooulijk is de eerste ontvangst op koffij met koek broodjes eu busoliuit niet kaas rooken enz Het uur van vertrek bepaald zijnde wordt de afgestorvene nog gezien de kist gesloten en vervolgens op een opeu boereuwagen gezel met doodskleed b dckt en de wagen met zwarte paaVden bespauuen Djorgaans gaan de naaste vronwelyke bloedverwanten op do kisi zitten terwijl de naaste miunelijke leden rijden of varen zooals men dat hier noemt Nu volgen de wagens vry regelmatig uii ir fjmilierang Zondag p m 20 in getal sta V jets den lijkwagen naar het kerkhof De begrafenisplechtigheid is zeer eenvoudig en inden regel spoedig afgelüüp i Nu wordt wieïr opgestapt en wanneer allen g zelen zijn gaat lu t iu vollen draf naar het sterfhuis terug Bij aankomst is alles in de weer om uit te spannen en de paarden goed te verzorgen De vrienden en vriendinnen gaan intusschen naar binnen waar tydens de afwezigheid een meer dan ruim voorziene disoh de gasten wacht Zulk eene 1 oere i begrafenia duurt gewoonlyk den geheelen dag Teg nwjordig worden de gasten onthaald op een kjuden maaltyd Vroeger werd den gasten een warm maal aangeboden en geleek dit meer op eeon boerenbruiloft dan op eene vaak treurige begrafenis Intussohea bestaat ia deu toestand in deze streek nog eene soort mode zoodat naar gelang van afkomst of stand de drukte en het onthaal daanaar worden afgemeten In het overzicht van het A D e N 1 leest men Er is een ontwerp besluit bekend geworden omtrent nfschafHng van sommige heerendienjilen en daarCider in de eerste plaats de pan jèsdiensten aan iulandsche hoofden en inlandsche ambtenaren Behalve deze diensten worden nog afgeschaft die tot vervoer van gevangenen tot het bewaken der distriktgevangeneii tot het leveren van gras aan de biuneulansche paardenposlery tot het verleenen van hulp by het vervoer der ryluigen van goevernementareizigers lang steilten tot den aanleg het herstel en onderhoud van goevernementa inlandsche schoollokalen Ia plaats van al die diensten zullen de heereudienatpliohtigeo 1 gulden s jaars hoofdgeld te beUUn hebben Daartegenover echter krijgen volgens het ontwerp de inlandsche hoofden ƒ 60 s jaar door eiken pantjen Er worden nog andere diensten iu het betluit opgenoemd die tegelyk af later afgeschaft zullen worden t Zal met deze wel dater worden Zy zyn t bewaken van s lands pakhuizen het bedienen van niet verpachte overvaarten het overbrengen van brieven het bewaken van waterwerken de aanleg bet herstellen eu onderhoud van distrikt gevangemitssn en passangrahans eu hel vervoer van goevernementsreizigeri eu gojderyi De eenfge diensten die bestemd zijn middellijk opmerkte wendde zich tol een iu zyn nabijheid staanden Duitscheu diplomaat en zeide half fluisterend Nn excellentie wij kunnen thans over den vredelievenden aflaop van hel congres gerust zyn Engeland zal niet van belang ondernemen Verrast keerde de aangesproken diplomaat zich om en vroeg W aarom denkt uwe doorluehtigheiddat Wel antwoordde prins Bismarck lachend zict gij dan hel Angtiröhr niet dat zijn lordschap draagt Nog meer is de lachlusl opgewekt door de volgende grap die byua authentiek zeker is en plaats greep by hel late bezoek dat prius Bismarck op den eersten dag van diens komst in Berlijn aan den Italinansohen gezant graaf Corti bracht Prins Bismarck had tal van visites te makeu en de Minister Corti die in bet hotel Eoyal woont geloofde dien avond geen bezoek van nrins Bismarck meer te zullen ontvangen daar het reeds 10 uren was geworden De Italiaansche Minister was moede van de vermoeienissen der reis hij besloot daarom vroeg naar bed te gaan ontkleedde zich en stond juist in zijn nachthemd en onderbroek toen hij in het nacht salon eeuig leven hoorde Hij sloeg hierop echter geen acht maar stapte meteen voet in het bed terwijl by de naar de receptiewerkgever eu nciiucud I salon vojrcude openstaande deur der slaapkamer den merhand toe komen dat de Slaat niet allen alles rug toekeerde Daar werd eensklaps de salondeur opeii zou gaan doen en regelen maar dat hij ook voor gerukt en prins Bismarck treedt binnen Hij de mdiïidtteu zou gaau denken en oordeeleu eu dut het met de vrijheid geheel gedaan zou zijn De criminecle komer van hel gerechtshof te Arasterdam heeft eeue belangrijke beslissing genomen iu de za ik legen den bekenden llcudrik Eoeper die uit vrees voor de toepassing van verzwarende omstandigheden wegens vroegere veroordeelingen bet prjces verbaal vau zijn verho jr voor iinw rtchtercomiuissaris te Haarlem vatschelijk met deu naam Jacob Bikker had geUiekend Hel Hof heeft namelijk dien beschuldigde vrijgesproken sa de hem te laste gelegde valscliheid iu een authentiek geschrift o a op groud dal iu deze hel eigenaardige kenmerk ontbreekt voor hel boos opzet lolus daar de gebezigde leug n kan liggen binuen den ki iag vau Verdediging van eeu beklaagde Nam men dit hier iiiet aan dau zou bij de beslaamle jurisprudeutio omtrent de iutellecine la valscliheid een leugenachtige door eeu bekUiagde in de iusiructie gedaan j i iJjj jg tegenstrevenden kaTnerdienaar terzijde ge schoven omdat deze slechts gezegd had dat Graaf Corti aan deu arbeid zat en niet gestoord wilde worden Zwdra de beide diplomaten elkander zagen barsten zij in een homerisch gelach uit Graaf Corti trok snel een chambercloak nan eu de Duilsche Rijkskanselier legde onder voortdurend wederzijdéch gelach zijn be i zoek af Ongetwijfeld is dit de eerste maal dat een er diplomatieke visite ouder dergelijke omstaudighedea l is volbracht held moeten worden gestraft de weigeier niet zyn kan valt ook at te leiden uit de omstandigheid dat zelfs in den tijd toen de vcrklaringeu van beklaagde beë digd werden een valsche verklaring of outkentenia niet als meineed kon worden vervolgd Ingevolge de opdracht die op de al meono vergadering gehouden 28 Juni 1877 aan het Hoofdbestuur der Nederlaudsche jachtvereeuiging Kiairod gegeven werd tot het orgauiseereu van wedstrydeii van staande honden heeft genoemd Bjstuur die zaak iu handen gesteld van de heeren jhr mr F van Schuijleuburcli te s Hage A J P Suerinondt te Rotterdam en F W baron Van Tuijll van I Serooskerken te Velzen Deze heeren liju van meening dat de geschiktste tijrl daartoe valt iu het laatst van Augustus vlak vóór het openen der jacht wanneer de houden goed geconditioneerd zyn Gebruik makende van een aanbod van jachtrecht hebbenden op gronden in de nabybeid der gemeente Castricum gelegen stelt hel Hoofdbestuur zich voor deu wcdslryd te houden op 24 Aug 1S78 endaartoe des morgens ten 8 uur sameu te komen aan het station te Cistricuin Voor het bekomen van verversohiiigen in het veld zal voldoende gezorgd worden Ten ongeveer 12 a 1 onder de teuten vau M mroif gelegenheitl tot déjeuneeren gegeven worden Ken gids zal om 11 uur aau hel station Castricum aanwezig zijn voor hen die met den 2n trein komen Voor iedereu iugesohEeven houd Zal vóór deu aanvang van den wcdslryd de sotn van ƒ 10 betaald wurileu Van deze betaling worden de gewone leden vau Nimrod vrijgesteld De Minister Carti ii overigens een zeer geestig man die zich door dergelijke kleinigheden niet uit het vekl biat slaan Bij hijt galadiuer vroeg hem de Kroon prinses van het Duilsche Rijk op niet zeer galante wijze naar de gravin Corti Graaf Corti is echter niet gehuwd Hy is een monster van leelijkheid vooral door zijn net die een ongeloofelijken omvang heeft Toen duaroin de Kruonprinses hem naar den welstand zijn gemalin vvjcg begonnen de mecsten van het gezelschap in stilte te lachen doch graaf Corti aarzeltle niet Uug en antwoordde vroolyk in onberispelijk Frausch terwijl hij naar zijn neus n oes Votr Altitse Inpérialt je ne luis pas marie car Je nt vnx pat que mes enfants disent its soient nez itfi de Corti Natuurlijk had nu de graaf Ie lacl ers op zijn zyde Van den Mouteuegrijusclien vertegenwoordiger wordt het volgemie verhaald Te Wéenen zag Boto Pelroviisch voor hel eerst slaapWaggous en nam er terstond een iu beslag waarna hij met zyn zware vuile ruiterslaarzen iu beds n te De conducteur van den waggon was over deze handelwijze zoo ontsteld dat hij eerst niet wist wal te doen doch eindelijk lot den reiziger zeide Mijnheer het is verboden hier te slapen De reeds half indommelende diplomaat was over dezB stoornis niets gisticht en zeide Ik ben Boto Pelrovitsch de vertegenwoordiger van Montenegro op het congres te BcrliJQ loat mij slapen als ikwil schaapskop Iu het eerste oogenblik was de ijverige conducteur o erbluft doch wilde gaarne het keurige beddengoed redden eu kwam eindelyk met de volgende uitvlucht voor den dag Excellentie zeide hy neen my niet kwalijk in Oi3tenr jk gaat dat heel goed maar we komen zoo aanstonds op de Pruisische grenzen en in Pruisen is hel bepaald verboden met laarzen en hoed in bed te leggen De Pruisen zijn zoo Verschrikkelijk streng excellentie en wij zouden aan da gl euzeu kunnen worden aangehouden indien nwe excellentie met hoed en laarzen in bed werd gevonden AU dal zoo is bromde de eerlijke Pelrovitsch trek mij dan mijn laarzen maar uit Ziedaar het verhaal der laarzep van den Mantsner grijnsohen gezant dut algemeen bekend is geworden daar Z Exe het aan de taUe i iól van zyn hotel heeft medegedeeld om te vernemen waarom het in Pruisen verboden is met hoed en laarzen in bed Ie liggen Gevonden en aan het burean van Politie gedeponeerd Een KOP 6 beklograra ecu GOUDEN OORBELLETJE met BLOBDKORAAL een KZEREN SCHOP De gevolmachtigden der mogendheden z jn nog niet recht op hun gemaï in Birlyn eu toch hoort men in politieke kringen reeds kluchtige ontmoetingen en aneodoten omtrent sommige van de vertegenwoordigers van Europa vertellen Laatste Berichten Natuurlijk hebben ée meeste en de pikanlete be trekking op prins Gortaohakoff en lord Beabonafield laatstgenoemde is vooral bet raikpuul voor allerlei sp tternyeu Een van de aardigste is wel die welke den Duilsflhen Rijkskanselier iu den mond wordt gelegd baar gemaakte stukken maken geen goeden iuan De bladen geven over t algemeen hunne afkeuringer over te kennen Berlijn 19 Ju P = 5 tg die heden te 2 uren geopend is heeft geiluur l tol 4 uur Zooals bekend is worden in Berlijn de hooge sljjve zwart zyden cylindervormige hoeden om hun lastigcn vorm Angströhrm pynkokers genoemd Toen na lord Beaoonsficld zyn eerste bezoek in het koninklijke paleis aflegde verscheen hij in een onberispelyk fijne burgerklecding met een even onterispelyk fljueu zwarten hoog n hoed Prin BismarCk die dit on