Goudsche Courant, zondag 23 juni 1878

verklaarden dat men hun geUst of verzocht had hun naam of kruisje te zetten Sommigi bladen bevatten tevens eene gebraiki aanwijzing waaruit blykt dat zelfs zij die zich met de leiding van petitionnement in de gemeenten belaaten niet eens weten hoe een adres moet worden ingericht en verzonden Toch verwachten wij dat op die adressen zal worden gewezen als op de stem vsn het volk en dat zelfs uit het aantal der onderteekeaaaN een argument zal worden gemaakt 1 De Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van Sterken Drauk heeft het voornemen aan de Regeering de vraag te richten of sterke drank behoort tot de onschadelijke of positief nuttige driukwaren of tot de vergiften Ia het laatste geval zou zij verzoeken dat de verkoop niet langer wieid vrijgelaten Waren wij niet te zeer overtuigd van het ernstig karakter der Vereeniging dan zouden wij geneigd zijn hier aan eeue aardigheid te denken Er is zoo veel g lacht en gescbreveu over sterkeu drank aat men weten moest dat deze vraag v gesteld voor geene beantwoording vatbaar is Er zija menschen die tachtig jaar warden en gezond en helder van hoofd blijven niettegenstaande zij dagelijks hun glas zelfs meer glazen sterksn drank gebruikten Evenzoo drinken andereu zestig jaren lang koffie thee of bier waaruit toch ook vergift is te bereiden om niet te spreken van bet rooken van tabak die de nieotioe bevat Als de Begeering den sterken drank wil verbiedenop grond dat hij vergift bevat moeten ook de koffie le thee en de tabak uitsluitend in de apotheken verkrijgbaar worden gesteld Ja zelfs bloemen zal meaniet meer op de markt mogen koopen ook de bloemengear kan noodlottig zija Jmk Ct De schr der residentlebrioven in het Z D hoodt vol niet alleen dat de generaal v d Star de hervormings deukbeeldeu van den heer ds Boo deelt maar ook dat hij voor het geval de zeier ernstige ongesteldheid van den minister niet mocht wijken tot dirus opvolger bestemd is De minister Kappeyce moet wat de behaudeUng der onderwijswet betreft vaat beslaten zyn om alle amendementen van ingrijpenden aard beslist af te wijzen zoadat elke poging welke door de rechterzyde of door de niterste linkerzijde mocht worden beproefd om door wijzigingsvoorstellen de wet meer naar haar zin te maken onverbiddelijk bestrijding bij den minister zal vinden De minister van justitie heeft nog niet beslist of de indiening het door de staats comm ontworpen wetboek van strafrecht nog iu dezen zomer zal plaats hebbeu Waarschijnlijk maar dit is uiet zeker zal in de troourede voor t nieuwe zittingjaar die indiening eerst worden aangekondigd om daarna dau ook onmiddellijk te volgen Het schijnt allerminst zeker dat de zoogenaamde kanaal wet nog in deze zitting in publiek debttt zal komen Ook onder de vrienden den regeeriugskant alzoo rijst tegen die wet oppositie met het oog op de fiuanaëele lasten welke uit haar zonden voortvloeien Sommigen achten het daarom wenscheiyk dat de wet voorloopig blijve rusten in de hoop dat de regeeriug spoedig iiog meer middelen van inkomst dan de successie of leeningsbelasting zal gevondea hebben Mochten de vriendeu het echter nog eens kunnen warden over deze quaestie dan zon de minister Tak de afdoening der wet gaarne zien Welke zonderlinge redeneeringen de Slmiaard aan c c y r o gelooïige kzers te slikken meent te knnneu ioEesteld en bekostigd De inrichting zoowel van geven doet de Haagache correspondent der Z tJt Khe Vergadering van den Qemeenteraag DINSDAG 21 JUNI Ttgeowoonliit d hnreo vu Bergra IJasaiiioni vovn Resv Priacr Knaeubarg Oadük via tjtraatn Psat PnM üaiatom Straver o de Rotte Ds vooriitler deelt medn dat de biertr S l ea vsa Ilenoa da eertts door vit d itad te ign bebWi kebnii yegcvvo verhinderd te zija de vergadermg b j te wonen Da Botnien der vorige vergideriog wordea gelsaaa en gesrrrlteerd B en W doen in overleg eaet den dittrifltf SdMolopsieaer es Hoordondriiryur der 2e AraeBM l J etse iMrdreekl tot kal nndengHr wninig geftutit ii de keer A 6 van Willigea Ie Anatratol ter vliie sa bcnoeaiag ia ceoe volgends vergadering B sn W atellea voor oei aan dsn gtvai piiekter tan het Proveniershnii voor langdnrige diasti oiereenkomitig de pcBiiotn wet een geufana toe Is ImaM vta f tOt i a jaan r viaih Ingelwaen de rekening over M Mcopca üenBtJsar 4ai Stedelijke Beleenbank ter vUie een adres tan K Zaïl piektsr vsn ket Gnndwk r fadi aieb beklagende dat door den aanleg tan de tfatemm l ii W i a Woerden iijne rechten lijn lerBinderd aarou kif a Metkomiog viner paehtpenuiagea versoaki hot ng M aa B en W luidt hierop dat de kUsht gegronl ia itelt eoor abO 1i te moelkoning van die loai at te Khrgveni ter view B en W brengen rs ort nit oB iet ia hinss kandeageateldt adree van den m C TkU wiarMiMad Stsd Apotheker verklaren dat de liensugia vM llfB dr BeoBt jlll njuiit noot wordea teschonod tsr vieie dan iniaiaier Heemskerk iu iju ontwerp voorop gesteld Ook hy was tegen leerplicht ook bij was Toor het behoad d r cchristelyke deugden ea kenrde het goed dat h j de bepaling van het leerplan zal gelet worden op de beboetten Tan het nodadienstig onderwgs wat door het ontwerp wordt voorgeschreven Schaduwzijden waren naar z n inzien de kosten de opheffing der gesubsidieerde bijzondere school en de geest van centralisntie die hjj in het ontwerp meent te ontdekken en waaromtrent hjj nadere inlichtingen zal afwachten Zijn tot nu toe op één uitzondering na tegenstanders aan het woord geweest de voorstanders van ons openbaar onderwijs zullen den strijd niet ontwijken reeds is door den heer Moens een reeks amendementen ingediend om de gebreken die naar zjjn oordeel in hei ontwerp zijn te verbeteren en de verdedifjing van die amendementen zal zeker niet uitbli ven L BUITENLAND UuIteBlandscli Overzicht Be speciale oorrespoudenteii der groote bladen die Ie Berlijn op nieuws Azen amuaeereii hun lezers met allerlei nnecdoten ointreut Bismarck Beaconsfield euz doch degelijk nieuws kuiinen zij evenmin geren als wq Al wnt omtrent het verhaudchle op bet congres wordt medegedeeld zijn losse geruchten of vinding der verslaggevers De Btkht Jmeigir meldt dat de Pruisische Regcering terstond vergauuiug had verleend om het lijk van den gewezen koning vau Hannover zonder militaire of officieele plechtigheid te Uerrenhausen t doen bqietten maar dat de familie thans heeft besloten het naar Windsor Ie doen overbrengen Volgeus de Parijscbe let a had de Pruisische Kcgeeriug op verzoek van de Koningin van Engeland de begrafenis in Pruisen toegestaan maar tevens verklaard dat do plechtigheid geheel en 1 zon worden geregeld van Regeeringswege Daar de familie deze voorwaarde niet ilde aannemen en het Pruisische Gouvernement in zijn beslissing volhardde besloot de familie het lijk naar Windsor te doen overbrengen Hoewel de sociiüisten in Suitschland ijverig deelnemen aan den erkieziugsstrijd en van de vrijheid ora vergaderingen te houden tydens de verkiezingsperiode zoovrci mogelijk gebruik maken schjjnen d kansen voor bun cindidalurtu ongunstig te ziju omdat vermoedelijk daar waar zij met een eigen oaudidaat optreden en door hunne lalrijkhcid gevaarlijk voor de andere partijen kouden zijn deze zich zullen vercenigen De manifesten der sociaalderaoorateu n l inen dan ook minder goed vertrouwen dan bij vorige gelegenheden zooclul de party met het oog ook op haar finanoiëele krachten moet hebben besloten om alleen in die districten krachtig op te treden naar hare kansen het gunstigst zijn Het manifest der nationaal liberalen heeft over het algemeen een gunstigen indruk gemaakt terwijl het tevens strekt om het gevoelen te bevestigen dat de ontbinding van den Rgksdag onnoodig was omdat de bestaande vertegenwoordiging alleszins bereid was de Brgeering te ondersteunen Het voorgestelde wctsontircrp waa echter onhoudbaar en de overtuiging daarvan moet thans ook in Regeeriugskriugen worden gevoeld en erkend In België is do gezegende overwinning der liberalen bevestigd door den Koning en is het nieuwe ministerie benoemd De heer Prère Orban is president de leger hervormer generaal Renard is minister van oorlog en de heer Bolin Jacquemyna is minister van biunenlandsche zaken De laatste benoeming verheugt ons Zjj doet veronderstellen dat de liberalen een matig gebruik vau de zegepraal zullen maken De hetr Rolin Jac ucmyns toch is een der bekwaamste Belgische rechtsgeleerden en heeft een Earopeesohe vermaardheid verkregen door de Rem InUnalümale de légiilatio waarvan hij met prof Asser en den JBngelsohen jurist Westlake de redacteur is ea waarin hij zich vooral door de behandeling der OoaterMhe qnaestie en andere opitcllen op het gebied van het volkenrecht onderscheiden heeft Hij is lid van het iHititut de vereeniging van geleerde die zich de betere regeling van het volkenrecht en van het tnlernationaal privaatrecht ten doel stelt Het eerste voorstel van het ministerie zal ziju der Kamer vergunning te vragen een minister van openbaar onderwijs te benoemen Het is een bewjjs van juist inzicht dat de overwinnaars der clericalen hun eerste zorg willen wijden aan verbetering van het openbaar onderwjjsl De verwerping van het handelstraetaat met Italië door de FMnsche Kamer van Afgevaardigden heeft nanU idiiig gegeven tot oene fulerpellatie in de Ita liaansche Kamer en wd door den heer Lozzatti De debatten hierover waren zeer levendig en werden op htt laatst zelfs stormachtig Bvenals in een door den iuterpellant iu de Nntim Jnlologta geschreven artikel heeft hij ook bij zjjne interpellatie in hooge mate bet rapport der commissie van rapporteurs uit de Frunsche Kamer bestreden en de vele dwalingen daarin voorkomende aangetoond Evenwel meende hij dat later nog eeue schikking mogelijk is De Regeering hod zeide de iuterpellout ten sterkste aangedrongen op tijdelijke afbreking der OHderhaud llngcu betreffende de vernieuwing vun het handelstraetaat terwyl zij tevens genoegen nam met eene verlenging van het tractaat van scheepvaart van ISm dat cveneeaa vervalt De heer Luzzatli drong er ten sterkste op aan dat het handelstraetaat vnn 1863 niet meer zou worden toegepast en de onderhandeling over het vooi tel van 1877 niet zou worden hervat daar door zoodanige handelwijze de waardigheid van Italië zou worden geschonden Hij toonde ten slotte aan welke nadeelen de toepassing van het algemeene Italiaausche tarief op Frankrijk voor den Italiaanachen handel zon hebben Intussohen onderstelt men dal spoedig nieuwe onderhandelingen zullen worden geopend De werkstakende arbeiders in Lancashire beginnen te zwichten De Blackburn werden deze week op één na te Burnley op twee na al de weverije i geopend en de opkomst der arbeiders was hoewel nog niet algemeen toch reeds aanzienlijk Het geschil belooft alzoo te eindigen geiyk van den beginne te voorzien was met eene trouwens rechtmatige overwinning voor de fabrikanten Jammer dat na onberekenbare schade hanger en gebrek ten leste moeten uitwerken wat redelijk vertoog niet vermocht BINNENLAND GOUDA n Juui 1878 Hier ter stede hebben naar de Tgd meldt 834 Katholieken het bekende adres tegen het wetsontwerp tot herziening der wet op het Lager Onderwijs onderteckend Naar wij vernemen zegt de Jtiut Ct is de deelneming iu de nHnw Nederlandsche Staateleetting leer groot Vooral voor buitenlaudsohe rekening zouden voor belangrijke bedragen zyu ingeschreven Tot predikant te Berg Ambaoht is beroepen Ds Knijper Pred te Veen bij Heusdeo Te Berg Ambacht is iu plaats van den tot hoogheemraad benoemden heer D Oskam tot heemraad van den polder gekozen de heer C Oskam Az en in plaats van wijlen den beer Jacob VoorsUy s tot gecommitteerd ingeland d heer D Oskam voornoemd De directie der Nederlandsche Bijnipoorwegmaatsohappij zal 17 barer mindere technische beambtenen eerste ambachtslieden in de gelegenheid stellen om kosteloos een bezoek Ie brengen aan de tentoonstelling te Parys Donderdagmiddag had te s Hagc de uitreiking plaats van de prijzen behaald bn den scbietwedstrijd door de Vereeniging Oranje Nassau uitgeschreven en van 4 8 dezer gehouden Keurig gerangschikt vormden de prijzen een waarlijk scboone en kostbare verzameling van zilveren bronzen en krtstalleA voorwerpen die terecht aller bewondering wekte Het feest werd geopend door den voorzitter der regelingsoominissie mr J Jochems die den overwinnaars ceu hartelijk welkom toeriep Een woord van dank werd tevens door hem gebracht aan de prinsen Frederik en Hendrik die ook thans door het uitloven van prijzen getoond badden tot bevordering der vrijwillige weerbaarheid gaarne te willen medewerken evenals de vele vereenigingen corporatiën en particulieren die op gelijke wijze van ban belangstelling hadden doen blijken Met genoegen wees hij op den schitterenden uitslag van dezen wedstrijd en sprak de hoop uit dat de scherpsohnttcrsvereenigingen in het buitenland als een zoo bjj uitstek nationale zaak gewaardeerd ook op Nederlandschen bodem by voortduring als zoodanig op prijs gesteld mogen worden Na eenige oogenblikken te hebben gewacht op de komst van den voorzitter van het weerbaarheidsbond dr F Sohnbart die de prijzen zou uitreiken doch verhinderd was geweest vroeger te komen ving de heer Joehems daarmede aan Weldra verkondigde echter daverende toejuiching de aankomst van den geachten oprichter der weerbaarheidsvereenigingen en nam hi de taak van de uitreiking over Vooraf echter hield dr Schabart een korte maar welsprekende rede waarin hij wee op het nut der vrijwillige wapenoefening voor de vorming vau weerbare mannen in staat om in de ure van gevaar het Vaderland en het geliefde Vorstenhuis te verdedigen en waarbij Ü nauw verband aantoonde tinscheu leger schutterij en scherpschattersvereenigingen Daarna werd door hem voortgegaan met de uilreiking der prijzen afgewisseld door fanfares van een muziekcorps onder directie van den heer VöUmar dat reeds s66t dien tyd vcrsobeideu goede nummers had uitgevoerd Ouder hen die op genoemd concours prijzen behaalden komen ook twee onzer stadgenooten voor nl de 1ste luitn Q H O de Lange van de vereeniging Burgerpligt die een prijs behaalde met 49 punteu zijnde ecu Relsnurwerk en J IJpelfiar Jzn lid van Burgerpligt een prys met 49 punten zijnde een zilveren Couvert Des avonds werd met ren diner op het Groot Stedelijk Badhuis de plechtigheid besloten De 63Bte gedenkdag dir overwinning bij Waterloo werd Dinsdag te Leiden door eeue bijzondere plechtigheid gekenmerkt De oud stryders van dien gedenkwaurdigen slag leden van de Leidsche afdeeling der Vereeniging van het Zilveren Kruis zijn doo overlijden tot zulk een klein getal ingekrompen dat het bestuur ingevolge het reglement der Vereeniging besloot de afdeeling te ontbinden en het vaandel met de daartoe betrekkelijke bescheiden aan het gemeentebestuur aan te biedcu Genoemden dng te 1 nar vervoegde zich te dien einde het bestuur bestaande uit de hoogbejaarde heeren P MtkUtede thans woonachtig te Gouda voorzitter J co der Tot seerelays en TeecltHturg penningmeester op het Raadhuis en werd van Jaar het vaandel door het bestuur en de leden der Vereeniging wasriian zich de beide seotien van het Metalen Kruis met hare vaandels aandoten ia pleohtigeo optocht voorafgegaan door het muziekcorps dienstdoende schutterij naar het Stedelyk Museum van Oudheden iu de Lakenhal overgebracht alwaar het door het Dagelgksoh Bestuur der gemeente in ontvangst wrrd genomen Gedurende deu optooht was eeue groote menigte nieuwsgierigen op de been om ran bet inderdaad belangwekkende en zeldzame achoDwspel getuige te zjjn Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot regeling der voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts tandroeester apotheker vroedrouw en apothekersbediende Het Znider Zendingsfeeal heeft Woensdag op deweide van den heer J Vermet onder s Heer Arendskerke plaats gehad Het getal aanwezigen word op 3000 a 3600 p ersonen geschat In Luxemburg beeft lich een voorloopig damescomité gevormd bestaande uit eohtgenooten en dochters van leden der regeering en van den gemeenteraad ter inzameling van bijdragen voor een huldeblijk aan prins Hendrik bij gelegenheid van zijn huwelijk Voor iO met Sept a a vacant komende ry ksbeurzen aan de rijkskweekschool te Deventer hebbeu zich niet minder dan 95 soUiciunten uit verschillende provinciën aangemeld Donderdag middag is in Den Haag door den hoofd commissaris van politie gearresteerd de dief van een aanzienlijk Aablisiement als verdacht van valschheid in geschrifte De heer B Veth eigenaar der Arnhemsche rytuigfabriek wilde een stelsel invoeren van zijne werklieden te betalen niet naar deu tijd gedurende welken zij werken maar naar het werk dot zij leveren Op grond daarvan staakte het sohilderspersoneel den arbeid Staten Oeneraal Tweedi Knust Zittingen van 20 en 21 Juni 1878 In de zitting van Donderdag zijn de beraadslagingen over de onderwijswet voortgezet De hh Mackay en van den Beroh van Heemstede verdedigden het grondwettig recht van vrijheid van onderwijs en bestreden het ontwerp De bh de Meyier en Borgtsiu verdedigden dit terwül de eerste de grieven en wensehen der tegenstanders veJerlegde De heer vin Houten had groot bezwaar tegen de centralisatie in dit ontwerp doorstralende en betoogde dat de organisatie van het ouderwiJB moest zyn gemeentezaak hetgeen de heer Borgesius wedersprak op grond dat vele gemeenten hunnen plicht verzuimen In de zitting van Vrijdag zijn de beraadslagingen over de onderwijswet voortgezet De heer Haffmans heeft de grondwettigheid en de billijkheid van de eisofaen der voorstanders ran het bijzonder onderwijs in het byzonder van het subsidiestelsel verdedigd De hh limbrcchls Arnoldt en van Asoh van Wijk sloten zich by hem aan Da heer Oorvet Hooft zag ook in het ontwerp geen verbetering maar een verergering van de bestaanden toestand De heer Leuting ofschoon bezwaar hebbende zou voorstemlaen omdat het ontwerp vele verbeteringee aanbrengt De heer Godefro bestreed het subsidie stelsel met een beroep op de grondwet die noch openbare confessionele scholen noch bijzondere canfeuionecU scholen wil Zaterdag is door de politie te Haarlem een waanzinnig joiigmensch van naar gissing 20 it 25 jarigeu leeftijd van fatsoenlijk uiterlijk in grijze kleediug lU bewaring genomen die zich wilde verdrinken en daarna op verschillende wijzen trachtte zich van kant te maken Hij is door de zorg van het gemeentebestuur naar het gesticht voor krankzinuigen overgebracht Naar men verneemt is zijne familie nog onbekend daar de naam en de woonplaats die hij opgaf zyn gebleken onjuist te zijn Op de thans bij de Tweede Kamer in behandelingzijnde wet tot regeling van het lager onderwysliju een tal van amendementen ingediend Zij beslaante lamen 7 blrdz druks Ëenige dier amendeiueutenIstett wij hier volgen Art 12 Het artikel wordt gelezen Van rijks e worden minstens tieu kweekscholen voor onderwijzers eu miusteus drie kweekscholen voor onderwijzeressen opgericht en onderbonden Indien eene koeekscbool voor onderwijzers of onderwijzeressen of voor beide gezamenlijk door eene gemeente wordt opgericht en onderhouden wordt daarvoor eene bijdrage uit s rijks kas verleend ten bedrage van de helft der kosten zoo van oprichting als onderhoud ouder voorwaarde dat de kweekschool voldoen zal aan de regeling bedoeld in alinea 4 van dit artikel In gemeenten waar daartoe geschikte gelegenheid bestaat of kan gevonden worden warden van rykswege normvallessea tot opleiding van onderwijzers esteld en bekostigd De inrichting zoowel van de rijksal van de gemeentelijke kweekscholen en tan de normaallesscn alsmede het toezicht op alle openbare en bijzondere inrichtingen van opleiding tan onderwijzers wordt geregeld bij algeraeenen iiiaaUegel van inwendig bestuur ludien de raad ceuer gemeente waar geene normaallesscn kannen wordeu geg veu de opleiding van een of meer kweekeliogeu op voorslel van deu distriets schoolopziener aan aldaar gevestigde onderwijzers opdraagt wordt de helft der joarlijksche kosten uit s rijks kas uitbetaalt Art 24 Alin 2 wordt gelezen Telt eene school meer dan tweehonderd leeriingea zoo moet behalve het hoofd der school minstens enz Alin 6 wordt gelezen 0p geene school mogen meer dan tweehonderd lachtig kinderen gelyktijdig als leeriingen warden toegelaten teu ware hiertoe door ons om bijzondere redenen vergunning wordt verleend Art 26 Alin 1 en 2 worden gelezen an eiken onderwijzer wordt eene vaate jaarwedde toegelegd Die jaarwedde bedraagt in geen geval loor het hoofd eener school van de 1ste klasse minder dan 800 van de 2e kl minder dan 1000 van de 8de kl minder dan 1200 voor een onderwijzer iu het bezit eener hoofdondcrwyzersacte aangesteld naar den maatataf van art 14 aan eeue sobaol der 1ste kl minder dan ƒ 700 aan eene school der tde kl minder dau ƒ 800 aan eene school der 2e kl minder dan ƒ 900 voor de overige onderwijzers onverschillig aan welke school zy geplaatst zyn minder dan 500 Art 46 Alin 1 aldus te lezen Aan de gemeenten wordt door het ryk vergoed wat door haar als minimumjaarwedde volgens deze wet wordt uitbetaald aan de onderwijzers naar de voorachrifien dezer weten aan de openbare scholen werkzaam Art 48 Het artikel wordt gelezen Het onderwijs in de vakken a m van art 2 moet kasteloos verstrekt worden aan de kinderen en pupillen wier ouders en voogden zidks verlangen Van de overigen kan schoolgeld geheven worden Waar het onderwijs eener school ook èen of meerder vakken omvat bedoeld in litt van art 2 kan voor het onderwijs daarin schoolgeld geheven worden vau ieder schoolgaand kind Van het beUlcn vau het schoolgeld in de vorige alinea bedoeld kan vrijstelling worden verleend aan minvsrroogeBden Art 80 te leien Ouders en voogifen zijn verplicht indien geene wettelijke rcdeaeii hen dat beletten hnnne kinderen eu pupillen voldoend lager onderwijs te doen ontvangen Art 80 De verplichting bedoeld in art 80 wordt gertgeld bij afzonderlyke wet die ook het tijdstip waarop daaraan zal worden voldaan vaalstdt Ook wordt voorgesteld de art 68 69 60 69 74 79 81 en 82 te doen vervallen Behalve de bovenvermelde door den heer Moena voorgestelde amendementen op het wetsontwerp tot regeling van het lager onderwijs zijn ook door d n heer van den Beroh van Heemstede een aantal amendementen op die wet ingediend Daaronder de volgende Art 2 d de beginselen der vormleer te doen vervsllen en op te nemen onder de facultatieve vakken Art 4 De tweede zlnsaéde te lezen Bj alge1 komstig de waarheid zoo de adressanten lonlrr meenen maatregel van inwendig bestuur worden door 1 i i ons zoowel in het belang van de gezondheid als van het onderwy algemeene regelen vastgesteld omtrent den bouw en de iurichting der lokalen waarin ópenhaar lager schoolouderwys gegeven wordt alsmede omtrent het aantal kinderen dat daarin mag worden toegelaten Art 8 Te lezen Bij het onderwijs mogen kweekeliugen behulpzaam zijn mits zij a hun vijftiende jaar ingetreden zyn eu hun negentiende niet volbracht hebbeu b tot geene werkzaamheden iu de s ool gebezigrl worden dan de zoodanige welke zij ondet het rechtstreeksch toezicht ea ouder de leiding van een bevoegde verrichten en e na drie maanden als kweekeling geplaatst te zijn geweest in het bezit zijn Van een bewijs niet ouder dau een jaar en onderteekend door het hoofd der school waarin zi tijdens de afgifte waren toegelaten dat bun zedeliju gedrag en hunne vorderingen voldoende zyn Art 64 De tweede zinsnede te leien Uij moet den leeftijd van drie en twiptig jaren volbracht hebben eu deu rang van hoofdonderwijzer bezitten in gemeenten bekend ouder deu naam van steden De voorsteller wil voorU de artt 45 46 en 62 doen vervallen alsmede de laatste alin van art 61 en de eerste alin van art 82 Ojk door deu heer Verheijen is een vijful amendementea op de wet voorgesteld Naar gemeld wordt is te Befgeqk wegens overtreding der wet op den kinderarbeid proces verbaal opgemaakt tegen den burgemeester en den veldwachter Het geschiedde door de marechans Ct o a uitkomen Hij schrijft De Standaard houdt er al een bijzondei vreemde logica op na Voor eenige dagen gaf zg een artikel ten beste om te betoogen dat van het rechugevori der StatenGeneraal niets meer te hopen was Thans zet zij de redenen uiteen waarom zij van den koning nog wel ieU verwacht Zie eens hoe prachtig dat bUd zich eet uit te drukkeu God regeert en ook het hart van onzen koning is in de band van dien God als een waterbeek Een kleine beweging van Zijn Goddelijke Mogendheid ga slechts naar dat koninklijk hart uit en iu dat hart zal een loo krachtig nebtsbesef opwaken dat het den koning al ging ook alle magistrale macht tegen hem staan oumogeiijk zal wezen zijn hand te lecuen tot nog erger reehtskrenking dan ons tot dnsver reeds is aangedaan Men zou kunnen vragen of het feit dat Z M de koning de voordracht heeft onderteekend en ministers heeft genomen die er rond Voor uitkwamen een voordracht in dien geeat te willen indienen niet het beste bewijs is dat God goedvindt wat de antirevolutionaren afkeuren eu of onder die omstandigheden een volkspelitionnemenl als thans op touw gezet wordt wel iu overeenstemming is met de Ghristelijkbislorische leer Maar dit lijdt in elk geval geen twijfel dat het zeer inconsequent is te beweren dat uit de smeltkroes der Staten Generaal ai raogelijk een rechtvaardige wet kan voortkomen maar daarentegep door een werking Gods s konings hart wel ten goede geneigd zon kannen worden Wanrom zou een kleine beweging vau Zyne Goddelijke Mogendheid iioar het koninklijk hart wel eu naar de harleu der volksvertegenwoordigers niet mogelijk zijn Aan onzen landgenoot Ferdinand Lecnhoff die op vorige teiitoonstellingen f e Parijs reeds meermalen een medaille verwierf voor beeldhouwwerk s thans op nieuw een dergelijke onderscheiding te beurt gevallen van de jury van den tegenwoordigen Salon ditmaal in de afdeeling gravures De heer Leeuhoff werd eenige jaren geleden benoemd tot ridder van het Legioen van Err naar aanleiding van zijn voortreffelijk beeld Railend Romet iek krijgma dat een bütelliog was van het Fransch Gouvernement In de Arnk Ct leest men Evenals aan de confessioneelen worden ook aan de katholieken de modellen geleverd voor de adressen tegen de onderwijswet In den aanvang der modellen voor laatstgenoemdeleest men ondcrgeteekenden geven te kennen dat zij kennis genomen hebben van het wetsont werp tot herziening dat ijj daarin de bestendigingzien van alles wat voor hen de openbare schoolonbruikbaar maakt dat zij daarin het onloochenbaar streven ontdekken om de bijzondere mAooI onmogelijk te maken enst i Hoevelen van hen die onder deze adressen bun naam zotten hebben werkelijk kennis genomen van het wetsontwerp werkelijk daarin iets gezien werkelijk iits rntdfZt f Ware het nin mrer overeen I