Goudsche Courant, zondag 23 juni 1878

Dentiste 5 Alexauderatraat s GRAVENHAGE zal om aan de vele aanvragen te voldoen voortaan geregeld eiken DONDERDAG van 9 tot 12 uur te Gouda Hotel cTivolu Spoorstraal te cousulteieu of schriftel k te ontbieden zgn li B udndj jo i i mmm 9va au oa io aKadoao SMrnayva T ia Bmgi j IHajin Bf OnfeUbaar Middel Ondergeteekende heeft de eer te berichten hü sedert 3 jaar een middel heeft nitgevonden tot geheele UITROEUNG VAN WANDGEDIËRTËN uit alle Woningen zonder bet Hout en de Verf te beschadigen Hü biedt zich bn deze beleefd aan tet het REINIGEN VAN WANDGEDIERTE Vmi dfl stiptste geheimhouding kan men verzekerd zgn verschillende getnigschntten tt Geene betaling behoeit te geschieden voor men overtuigd is van de geheele vernietiging J E JONG Az Timmeinum Knipersteeg K 207 Gouda PMSQF E THÏUXES te LudwigshafenayRh tot de meest concurreerende prgten Van VVagcnliigen Reijser te Dordrecht Aan allen die last hebben van het uitvallen en vroegtgdig grgs worden 4ef h fdharen wordt met vertrouwen aanbevojm s Prof Pergrr Uon HAAR EXmfcT Na een kort gebruik zal nxen ondervinden dat het uitvallen der haren ophoudt en de grgze haren langzamerhand n donkere tint aannemen zonder dat het extract eenige kleurstof bevat Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 40 cente verkrggbaar bgMej de Wed BOSMAN Gouda F A G van DETH H CD ilorn rr pjiart o cr kt lu faannc lundtn gMi Uerdiea tih tltii Ktikcraad dfi Chr Gerer Ge necute lot Ingehruik e K kerkgebouw nsn do Oo9tba en zeggen dat ei no ft ene opjcggmg berft plaats grhad en lioo hut virmck Toor gi ene lawiUigiDg rdtbatr ib ter visie reufl laisiive van du Comiinuiit der Neder Mxalscbappyter berordtriap van Kgveibtid ulliii r teizuekeide vuor eiD of twee dagen g bnnk Ie mugtn maken van li k iliteit m hetKaadhntn en de tentoonatrllmg te mogen bnuden to deKiir er roDdscbool op voordt l Tta b en W ordt hiermtoegfitemd A n d Oidr 7 S i 8UD J cerdeJ istdliDgen TflD eldadlghcid dienst IhTJ de duarop geinnnkte bedrnkingen door de CoinnnsMe iii wier honden dize wartn geBteld worden door B en V nederlegd daarna worden drzflvo algrmeeu goidgtkeurd en bealoteu om bg du ttrugzendnijj eene cirnilaire te vot gen om in bedenking te geren at datgents nat loor aob Btediiig latbaar is zulks in bvt vervol te doen ie rekemug d r dienitdoende bchutUrij divusl 1877 Hordt algcmetn goidgiktiird Dl heer Kist komt Ier vrrgndeitng tPD looratel tol wyztging der begrooting dienit 1877 oadat door de hetr kranenburg eenige lolicbtmg waa gevraagd en deze door den bet adna van Joh d GrmI houdende verzoek om pensioen waarop door B en Vf gunstig nordt geadvisetid en voorgestild ingevolge de besta mde et dit te stellen op ƒ 63 s jaars wordt algemeen goedgikeurd Tot libryemeeiter woidt benoemd de heer dr F H Q Tin ItersoD Na macbtigiag om aan de genomen besluiten uitioering te geven zonder resumptie eindigt de vergadering Gevonden en lan het Burenu tnn Fulitie alhier gedeponeerd Ben GOUDEN KRUISJE BurKorlijke Stand GEBOEEN 18 Juni ü ni 1 oudiri G Nwf id M aii Bnrten 20 Miria CorDilii ouden M P OosUrbeek en L OrerhecD Aon Labertma AJriana oitdeis M Nfuts rn U Voe Dirkje Jacobs oadrrs B Nieunenhuizeo eo H £ o Beamcl SI Pietir ondera A Ycrb ea Vi tan Ryo £ iaabe h ouders j Flux en M Beaeni Adnanns oaders J Streefland eo £ Adriaansche Joanues W fao N gcnhoff eo C S Kaïnpscheur OVERLEDEN 19 Juni C J VVeiinekes S ni A O C de Joo m C A de Kooü 2 m U C 1 Oïeriiaauw 10 d J Schoonderwoei l 2 w OXOERTR UV D 21 Juni J Scholing 21 j en C I ronk 22 J A J Jaargeld 82 i m 1 M an Wcicl SI j C 1 Drostaeri 21 j en G G J van dtr Garden 2 j ADVERTENTIES 151 OnJertrouwd jl lil CkBISTJAAN LoOÜWIJK DftOSSAbRS lt isf Controleur b h binu bestuur op Java fasISl en Madoera 3 il m m jl Christina Ger rdina Johanna vak § ir sla Honda 20 Juni 1878 j ♦ Getrouwd M L CATS en SOPHIE SANDERS Gouda den 19 Juni 1878 Receptie 23 Juni 1878 U Voor de vele en hartelijke blgkeu an belangstelling en vriendschap bjj ons huwelijk ontvangen Mtuigen wg onzen inoigeu dank A VAN REEDT DO RTL AND C M VAN REEDT DORTLAND VAN VkEN OatvaBgen voor de Scholen in de Minaltatia op Cêiebt b j Ds VORSTMAN eea mnntbiljet van 10 en 2 Coupons te zamen 4 95 en bfl Ds HAVERKAMP BEGBMANN van den Heer v M 2 50 en van Mevr K 2 50 ToUal 19 95 Zg blflven de zaak verder sanbevekn san de belangstelling hunner Stad eoïïtveeeoophtb op MAANDAG den 24 JUNI 1878 des voormiddags ten 10 urir aan het Veerstal te Gouda t u overstaan van den Deurwaarder B H van DK WERVE aldaar SOÏIEE OOIIOEET TE GEVEN DOOlt Ilfcf Mumiekcorpa van het 4c Regiment Infanterie ONÜEIl DlBECTIE VAN DEN HlER A GRENTZIUS op ZONDAG 23 JUNI 1878 des avonds te 7 uren HH Leden hebben met ééne Dame en hunne bg hen inwonende Kinderen Vrijen Toegang Introductie voor Dames en Kinderen 2ó Cents per pel soon 4W Naar aanleiding van het eerste lid van Art 19 van het Reglement wordt aan Kinderen beneden den leeftgd van 4 jaar alsmede aan Dienstboden de toegang verboden HET BESTUUR LATIJITSCHE SCHOOL TE GOUDA Het EXAMEN VAN TOELATING zal plaats hebben 16 JULI e k des middags ten 12 ure in het lokaal der school D TERPSTRA Rectoe n Men vraagt ten spoedigste eene mmm als NOODHULP tot Augustus of eene SCHOONMAAKSTER dagelgks van s morgens 6 j uur tot s avonds 7 uur loon f4 S0 per week Adres bij den Boekhandelaar A BRINKMAN onder No 90 Oanoodig zich aan te melden zouder goede getuigejn Mej VAN ESSEN bg de Kaarsenfabriek verlangt tegen AUGUSTUS eene Mevrouw DRAIJER Heerengraoht 6 te DEN HA AG vraagt tegen AUGUSTUS EENE als MEID ALLEEN Omtrent nadere conditiën vervoege men zich bij Mevrouw P de JONG Westhaven 182 Wordt t KOOP gevraagd EEN BUfieERWOONHUIS met TUINTJE OF GROND op goeden stand Inclineerenden zenden opgave van prgs en straat onder letters A W aan het AdvertentieBureau van A KOK Comp Boek en Kantoorbandel te Gouda Jufvrouw PE GIDTS op de Haven VERLANGT ÉÉN DAG PER WEEK EEN NAAISTER iralis en franco verzendt Riohter s Boekhandel te Rotterdam op franco aanvrage door het geheele Kijk en naar de üverzeesche Beattingen een 120 bladzijden dik uittreksel uit het wereldberoemde werk Dr Airy s Natuurgenceswijzc Dit met vele echte getuigschriften van gelukkig genezen lijders voorziene werkje kan lederen aeke met volle overtuiging worden aanbevolen JN iemand verzuime derhalve bovengenoemd uittreksel te ontbieden Vtui af hediJn iedereu dag VER8CH GE PLUKTB te bekomen uit den Tuin van den heer P HOüPTMAN Jz bg J A RIETVELD Spoor atrast Een BEKWAME sohiffehsknecst wordt tegen hoog Loon gevraagd Adres onder N 91 aan het Bureau dezer Courant Wordt Tc HUUR gcvraagT tegen NOVEMBER één kleine nette WONING of BOVENWONING apart geheel ofgedeelt Igk Gemeubileerd Huurprgg n m 300 Franco brieven lett V V bg B A VEKZIJL Korte Tiendeweg 1 mm A welke gewoon is in nette diensten werkzaam te zijn voor lederen Vrgdag van s morgens 6 tot s avonds 8 ure tegen 70 Cents daags Adres met franco brieven onder letter P aan het Advertentie Bureau van A KOK CoMf Boeken Kantoorhandel te Gouda k f saiiJL Korte Tiendeweg D 1 heeft ONTVANGEN eene groot e sorteering SCHAREN TAFEL DESSERT VLEESCH BROOD en Fgne ZAKMESSEN Alles uit de beroemde fabriek van FRIEDR HERDER Abez oon te Solingen Er bestaat gelegenheid voor 3 4 FATSOENLIJKE LIEDEN tot EOST m niworare tegen 6 per week Adres met franco brieven onder No 92 aan het AdvertentieBurean van A BRINKMAN alhier amëswbmt DIJKGRAAF en HEEMRADEN van Bloemendaal zgn voornemens op MAANDAG den 1 JULIJ 1878 des voormiddags ten Elf ure in het Koffijhnis de Romein te Gouda bij enkele inschrgving aan te besteden HET VERRICHTEN VAN EENIGE VERNIKUWINGEN EN HERSTELLINGEN AAN DE POLDERWEKKEN EN HET STOOMGEMAAL waarvan het Bestek en de Voorwaarden ter lezing zullen liggen in het Koffijhnis de Romein te Gouda Aanwgzing in loco zal plaats hebben opVRIJDAG den 28 JUNIJ 1878 des voormiddags ten negen ure te beginnen aan de Waddinxveensche Brug Openbare Verkoopine TE GOUDA op DINGSDAG 25 JUNIJ 1878 des voormiddags ten 9 ure aan den Raam wgk O Nr 300 aldaar van eene PARTIJ als RAMEN DEUREN KOZIJNEN BRANDHOUT enz En daarna Aan het Lokaal wgk K Nr 237 aan de Peperstraat aldaar van lEUBELEN en HUISRAAD BEDDENen BEDDEOOED KACHELS en FORNUIZEN eene partg BOEKEN verschillende soorten van VlSCHTÜlG enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Vervolg der Advertentiëa in het Uijvoegafl GOTOA t BÜK VAN A BxjNKUAN Zondag 25 Juni 1878 Adverleiiliëii Koudwater Zelfwasschende Zeep ZGIGTAlËPi G01 DVILL1 GE UI Nieuwe Manier van Wasschen Men behoeft geen heet water geen soda geen bleekpoeder oi andere schadelijke ingrediënten te gebruiken Het goed behoeft niet geboend of gestampt te worden Een stuk voldoende voor een gewone wasch van 6 è 8 Persunen Prijs 58 Cerils per stuk Verkrijgbaar bij J H SP1I KL G8 Kattensin el waar op fi anco aanvragen verdere inlichtingen te bekomen zijn omtrent gebruik enz GOUDA 8 Juni 1873 mUPAGTÜEEN BEBEEN EN DESENS De ondergeteekende heeft de eer UEd te berichten dat hg zgne zaak in bovenstaande Arfakelen zal OPENEN op TiimDAG 23 JUNI a Hg beveelt zich beleefdelijk bg zgne geëerde Stadgenooten aan en zal niete onbeproefd laten om het nu reeds genoten vertrouwen zich meer en meer door eene soliedebehandeling waardig te maken Hg houdt zich voor UEd d genaardee d bezoek aanbevolen en heeft de eer mat hoogachting te zgn UEd Dw Dienaar LUC W KOHLBRÜGGE mm mmi en anbeee wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PESTERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen da gereputeerde BORDEAUXWIJN van f 26 per Ankar met accijns Staeds balegen voorradig Ook bij proefflessohen kwart en half ankera Fnjsoourantea wordea gratis en franko verzonden Alles wordt franko huis geleverd Dubbelde Buurt B 9 Gouda Op veelvuldige aanvraag ZONDAG A ST IVOG 7 porlrelleiia Alle soorten van prima qualiteit iUllJKbllGËK Openbare Verkooping op WOENSDAG 2C JüMJ 1878 voorm ten LU ure iu het SclUAKBoao ie Gouda van 1 een bijnu geheel nieuw opgemaakt HUIS bastiiande uit twee gedeelten waarv an het eene ingen 5t tot WOON HUIS met grooten fraagen TÜI uitkomende aan bet water en het andeie gedeelte ingerigt tot KANTOOR en PAKHUIS met ruime zolders van nitmun L JLJEllRE VAK De Noteris J MAARSCHALK te BoiJcoop zal op DONDERDAG den 27 JUNU 1878 des morgens te Elf nre in het Logement an J J VAN DEtt BIE aldaar in het opeubaar Veilen en Yerkoopen Een hecht sterk en weldoortimmerd lluis Pakhuis en Erve PAKHUIS met ruime zomerri lau teude i beschoten kap voorzien alles aan de verkrggbaar bg Wacl tirstraat wijkP n 182 groot ongeveer 3 Ares 20 Centiares 2 eene KLEINGARENBAAN naast het vorigeKeiegen met VOORLOODS en PAKHUIS wiik P u 183 en met eene zeer groote met besihoten kap voorziene ACHTERLOODS en PAKHUIS w nM qo 7o viif in 1876 nieuwgebouwde WÜU HUIZEN met ERVEN grooten TUIN KADE en GEMEENEN GANG in de Derde of Kluizenaarskade B n 191 19Wte Go d ieder groot ongeveer 1 Are 33 Centiares De perceelen vgn te aanvaarden 1 endden 1 Aug e k de overigen allen verhuurd bg de week ad 1 50 dadelgk Na afzonderlijke veihng zullen gecombine H l worden de perceelen 1 en 2 en de perceelen 3 tot 7 Nalere inUchüngen geeft Notans Ma liiSsl te Gouda Gouda Dbok van A Brinkman aan de Achterkade te lioitkoop groot 4 aren 66 centiaren Zeer geschikt tot opricbting eene fabriek of uitoefening van Wiakeinering of Bedrijf Te aanvaarden bg de betaling 1 OCTOBER 1878 of zooveel vroeger als met den verkooper Zal worden overeengekomen Inmiddels uit DB HAND TE KOOP Nader onderricht wordt gegeven ten Kantore van gemelden Notaris te Boakoop GEHEEL NIEU WE VINDING tot finale uitroeiing van WAi DGËDlERTE zonder reuk of iets te beschadigen met 6 jaar garantie Te ontbieden door het geheele Rgk J GOEDHART ife Co Adres Oppert 64 Rotterdam